دانلود پایان نامه:بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

درس پروژه کار عملی :

( رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی )

موضوع پروژه :

بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات                                  

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………5

اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….10

سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..11

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..12

متغیرها پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………13

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………14

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟……………………………………………………………………………………16

تفاوت فناوری اطلاعات ( ICT) و (IT) چیست؟ ……………………………………………………………………..17

نقش ( ICT) چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………18

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………19

اینترنت وسیله برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی…………………………………………………………………………21

عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………22

معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………24

ارتباطات و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش…………………………………………………………………..24

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی……………………………………………………………25

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………25

فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت………………………………………………………………………….26

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی مدارس………………………………………………….27

چه کسانی و چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌گیرند؟ ……………………………………………28

محدودیت های ناشی از توسعه IT در آموزش…………………………………………………………………………28

اهمیت آموزش مهارت عمومی کاربری رایانه برای فرهنگیان……………………………………………………..29

برنامه‌ی ملی توسعه‌ی اطلاعات و ارتباطات در آموزش……………………………………………………………..29

اصول اساسی یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………………………..30

فناوری نوین تدریس…………………………………………………………………………………………………………..31

آموزش مجازی ………………………………………………………………………………………………………………..32

ترسیم یک کلاس درس مجهز به فناوری از دیدگاه محققان……………………………………………………….33

ویژگی ها و امتیازات رایانه…………………………………………………………………………………………………..34

موارد کاربرد رایانه……………………………………………………………………………………………………………..34

اهمیت و نقش فناوری ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………….35

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود‌ کنترلی دانش‌آموزان…………………………………………………39

خصوصیات مدارس در ارتباط با توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………..42

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) ………………………………………………………………………………………49

دلیل اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات برای دانش آموزان…………………………………………………….46

دلیل استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس…………………………………………………………….47

قابلیت فناوری ارتباطات و اطلاعات چیست؟ ………………………………………………………………………….48‌

طریقه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس چیست؟ ……………………………………………..49

پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..53

پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………55

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..59

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 59

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………60

تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..60

حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….60

روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………60

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………61

روایی………………………………………………………………………………………………………………………………62

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………….62

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..64

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..65

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………..67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 73

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………74

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..75

واژگان لاتین……………………………………………………………………………………………………………………..76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………77

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 

چکیده :

هدف عمده این پژوهش بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93 می باشد. پس از مطالعه نظری در مورد موضوع مورد پژوهش و تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه آن ، اندازه گیری پژوهش با توجه به نوع فرضیات و اهداف پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی سود جسته و در این پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع راهنمایی233 نفر، می باشد و نمونه انتخابی 45 نفر مورد پژوهش واقع شده است و همچنین در این پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه250 نفر، می باشد که نمونه انتخابی 50 نفر مورد پژوهش واقع شده است .

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و با توجه به نوع فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمده است که :

– بین مجهز بودن مدارس به رایانه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معنا داری وجود دارد .

– بین دسترسی به شبکه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معناداری وجود دارد

– بین امکانات موجود ICT و میزان استفاده دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از آن رابطه معناداری وجود دارد.

– بین آشنایی دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از ICT و میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.

و در پایان این پژوهش پیشنهادات خاصی ارائه گردیده و محدودیتهای که در سر راه این پژوهش قرار گرفته بیان گردیده است.

 

مقدمه :

با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی در حال گسترش است . این پدیده هرچند از محیطهای نظامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید که عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را نیز با توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک متأثر ساخت . اینک بیش از یک دهه است که در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است . با توجه به سرعت، گستردگی و عمق تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن می تواند یکی از مهمترین راهبردهای دست اندرکاران آموزش در کشور باشد و به منزله فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآیند یاددهی – یادگیری استفاده شود. (بهروش، 1387،ص147)

مهمترین ویژگی فناوری اطلاعات تکیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطلاعات، در دسترس قراردادن آن برای همگان درکمترین زمان ممکن، با حداقل هزینه، در همه زمانها و مکانهاست. امروزه دستگاههای جدید انتقال اطلاعات نظیر تلفن، تلگراف، دورنگار، ظهور شبکه های رایانه ای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی نظیر اینترنت و ابزارهای ذخیره سازی نظیر لوحهای فشرده نوری، از محمل های مهم برای تولید و اشاعه و انتقال اطلاعات هستند . همه ابزارهای ذکر شده که در گردآوری، سازماندهی، ذخیره، تولید، اشاعه و انتقال اطلاعات از آنها استفاده می شود، فناوری اطلاعات نامیده می شوند. به بیا ن ساده، هر نوع فناوری و هر روش و ابزار که در تولید و انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد، فناوری اطلاعات است. (همان منبع ،ص123)

عطاران و وان لار (2001) معتقدند که استفاده از این فناوریها برای دانش آموزان فرصتهای یادگیری انفرادی را به این ترتیب ایجاد می کند:

1-کاربرد رایانه به دانش آموزان در تأمین نیازهای اساسی آموزشی کمک می کند. تحقیقات نشان داده است، وقتی که دانش آموزان از رایانه استفاده می کنند، بهتر یاد می گیرند.

2- رایانه ها همچنین محیط یادگیری مشارکتی پویایی را ایجاد می کنند . به عنوان مثال برنامه های واژه پرداز به دانش آموزان اجازه می دهند که ناشران ایده ها و اندیشه های خود باشند.

3- اینترنت ملموس ترین کاربرد فناوری در مدارس است که به دانش آموزان اجازه می دهد، به میزان بسیار وسیعی از اطلاعات دست یابند . آنها می توانند در طول ساعات مدرسه با اینترنت

به عنوان ابزاری قابل دسترس، در حوزه های مورد علاقه خود به پژوهش بپرازند و همین کار سبب پرورش عادت به تفکرکردن در آنها می شود. از آنجا که نهاد آموزش و پرورش یکی از بزرگترین تولید کنندگان اطلاعات و بی تردید مهمترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطلاعات و دانایی محسوب می شود، لذا تولید دانش وکاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی دانش آموزان و معلمان می شود و آموزش و پرورش در مهمترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد، بیش از گذشته موفق خواهد شد. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فر اگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می کند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد .

بی شک دانش آموزان زمانی از فرصتهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند شد که به رایانه و فناوریهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. اکنون روزانه به تعداد مدارسی که به اینترنت متصل می گردند، افزوده می شود و طیفی وسیع از مواد درسی و آموزشی به صورت الواح فشرده در اختیار مدارس قرار می گیرد . بنابراین، محققان به بررسی دامنه وسیعی از مسائل، از چگونگی استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی و کاربرد آن تا تحولانی که فناوریهای اطلاعاتی می تواند در برنامه های درسی ایجاد کند، پرداخته اند (برایان ویلیلم ،1999 ،ص 136)

بیل گیتس (رئیس شرکت مایکروسافت ) درباره کاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دیدگاهی متفاوت دارد؛ وی بیان می دارد: “دانش آموزان می توانند نمرات خود را ببینند یا حتی تکالیف خود را با استفاده از شبکه ارائه نمایند . دانش آموزان به همان شکلی که تلفن می کنند، می توانند به دوستان یا خانواده خود نامه الکترونیکی بفرستند . دانش آموزان فعالان نهایی دانش اند که کار آنها یادگیری، اکتشاف و پیداکردن روابط غیرمنتظره میان پدیده هاست ” (هدایتی،1383،ص155)

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید