دانلود پایان نامه:اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کشاورزی

گرایش :مدیریت کشاورزی

عنوان : اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی

گروه آموزشی مدیریت کشاورزی

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی

عنوان:

اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت  

استاد راهنما:

دکتر جعفر عزیزی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1-  مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1 -4-اهداف تحقیق. 4

1-4-1-اهداف کلی.. 4

1-4-  2- اهداف اختصاصی.. 4

1-5-  سوالات تحقیق. 4

6-1-  محدوده تحقیق. 5

1-6-1- محدوده زمانی.. 5

1-6-2- محدوده مکانی.. 5

1-6-3- محدوده موضوعی.. 5

1-7-  محدودیت تحقیق. 5

1-8- واژه­گان کلیدی …………………………………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبانی نظری تحقیق. 7

2-1-مقدمه. 8

2-2-تاریخچه و اهمیت برنج. 9

2-3-نظام بهره­برداری.. 12

2-4- عوامل موثر بر پراکندگی اراضی زراعی.. 13

2-4-1- ارث.. 13

2-4-2- خرید و فروش………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-4-3- عوامل محیطی و بوم شناختی.. 14

2-4- 4- عوامل اجتماعی و فرهنگی14…………………………………………………………………………………….

2-4-5-عوامل کالبدی 14…………………………………………………………………………………………………….

2-5- یکپارچه­سازی اراضی.. 15

2-5-1- یکپارچه­سازی اراضی در جهان. 15

2-5-2- یکپارچه­سازی اراضی در ایران16…………………………………………………………………………………

2-5-3- مراحل اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری18……………………………………………………..

2-5-4- مزایای اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی19…………………………………………………………………

2-5-5- تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در شهرستان شفت استان گیلان. 19

2-6- توسعه پایدار22…………………………………………………………………………………………………………

2-6-1- کشاورزی پایدار23………………………………………………………………………………………………….

2-6-2- یکپارچه­سازی اراضی و کشاورزی پایدار. 24

2-7- ارزیابی اثرات زیست­محیطی.. 24

2-7-1- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست­محیطیو اهمیت قانونی آن در جهان. 25

2-7-2- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست­محیطیو اهمیت قانونی آن در ایران. 25

2-8- ابعاد زیست­محیطی توسعه پایدار. 27

2-8-1- حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی.. 27

2-8-2- تلفیق امور توسعه با محیط­زیست.. 27

2-8-3- برنامه­ریزی و مدیریت منابع طبیعی.. 27

2-8-4- استفاده بهینه از منابع آب، خاک و انرژی.. 28

2-8-5- جایگزینی منابع تجدید­پذیر. 29

2-8-6- برنامه­ریزی و مدیریت حوادث غیرمترقبه. 29

2-8-7- کنترل آلودگی­های زیست­محیطی.. 29

2-9- پیشینه نظری.. 29

فصل سوم. 41

روش اجرای تحقیق 42

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 43

3-1-1-معرفی شهرستان شفت.. 43

3-2- روش تحقیق. 44

3-3- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………….. 44

3-4- ابزار پژوهش… 45

3-5- روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری.. 48

3-5-1- روایی.. 48

3-5-2- پایایی.. 48

3-6- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی49………………………………………………………………………………

3-6-1-متغیر مستقل49……………………………………………………………………………………………………….

3-6-2- متغیر وابسته49………………………………………………………………………………………………………

3-7-فرضیه­های تحقیق. 49

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها50……………………………………………………………………………………….

3-8-1- آمار توصیفی50……………………………………………………………………………………………………..

3-8-2- آمار استنباطی.. 50

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….51                                                                                                                               تجزیه و تحلیل داده­ها52..……………………………………………………………………………………………………

4-1- مقدمه. 53

4-2- یافته­های توصیفی جامعه آماری اراضی تجهیز شده 53

4-2-1- ویژگی­های فردی.. 53

4-2-2- ویژگی­های نظام زراعی.. 55

4-2-3- ویژگی­های اقتصادی.. 60

4-2-4- فعالیت-های آموزشی- ترویجی.. 63

4-2-5- ابعاد زیست­محیطی.. 64

4-2-6- دانش ابعاد زیست­محیطی.. 65

4-2-7-اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در اراضی شالیکاری……………………………………………. 67

4-3- یافته­های توصیفی جامعه آماری اراضی سنتی.. 68

4-3-1- ویژگی­های فردی.. 68

4-3-2- ویژگی­های نظام زراعی.. 70

4-2-3- ویژگی­های اقتصادی.. 75

4-2-4- فعالیت­های آموزشی-ترویجی.. 78

4-2-5-ابعاد زیست­محیطی.. 79

4-2-6-دانش ابعاد زیست­محیطی.. 80

4-3-آمار استنباطی.. 81

4-3-1- مقایسه ویژگی­های فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دو گروه با استفاده از آزمونt 81

فصل پنجم. 84

بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها 85

5-1-مرور کلی بر تحقیق. 86

5-1-1- مقدمه. 86

5-1-2- اهداف و سوالات.. 87

5-1-3- محدوده تحقیق. 87

5-1-4- محدودیت تحقیق. 87

5-1-5- روش و نوع تحقیق. 88

5-1-6- متغیرهای تحقیق. 88

5-1-6-1- متغیرهای مستقل. 88

5-1-6-2- متغیر وابسته. 88

5-1-7- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………….88 5-2- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………….88

5-2-1-یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………………..88

5-2-1-1- یافته­های توصیفی شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده ………………………………………………………….88

5-2-1-2- یافته­های توصیفی شالیکاران دارای اراضی سنتی……………………………………………………………..90

5-2-2- یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………92

5-3- بحث……………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………93

5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………..94

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده…………………………………………………………………………………95

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….96

 

فهرست جداول

جدول (2-1) برآورد سطح تولید و عملکرد در هکتار شلتوک سال زراعی 89-1388 ………………………………….11

جدول (2-2) مشخصات سطح اراضی شالیزاری، سطوح تجهیز نشده و سطوح قابل تجهیز استان به تفکیک شهرستانها 21

جدول (2-3) چهارپوب نظری تحقیق. 35

جدول (3-1) انواع اراضی شالیکاری و پرسشنامه­ها 44

جدول (3-2) و (3-3) و (3-4)  ارزش عددی گویه­های پرسشنامه 47

جدول (3-5) میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه اراضی تجهیز شده با استفاده از روش آلفای کرونباخ……. 48

جدول (3-6) میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه اراضی سنتی با استفاده از روش آلفای کرونباخ. 49

جدول (4-1) توزیع فرآوانی ویژگی­های فردی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 54

جدول (4-2) توزیع فرآوانی ویژگی­های نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 57

جدول (4-3) توزیع فرآوانی ویژگی­های اقتصادی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 61

جدول (4-4) میزان فعالیت­های آموزشی و ترویجی شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده به ترتیب اولویت…….. 64

جدول (4-5) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیت­های آموزشی و ترویجی. 64

جدول (4-6) توزیع فرآوانی ویژگی­های ابعاد زیست محیطی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 65

جدول (4-7) میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران به ترتیب اولویت.. 66

جدول (4-8) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش ابعاد زیست محیطی……. 66

جدول (4-9) میزان اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکارای به ترتیب اهمیت موضوع. 67

جدول (4-10) توزیع فراوانی اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری مورد مطالعه 68

جدول (4-11) توزیع فرآوانی ویژگی­های فردی کشاورزان دارای اراضی سنتی. 69

جدول (4-12) توزیع فرآوانی ویژگی­های نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی سنتی. 71

جدول (4-13) توزیع فرآوانی ویژگی­های اقتصادی کشاورزان دارای اراضی سنتی. 76

جدول (4-14) میزان فعالیت­های آموزشی و ترویجی شالیکاران دارای اراضی سنتی به ترتیب اولویت…….. 79

جدول (4-15) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیت­های آموزشی و ترویجی. 79

جدول (4-16) توزیع فرآوانی ویژگی­های ابعاد زیست محیطی کشاورزان دارای اراضی سنتی. 80

جدول (4-17) میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران به ترتیب اولویت.. 81

جدول (4-18) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش ابعاد زیست محیطی……. 81

جدول (4-19) مقایسه میانگین­های ویژگی­های دو گروه کشاورزان با استفاده از آزمون t 82

 

فهرست اشکال

شکل (2-1) مراحل اجرای طرح تجهیز، نوسازی  و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری……. 18

شکل (3-1)  نقشه استان گیلان. 43

چکیده

پراکندگی و کوچک بودن اراضی، یکی از عناصر ساختاری سنتی کشاورزی کشور است که امروزه به­عنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی تبدیل شده است. مهم­ترین اهدافی که اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری دنبال می­کند را می­توان در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست­محیطی تقسیم­­بندی نمود. در بعد زیست­محیطی با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب زمین، کاهش مصرف نهاده­ها به­خصوص نهاده­های شیمیایی نظیر انواع کودها و سموم شیمیایی و . . . را از اهداف طرح عنوان می­نمایند. این تحقیق سعی دارد  اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت را بررسی نماید. تحقیق حاضر از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شالیکاران شهرستان شفت که دارای اراضی شالیکاری تجهیز شده و نیز سنتی هستند، تشکیل دادند. که با شیوه نمونه­گیری تصادفی، 244 نفر به شکل تصادفی انتخاب شدند روایی محتوایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان به­دست آمد. همچنین آزمون پایایی، به وسیله یک مطالعه راهنما برای به­دست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام شد و ضریب آلفای کرونباخ برای اراضی تجهیز شده 832/0و برای اراضی سنتی 757/0 بدست آمد. یافته­های حاصل از آزمون t تست در زمینه مسائل زیست­محیطی نشان داد، مقدار سم مصرفی برای کنترل کرم ساقه­خوار برنج دو گروه با هم اختلاف معنی­داری ندارند. ولی در مورد مقدار مصرف کود اوره، مقدار مصرف علفکش، مقدار مصرف قارچکش در هکتار، دو گروه در سطح 99 درصد دارای اختلاف معنی­دار  و در مورد مصرف کود فسفات دو جامعه در سطح 95 درصد دارای اختلاف معنی­داری می­باشند. در زمینه مقایسه ابعاد زیست­محیطی کشاورزی پایدار در اراضی تجهیز شده و سنتی، 8/51 درصد از شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده در اراضی خود کشت دوم انجام داده ولی کشاورزان دارای اراضی سنتی فقط 1/13 درصد کشت دوم در اراضی شالیکاری انجام داده­اند. در زمینه استفاده از کنترل بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما علیه کرم ساقه­خوار برنج، 17 درصد کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده بیشتر از کشاورزان دارای اراضی سنتی از این روش استفاده نموده­اند. 14 درصد از کشاورزان دارای اراضی سنتی در اراضی شالیکاری خود تغییرکاربری انجام داده­اند ولی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده پس از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی، فقط 5/3 درصد آنان در اراضی خود تغییرکاربری انجام داده­اند و از این طریق آسیب کمتری به­واسطه تغییر کاربری­ها به محیط زیست وارد نموده­اند.

کلمات کلیدی: تجهیز و نوسازی اراضی، کشاورزی پایدار، اراضی تجهیز شده، اراضی سنتی.

                  

فصل اول:

کلیات تحقیق


  • مقدمه

پراکندگی و کوچک بودن اراضی، یکی از عناصر ساختاری سنتی کشاورزی کشور است که امروزه به­عنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی تبدیل شده است. پایین بودن میزان بهره­وری، بالا بودن هزینه­های تولید، جلوگیری از الگوی مناسب زراعی، غیر کارآ کردن مدیریت مزرعه، عدم استفاده موثر از ماشین­آلات، اختلاف میان کشاورزان و تضعیف همبستگی­های اجتماعی در جامعه روستایی و سرانجام فقر و مهاجرت روستایی به­عنوان شاخص­های توسعه نیافتگی، همگی به نوعی در ارتباط با پراکندگی اراضی قرار دارد (شیرزاد، 1376). در  نظام­های جدید تولید در بخش کشاورزی و بکارگیری فناوری و مکانیزه شدن مراحل مختلف فرآیند تولید کشاورزی، پراکندگی نامنظم قطعات یک عامل بازدارنده قلمداد می­شود که کاهش بهره­وری و افزایش هزینه­های تولید را به همراه خواهد داشت (توسلی، 1378).

در کشور ما کشت برنج، یکی از پرهزینه­ترین و مشکل­ترین کارهای زراعی می­باشد. بالا بودن هزینه تولید، عدم دسترسی به­موقع به نهاده­های کشاورزی (کود، سم، آب و . . . ) پایین بودن سطح فن­آوری و در نتیجه بالا بودن هزینه­ها و قیمت­های ماشین­های کشاورزی از دلایل عمده عدم پیشرفت کشت برنج در کشور می­باشد. با توجه به اینکه برنج بعد از گندم، مهمترین منبع غذایی در کشور ماست، اهتمام و توجه بیشتر به این محصول با ارزش، امری ضروری است. در نتیجه برای افزایش تولید این ماده غذایی چاره­ای جز افزایش عملکرد در واحد سطح یا افزایش سطح زیر کشت نخواهیم داشت. در هر دو صورت، بهتر است کشت برنج بصورت مکانیزه انجام گیرد. قبل از مکانیزه نمودن کشت برنج، کارهای بنیادین و اساسی باید صورت گیرد که یکی از آنها تسطیح و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری می­باشد. تسطیح و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری نه تنها بر جنبه­های مختلف زندگی کشاورزان آن منطقه تاثیر دارد، بلکه در بازده ماشین­ها در این اراضی، نقش به­سزایی دارد که در اثر آن، بازده و عملکرد ماشین­های مختلف کشاورزی، همچون: نشاکارها، ماشین­های داشت و برداشت، بسیار افزایش می­یابد (افتخاری، 1375).

در تولید محصولات کشاورزی و توسعه روستایی در ایران، پراکندگی اراضی زراعی روستایی مانعی اساسی به­شمار می­رود (عبداله­زاده و کلانتری، 1385). با توجه به مسائل و مشکلات پراکندگی اراضی زراعی، برای رفع مشکلات و عوارض ناشی از آن، برنامه­ریزان و سیاست­گذاران کشاورزی راه حل منطقی و قابل اجرای یکپارچه­سازی اراضی را توصیه می­کنند که سیاستی در ارتباط با تغییر اندازه زمین برای بهبود و افزایش تولید محصولات کشاورزی، عقلانی کردن بهره­برداری­ها، استفاده از ماشین­آلات و فناوری جدید زراعی و سرانجام، دستیابی به توسعه روستایی و کشاورزی است (امیرنژاد و رفیعی، 1388). به عبارت دیگر، این فرآیند و سامان­دهی اراضی ضرورتی اساسی برای توسعه پایدار روستایی و کشاورزی است (کلانتری و همکاران، 1384).

 

1-2- بیان مسئله

امروزه همه معتقدند که برای کشاورزی متعارف به سبب زیان­ها و صدماتی که به محیط زیست و منابع پایه وارد می­کند باید جایگزین مناسبی یافت که همان کشاورزی پایدار[1] است (علایی و همکاران، 1387). در واقع، کشاورزی زمانی پایدار است که از نظر اکولوژیکی بی­خطر، از لحاظ اقتصادی بادوام، از دیدگاه اجتماعی مقتضی، و از جنبه­ی زراعی مناسب بوده و بر اساس یک رهیافت علمی و کلی­نگر پایه­ریزی شود (گلد[2]، 2001). انسان نیازمند دستیابی به نظام­هایی است که ضمن برخورداری از پویایی اقتصادی، بتواند موجب بهبود وضعیت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع موجود شده و همچنین در تامین نیازهای غذایی انسان و در ارتقاء کیفیت زندگی جوامع بشری نقش بسزایی داشته باشد (عادلی ساردوئی و همکاران،1390). یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور، توسعه بخش کشاورزی و استفاده مطلوب از منابع آب و خاک با هدف ایجاد امنیت غذایی برای جمعیت رو به افزایش کشور است. بخش کشاورزی با توجه به تجربه توسعه­ی کشورهای صنعتی و به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین به دلیل شاغل بودن بخش چشمگیری از جمعیت در این حوزه چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. بررسی­ها تا آنجا که به ایران مربوط می­شود نشان می­دهد به رغم اجرای برنامه­های مختلف توسعه کشاورزی و روستایی طی دهه­های گذشته توسط این بخش نسبت به سایر بخش­ها، رشد مناسبی نداشته و در مواردی نیز دارای سیر نزولی بوده است (شکوری، 1382). در راه توسعه و بهره­برداری از منابع آب و خاک و افزایش بهره­وری از آب با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی موانع و مشکلات گوناگونی وجود دارد که رفع آنها در نقاط مختلف کشور راهکارهای مختلفی را می­طلبد. در این راستا ایجاد زیر بنای لازم و آرایش مهندسی کرت­های شالیزاری از اهمیت خاص برخوردار بوده و یکی از پیچیده­ترین و اساسی­ترین گام­ها در ارتقای تولید کیفی و کمی این محصول می­باشد (عادلی­نوری، 1381). مهم­ترین نکته در این مسیر این است که، بستر اصلی عملیات تجهیز و نوسازی و به طور یقین کشاورزان صاحبان اصلی این طرح­ها می­باشند. بنابراین هر فعالیتی که در این بستر انجام می­شود باید لزوماً منافع و نظرات کشاورزان را تامین نماید، به همین دلیل مسایل و استانداردهای فنی و هم­ارز آن نظرات کشاورزان، شاخص­های مهم ارزیابی محسوب می­شوند (یزدانی، 1383). امروزه زمان آن فرا رسیده که با نگاهی به آنچه انجام گرفته و توجه به نقاط قوت و ضعف، به ارزیابی آن پرداخته و با اصلاح روش­ها، راه آینده را با جدیت و توان بیشتر دنبال نماییم. در این تحقیق دنبال آن هستیم که  اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت را بررسی نمائیم.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت محصول برنج در تامین نیاز غذایی کشور و با عنایت به شرایط اراضی شالیزاری، تجهیز و نوسازی و یکپارچه­سازی این اراضی در راستای ایجاد زمینه­های مناسب جهت افزایش میزان بهره­وری از منابع آب و خاک اجتناب­ناپذیر است. تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، مانند هر فعالیت زیربنایی دیگر در صورتی نتایج و اهداف مورد انتظار را خواهد داشت که از ضوابط و معیارهای فنی از جمله بررسی و تهیه نقشه خاک و مسائل آن، مطالعه نقشه­های توپوگرافی و بررسی مالکیت و مشخصات آنها، شیب تقریبی اراضی و . . . در تمام مراحل مطالعات، طراحی و اجرا پیروی نماید. در حال حاضر با توجه به گذشت چند سال از شروع فعالیت­های اجرایی در این زمینه و با عنایت به شرایط خاص عملیات مورد نیاز و وجود مشکلات فنی، حقوقی و قراردادی، شایسته است جهت تهیه و تدوین مجموعه ضوابط و معیارهای مربوطه اقدام گردد. یکی از مشکلات عملیات اجرایی، راندمان بسیار پایین ماشین­های سنگین در این اراضی می­باشد (پاره­کار و پورمحسنی، 1384).

بنابراین، با توجه به نقشی که تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در توسعه پایدار محیطی دارد و با توجه به اینکه یکی از مهمترین این نقش­ها، نقش زیست­محیطی آنهاست، ضرورت دارد که نقش­های این بعد مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف، راه حل­های کاربردی ارائه گردد.

1-4- اهداف تحقیق

1 -4 -1- هدف کلی

هدف کلی این تحقیق بررسی اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت می­باشد.

1- 4 –2- اهداف اختصاصی

در این تحقیق اهداف زیر مدنظر است:

– بررسی ابعاد زیست­محیطی کشاورزی پایدار اراضی تجهیز شده در مقایسه با اراضی سنتی در شهرستان شفت در زمینه استفاده از نهاده­های کشاورزی (کود، سم و . . .) و همچنین تغییرکاربری می­باشد.

1 – 5- سوالات تحقیق

مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به سوال زیر است :

1- اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت چیست؟

1 – 6- محدوده تحقیق

محدوده­های تحقیق تعیین­کننده حیطه­های تحقیق می­باشند که به شفاف­تر شدن تحقیق برای محقق و خوانندگان کمک می­نماید. به طور کلی محدوده­های تحقیق را از سه بعد مورد بررسی قرار می­دهیم که عبارتند از: محدوده مکانی، محدوده زمانی و محدوده موضوعی.

1– 6 -1- محدوده زمانی

این پژوهش در پائیز و زمستان 1392 انجام گرفته است.

1– 6 -2- محدوده مکانی

تحقیق حاضر در استان گیلان و در محدوده شهرستان شفت انجام پذیرفته که نظام زراعی شالیکاری این شهرستان را مورد مطالعه قرار می­دهد.

1– 6 -3- محدوده موضوعی

این تحقیق از نظر موضوعی و زمینه تخصصی محدود به بررسی اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت می­باشد.

1-7- محدودیت تحقیق

از مهم­ترین محدودیت­های تحقیق می­توان به عدم وجود آمار دقیق تعداد بهره برداران اراضی تجهیز شده و همچنین سنتی برنج در شهرستان شفت و نیز سطح سواد پایین اکثر شالیکاران شهرستان و عدم آشنایی آنان به پاسخگویی به پرسشنامه­ها اشاره نمود.

1-8- واژگان کلیدی

– توسعه پایدار[3]:: توسعه پایدار در تعریف سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، فائو، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی فن آوری و ساختار اداری ست، به طوری که تامین مداوم نیازهای بشری و رضایت­مندی نسل حاضر و نسل­های آینده را تضمین نماید. به عبارت دیگر، زیستن در حد ظرفیت محیط زیست و فراهم آوردن فرصت زیست برای همه و برای همیشه بر روی کره زمین است.

– کشاورزی پایدار: کشاورزی پایدار، طرحی از یک سازمان اجتماعی و اقتصادی بر پایه­ی یک پندار منصفانه و مشارکتی از توسعه است که منابع محیطی و طبیعی را به عنوان پایه­ی فعالیت­های اقتصادی قلمداد می­نماید. در واقع، کشاورزی زمانی پایدار است که از نظر اکولوژیکی بی­خطر، از لحاظ اقتصادی بادوام، از دیدگاه اجتماعی مقتضی، و از جنبه­ی زراعی مناسب بوده و بر اساس یک رهیافت علمی و کلی­نگر پایه­ریزی شود (گلد، 2001).

– تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی[4]: به کلیه فعالیت­های زیربنایی اطلاق می­شود که با هدف استفاده بهینه از منابع آب و خاک و اقتصادی نمودن تولید در اراضی کشاورزی آبی به اجرا گذاشته می­شود (عظیمی، 1386).

– تسطیح اراضی[5]: تسطیح اراضی عبارت از صاف کردن و ایجاد شیب مناسب در زمین با درنظر گرفتن ضریب نفوذپذیری و بافت خاک، برای جلوگیری از ایجاد روان­آب و فرسایش سطحی و بوجود آوردن شرایط یکسان و هماهنگ توزیع آب در سراسر مزرعه است (دوات­گر و همکاران، 1391).

 

– یکپارچه­سازی[6]: یکپارچه­سازی اراضی فرآیندی از اصلاحات ارضی است که با تغییر در ساخت فضایی اراضی زراعی از طریق اصلاح مدیریت مزرعه، ضمن تحرک بخشی به اقتصاد روستایی، تحرک در ساختار نواحی روستایی و توسعه روستایی را تسهیل می­کند (افتخاری، 1385).

– ابعاد زیست محیطی[7] کشاورزی پایدار: شامل مدیریت و برنامه­ریزی جهت حفاظت از محیط زیست می­باشد که زیرمجموعه­ای از عناصر و عوامل دیگررا جهت رسیدن به این اهداف دربر می­گیرد و شامل موارد: حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی، تلفیق امور توسعه با محیط زیست، برنامه­ریزی و مدیریت منابع طبیعی، استفاده بهینه از منابع آب، خاک و انرژی، جایگزینی منابع تجدیدپذیر، برنامه­ریزی و مدیریت حوادث غیرمترغبه و کنترل آلودگی­های زیست­محیطی می­باشد.

[1] – Sustainable Agriculture

[2] -Gold

[3] – Sustainable Development

[4] -Equipping and  Modernization of Agriculture Land

[5]-Land  Leveling

[6] -Land Consolidation

[7] -Environmental  Aspects

تعداد صفحه : 126

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید