دانلود پایان نامه : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

گرایش : بازاریابی

عنوان :  اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی

اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

استاد راهنما

دکتر مهدی کروبی

استاد مشاور

دکتر مجتبی محمودزاده

زمستان

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1 – بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2

1-3- گزاره های تحقیق.. 3

1-4- فرضیه های تحقیق.. 4

1-5- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 4

1-6- روش کلی تحقیق.. 4

1-7- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق.. 5

1-8- قلمرو زمانی تحقیق.. 5

1-9- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 5

1-10- روش گردآوری اطلاعات وداده ها 5

1-11- روش تحلیل داده ها 5

1-12- موانع ومحدودیتهای تحقیق.. 6

1-13- چارچوب کلان نظری تحقیق.. 6

1-14- نقشه راه. 10

1-15- پیشینه تحقیق.. 11

1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 12

2-1- مقدمه. 14

2-2- ارتباطات شفاهی.. 15

2-2-1- ارتباطات.. 15

2-2-2- مهارت ارتباطی.. 15

2-3- تبلیغات شفاهی و ابزار آن. 20

2-3-1- اهمیت تبلیغات شفاهی.. 23

2-3-2- متغیرهای تبلیغات شفاهی.. 25

2-3-3- ارتباطات.. 25

2-4- تمایل رفتاری.. 28

2-4-1- تکرار بازدید. 28

2-4-2-تبلیغات شفاهی و تمایلات رفتاری مصرف کننده. 29

2-5- ارزش ادراک شده. 30

2-5-1- ارزش ادراک شده و تبلیغات شفاهی.. 31

2-6- ریسک ادراک شده. 33

2-7- رضایت.. 36

2-8- مدل های مختلف در زمینه تبلیغات شفاهی.. 40

2-8-1- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت فلاویان و همکاران. 40

2-8-2- مدل توسعه تبلیغات شفاهی مثبت مولیناری.. 40

2-8-3- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران. 41

2-9- مروری بر تحقیقات پیشین.. 42

2-10- مدل پیشنهادی تحقیق.. 45

3-1- مقدمه. 46

3-2- روش تحقیق.. 46

3-3- متغیرهای تحقیق.. 47

3-4- روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 47

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه. 49

3-5-1- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 49

3-5-2- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 50

3-6- جامعه و نمونه آماری.. 51

3-7- قلمرو مکانی تحقیق.. 51

3-8- قلمرو زمانی تحقیق.. 51

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 51

3-9-1- مدل معادلات ساختاری.. 52

3-10- ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. 53

3-11- مراحل مدل معادلات ساختاری.. 53

3-12- جمع بندی.. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2- بررسی توصیفی مشاهدات.. 60

4-3- بررسی توصیفی متغیرها 66

4-4- تحلیل اسنباطی یافته‌ها 67

4-5- بررسی شرایط لازم برای تحلیل عاملی.. 68

4-6- اعتبار سنجی مدل تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری.. 69

4-7-تفسیر و تعبیر مدل. 72

4-8- بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. 75

4-9- نتایج تحلیل عاملی تاییدی (مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق) 77

4-10- تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 79

4-11- فرضیه های تحقیق.. 80

5-1- مقدمه. 85

5-2- فرایند تحقیق.. 85

5-3- نتیجه گیری.. 86

5-4- نتیجه گیری کلی.. 88

5-5- پیشنهادهای کاربردی.. 88

5-6- پیشنهادهای پژوهشی.. 90

5-7- محدودیت های تحقیق : 91

منابع فارسی.. 92

پیوست ها 100

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی فلاویان و همکاران……………………………………………………………………………… 40

شکل 2-2- مدل توسعه تبلیغات ششفاهی مثبت مولیناری و همکاران………………………………………………………………………………….. 41

شکل 2-3- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران…………………………………………………………………….. 42

شکل 2-4- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

 

فهرست جداول

جدول 2-1- تعاریف ارتباط شفاهی…………………………………………………………………………………………………………. 18

جدول 2-2- ابعاد ریسک ادراک شده……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

جدول 3-1- ترکیب سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………… 48

جدول 4-1- نتایج توصیفی ویژگی های دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول 4-2- شاخص های توصیفی برای همه متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 66

جدول 4-3- نتایج آزمون لوگموگروف اسمیرتوف برای متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………. 69

جدول 4-4- مقادیر قبول شاخص های برازش……………………………………………………………………………………………………………….. 73

جدول 4-5- شاخص های برازش مدل……………………………………………………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-6- ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب روایی مدل…………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-7- نتایج عاملی تأییدی…………………………………………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-8- ضرایب مسیره آماره t و نتیجه زمینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 80

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1- ساختار اجتماعی مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………… 22

نمودار 4-1- وضعیت دموگرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. 62

نمودار 4-2- وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………. 62

نمودار 4-3- وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. 63

نمودار 4-4- دفعات سفر به ایران………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

نمودار 4-5- شکل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

نمودار 4-6- تأهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

نمودار 4-7- درآمد مصرف کنندگان……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

نمودار 4-8- هدف از سفر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

نمودار 4-9- وضعیت های متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 67

نمودار 4-10- مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد…………………………………………………………………………………………. 70

نمودار 4-11- مدل تحقیق در حالت معناداری………………………………………………………………………………………………………………….. 71

چکیده :

گردشگران برای انتخاب مقاصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی در خصوص مقصد میباشند. آنها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه های گروهی شامل تلویزیون،ماهواره، اینترنت و… جمع آوری میکنند. اگر چه منابع مذکور اطلاعات ارزشمندی را در اختیار گردشگر قرار میدهد، اما گردشگران ترجیح میدهند بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع غیررسمی ازجمله بستگان، دوستان، آشنایان و دیگر افراد دریافت کنند. با توجه به اینکه این افراد خود ذینفع نیستند، به همین دلیل بیشتر مورد توجه خاص گردشگران میباشند.از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبیلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری است. با استفاده از چارچوب نظری و مطالعات محقق مدلی پیشنهاد گردید که تاثیر تبلیغات شفاهی را بر چهار عامل سنجید.متغیرهای تحقیق تبلیغات شفاهی ، ارزش ادراک شده ، ریسک ادراک شده ، رضایت و تمایلات رفتاری می باشد. تحقیق از نوع هدف کاربردی است ، و ابزار سنجش پرسش نامه است که چون جامعه نامحدود بود نمونه تحقیق 384 نفر از گردشگران اروپایی که به ایران سفر کردند بودند. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 72/8  و SMARTPLS‌ نسخه 2 تحت ویندوز می باشندیافته های تحقیق نشان داد که تبلیغات شفاهی بر ارزش ادراک شده و ریسک ادراک شده تاثیر معناداری دارد اما بر رضایت و تمایلات رفتاری تاثیری نمی گذارد.

کلمات کلیدی :  تبلیغات شفاهی[1] ، ارزش ادراک شده[2] ، ریسک ادراک شده [3]، رضایت[4] ، تمایلات رفتاری

[1] Word of mouth advertising

[2] Perceived value

[3] Perceived Risk

[4] satisfaction

1 بیان مسئله

افزایش رقابت در قرن بیست ویکم  برای کسب بیشترین منفعت از بازدید گردشگران  باعث شده است که مقاصد مختلف از مبارزات تبلیغاتی مختلفی استفاده کنند و از طرفی مدیران گردشگری به دنبال شناسایی راه های مختلف برای جذب گردشگر می باشند.بنابراین توجه به این مهم که چگونه می توان در محیطی رقابتی به فعالیت پرداخت و منافع بسیاری را به دست آورد و هم چنین رضایت گردشگران را هم تامین کرد به عنوان یک مسئله اساسی مطرح می شود.

کشور ایران از جمله مقاصدی است که با وجود جاذبه های فراوان فرهنگی و طبیعی به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب در بازاریابی با مشکلات بسیاری رو برو است از این رو محقق را بر آن  داشت که به بررسی تاثیر یکی از روش های تبلیغات که تبلیغات شفاهی است، بپردازد. ارتباط شفاهی می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای یک مقصد به حساب آید و تاثیر عمیقی را بر نگرش و رفتار گردشگران به وجود آورد.با توجه به آن که اکثر خدمات هسته ای مقاصد گردشگری تا حدود زیادی مشابه می باشد و سطح خدمات ارائه شده توسط مقاصد ارتقا پیدا کرده ، در همین راستا سطح انتظارات گردشگران نیز افزایش یافته است. بنابراین در بخش های خدماتی از جمله گردشگری منابع اطلاعاتی شخصی یا به عبارت دیگر ارتباط شفاهی می تواند نقش مهمی را در موفقیت یا شکست یک مقصد ایفا نماید.

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید