دانلود پایان نامه:اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک روی ارقام مختلف سویا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

عنوان : اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک روی ارقام مختلف سویا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

عنوان پایان نامه:

اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک روی ارقام مختلف سویا

 

استاد راهنما:

دکتر بهنام کامکار

 

تاریخ تهیه پایان نامه:

تیر سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مقدمه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- چرا مدلسازی؟……………………………………………………………………………………………………………3

1-3- اثرات تاریخ کاشت……………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: بررسی منابع

بررسی منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مشخصات جغرافیایی و اقلیمی مکان اجرای آزمایش  ……………………………………………………..16

3-2 مشخصات خاک …………………………………………………………………………………………………………..16

3-3- طرح آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………………16

3-4- آمادهسازی زمین ………………………………………………………………………………………………………..16

3-5- مراقبتهای زراعی   ………………………………………………………………………………………………….17

3-6- نمونهبرداری   ……………………………………………………………………………………………………………17

صفات اندازهگیری یا ثبتشده………………………………………………………………………………………………..17

3-7-1- مراحل فنولوژیک ……………………………………………………………………………………………………17

3-7-2- وزن خشک گیاه ……………………………………………………………………………………………………..18

3-7-3- اندازهگیری شاخص سطح برگ (LAI) …………………………………………………………………….18

3-7-4- عملکرد و اجزایعملکرد …………………………………………………………………………………………18

3-8- تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………………18

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- عملکرد و اجزای عملکرد …………………………………………………………………………………………..21

4-2- تجمع ماده خشک…………………………………………………………………………………………………..23

4-3- ضرایب توزیع ماده خشک ………………………………………………………………………………………25

4-4- ضرایب توزیع ماده خشک در اندامهای مختلف …………………………………………………………25

4-5 – بررسی نحوه تخصیص ماده خشک به اندامهای مختلف با توجه به پروفیل عمودی گیاه ……………………30

4-5-1- توزیع ضرایب توزیع ماده خشک برگ در پروفیل عمودی گیاه ……………………………….30

4-5-1-1- فاز I (جوانه زنی تا گلدهی) ………………………………………………………………………….30

4-5-1-2- فاز II (گلدهی تا مرحله رسیدگی) …………………………………………………………………31

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………35

فصل ششم: پیشنهادات

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………….37

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….39

چکیده لاتین  ……………………………………………………………………………………………………………… 45

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                        صفحه

جدول 4-1-  تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد دانه در تاریخ کاشتهای 30 خرداد ، 9 تیر و 19 تیرماه سال 1390 و ارقام DPX ، پرشین و ویلییامز (میانگین مربعات) ………………………………………………………………………………………………………………………..22

جدول 4-2- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در سه تاریخ کاشت (30 خرداد، 9 تیر و 19 تیر) و سه رقم (DPX، پرشین و ویلیامز) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

جدول  4-3- ضرایب معادله لجستیک برازش یافته جهت پیشبینی تجمع ماده خشک در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت و ارقام، a ضریب،  T50 (روز)  مدت زمانی که تجمع ماده خشک به 50 درصد حداکثر خود میرسد، DMmax حداکثر ماده خشک تولید شده، RMSE مجذور میانگین مربعات خطا و R2 ضریب تبیین می باشند ………………………………………………………………………………………..23

جدول 4-4- ضرایب تخصیص ماده خشک برگ، ساقه و اندام زایشی در فازهای 1(مرحله سبز شدن تا گلدهی) و 2(از گلدهی تا رسیدگی) برای سه رقم DPX ،پرشین و ویلیامز ………………………………………………………………………………………………………………………26

جدول 4-5- پارامترهای معادله بتای برازش یافته به توزیع چگالی سطح برگ در پروفیل ارتفاعی ارقام سویا (DPX، پرشین، ویلیامز) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

 

عنوان شکلها

عنوان شکل                                                                                                    صفحه

شکل 4-1- روند تجمع ماده خشک در مقابل زمان در 3 تاریخ کاشت و ارقام مختلف. DPX (الف)، پرشین(ب)، ویلیامز (پ) ………………24

شکل4-2-روند تغییرات وزن خشک برگ در مقابل وزن خشک باقیمانده گیاه در رقمهای مختلف ( DPX، پرشین و ویلیامز) و تاریخ کاشتهای 30 خرداد (الف)، 9 تیر (ب) و 19 تیر (پ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

شکل 4-3- روند تغییرات وزن خشک ساقه در مقابل وزن خشک باقیمانده گیاه در رقمهای مختلف ( DPX، پرشین و ویلیامز) و تاریخ کاشتهای 30 خرداد (الف)، 9 تیر (ب) و 19 تیر (پ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

شکل 4-4- روند تغییرات وزن خشک اندام زایشی در مقابل وزن خشک باقیمانده گیاه در رقمهای مختلف ( DPX، پرشین و ویلیامز) و تاریخ کاشتهای 30 خرداد (الف)، 9 تیر (ب) و 19 تیر (پ) …………………………………………………………………………………………………………………………29

شکل 4-5- تابع β برازش یافته به شاخص سطح برگ در برابر لایههای نمونه برداری شد( شکل مربوط به نمونه برداری سوم رقم ویلیامز در تاریخ کشت دوم )…………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

 

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام سویا (DPX، ویلیامز، پرشین) آزمایشی با 3 تاریخ کاشت (30 خرداد، 9 تیر و 19 تیر) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. به منظور تعیین ضرایب تخصیص ماده خشک اندام گیاهی در 5 مرحله از مراحل فنولوژیک گیاه دو مرحله قبل از گلدهی، یک مرحله در زمان آغاز گلدهی، یک مرحله در زمان آغازغلافدهی و یک مرحله شروع پرشدن دانه،وزن خشک به تفکیک اندام (برگ، ساقه و اندام زایشی) اندازهگیری شد و با رسم روند تغییرات تخصیص ماده خشک هر اندام در برابر باقیمانده ماده خشک تولید شده، نقاط عطف فنولوژیک تغییرات ضرایب تخصیص مشخص و با رسم خطوط رگرسیون با شیب مختلف، میزان اختصاص ماده خشک به هر اندام مشخص گردید. نتایج نشان داد که مراحل سبز شدن تا گلدهی و گلدهی تا رسیدگی دو مرحله متمایز در روند تغییرات ماده خشک بودند که تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. همچنین در این تحقیق از تابع بتا جهت پیشبینی توزیع ماده خشک گیاه استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییر تاریخ کاشت میتواند بر ضرایب تخصیص ماده خشک دو مرحله پیش گفته تأثیر بگذارد و از سویی توزیع عمودی سطح برگ در ارقام سویا نیز تقریبا˝مشابه و مربوط به لایههای اول و دوم بود. ضرایب بهدست آمده در این مطالعه جهت کمّیسازی تولید عملکرد ارقام سویا با استفاده از مدلهای شبیهسازی بسیار ارزشمند میباشند.

 

واژههای کلیدی: ضریب توزیع ماده خشک، ارقام سویا، رگرسیون خطی، تابع بتا

 فصل اول

مقدمه

 

مقدمه

سویا یا لوبیا روغنی با نام علمی Glycin Max ، گیاهی است بوتهای و پر برگ و یکساله از خانواده لگومینوز که اکثرا˝ به خاطر دانهاش در دنیا کشت میشود (احمد افکاری، 1388).

طول دورهی نمو و سرعت نمو رویشی به رقم، طول روز و تاریخ کاشت بستگی زیادی دارد، ولی بسیاری از ارقام مراحل زندگی خود را طی 80 تا 120 روز به اتمام میرسانند (خواجهپور، 1377). سویا دارای ریشه اصلی عمقی است که می تواند تا عمق 60 سانتیمتری در خاک نفوذ نماید. روی ریشههای گیاه گرههای تثبیت نیتروژن حاوی باکتریهای ریزوبیوم مشاهده میشود (خواجهپور، محمد .1377).

مدلسازی چیست؟

مدلسازی عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که انجام میشود تا از یک سیستم مدل تهیه شود یا یک مدل ساخته شود (سلطانی، 1388).

چرا مدلسازی؟

هدف ما از ساخت مدلها برای سیستمهای زراعی تهیه یک نوع قانون (فرمولاسیون ریاضی) است که توسط آن میتوان عملکرد را محاسبه نمود و به همه سوالات در یک زمان پاسخ داد(سلطانی، 1388). البته دلایل دیگری نیز برای ساخت مدلها وجود دارد که به صورت زیر خلاصه می شود:
1-کاهش آزمایشهای دراز مدت مزرعه در یک منطقه خاص. 2-تفسیر دادههای اقلیمی بر حسب تولید بالقوه و محدودیتها. 3- ارزیابی مدیریت گیاه و خاک. 4- ارزیابی ریسک عملیات مدیریتی در عملکرد. 5- شناخت بهتر از سیستمهای بیوزیستی و فیزیکی و برهمکنشی آنها

مدلسازی گیاهان زراعی به عنوان روشی مفید در تحقیقات و مدیریت این محصولات پذیرفته شده است (اینمن – بامبر[1] و همکاران، 2001). تعیین پتانسیل محصولات (چرو[2]– نایا- موث و همکاران،2000؛ سینکلر[3] و همکاران، 1999؛ b1999 و اینمن – بامبر و همکاران، 1998)، مدیریت زراعی و برنامهریزی (روبرتسون و همکاران،1999؛ سینکلر و همکاران،a 1999؛ برنان و همکاران، 1999 و سینکلر و همکاران، 1998) و  پیشبینی محصولات کشاورزی (مک گلینچی، 1999) مثالهایی از کاربرد مدلهای شبیهسازی میباشند.

قدرت یک مدل بستگی به دقت پیشبینی آن مدل از عملکرد گیاه دارد (اینمن – بامبر،2002). تعیین روند تخصیص مواد بین برگ، ساقه و اندام زایشی امری کلیدی جهت کمی کردن تجمع بیوماس میباشد. نحوه توزیع ماده خشک در گیاهان زراعی تعیینکننده عملکرد گیاه میباشد. توانایی پیشبینی پتانسیل عملکرد دانه با استفاده از محاسبه سرعت تجمع ماده خشک و توزیع آن در اندامهای مختلف امکانپذیر است (روبرتسون و کاربری، 2001). جهت توصیف ماده خشک در گیاهان زراعی از الگوریتمهای مختلفی استفاده شده است. شانک[4] ( 1945)  پیشنهاد کرد که تقسیم مواد فتوسنتزی در ابتدا از روی نسبت C/N محاسبه شود.

براورد (1962) پیشنهاد کرد که مدلی براساس نسبت N /C طراحی کند که تقسیم مواد را پیشبینی میکند و تورنلی ( 1972) مدل براور را در قالب یکسری از معادلات ریاضی بیان نمود.

یک مدل از رشد گیاه، توصیف ریاضی شناخت ما از رفتار گیاه است و به علت استفاده از توابع ریاضی باید این رفتار در هر مرحله کاملا مشخص و معین باشد و دیگر جایی برای احتمال یا امکان وجود ندارد. نیاز به یک معادله ما را مجبور میسازد تا فرضهایی را در نظر بگیریم و مدل، جهت آزمون این فرضیات ساخته می شود. اگر پیشبینیهای مدل از واقعیت موجود دقیق نباشد، بایستی بپذیریم که شناخت ما از سیستم مورد مطالعه کامل نیست (بنایان، 2000). از این مدلها برای انجام مطالعات مختلف از جمله انتخاب گیاه و رقم مناسب برای کاشت و تعیین بهترین مدیریتهای زراعی ( ایگلی و برونینگ، 1992)، برآورد پتانسیل تولید مناطق (مینک و همر[5]، 1995)، تعیین خطمشی برای به نژادی ارقام ( هبکوت[6]، 1997)، تعیین اولویتهای تحقیقاتی، انتقال فنآوری (نیکس[7]، 1984)، پهنهبندی، بوم شناختی (بومن و لنسیگان[8]، 1994؛ آگاروال، 1993) و پیشبینی اثرات تغییر اقلیم  (ملکونیان و همکاران[9]، 1997؛ سینکلر و راولینز[10]، 1993) استفاده شده است.

در بیشتر مدلهای شبیهسازی رشد گیاهان زراعی، مقدار رشد (ماده خشک) به صورت حاصلضرب تشعشع رسیده، کسر دریافت تشعشع و کارآیی استفاده از تشعشع (RUE) تخمین زده میشود (مونتیث، 1977). گام بعدی در مدلهای شبیهسازی گیاهان این است که ماده خشک تولید شده به اندامهای مختلف اختصاص داده شود. این اختصاص با استفاده از ضرایب توزیع[11] (PC) صورت میگیرد. استفاده از ضرایب توزیع ماده خشک از دیرباز در مدلهای شبیهسازی گیاهان زراعی به کار گرفته شده است. در اغلب مدلهای گیاهان زراعی مربوط به دانشگاه واگنینگن از همین روش استفاده شده است (گوادریان و ون لار[12]، 1994).

برخی از محققان مدلهایی از تقسیم مواد فتوسنتزی را براساس رابطه منبع و مخزن طراحی کردند.

توزیع ماده خشک در نتیجه جریان آسیمیلاتها از اندامهای منبع به اندامهای مخزن میباشد(مارسلیس،1996).

مرحله بعد در مدلسازی گیاهان تعیین بخشی از ماده خشک اختصاص یافته به قسمتهای مختلف گیاه میباشد که ضریب تقسیم نامیده میشود. دو روش مهم برای کمّیسازی توزیع ماده خشک وجود دارد:

در روش اول عملکرد دانه گیاه (Y) بستگی به این دارد که گیاه چه نسبتی از ماده خشک اندوخته خود را به دانهها اختصاص دهد. شاخص برداشت مفهومی است که کارایی توزیع ماده خشک به دانهها را نشان میدهد. در تعداد قابلتوجهی از گیاهان زراعی نشان داده شده است که شاخص برداشت در طی دورهی مؤثر پر شدن دانه، از زمان افزایش خطی دوره پر شدن دانه (-a/b) تا پایان پر شدن دانه (m)، به صورت خطی با شیب ثابت، (HI/dt) افزایش پیدا میکند. از این روش به طورگستردهای برای توصیف ماده خشک استفاده شده است ( برای مثال مونتیث، 1977؛ سینکلر، 1986؛ سلطانی و همکاران، 1999؛ بیندی[13] و همکاران، 1999؛ رابرتسون[14] و همکاران، 2001؛ سلطانی و گالشی، 2002).

در روش دوم، توزیع ماده خشک بین اندامهای مختلف گیاه با استفاده از ضرایب توزیع ماده خشک توصیف میشود. در این روش عملکرد گیاه بستگی به ضریب توزیع ماده خشک به دانهها و مقدار انتقال مجدد ماده خشک از سایر اندامها دارد. انتقال مجدد خود معمولا به صورت تابعی از کسر ماده خشک قابل انتقال به دانه و کل ماده خشک در شروع پر شدن دانهها میباشد. این روش نیز در بسیاری از مدلهای شبیه سازی زراعی به کار گرفته شده است که از این جمله میتوان به ویلکرسون و همکاران (1981) و ونگ و انگل (2002) اشاره کرد.

اثرات تاریخ کاشت:

توانایی پیشگویی دقیق مراحل نمو گیاهان میتواند در تصمیم گیریهای مدیریتی، برای کشت به موقع و عملیات زراعی برای انطباق مراحل رشد ونمّو بحرانی گیاه جهت رسیدن به حداکثر کارایی مفید باشد (بور[15] و همکاران، 1984). سطح زیرکشت سویا در دهههای اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است، اما اطلاعات کمّی در مورد تأثیر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد سویا وجود دارد (پدرسون[16] و همکاران، 2004). تاریخ کاشت عامل مهمی است که بر طول دوران رشد رویشی و زایشی و توازن بین آنها، همچنین سایر عوامل تولید، کیفیت برداشت و در نهایت عملکرد تاثیر میگذارد (بورد و ستیمی، 1986). انتخاب تاریخ کاشت مناسب یکی از فنون زراعی است که با رعایت آن حداکثر محصول به دست خواهد آمد. از آنجا که طول مراحل مختلف نمو تابعی از دو عامل اصلی دما و طول روز است، ممکن است تاریخ کاشت را به نحوی تغییر داد که طول مراحل مختلف نمو گیاه با وضعیت دما و طول روز موجود طی فصل رشد انطباق مناسبی یافته و میزان رشد رویشی مطلوبی به دست آید (علینقیزاده، 2008). تاریخ کاشت مناسب موجب بهرهگیری بهینه از عوامل اقلیمی نظیر دما، رطوبت، طول روز و همچنین تطابق زمان گلدهی با دمای مناسب میگردد (هاشمیجزی، 2001). ترکیب مناسبی از ژنوتیپ و تاریخ کاشت در گیاهان زراعی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کسب عملکرد مطلوب و اقتصادی است. علاوه بر این، عوامل مختلف ژنتیکی نیز میتوانند در طول دوره رشد و نمو گیاهان دخالت داشته باشند (کان و گرابو[17]، 1992 و صدیق و جلیف، 1984).

کشت دانههای روغنی همیشه بخش مهمی از فعالیتهای کشاورزان را تشکیل میداده است (احمدی و همکاران،  1373). تاریخ کاشت به دلیل حساسیت زیاد سویا به طول روز بیش از هر عامل دیگری بر بازدهی سویا مؤثر است. تاریخ کاشت بر ارتفاع، زمان رسیدن، اندازه بذر و عملکرد دانه تأثیر فراوانی دارد. بهترین زمان کاشت بسته به نوع رقم و شرایط منطقه متفاوت میباشد ( کوچکی، 1373). کاشت در زمان مناسب باعث کنترل خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره و زودرس پاییزه، آفات، امراض و علفهای هرز شده و به دلیل استفاده از عوامل اقلیمی در تولید نظیر تطابق زمان گلدهی با درجه حرارت مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است ( خواجه پور و کریمی، 1366).

به طورکلی اگر چه ارتفاع گیاه معمولا با تاخیر در کاشت کاهش مییابد، (پرویز و همکاران، 1989 و پرویز و گاردنر[18]، 1987 و بورد و ستیمی، 1986)، امّا تفاوتهای آن در میان ارقام، اغلب بوسیله تأخیر در کاشت کم می شود (توریی و برایگز، 1955).

عوامل موثر بر انتخاب تاریخ کاشت، شامل عوامل اقلیمی ( بارندگی، دما، نور و طول روز) و عوامل غیراقلیمی مانند رقم، آفات و بیماریها، علفهای هرز، تهیه بستر بذر و اقتصاد تولید میشوند (خواجهپور، 1992).

برنامهریزی صحیح و کارآمد برای جهتدار کردن تولید محصولات کشاورزی در سطوح کلان نیازمند تعیین پتانسیل مناطق مختلف برای پرورش و تولید گیاهان زراعی است تا بتوان براساس آن ضمن امکانسنجی تولید  محصولات کشاورزی و پهنهبندی اراضی، چشماندازی روشن نیز فراسوی تحقیقات قرار داد (کامکار و همکاران،1387). مدلها نقش مهمی در ساخت داده هاو ایدهها دارند و قادرند نقاط ضعف دانش ما ر ا تعیین نمایند.

قابلیت پیشبینی تغییرات سطح برگ نیز در مدلهای شبیهسازی گیاهان زراعی دارای اهمیت است. پیشبینی شاخص سطح برگ برای تخمین میزان تشعشع دریافت شده و تولید ماده خشک مورد نیاز است. همچنین پیشبینی آن در تعیین توزیع تبخیر تعرق به تبخیر از سطح خاک و تعرق از گیاه مهم میباشد (سلطانی و همکاران، b2006) .

[1]  Inman-Bamber

[2]  cheroo

[3] singlair

[4] shank

[5] Meinke and hammer

[6]  Habekotte

[7]  Nix

[8] Bouman and lansigan

[9] melkonian

[10]  Sincalair and Rawlins

[11] partitioning Coefficient

[12] Goudriaan and van and laar

[13] Bindi

[14] Rabertson

[15] bauer

[16] pedersen

[17] Kan and grabau

[18] gardner

تعداد صفحه : 57

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید