دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بررسی تأثیر عوامل مختلف بر واردات در ایران تحلیل مدل رگرسیون

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بررسی تأثیر عوامل مختلف بر واردات در ایران تحلیل مدل رگرسیون

TMBAدر این تحقیق با استفاده از آمار های بانک مرکزی جهت بررسی تأثیر عوامل مختلف بر واردات ایران استفاده کردیم.

 

برای این منظور مهمترین عوامل را مورد بررسی قرار دادیم ، که به ترتیب آن ها را معرفی می کنیم.

 

تابع واردات را با M نشان می دهیم و از آن به عنوان متغیر وابسته در تابع رگرسیون استفاده می کنیم.

 

متغیرهای مستقل:

 

  1. درآمد نفتی : (RO ) از آنجا که در اقتصاد ایران نفت نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند ، به عنوان یک متغیر مستقل و اثر گذار بر واردات ایران در معادله وارد می کنیم و با RO نشان می دهیم.

 

  1. متغیر جذب داخلی : (A) از آن جا که نفت قسمت عمده ای از درآمد ایران را تشکیل می دهد ، یک بار در محاسبه درآمد ملی و بار دیگر در محاسبه درآمد نفتی منظور می شود. برای از بین بردن این مشکل هم خطی بین درآمد ملی و RO از A به جای درآمد ملی (Y) استفاده می کنیم. A=Y‐(X‐M)

 

  1. الگوی مصرفی جامعه : (COU ) در تابع تقاضا مصرف کننده به عنوان یکی از متغیر های مهم برای کالای مورد نظر می باشد. در تابع تقاضا برای واردات از COU به عنوان الگوی مصرفی جامعه استفاده می کنیم. زیرا در ایران سهم واردات مصرفی نسبت به سایر کالا ها بالاتر است.

 

  1. نسبت شاخص قیمت واردات به شاخص قیمت داخلی(: (PM/PD از این نسبت به عنوان جانشین قیمت های نسبی استفاده می کنیم.

 

تابع تقاضای واردات:

 

log(M) = α01log(PM/PD)+ α2log(A)+α3log(RO)+α4log(COU)

 

به دلیل اینکه تابع تقاضا به شکل حاصلضرب عوامل مؤثر بر تقاضا است، برای تخمین این تابع (به منظور خطی کردن

 

آن) باید از طرفین معادله لگاریتم بگیریم.

 

 

داده های این تحقیق از طریق بخش آمار بانک مرکزی در اختیار محقق قرار گرفت و برای سال های 1338 تا 1381 در

 

نظر گرفته شد. اطلاعات به میلیارد می باشد.

 

 

PDPMACOUROMسال
4.376.36091.71504.0641.4NA1338
4.716.46550.01484.4720.5196.41339
4.786.66829.91490.2806.1200.41340
4.836.86897.91521.2926.4190.91341
4.886.96961.61538.71036.7176.31342
5.097.07517.61486.61191.7166.81343
5.107.08665.51555.11383.1234.01344
5.147.19358.21683.31589.7269.41345
5.197.210322.31852.02047.0306.31346
5.277.111474.61869.12125.4380.61347
5.467.612421.82019.62569.9457.51348
5.547.713482.92248.02897.9510.91349
5.848.014803.82574.53520.6550.21350
6.218.717721.22748.74027.2657.51351
6.909.919214.33126.94722.7764.61352
7.9711.226742.93792.94826.0971.01353
8.7611.634773.14986.74294.81335.21354
10.2112.339085.14969.64781.11991.31355
12.7613.841228.35322.64408.32151.21356
13.9315.337002.85430.53144.02484.31357
15.6417.634350.65615.12535.21678.71358
19.3221.434635.45360.1866.11204.21359
23.7323.633348.25533.3882.61174.71360
28.326.233753.15943.31947.71289.81361
32.527.439607.76803.72006.31250.91362
35.928.437433.47170.31625.61882.61363
38.430.637899.17290.61644.41637.91364
47.539.634588.66543.71403.01305.41365
60.652.733182.16141.31598.7946.41366
78.265.730247.66171.81754.01005.61367
91.874.432508.46327.11889.5791.41368
100.0100.037546.77563.52264.7945.71369
120.7120.943735.28281.52516.71274.11370

 

 

 

150.1167.944541.58725.32553.51651.11371
184.4213.741917.98928.02645.31627.21372
249.3314.238005.59123.82496.11362.11373
372.4540.042262.39357.62517.8821.81374
458.8697.246021.79641.52566.0662.41375
538.2745.447475.49904.22430.0716.51376
645.6797.648240.210149.62410.4627.71377
777.4964.747082.010464.22386.3591.61378
875.531093.3750264.510900.03759.75842.31379
910.31102.053330.8173443.63602.26876.51380
917.5420.053288.8187033.43581.65628.11381

 

 

با استفاده از داده های جدول و نرم افزار SPSS معادله رگرسیون و منحنی های پراکنش را به دست می آوریم.

 

Model Summary
Std . Error of theAdjusted R
EstimateSquareR SquareRModel
١٧۵۶٧$.٨٠٧.٨٢۶.a٩٠٩.١

 

  1. Predictors: (Constant), LOG(PM/PD), LOG(RO), LOG(COU), LOG( A)

 

 

به ترتیب ضریب همبستگی، ضریب تعیین 0.826) نشان می دهد که 82.6 درصد تغییرات در متغیر وابسته (واردات) به وسیله متغیرهای مستقل عنوان شده توضیح داده می شود) نشان داده شده اند. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده

 

80.7 درصد تغییرات در واردات توسط متغیر های مستقل توضیح داده می شود که این ضریب معتبرتراست.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی تأثیر عوامل مختلف بر واردات در ایران تحلیل مدل رگرسیون

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید