دانلود پایان نامه:بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

دانشگاه پیام نور خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

 

 استاد راهنما:

آقای مسعود بیرجندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 8

مقدمه:.. 9

بیان مسأله:.. 10

اهمیت  موضوع:.. 11

هدفهای پژوهش:.. 12

پرسشهای پژوهش:.. 13

روش پژوهش:.. 13

قلمرو پژوهش:.. 14

متغیرهای پژوهش:.. 14

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق.. 16

2-1- اهمیت یادگیری:.. 17

2-2- تعریف یادگیری:.. 17

2-3- دانش‌شناسی و نظریه‌های یادگیری.. 19

2-3-1- دیوید هیوم.. 20

2-3-2- ایمانوئل کانت.. 21

2-3-3- جان لاک.. 21

2-3-4- چارلز داروین.. 22

2-4- پاردایم یادگیری.. 23

2-4-1- پارادایم شناختی.. 23

2-4-1-1- نورمن.. 23

2-4-2- پارادایم تداعی گری.. 24

2-4-2-1- پاولو.. 25

2-4-3- پارادایم کارکردگرایی.. 26

2-4-3-1- ثرندایک.. 26

2-4-4- پارادایم عصبی- فیزیولوژی.. 27

2-4-4-1- هب.. 27

2-4-5- پاردایم تکاملی.. 28

2-4-5-1- بولس.. 28

2-5- یادگیری در سازمان.. 29

2-5-1- یادگیری فردی.. 29

2-5-1-2- شرطی سازی وسیله‌ای (شرطی سازی عامل).. 30

2-5-1-3- تئوری شناختی یادگیری.. 31

2-5-1-4- یادگیری اجتماعی.. 31

2-6- یادگیری سازمانی.. 32

2-7- یادگیری سازمانی بر اساس جهت‌گیری.. 33

2-7-1- یادگیری برای بقا.. 33

2-7-2- یادگیری برای گذار.. 34

2-7-3- یادگیری دوگانه.. 35

2-7-4- یادگیری آینده نگر.. 35

2-8- تعریف سازمان یادگیرنده.. 37

2-8-1- پیترسنگه.. 39

2-8-1-1- تسلط فردی ( قابلیت شخصی).. 44

2-8-1-2- چارچوبهای فکری مکتوم(الگوهای ذهنی).. 47

2-8-1-3- ایجاد یگانگی در بینش‌ها(آرمان مشترک).. 49

2-8-1-4- یادگیری گروهی(یادگیری جمعی).. 51

2-8-1-5- تفکر نظام‌مند(تفکر سیستمی).. 55

2-8-2-  چالش‌های تغییر در سازمان یادگیرنده.. 59

2-8-2-1- چالشهای شروع اولیه تغییر.. 60

2-8-2-2- چالشهای حفظ و تداوم حرکت فرایند تغییر.. 60

2-8-2-3-  چالشهای طراحی و تفکر مجدد جامع و نظامند فرآیند تغییر.. 61

2-8-2- استیفن رابینز.. 62

2-8-3- دفت.. 64

2-8-3-1- رهبر اندیشمند.. 66

2-8-3-2- تفویض اختیار به کارکنان.. 67

2-8-3-3- استراتژی خود جوش.. 68

2-8-3-4- فرهنگ قوی.. 68

2-8-3-5-مبادله اطلاعات.. 69

2-8-3-6- ساختارهای افقی.. 70

2-8-4- کالون‌و‌یک ولیون.. 70

2-8-4-1- رهبران با بینش.. 71

2-8-4-2- وجود برنامه و نظام سنجش.. 71

2-8-4-3- اطلاعات.. 72

2-8-4-4- ابتکار و نوآوری.. 72

2-8-4-5- اقدام.. 72

2-8-5- لوتانز.. 72

2-8-6- سازمان یادگیرنده از دیدگاه مورگان.. 74

2-9- چارچوب نظری پژوهش.. 75

2-10- پیشینه پژوهش:.. 77

فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. 80

مقدمه:.. 81

سوال پژوهش.. 81

روش پژوهش.. 81

منابع جمع آوری اطلاعات.. 82

منابع ثانویه.. 82

جامعه آماری.. 83

روایی و پایایی پژوهش:.. 83

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 85

فصل چهارم:تجزیه  و  تحلیل  داده ها.. 87

4-1- مقدمه.. 88

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان.. 88

4-3- آماره های استنباطی:.. 92

4-3-1- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق.. 92

4-3-2- آزمون یک نمونه ای کولموگروف اسمیرنوف.. 93

4-3-3- آزمون فرضیات:.. 94

فرضیه اول:.. 94

فرضیه دوم:.. 95

فرضیه سوم:.. 96

فرضیه چهارم:.. 98

فرضیه پنجم:.. 99

فرضیه ششم:.. 100

فرضیه اصلی:.. 101

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها.. 104

5-1  مقدمه.. 105

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار.. 105

5-3  نتایج حاصل از فرضیات.. 106

5-4-  نتیجه گیری.. 108

فرضیه اصلی.. 108

فرضیات فرعی.. 108

5-5-  محدودیت های پژوهش.. 108

5-6-  پیشنهادها.. 109

منابع م ماخذ:.. 111

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

مقدمه:

با توسعه دانش، فناوری و گسترش حیطه های کسب و کار بنگاه های اقتصادی گسترش یافته و به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل گردیده است و در این اثناء، پاردایمهای جدیدی ظاهر شده که بقاء را برای بسیاری از بنگاه ها، شرکت ها و سازمان ها دشوار ساخته اند. در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای رقابتی در جریان یادگیری و آموزش در سطح کارکنان سازمان مطرح شود. به عبارتی، محوریت پارادایم های جدید یادگیری است. بنابراین، سازمان هایی موفقتر هستند که بهتر و زودتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری را در فرایندهای کاری خود نشان دهند(علوی، 1385).

امروز دیگر سازمانهای بزرگ و پیچیده‌ای که دهه‌های قبل بوجود آمده بودند کار ساز نیستند و حکم دایناسورهایی را دارند که توان تطبیق خود با محیط را نداشتند و محکوم به فنا شدند. سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامون بویژه با توجه به مسایل جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را به دست آورند. یکی از مهمترین این ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن یادگیری سازمان است.(خلیلی عراقی، 1382)

موفق‌ترین سازمانها، چنانچه دچار فقر یادگیری شوند، اگرچه به حیات خود ادامه می دهند، اما هرگز تمامی قابلیت‌های خود را به فعلیت در نمی‌آورند. یعنی یادگیری سازمانی برای سازمانها کلید اصلی دستیابی به پایداری محسوب شده و تنها مزیت پایدار آنها به حساب می‌آید.(لشکر بلوکی،1382).

یادگیری سازمانی ، شامل یادگیری فردی و گروهی است که تغییری در تفکر سازمان برای یادگیری ایجاد می‌کنند. و در این جهت سازمانها قابلیت تفکر منتقدانه و خلاق را توسعه می‌دهند و خود را با تغییرات محیطی همسو، و نسبت به تغییرات محیطی در سریعترین زمان ممکن پاسخ مناسب می‌دهند، در این زمینه همیشه از رقبا یک گام جلوتر هستند. و در نهایت سازمانی به عنوان سازمان یادگیرنده بوجود می‌آورند.

این پژوهش شامل پنج فصل به شرح زیر می‌باشد.

فصل اول- کلیات پژوهش: مقدمه و سازماندهی، بیان مسأله ،هدف پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش ، سؤالهای پژوهش، متغیرهای پژوهش ، واژگان تخصصی ، قلمرو پژوهش.

فصل دوم- شامل پیشینه پژوهش، نظریات مختلف درباره یادگیری سازمانی ، راهکارهای ارتقاء آن و سازمانهای یادگیرنده و چارچوب مفهومی پژوهش.

فصل سوم- شامل روش پژوهش، روشهای آماری و نحوه جمع آوری اطلاعات است

فصل چهارم- شامل یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آنهاست.

فصل پنجم- شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات است.

بیان مسأله:

در یک دنیای نامطمئن ، جایی که همه ما به  یقین می‌دانیم که هیچ چیز مطمئن نیست، ما به سازمانهایی نیازداریم که به طور مستمر خودشان را از نو بسازند، خود را از نو کشف کنند و به خودشان مجدداً نیرو بخشند اینها سازمانهای یادگیرنده‌اند ، یعنی سازمانهایی که عادت به یادگیری دارند. بدون این عادت یادگیری، آنها تصویرآینده را به خواب هم نخواهند دید، چه رسد به آنکه امیدی به اداره کردن این تصویر ایده‌ال داشته باشند.(هندی، 1378)

بیش از نیمی از جمعیت ما جوان و آماده کار است که تعداد زیادی مشغول به تحصیل یا فارغ‌التحصیل از دانشگاهها می‌باشند و برخی از آنان از بهترین دانشگاههای دنیا فارغ‌التحصیل شده‌اند و به ازاء هر صد هزار نفر، 2000 دانشجو داریم و یک سوم جمعیت مشغول به تحصیل قبل از دانشگاه می‌باشند.

در طی 20 سال گذشته 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بر روی صنایع مدرن و مدرنیته کردن صنایع صورت گرفته است. این در حالی است که مساحت ایران 000/648/1 کیلومتر مربع و تراکم جمعیت 36 نفر در هر کیلومتر می‌باشد. علاوه بر این 9/8 درصد ذخایر نفتی و 20% منابع گاز دنیا در اختیار کشور ماست باتوجه به مورد مذکور جای سوال است که چرا رشد تولید خالص داخلی ما پائین است و صادرات غیرنفتی کشور به سختی از 6/4 میلیارد دلار فراتر می‌رود و وابستگی شدید به صادرات نفت خام داریم. جواب این است که سازمانها در کشور ما دچار فقر یادگیری می‌باشند و یادگیری برای سازمانهای امروزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و همچنین برای پیاده‌سازی مدیریت دانش نیاز به سازمانهای یادگیر و ارتقای یادگیری داریم. (رحمان سرشت، 1382، ص4).

عدم توجه به محیط ، ساختار نامناسب و فرهنگ ضعیف سازمانی می‌توانند، به عنوان موانع یادگیری سازمانی باشند. اما سازمانها باتوجه به پدیده جهانی شدن و تغییرات تکنولوژی – سازمانی ناچار به افزایش سطح یادگیری سازمانی می‌باشند به افزایشی که منجر به پدید آمدن سازمان یادگیرنده می‌شود.

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید