دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : نو آوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : نو آوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقدمه:

 

در عصر تغییرات سریع,نقش دولت,شهروندان و گروههای سازمانی سریعا درحال تغییراست وبویژه سازمانهای عمومی و خصوصی و سیستمهای مدیریت یا به اختیار ,یا به بدلیل فشار در حال تغییرند.همپای تحوالت دولتی,شهروندان هم از یک نقش پذیرنده صرف به نقش چالشجو و مشارکتی,نقش فعالتری را در مدیریت بازی میکنند.چالشهایی که مدیریت ودولت ملل در حال توسعه با آن مواجه هستند , بسیارخطیرترازچالشهای ملل صنعتی هستند.برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک,مرکز ثقل اجرا و تحقق اهداف توسعه ای دراین ملل است.درایران کلید طراحی واجرای برنامه های توسعه ومدیریت مطلوب,توسعه ومدیریت منابع انسانی استراتژیک است. برای مواجه شدن با چالشهای جهانی سازی,مدیران باید مدیران اثربخش وبا کیفیتی باال باشند.

 

ظرفیت سازی در مدیریت منابع انسانی:

 

برای مواجهه با چالشهای جهانی سازی, ایجاد ظرفیت در حوزه های سازمان, مدیریت , دولت و مدیریت عمومی الزم است نوآوری را به عنوان یک ابزار استراتژیک در ظرفیت سازی در نظر می گیرند.

ظرفیت سازی منابع انسانی:

 

توسعه نهادی,سازمانی,مدیریتی,فناوری,فرهنگی,تواناییها,قابلیتهاومهارتهای فردی و سیستم مدیریت عمومی که این قابلیتها دولت ومدیریت دولتی را قادر میکند که نه تنها با چالشهای جاری خود را مدیریت کنند,بلکه فراتر از آن هم عمل کنند)ظرفیت سازی یک موضوع ملی و محلی است(

 

ظرفیت سازی ازدید برنامه توسعه ملل متحد:

 

فرایندی که طی آن افراد,گروهها,سازمانها ونهادهاوانجمنها تواناییهایشان را افزایش میدهند تا طی آن:

 

۱.وظایف اصلی را انجام دهند,مسایل را حل کرده واهداف را تعریف ومحقق کنند. ۲.نیازهای توسعه خود را درک کرده ورفع کنند.

 

ظرفیت سازی منابع انسانی منطقه ای:درهمه بخشهای اقتصادی, اجتماعی,سیاسی و مدیریتی باید باالترین سطح ونوع مهارتها و پیشرفته ترین دانشها حاکم باشد.

 

ظرفیت سازی منابع انسانی,در روابط بین الملل:

 

مجموعه ای از دانشها و مهارتهای است تا ظرفیتهای منابع انسانی استراتژیک متفاوت با ظرفیت سازی منابع انسانی منطقه ای نیاز اثربخش والزم برای اداره تغییرات سریعی که جهانی سازی بر آنها تحمیل میکند را ایجاد کرده و بعنوان یک ملت در جامعه جهانی وظایف اثربخشی انجام دهند.

 

 

دو قابلیت کارکردی حکومت داری الکترونیک ومدیریت منابع انسانی الکترونیک : ۱.سازمانهای دولتی اطالعات خدمات عمومی )از اعالن نیارهای پرسنلی گرفته تا ارزیابی منابع انسانی(بمنظورآگاه ساختن آحاد جامعه از عملکردشان را,به اطالع همه می رسانند.

 

۲.شهروندان با حذف یا کاهش اتالف وقت,بطور کارا واثربخش از دولت خدمات دریافت می دارند.

 

نو آوریها درمدیریت و توسعه منابع انسانی از طریق نواوری اقتضاعات محیطی تحت کنترل قرار گرفته وپیشبینی

 

میشود.بخاطرعدم قطعیتهای محیطی,منطقه ای وبین المللی,نواوری خالقیت,به عنوان نیروی محرکه برای نواوری بیشتر درجهت افزایش ظرفیت در حوزه مدیریت است .

روشهای ظرفیت سازی استراتژیک منابع انسانی

 

 

۱.تکنولوژی اطالعات:

 

یک ابزار استراتژیک برای جمع آوری,پردازش,مدیریت داده هاواطالعات استراتژیک,بمنظور اتخاذ تصمیمات در جهت برنامه ریزی,کارمندیابی,ارتقا,ارزشیابی وتوسعه منابع انسانی کلیدی در همه سطوح است.

 

۲.حکومت داری الکترونیک ومدیریت منابع انسانی الکترونیک:

 

با حکومت داری الکترونیک دولتها و مدیران منابع انسانی میتوانند پرسنل استراتژیک کلیدی را در تمام کشور تشخیص داده ومستقر کرده وآموزش دهندوظرفیت را برای سازمانهای مختلف نیازمند به چنین پرسنلی,فراهم کنند.

 

۳.پرسنل و پستهای استراتژیک:ابتدا شناسایی پستها ووظایف استراتژیک انجام شده وسپس آماده سازی وارتقاء پرسنل خبره انجام میشود.

 

۴.انگیزش استراتژیک:میتوان ازمواردی مثل ”بکارگیری یک سیستم پاداش مطلوب“ ”ایجاد یک سیستم جایابی وچرخشی درون سازمان” “ارتقاء دانش ومهارتها بطور متناوب برای مجهز ساختن افراد با جدیدترین دانشها در عصر اطالعات“بعنوان چند مورد از پویاترین سیستمهای انگیزشی نام برد.

 

۵.مدیریت و توسعه دانش استراتژیک:امروزه تحوالت ملی وجهانی,نیازمند اکتساب دانش ومهارتهایی است که برای توسعه مدیریت منابع انسانی استراتژیک بکار گرفته میشود .یک حوزه کلیدی توسعه دانش,یادگیری سازمانی است,که باید از راس هرم شروع شده ودر سراسر سازمان توسعه یابد.

 

۶.تحول و نوآوری فرهنگی:اختالالت فرهنگی مشکلترین سد یادگیری,تغییرو تحول در سازمان است.باید فرهنگ یادگیری,تغییروسازگاری,در سازمان جا بیفتد.مهمترین کار در تغییر فرهنگ سازمانی,تحصیل اخالقیات)آموزش مهارتهای رفتاری وروابط انسانی است(و مهمترین نقش در این فرایند بعهده رهبر منابع انسانی استراتژیک است. ۷.مدیریت کیفیت فراگیر:به معنی ”تعهد به عملکرد کیفی,از اولین قدم ونظارت برآن در تمام مسیرودر سراسر فرایند تا به انتها وادامه فرایند بطور مجدد می باشدویک ابزار اصلی ظرفیت سازی استراتژیک است.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع نو آوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید