دانلود پایان نامه:ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های نتایج مدل EFQM

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :بیمه

عنوان : ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های  نتایج مدل EFQM

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی

  گرایش: بیمه


عنوان:

ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های

نتایج مدل EFQM

(مطالعه موردی: نمایندگی و شرکت های بیمه ایران وپاسارگاد)


استاد راهنما:

دکتر اشرف شاه‌منصوری

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده———————————————————————— 1

فصل اول. کلیات تحقیق———————————————————– 2

1-1- مقدمه——————————————————————– 3

1-2- بیان مساله—————————————————————– 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق——————————————————- 6

1-4- چهار چوب نظری تحقیق——————————————————- 7

1-5- سوال اصلی تحقیق———————————————————– 8

1-6- اهداف تحقیق————————————————————— 8

1-7- فرضیه اصلی تحقیق———————————————————- 8

1-8- تعاریف مفهومی متغیر——————————————————— 8

1-8-1- تعریف عملیاتی متغیر——————————————————- 8

1-9- قلمرو تحقیق————————————————————— 9

فصل دوم. ادبیات تحقیق———————————————————– 10

2-1- مقدمه——————————————————————– 11

2-2- مدل پیشرفته مدیریت کیفیت جامع———————————————— 11

2-3- گروه کنترل کیفیت (QCC)—————————————————- 12

2-4- تاریخچه جوایز کیفیت در ایران————————————————– 13

2-5- تاریخچه EFQM ———————————————————– 14

2-6- تاریخچه مدل تعالی در جهان—————————————————- 15

2-7- تعاریف تعالی————————————————————— 18

2-8- مزایا مدل تعالی سازمانی——————————————————- 19

2-9- نقاط ضعف مدلEFQM—————————————————— 20

2-10- جایزه ملی کیفیت ایران INQA———————————————— 21

2-11- آشنایی با تعالی سازمانی——————————————————- 21

2-12- اهداف مدل سرآمدی EFQM ————————————————- 21

2-13- نمایی از مدل EFQM —————————————————— 22

2-14- معیارهای تعالی سازمانی مدل EFQM——————————————– 22

2-15- دلایل انتخاب مدل تعالی در ایران———————————————— 26

2-16- پیشینه تحقیق————————————————————– 27

فصل سوم. مواد و روش‌ها———————————————————- 29

3-1- مقدمه——————————————————————– 30

3-2- نوع و روش تحقیق———————————————————– 30

3-3- جامعه آماری————————————————————— 30

3-4- نمونه آماری—————————————————————- 31

3-5- روش هاوابزارجمع آوری داده ها واطلاعات—————————————— 31

3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری————————————————– 32

3-6-1-روایی——————————————————————- 33

3-6-2- پایایی(اعتبار)————————————————————- 33

3-7- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات———————————— 35

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها————————————————— 36

4-1- مقدمه——————————————————————– 37

4-2-1 توصیف متغیرهای تحقیق—————————————————— 38

4-2-2- EFQM—————————————————————- 38

4-2-3- efqm در بیمه ایران——————————————————– 39

4-2-4- efqm در بیمه پاسارگاد—————————————————– 40

4 -3- آزمون فرضیه تحقیق———————————————————- 41

4-3-1-آزمون فرضیه————————————————————– 41

فصل پنجم. نتیجه‌گیری———————————————————— 43

5-1- مقدمه——————————————————————– 44

5-2- نتایج آمار توصیفی———————————————————– 44

5-2-1- EFQM—————————————————————- 44

5-2-2-efqm در بیمه ایران——————————————————– 44

5-2-3- efqm در بیمه پاسارگاد—————————————————– 44

5-2-4- میانگین سوال متغیر تحقیق ————————————————— 44

5-3-نتایج آزمون فرضیه———————————————————— 45

5-4- پیشنهادهای تحقیق———————————————————– 45

5-5- پیشنهادات برای پژوهش های آینده———————————————— 47

5-6- محدودیت های تحقیق——————————————————— 47

منابع————————————————————————- 48

پیوست‌ها———————————————————————- 50

پرسش نامه——————————————————————-55


«فهرست جداول»

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول4-5- جدول توصیفی efqm—————————————————- 38

جدول4-6- جدول توصیفی efqm  در بیمه ایران—————————————— 39

جدول 4-7- جدول توصیفی تاثیر efqm  در بیمه پاسارگاد———————————– 40

جدول 4-8- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ——————————————— 41

جدول 4-9- جدول آزمون من ویتنی ((U عملکرد بیمه های ایران و پاسارگاد———————– 42

 

«فهرست نمودارها»

عنوان                                                                                                   صفحه

 

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام efqm————————————————- 38

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام efqm  در بیمه ایران————————————— 39

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام تاثیر efqm  در بیمه پاسارگاد——————————— 40

 

چکیده

در پیشروی به سمت تعالی مشکلات و موانع زیادی آشکار می شوند که این مساله ،اهمیت توجه به ارزیابی را نشان می دهد، ارزیابی عملکرد سازمان به طور جامع در خور اعتماد همواره یکی از دغدغه های اصلی ذینفعان و مدیران سازمان می باشد زیرا ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد هر سازمان ویژه واحد های خدماتی می گردد.و در نتیجه فرصت لازم برای ارتقا کیفیت عملکردساختارهای خدماتی ویاتولیدی راایجاد نماید.از الگو های مشهور در ارتقای ارزیابی ،الگوی تعالی EFQM است.رویکرد اعطا جایزه کیفیت ملی و سرآمدی سازمان بر این واقعیت تاکید دارد که بقا در رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی است.مدل تعالی سازمانی به عنوان یک ابزار فراگیر و نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان ها به کمک مدیران می آید تا آن ها را در شناخت دقیق تر سازمان تحت امر خود یاری نماید.هدف پژوهش حاضر این است که صنعت بیمه را با استفاده از مدل  EFQMمورد ارزیابی قرار دهدو همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیار های مختلف مدل آگاهی یابد.روش تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی  واز نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری   شامل کلیه مدیران  شرکتها ونمایندگی های بیمه ایران و پاسارگاد است .ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه بوده،و روش گردآوری اطلاعات و داده ها میدانی و ازروش تجزیه و تحلیل اطلاعات من ویتنی استفاده شد.

نتایج تحقیق عبارت است از:

عملکرد شرکت های بیمه های مختلف بر مبنای نتایج مدلEFQMبا یکدیگر متفاوت است.

کید واژه:مدل تعای سازمانیEFQM،ارزیابی عملکرد،حوزه توانمند سازها،حوزه نتایج.

 

1-1- مقدمه

دنیایی که در آن به سر می بریم بسیار پیچیده و واجد دو ویژگی عمده ،منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد. همین عامل موجب توجه روز افزون به کیفیت و بهره وری گردیده است. بهبود در عملکرد سازمان ها، می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی چالش های پیش روی سازمان و کسب و بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند شود. ارزیابی عملکرد و میزان دسترسی به اهداف از جمله نیازهای محسوس در هر سازمان می باشد در همین راستا مدل تعالی سازمانی بعنوان ابزار قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخودار بوده و توانسته تا حدود زیاد، در آسیب شناسی سازمانی تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند.(بزاز جزایری،1386،ص57)

با به کارگیری این مدل ها ضمن اینکه سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد می تواند، عملکرد خود را با سایر سازمان ها بویژه بهترین آن ها مقایسه کند.

در این پژوهش قصد داریم صنعت بیمه را با استفاده از مدل EFQM مورد ارزیابی قرار دهیم و همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیارهای مختلف مدل آگاهی یابیم.

تحولات جدید باعث شده تا بخش خدمات با سرعت زیادی گسترش پیدا کند. یکی از زیر بخش های خدمات بیمه است که جایگاه ویژه ای دارد چرا که این بخش با قشر وسیعی از جامعه ارتباط دارد در این راستا به نظر می رسد که با مطرح کردن اصول کیفیت در این بخش بتوان فرایند ارائه خدمات را بهبود داد و رضایت مراجعان را تامین کرد.(عرب وحید، 1389).

چارکر علل ارزیابی عملکرد را به شکل زیر بیان می کند:

  1. ارزیابی عملکرد، مشخص می کند که مشکل کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.
  2. ارزیابی عملکرد، سازمان کمک می کند تا فرایند هایش را بخوبی بشناسد و به این شناخت برسد. که چه چیزی را می توانند و چه چیزی را نمی دانند(PARKER,2002,P7)

مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخودار بوده اند مدل های تعالی سازمانی به گونه ای طراحی شده اند که به عنوان ابزار مناسبی برای رقابت و هم برای آسیب شناسی ، طراحی برنامه های توسعه سازمانی کاربرد دارد.

مدل EFQM ، مدلی نوین جهت ارزیابی عملکرد می باشد که سازمان را نسبت به روشهای سنتی به صورت جامع تری مورد ارزیابی قرار می دهد. یکی از برتری های این مدل استفاده از ابزاری قوی جهت امتیاز دهی سازمان ها به نام منطق RADAR می باشد. (محبی مقدم،1387)

تعداد صفحه : 71

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید