دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران

چکیده

 

پژوهشها نشان میدهد مشتریان، صفات و ویژگیهای شخصیتی گوناگونی را به محصولات نسبت میدهند. ارزیابی شخصیتی مشتریان از یک نام و نشان از یک سو و سازگاری صفات نسبت داده شده با تصورات ذهنی آنان از سوی دیگر، نقش بسزایی در موفقیت نام و نشان یک شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و مقایسهی جایگاه شخصیتی نام و نشان توشیبا با دیگر نام و نشانهای پرآوازه بازار محصولات الکترونیکی است. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی و ابزار جمعآوری داده هاپرسشنامهای بوده است که براساس مدل جهانی خانم جنیفر آکر تدوین شده است. نتایج این پژوهش ، ضمن آگاهی از وضعیت موجود و انتخاب رویکردهای مناسب بازاریابی برای آینده توشیبا نشان میدهد، عواملی همچون تبلیغات وسیع، دامنه گسترده کالایی، قدمت و تعمیم آوازه یک محصول به محصولات دیگر از مهمترین عوامل سازنده شخصیت مطلوب از نام و نشانها در بازار ایران شناخته شدهاند.

 

واژههای کلیدی: شخصیت، نام و نشان، شخصیت نام و نشان

 

 

∗ نویسنده مسئول                                                  Email: sina.farahmand@gmail.com

 

 

031                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

مقدمه

 

در طول دو دهه گذشته، توجه بسیاری از پژوهشگران رفتار مصرفکننده به این موضوع جلب شده است که افراد چگونه برای توصیف ایدهآلهای شخصیتی خود به انتخاب از بین نام و نشانهای گوناگون میپردازند .[17] این موضوع باعث تعریف سازه جدیدی با عنوان

 

»شخصیت نام و نشان« در علم بازاریابی شد. این سازه به یک سری از خصوصیات انسانی که با یک نام و نشان تداعی میشود اشاره دارد. در بخش نخستین این مقاله، با مروری کوتاه بر تعاریف واژههای نامونشان و شخصیت، به مفهوم شخصیت نامونشان میپردازیم.

 

نام و نشان تجاری یکی از داراییهای نامشهود شرکتها است که میتواند نقش بسزایی در رشد و قابلیت سودآوری آنها در بلندمدت داشته باشد. طبق تعریف فیلیپ کاتلر و انجمن بازاریابی آمریکا نام ونشان تجاری عبارتست از نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف از آن معرفی کالا یا خدمتی است که فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه میکنند و به این وسیله محصولات و خدمات خود را متمایز میکنند .[15] یک نام تجاری نقشهای مهمی ایفا میکند: متمایز کننده محصول و خدمت است، با مصرفکننده ارتباط برقرار میکند و بهعنوان یک حوزه قانونی عمل میکند که تولید کننده میتواند در آن سرمایهگذاری نماید. نام و نشان مناسب به مشتری و کارکنان شرکت رضایت و اعتماد به نفس میدهد و میتواند آگاهی بازار از محصولات جدید را افزوده؛ ورود محصولات به بازارها را تسریع کرده و درنهایت منجر به افزایش سهم بازار شود .[16]

 

روانشناسان اجتماعی شخصیت را یک سازمان پویا از سامانههای روانشناختی در درون فرد توصیف میکنند که الگوهای رفتاری، افکار و احساسات او را خلق میکند .[9]

شخصیت یک موجودیت قابل جستجو نیست؛ بلکه یک سازه پیچیده است که توسط مشاهدهگر ایجاد و تعریف میشود .[22] عبارت شخصیت در زمینه نام و نشان (رفتار مصرف کننده) با آن چیزی که در رابطه با اشخاص (روانشناسی) بهکار می رود، متفاوت است؛ مثلاً شخصیت افراد با عوامل چند بعدی مثل ظاهر، صفات و رفتار معین می شود اما نام و نشان – به واسطهی اینکه ماهًیتا جاندار نیست – شخصیتی دارد که بهوسیلهی عواملی همچون ویژگیهای کالا، مزایا، قیمت، کانالهای توزیع، تصویر ذهنی و … توصیف می-

 

شود. پژوهشهای مختلف نشان میدهد، هرچه بین صفات شخصیتی افراد و نام و نشان

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام…………………………………………….. 131

هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد، احتمال انتخاب آن نام و نشان از سوی افراد بیشتر است [21]؛ بهعنوان مثال، مقایسهی شخصیت دو نام و نشان کوکاکولا و پپسی، بیانگر آن است که مردم آمریکا کوکاکولا را یک نام و نشان آمریکایی، اصیل و خونسرد و پپسی را یک نام و نشان جوان، مهیج ومدروز میشناسند. این مسئله باعث شده است که سیاست-

 

های بازاریابی پپسی متوجه نسل جوان و در مقابل سیاستهای کوکاکولا بر روی خانواده-

 

ها و میانسالان متمرکز شود.

 

 

بیان مسئلهی پژوهش

 

دنیای امروز تجارت در عصر فرارقابتی قرار دارد. دورانی که نام و نشانهای قوی بینالمللی وارد عرصههای گوناگون تولید شده و در جهت عرضه تولیدات در بازارهای جهانی با رقابتی سخت روبرو شدهاند. با نزدیک شدن سطوح پیشرفته تکنولوژی بهویژه در صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباط، بقای شرکتهای بزرگ از سوی سایر شرکتها با تهدید مواجه شده است. برای جلوگیری از این مسئله شرکتهای نامدار جهانی باید ضمن ارزیابی وضعیت فعلی خود از منظر جایگاه نام و نشان و چگونگی درک مصرفکنندگان از آن در بازارهای مختلف، در پی آن باشند که ضمن حفظ و تقویت جایگاه خود، میزان آگاهی مصرفکنندگان از نام و نشان خود را نیز ارتقاء دهند.

 

مسئلهی مورد بررسی در این پژوهش اگرچه در ارتباط با نام و نشان توشیبا مطرح می شود اما درواقع از چالشهای بسیاری از شرکتهای فعال در زمینه فناوریهای پیشرفته به-

 

ویژه رایانه به حساب میآید. پژوهشگران این پژوهش به دنبال یافتن پاسخهایی برای سؤالات ذیل هستند:

 • چرا برخی از محصولات نام و نشانی همچون توشیبا با نام و نشانهای تازه وارد به بازار مقایسه میشوند؟

 

 • جهتگیری ّکلی شرکتهای بزرگ و قدیمی فعال در بازار محصولات الکترونیکی برای حفظ و ارتقای جایگاه مطلوب نام و نشان خود در بازار باید چگونه باشد؟

 

به نظر میرسد برخی از شرکتهای بزرگ دنیا همزمان با تغییر تعریف کیفیت مبتنی بر

 

برآورده کردن نیاز مشتری با ارایه محصولات مناسب و نه الزاماً با محصولات بادوام،

 

 

231                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

مفهوم رقابت در فضای رقابتی جدید را بهدرستی درک نکرده و جهتگیری مؤثری نداشتهاند. ما معتقدیم این عدم انطباق اثر تخریبی بر روی جایگاه نام و نشان دارد. نظر به رقابت بسیار شدید موجود در بازار صنایع الکترونیکی که از تعداد زیاد تولیدکنندگان و مشابهت تکنولوژیها نشأت میگیرد، احساس میشود که نام و نشان توشیبا به یک نام و نشان فراموش شده و کم اهمیت در برابر سایر رقبا تبدیل شده است.

 

شرکت توشیبای ژاپن با سابقهای بیش از 130 سال، بهعنوان یکی از قویترین نام و نشانهای تجاری جهانی در بازارهای بین المللی شناخته شده است. توشیبا از شرکتهای بزرگی است که از سالیان دور فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است و سابقهی آشنایی مصرفکنندگان ایرانی با این نام و نشان به چندین دهه قبل باز میشود. گروه سرمایه-

گذاری بدر(گروه کارخانجات پارس سابق) قدیمیترین شریک و یکی از دو نماینده انحصاری توشیبا در ایران (بدر و پارس الرمس) هماکنون فروش و ارایه خدمات پس از فروش پنج محصول توشیبا – شامل دستگاههای دیجیتالی چند منظوره (کپی، چاپگر، اسکنر و نمابر)، دیتاپروژکتور، کولر گازی، یخچال و ماشین لباسشویی – را عهدهدار است.

 

در ایران افراد جوان و میانسال عمدتاً توشیبا را با رایانههای قابلحمل و کهنسالان معمولاً آن را با رادیو، پنکه، پلوپز و ماشین لباسشوییهای قدیمی تداعی میکنند. در شرایط کنونی بازار ایران، مشاهده میشود که بیشتر خریداران برای خرید محصولات توشیبا – به جز رایانههای قابل حمل – آن را در سطح نام و نشانهای تازه وارد به بازار درنظر گرفته و برخلاف انتظار، قیمت را عامل اصلی انتخاب خود قرار میدهند. باوجود آن که انتظار می-

 

رود قدمت نام و نشان توشیبا باعث شود مشتری به هنگام مقایسه آن با نام و نشانهایی همچون ان ای سی و ایسر بیتردید توشیبا را برگزیند، دیده میشود که به دلیل نزدیک شدن سطوح تکنولوژیکی و همچنین فعالیتهای تبلیغاتی سایر نام و نشانها، مصرف کننده انتخاب آسانی بر روی محصول توشیبا ندارد و علاوهبر اعتبار نام و نشان به بررسی سایر خصوصیات و مهمتر از همه یعنی قیمت میپردازد. این موضوع میتواند بدان معنی باشد که جایگاهیابی محصولات توشیبا در ایران بهصورت موزون انجام نشده است.

 

پژوهشگران این پژوهش، با علم به وجود مشکلاتی در جایگاهیابی نام و نشان توشیبا در ایران به دنبال یافتن حقیقت موجود در رابطه با جایگاه توشیبا در بازار ایران هستند تا ضمن دریافت درست از واقعیت، برنامههای صحیحی را در جهت تدوین استراتژیهای بازاریابی

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام…………………………………………….. 133

آینده توشیبا پایهریزی نمایند. نتایج این پژوهش در اتخاذ سیاستهای جایابی محصول، تبلیغات، قیمتگذاری محصولات و … مؤثر خواهد بود و در طرحهای بازاریابی آتی به ویژه فعالیتهای تبلیغاتی منعکس خواهد شد. با تحلیل یافتههای این پژوهش، ضمن آنکه شرکت توشیبا از تجربه فعالیتهای خود در ایران نتایج مفیدی بهدست میآورد، شرکای ایرانی نیز از نقاط قوت و ضعف خود در مقایسه با رقبا آگاهی یافته و درصدد تقویت و اصلاح برمیآیند. این پژوهش، ضمن آزمون مدل جهانی آکر برای اولین بار در ایران و نتیجهگیری در ارتباط با کارایی مدل، به بررسی نگرش جامعهی مصرفکنندگان بازار صنایع الکترونیکی ایران پیرامون نام و نشان های فعال خارجی میپردازد.

 

پیشینهی پژوهش

 

جنیفر آکر استادیار بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه برکلی کالیفرنیا (دکترای بازاریابی و روانشناسی) در سال 1997 با پژوهشی گسترده و جامع به بررسی نحوهی طبقهبندی صفات شخصیتی نام و نشانهای گوناگون پرداخت. نتیجهی این پژوهش که نزدیک به

 

1200 صفت شخصیتی را مورد بررسی قرار داده بود، در یک مدل 5 بعدی منعکس شد

 

(نمودار شماره .(1 هم اکنون این مدل بهعنوان تنها مرجع جهانی به نام خانم آکر در پژوهشها مورد استفاده قرار میگیرد. طبق نظر آکر با همان ادبیات و واژه هایی که یک فرد توصیف می شود، میتوان شخصیت نام و نشان را نیز توصیف نمود. نام و نشان را می-

 

توان بهوسیلهی ویژگیهای جمعیت شناختی مثل سن، جنس، طبقه اجتماعی، نژاد، سبک زندگی، فعالیتها، علایق، عقاید یا صفات اجتماعی و … توصیف نمود. مشتری نام و نشانی را برای خرید بر میگزیند که شخصیت جذابی داشته باشد. این رویه شبیه به شرایطی است که فرد از میان اطرافیان خود و با توجه به شخصیت آنها برای خود دوست بر میگزیند

 

.[14] مصرفکنندگان علاقهمند هستند خود را با محصولاتی همراه کنند که به نام و نشان آنها افتخار میکنند و خود را به آنها وابسته میدانند. مفهوم شخصیت نام و نشان از مدتها قبل یک بخش پذیرفته شده در تئوری نام و نشانسازی شناخته شده است .[7]

 

 

431                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

 

 

نمودار .1 صفات شخصیتی تعریف شده در مدل پنج بعدی آکر [2]

 

پس از مطرح شدن مدل خانم آکر در مورد سازه شخصیت نام و نشان، مفهوم و کاربرد آن در پژوهشهای گوناگون مورد تحلیل و آزمایش قرار گرفته است. نگاره شماره 1

 

برخی از پژوهشهای انجام گرفته در رابطه با موضوع شخصیت نام و نشان را نشان میدهد.

 

نگاره .1 نمونهای از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه شخصیت نام و نشان

 

سالپژوهشگرعنوان پژوهشنتایج
2003لی میارزیابی شخصیت نام و نشان بین پولو در صنعت پوشاک کرهشخصیت خوب و قابل قبول
یونگنام و نشان
2005آنتونیوافراد نسبت به آگهیهای هم شخصیت خود واکنش بهتری دارند.تأیید فرضیات
آزودوخریدهای پیچیده درگیری بیشتری در آگهی را میطلبد
2003راجیو باتراجداسازی شخصیت طبقه نام ونشان از شخصیت نام و نشانطبقهی کالاها نیز برای خود
شخصیت دارد
2005راجا گوپالنقش تبلیغات در شخصیتسازی نام و نشانهاابعاد عاطفی در تبلیغات نقش
بسیار مهمی دارند
2001هنسشخصیت سازی نام و نشان از طریق تبلیغاتقرابت شخصیت مخاطب و
اورسلوتکالاها نقش اساسی دارد

 

گفتنی است تا زمان انجام پژوهش حاضر، هیچ پژوهش داخلی که مستقیماً با موضوع شخصیت نام و نشان مرتبط باشد دیده نشده است؛ با این وجود، پژوهشهایی در حوزههای مرتبط با موضوع اصلی پژوهش وجود داشته که به سه نمونه از آن در نگاره شماره 2 اشاره شده است.

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام …135
نگاره .2 نمونهای از پژوهشهای داخلی مرتبط با شخصیت نام و نشان
سالپژوهشگرعنوان پژوهشنتایج
1373امیر محمد زادهبررسی تعمیم مارک تجاریاثر مثبت تعمیم مارک بر روی
افزایش سهم بازار
1382سید مهدی جلالیتأثیر نام تجاری بر رفتار مصرف کنندگانارتباط شخصیت مشتریان با میزان
مصرف کالا
1385منیژه بحرینی زادهارزشگذاری علایم تجاری از دیدگاه مصرف کنندگانتعیین عوامل مؤثر بر نگرش به
علایم تجاری

 

روش پژوهش

 

این پژوهش، از نظر روش و چگونگی بهدست آوردن دادههای مورد نیاز از نوع توصیفی –

 

پیمایشی و از منظر هدف پژوهشی کاربردی است. متغیرهای مورد بررسی شامل 42 مورد از صفاتی است که آکر در مدل خود برای بررسی شخصیت نام و نشانهای مختلف بهکار برده است. این 42 مورد در 15 جنبه و در 5 بعد اصلی شامل صداقت، هیجان، استحکام، خبرگی و خلاقیت مورد بررسی قرار میگیرد (نمودار .(1 فرضیه-های این پژوهش به-

صورت زیر مطرح میشود:

 

 1. در بعد صلاحیت، توشیبا نسبت به سایر نام و نشان ها در بالاترین رده قرار دارد.

 

 1. در بعد استحکام، توشیبا در جایگاه بالاتری نسبت به سایرین است.

 

 1. از منظر هیجان، توشیبا در جایگاه پایینتری نسبت به سایرین قرار میگیرد.

 

 1. از منظر خبرگی، توشیبا در رده پایینتری از سایر نام و نشانها ارزیابی میشود.

 

 1. در بعد صداقت، توشیبا در رده پایینتری از سایرین ارزیابی میشود.

 

دادههای پژوهش از دو منبع ثانویه و اولیه گردآوری شده است. دادههای ثانویه از کتب و مقالات لاتین، کتب و مقالات فارسی و وب سایتهای اینترنتی گردآوری شده و دادههای اولیه نیز از طریق پرسشنامه استاندارد مدل پنج بعدی خانم آکر برای ارزیابی شخصیت نام و نشان بهدست آمده و مورد تحلیل قرار گرفته است. از منظر زمانی، بررسی دادههای ثانویه و شکلگیری چارچوب پژوهش 5 ماه، گردآوری دادههای اولیه 1 ماه و تجزیه و تحلیل داده ها2 ماه طول کشید.

 

 

631                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

نمونهی آماری

 

جامعهی مورد بررسی این پژوهش مشتریان و افراد آشنا با بازار صنایع الکترونیکی ایران بودهاند. با استفاده از طرح نمونهگیری ترکیبی در ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری غیراحتمالی- قضاوتی چند بازار بزرگ تهران بهعنوان نمایندهی جامعه انتخاب شده و سپس با استفاده از روش تصادفی ساده در هر بازار پرسشنامه پژوهش بین افراد حجم نمونه توزیع شده است. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه و با در نظر گرفتن سطح قابل قبول خطای نمونهگیری (d=0.093)، تعداد 110 بهعنوان حجم نمونه مورد بررسی تعیین شد که البته به هنگام تجزیه و تحلیل داده ها تعداد 100 پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد.

 

(1.96)2 (0.5)(0.5)2 .P(1 − P)2zα
≅110=n =
(0.093)2d 2

ابزار پژوهش

 

پرسشنامه تهیه شده در این پژوهش شامل 42 سؤال اصلی است که با توجه به متغیرهای شناسایی شده در مدل پنج بعدی آکر استخراج شده است. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه، روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری تأیید شده است. در بررسی پایایی آزمون نیز ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی نتیجه هر فرضیه مورد استفاده قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش در کلیهی ابعاد مورد نظر، در محدودهی قابل قبول (بالاتر از (0.7 بهدست آمده است. از آنجا که طیف لیکرت یکی از رایجترین مقیاسها برای اندازهگیری نگرش است، در پرسشنامهی حاضر یک مقیاس ترتیبی 7

 

گزینهای از نوع مقیاس تمایز معنایی بهصورت طیف »بسیار کم« تا »بسیار زیاد« در نظر گرفته شده است.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

پس از دریافت دادهها، با استفاده از نرمافزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی به اجرا درآمد. در قسمت آمار توصیفی ابتدا دادههای جمع-

 

آوری شده از منظر جنسیت، تحصیلات و سن پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته، روایی و پایایی داده هاتعیین شده و همگونی داده هامشخص شد. نگاره شماره 3 نتایج کلّی آمار توصیفی پژوهش را نمایش میدهد.

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام …137
نگاره .3 نتایج بخش آمار توصیفی
شاخصفراوانی
جنسیتزنمرد
%53%47
سنبین 30-20 سالبین 40-31 سالبین 50-41 سالبیش از 50 سال
%52%32%15%1
مدرکدیپلمکاردانیکارشناسیکارشناسیارشد و بالاتر
تحصیلی%32%7%49%12

 

در بخش استنباط دادهها، برای آزمون نرمال بودن داده هااز آزمون کولموگروف-

 

اسمیرنوف و سپس برای آزمون فرضیات از آزمون میانگین رتبهای فریدمن استفاده شده است. برگزاری آزمون فریدمن مستلزم هیچ فرض خاصی دربارهی توزیع جوامع نیست بنابرین با توجه به نتیجهی آزمون کلوموگرف– اسمیرنوف، برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون فریدمن و برای آزمون معناداری میانگینهای رتبهای از آزمون کای مربع استفاده شده است. بهعنوان نمونه، نتایج در بعد صلاحیت در نگاره شماره 4 آمده است.

 

نگاره .4 نتایج آزمون فریدمن در بعد صلاحیت

بعد صلاحیتتعدادحداقلحداکثرمیانگینانحراف استانداردمیانگین رتبهای
شارپ10006037.329.1861.97
کانن10006239.748.0082.42
توشیبا100176346.368.8143.49
سامسونگ10006141.697.5942.67
سونی100196553.058.3284.46

یافتههای پژوهش

 

نتایج در رابطه با صفات فرعی در نگاره شماره 5 خلاصه شده است:

 

 

831                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

 

 

نگاره .5 نتایج در رابطه با 42 صفت فرعی

 

بالاترین- پایینترینصفاتبالاترین- پایینترینصفات
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپنوین و مدرنسونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپملموس و مفید
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپقابل اتکاءسونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپخانواده محور
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپساعی و کوشاسامسونگ/شارپ/کانن/سونی/توشیباکوتاه فکرو
محدود
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپایمنسونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپدرستکار، صادق
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپهوشمندسونی/توشیبا/شارپ/کانن/سامسونگبی ریا
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپفنیسونی/توشیبا/سامسونگ/شارپ/کاننواقعی
سونی/توشیبا/شارپ/سامسونگ/کاننشرکتی،حقوقیسونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپسالم و اخلاقی
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپموفقسونی/توشیبا/شارپ/کانن/سامسونگاصیل و مؤثق
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپرهبرسونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپشاد
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپمطمئنسونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپعاطفی
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپبا پرستیژسونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپدوستانه
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپبا شکوهسونی/سامسونگ/توشیبا/شارپ/کاننشجاع- دنبال
چالش
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپخوش تیپسونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپمد روز
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپجذابسونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپمهیج
سامسونگ/سونی/توشیبا/کانن/شارپزنانه و ظریفسونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپپرانرژی،مصمم
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپروان و نرمسونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپخونسرد و آرام
سونی/توشیبا/شارپ/کانن/سامسونگمستحکمسونی/سامسونگ/کانن/توشیبا/شارپجوان
سونی/توشیبا/شارپ/سامسونگ/کانننیرومند،سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپتازه، نوآور و
عضلانیمهیج
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپغربیسونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپبی نظیر
سونی/توشیبا/کانن/شارپ/سامسونگمقاومسونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپبه روز و خلاق
سونی/توشیبا/سامسونگ/شارپ/کاننقوی، مستحکمسونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپمستقل

 

بهاین ترتیب، ردهبندی کلّی در ابعاد اصلی بهصورت زیر بهدست آمده است:

 

 • در بعد صلاحیت، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

 • در بعد استحکام، بهترتیب سونی، توشیبا، کانن، شارپ، سامسونگ

 

 • در بعد هیجان، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

 • در بعد خبرگی، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

 • در بعد صداقت، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام…………………………………………….. 139

نتیجهگیری

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید