دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسی جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”MA

 

رشته: مدیریت بازرگانی

 

 گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

بررسی جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

 

 استاد راهنما:

دکتر سید حبیب مکتبی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                   فهرست مطالب                                                         صفحه  

فصل اول کلیات تحقیق. 2

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 اهداف پژوهش.. 7

1-4 سؤالات / فرضیه های پژوهش.. 8

1-5 روش پژوهش.. 8

1-5-2 روش مصاحبه 9

1-5-3 تجزیه و تحلیل داده ها 10

1-5-4 نمونه اماری: 10

1-6 قلمرو پژوهش.. 10

1-8 تعاریف مفهومی و  عملیاتی پژوهش.. 12

1-8-1 تعاریف مفهومی. 12

 فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 15

2-1 مقدمه 16

2-2 تصویر ذهنی. 16

2-2-1 تصویر ذهنی. 16

2-2-2 عوامل موثر بر تصویر ذهنی. 18

2-3 برند. 19

2-3-1 تاریخچه برند. 19

2-3-2 برند و مدیریت برند. 20

2-3-3 پارادایم مدیریت برند. 21

2-3-4 هفت رویکرد برند. 22

2-3-5 برند چیست؟ 27

2-3-6 توسعه برند. 32

2-3-7 انواع روش های توسعه نام تجاری (برند) 37

2-3-8 مزیت برند. 41

2-3-9 نقش برندها 43

2-3-10 قانون برندینگ (22قانون تغییر ناپذیر ساخت برند) 44

2-3-11 آیا همه‌ی کالاها می توانند از برند برخوردار شوند؟ 46

12-3-2 مدل آکر-ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کنندگان 47

2-3-13 مدلCBBE کلر طبق مدل کلر ارزش ویژه برند،‌ از دو عامل متأثر است؛ 48

2-4 مشتری و رضایت. 51

2-4-1 تاریخچه رضایتمندی مشتری. 51

2-4-2 مشتری یا اراباب رجوع 53

2-4-3 ارتباط با مشتری. 53

2-4-4 اهمیت رضایتمندی مشتری. 55

2-4-5 تعریف رضایتمندی مشتری. 58

2-4-6 بهبود مستمر با چرخه رضایتمندی مشتری. 60

2-4-7 رضایتمندی تجمعی یا تعاملی. 63

2-5 وفاداری مشتری. 64

2-5-1 وفاداری. 64

2-5-2 وفاداری مشتری. 65

2-5-3 عوامل مؤثر بر وفاداری. 67

2-5-4 مراحل تکامل وفاداری مشتریان. 68

2-5-5 رویکردهای رفتاری، نگرشی، وابستگی و ترکیبی وفاداری مشتریان. 68

2-5-6 شش برداشت از مفهوم وفاداری. 69

2-5-7 شاخص های سنجش وفاداری مشتریان. 71

2-5-8 ماتریس وفاداری دیک و باسو: 72

2-5-9 رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان: 75

2-5-10 مزایای مشتریان وفادار 75

2-5-11 توسعه مقیاس برای اندازه گیری وفاداری مشتری. 76

2-6 پیشینه تحقیق. 77

2-7 خلاصه 83

 فصل سوم روش شناسی تحقیق. 85

3-1 روش شناسی تحقیق. 86

3-2 روش تحقیق. 87

3-2-1 تحقیق توصیفی. 87

3-2-2 تحقیق پیمایشی. 87

3-3 روش گرد آوری داده های تحقیق. 88

3-3-1 منابع اولیه پرسشنامه 89

3-3-2 منابع ثانویه 89

3-4 جامعه آماری تحقیق. 89

3-4-1 روش تعیین حجم نمونه 90

3-5 آزمونها و روش های تحلیل مورد استفاده 90

3-5-1 کیفی. 90

3-5-2 کمی ( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)) 91

3-5-3 سازگاری در قضاوت‌ها 95

3-6 روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از : 98

3-7 آمار توصیفی : 98

3-8 خلاصه فصل : 98

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات. 100

4-1 مقدمه 101

4-2 توصیف داده ها و اطلاعات. 101

4-2-1 تعیین آزمون آماری. 101

4-2-2 نرخ برگشت پرسشنامه 102

4-3 بررسی های جمعیت شناختی پژوهش.. 102

4-3-1 جنسیت. 102

4-3-2 وضعیت تاهل. 103

4-3-3 تحصیلات. 104

4-3-4 سن. 105

4-3-5 شغل. 106

4-4 تحلیل داده ها (آزمون فرضیه ها) 107

4-4-1 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 107

4-4-2 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. 108

4-4-3 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی. 109

4-4-4 سازگاری در قضاوت‌ها 109

4-5 تحیل AHP. 113

4-5-1 ماتریس مقایسات زوجی محصول. 113

4-5-2 ماتریس مقایسات زوجی مکان. 115

4-5-3 ماتریس مقایسات زوجی قیمت. 115

4-5-4 ماتریس مقایسات زوجی ترفیع. 115

4-5-5 ماتریس مقایسات زوجی برند. 116

4-5-6 ماتریس مقایسات زوجی رفتار ذهنی. 117

4-6 خلاصه فصل چهارم 118

 فصل پنجم  :  تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش.. 119

5-1 مقدمه 120

5-2 خلاصه تحقیق. 120

5-3 یافته‌های پژوهش.. 121

5-3-1 بررسی های جمعیت شناختی پژوهش.. 121

5-4 رتبه بندی شاخص های پژوهش.. 122

5-4-1 ماتریس مقایسات زوجی محصول. 122

5-4-2 ماتریس مقایسات زوجی مکان. 122

5-4-3 ماتریس مقایسات زوجی قیمت. 122

5-4-4 ماتریس مقایسات زوجی ترفیع. 123

5-4-5 ماتریس مقایسات زوجی برند. 123

5-4-6 ماتریس مقایسات زوجی رفتار ذهنی. 124

5-5 نتیجه گیری. 125

5-6 ارائه پیشنهادات. 125

5-7 پیشنهادات آتی. 127

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

 

عنوان                                                     فهرست شکل ها                                               صفحه

 

شکل ‏2‑1 روشهای توسعه نام تجاری (کیمولاواک، 2001: 220) 37

شکل ‏2‑2 ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کنندگان (آکر، 1991:20) 47

شکل ‏2‑3 مدل CBBE (کلر،2008) 49

شکل ‏2‑4 بهبود مستمر در رضایتمندی مشتری( هواک ، 2006 : 16) 61

شکل ‏2‑5  چرخه رضایتمندی( هواک ، 2006 : 16) 62

شکل ‏2‑6 شش برداشت از مفهوم وفاداری(اولیور، 1999: 15) 70

شکل ‏2‑7 چهارحالت وفاداری(دیک و باسو، 1994: 118) 74

شکل ‏2‑8 رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان(هریسون، 2009: 58) 75

شکل ‏3‑1 نمایش سلسله مراتب یک مسئله تصمیم. 103

شکل ‏4‑1 نمودار دایره ای جنسیت. 103

شکل ‏4‑2 نمودار دایره ای وضعیت تاهل. 104

شکل ‏4‑3 نمودار دایره ای وضعیت تحصیلات. 105

شکل ‏4‑4 نمودار دایره ای وضعیت سن. 106

شکل ‏4‑5 نمودار دایره ای شغل. 107

شکل ‏4‑6 ماتریس مقایسات زوجی محصول. 113

شکل ‏4‑7 ماتریس مقایسات زوجی مکان. 114

شکل ‏4‑8 ماتریس مقایسات زوجی قیمت. 115

شکل ‏4‑9 ماتریس مقایسات زوجی ترفیع. 116

شکل ‏4‑10 ماتریس مقایسات زوجی برند. 116

شکل ‏4‑11 ماتریس مقایسات زوجی رفتار ذهنی. 117

 

عنوان                                                     فهرست جداول                                                  صفحه

 

جدول ‏2‑1 ماتریس رشد تابر (تیمآمبلر، 1997: 21) 37

جدول ‏2‑2 تحلیل مزیت/ ریسک توسعه نام تجاری(آمبلر، 1997: 26) 40

جدول ‏2‑3:  تعریف رضایتمندی مشتری. 61

جدول ‏3‑1ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم. 94

جدول ‏4‑1 جدول فراوانی جنسیت. 103

جدول ‏4‑2 جدول فراوانی وضعیت تاهل. 103

جدول ‏4‑3جدول فراوانی تحصیلات. 104

جدول ‏4‑4 جدول فراوانی سن. 105

جدول ‏4‑5جدول فراوانی شغل. 106

جدول ‏4‑6ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم. 110

جدول ‏4‑7 رتبه بندی محصول. 113

جدول ‏4‑8 رتبه بندی مکان. 114

جدول ‏4‑9 رتبه بندی قیمت. 115

جدول ‏4‑10 رتبه بندی ترفیع. 116

جدول ‏4‑11 رتبه بندی برند. 116

جدول ‏4‑12 رتبه بندی رفتار ذهنی. 118

جدول ‏5‑1 ماتریس مقایسات زوجی محصول. 122

جدول ‏5‑2 ماتریس مقایسات زوجی مکان. 122

جدول ‏5‑3ماتریس مقایسات زوجی قیمت. 123

جدول ‏5‑4 ماتریس مقایسات زوجی ترفیع. 123

جدول ‏5‑5 ماتریس مقایسات زوجی برند. 124

جدول ‏5‑6 ماتریس مقایسات زوجی رفتار ذهنی. 125


چکیده :

تصویر ذهنی و مشتریان وفادار دارای مزیت های زیادی هستند. آنها معمولا به لحاظ کمک به سازمان ها جهت تعیین جریان قابل پیش بینی فروش و سود، به افزایش درآمد سازمان متمایل بوده ،کالاها و خدمات مازادی را نیز خریداری می کنند. به علاوه مشتریانی که با علامت تجاری سازمان آشنایی دارند به احتمال بیشتر آنرا به دوستان و نزدیکان خود گفته و درچرخه ی بازخور و ارزیابی محصول سازمان مدنظر قرار می گیرند. آخرین آمارهای تحقیقات بازار در شرکت نشان م دهد که رفتارهای خرید مشتریان و نیازخرید آنها هنوز به طور کامل مورد شناسایی قرار نگرفته، همچنین اطلاعات مناسبی در ذهن مشتریان در خصوص محصولات کاسترول نقش نبسته است و هنوز در انتخاب این برند و یا برندهای دیگر دچار تردید و شبه هستند و این تصمیم گیری در خرید را برای آنها مشکل ساخته است. آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شد آن است که ذهینیات و برداشت و تصورات مشتری از این محصولات و این برند نسبت به رقبا چیست و چرا اینگونه در مورد محصولات شرکت و یا رقبا فکر می کنند؟ پس سئوال اصلی پژوهش آن است که جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان در جزیره قشم چیست؟نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گرفته است. حجم جامعه 180 نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران 120 نفر  از مشتریان  vip محاسبه گردید. ماتریس مقایسات زوجی  بر اساس شاخص های محصول؛ مکان، قیمت، ترفیع، برند و رفتار ذهنی رتبه بندی گردید و براساس این رتبه بندی پیشنهادات ارائه شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تحلیل ابعاد مختلفی که تصویر یک نام تجاری در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند، برای شرکت ها اهمیت ویژه ای دارد . تأثیر هر کدام از آن ابعاد بر واکنش ها ی مصرف کنند گان متفاوت است . این موضوع نشانه امتیازهای متفاوت جنبه های مختلف کارکردی یک نام تجاری برای یک شرکت می باشد.

 

کلمات کلیدی: جایگاه محصول؛ شرکت کاسترول ؛ رقبا ،تصویر ذهنی مشتریان

 

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه

امروزه، تشدید رقابت در حوزه های تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا مشاهده میشود. افزایش رقابت در حوزه های مختلف کاملا مشهود است و این عامل حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آن ها را در این فضا روزبه روز مشکلتر میکند بنابراین تأمین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری چالش اصلی و آتی شرکت های فعال در این حوزه خواهد بود.( علامه، 1388: 18)

تصویر ذهنی و مشتریان وفادار دارای مزیت های زیادی اند. آنها معمولا به لحاظ کمک به سازمان ها جهت تعیین جریان قابل پیش بینی فروش و سود، به افزایش درآمد سازمان متمایل بوده ،کالاها و خدمات مازادی را نیز خریداری می کنند. به علاوه مشتریانی که با علامت تجاری سازمان آشنایی دارند به احتمال بیشتر آنرا به دوستان و نزدیکان خود گفته و درچرخه ی بازخور و ارزیابی محصول سازمان مدنظر قرار می گیرند.(کاظمی، 1388: 12)

شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان ها موجب شده آنها بتدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان گام بردارند و طبق نظر محققان ، بازاریابی و استراتژی آن مناسب ترین گزینه برای تحقق این امر میباشد. (رنجبریان،1387: 44)

این گزارش شامل پنج فصل است و در فصل حاضر پس از بیان مسئله و اهیمت و ضرورت موضوع ، اهداف و سوالات پژوهش ارائه می شود ، سپس با شرح فرضیه ها تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها بیان می گردد . فصل دوم تاریخچه و مفاهیم ، مدلهای مختلف و واکاوی ادبیات چارچوب نظری و مدل پژوهش را شامل می شود . در فصل سوم جامعه اماری و حجم نمونه ، ابزارهای اندازه گیری و روشهای تجزیه و تحلیل ارائه می شود .در فصل چهارم نتایج حاصل از آمار توصیفی و استنباطی و فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش اختصاص دارد .

تعداد صفحه : 158

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید