دانلود پایان نامه:رابطه معنایابی در زندگی و اضطراب مرگ در سالمندان کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه معنایابی در زندگی و اضطراب مرگ در سالمندان کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ دریافت درجه کارشناسی ارشد

مشاوره و راهنمایی

 

عنوان:

رابطه معنایابی در زندگی و اضطراب مرگ در سالمندان کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

Relationship between perceived meaning in life and death anxiety in the elderly of Shiraz education  retirees club

استاد راهنما : دکترکیوان کاکابرایی

استاد مشاور: دکتر کریم افشارنیا

شهریورماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….6

1-3 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….9

1-4 پرسش و فرضیه پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………..9

1-4- 1فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….9

1-5 تعریف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….10

1-5-1  تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………10

1-5-2  تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1 اضطراب مرگ ……………………………………………………………………………………………. ………13

2-1-1 ابعاد اضطراب مرگ…………………………………………………………………………………………………………14

بعد احساسی اضطراب مرگ………………………………………………………………………………………………………..14

بعد شناختی اضطراب مرگ ………………………………………………………………………………………………………..15

بعد تجربی اضطراب مرگ………………………………………………………………………………………………………….18

بعد رشدی اضطراب مرگ……………………………………………………………………………………………………………19

بعد فرهنگی اجتماعی اضطراب مرگ…………………………………………………………………………………………….20

2-1-2 جایگاه مرگ در نگاه برخی رویکردها………………………………………………………………………………..22

2-1-2-1  دیدگاه روانشناسی……………………………………………………………………………………………………..22  

دیدگاه روانکاوی فروید………………………………………………………………………………………………………………22

دیدگاه روان تحلیگری کارل گوستاو یونگ……………………………………………………………………………………24

دیدگاه اریک فروم……………………………………………………………………………………………………………………..25

دید گاه هستی گرایی هایدگر………………………………………………………………………………………………………..29

دیدگاه الیزابت کوبلر راس……………………………………………………………………………………………………………32

دیدگاه رویکرد مبتنی بر تکلیف برای مقابله با مردن…………………………………………………………………………34

دیدگاه نظریه بافت آگاهی…………………………………………………………………………………………………………….34

دیدگاه نظریه دامنه مرگ و زندگی…………………………………………………………………………………………………35

دیدگاه نظریه آمادگی برای مردن……………………………………………………………………………………………………35

دیدگاه نظریه مدیریت وحشت……………………………………………………………………………………………………..36

2-1-2-1 دیدگاه عرفان و اسلام…………………………………………………………………………………………………..40

دیدگاه مولانا………………………………………………………………………………………………………………………………40

دیدگاه علامه جعفری…………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2 معنایابی………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-2-1 نظریه معنادرمانی……………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-1-2 مولفه های اصلی معناگرایی ویکتور فرانکل…………………………………………………………………….50

اعتقاد به معناداری زندگی…………………………………………………………………………………………………………….51

معناجویی انسان………………………………………………………………………………………………………………………….51

آزادی انسان در ظهور و اراده معطوف به معناجویی ………………………………………………………………………..52

2-2-1-3 راه های تحقق معنا………………………………………………………………………………………………………53

ارزش های تجربی……………………………………………………………………………………………………………………..53

ارزش های خلاق……………………………………………………………………………………………………………………..53

ارزش های نگرشی……………………………………………………………………………………………………………………..54

2-2-1-4 نوروزهای نئوژنیک اندیشه زاد………………………………………………………………………………………54

2-2-2-1-5 معنای مرگ،مسئولیت،رنج…………………………………………………………………………………………56

2-2-1-6  گذرایی زندگی…………………………………………………………………………………………………………..57

2-3 سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………65

3-2 معرفی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………….65

3-3 جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….. 65

3-4 ابزار اندازه گیری پژوهش……………………………………………………………………………………… 66

3-4-1 پرسش نامه هدف در زندگی……………………………………………………………………………… 66

3-4-2 پرسش نامه اضطراب مرگ………………………………………………………………………………… 67

3-5 شیوه اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………68

3-5 روش آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………..68

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………………….. …70

4-2یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………….71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..76

5-2 محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………… ….79

5-3 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. ….80

منابع وماخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….. …. 81

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………. ….87

ضمائم

پرسشنامه هدف در زندگی…………………………………………………………………………………………………………..93

پرسشنامه اضطراب مرگ……………………………………………………………………………………………………………..95

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه معنایابی در زندگی و اضطراب مرگ در سالمندان بازنشسته است. بدین منظور با مراجعه به کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز، تعداد 215 نفر از بازنشستگان زن و مرد به صورت تصادفی و در دسترس در این پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه های هدف در زندگی کرامباف و ماهولیک و اضطراب مرگ تمپلر را تکمیل نمودند. پژوهش حاضر ازنوع همبستگی است و از روش های تحلیل آماری ضریب همبستگی،گشتاوری پیرسون، رگرسیون همزمان و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی نشان داد که بین معنایابی در زندگی و اضطراب مرگ رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین در این پژوهش رابطه معناداری بین سن و معنایابی در زندگی و نیز بین سن و اضطراب مرگ یافت نشد. بین سالمندان زن و مرد در اضطراب مرگ و معنایابی در زندگی تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

 

 

کلید واژگان :اضطراب مرگ، معنایابی در زندگی، سالمندی، مرگ و مردن.

 

تعداد صفحه :109

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید