دانلود پایان نامه ارشد:اثر اسکور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی, برخی شاخص­ها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دامپزشکی

عنوان :اثر اسکور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی, برخی شاخص­ها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری

 

دانشگاه شهر کرد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه دکتری حرفه­ای رشته­ی دامپزشکی

اثر اسکور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی, برخی شاخص­ها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری

 

استاد راهنما:

دکتر پژمان میرشکرایی

 

استادان مشاور:

دکتراحمدرضا محمدنیا

دکتر علیرضا باهنر

خرداد ١۳۹١

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از بهترین ابزارهای مدیریتی، دادن اسکور بدنی است که برای تولید­کنندگان به عنوان عاملی برای تولید، ارزیابی سلامت و وضعیت غذایی قلمداد می شود. این روش کمک می­کند تا یک گروه یا گله گاو از نظر ذخایر بدن به ویژه چربی و ماهیچه ارزیابی شود. اسکور بدنی در تمام مراحل چرخه تولید، تغذیه و مدیریت ممکن است تغییر کند. اسکور بدنی هر گاو، نشان دهنده قابلیت تولید شیر، تولیدمثل و طول عمر اقتصادی گاو در گله می­باشد. تشخیص و اسکور بدنی شاخصی برای بررسی مقدار انرژی ذخیره شده در بدن است و تغییرات آن در مراحل متفاوت شیرواری دیده می­شود. به طور معمول گاوهای تازه زا که در اوج تولید شیر هستند به دلیل تعادل منفی انرژی دچار کاهش وزن می شوند. این در حالی است که گاوهایی که در اواخر دوره شیردهی هستند و گاوهای خشک در تعادل مثبت انرژی بوده و وزن آنها افزایش می یابد. اسکور بدنی مناسب برای حفظ سلامت و بهبود تولید شیر و تولیدمثل ضروری است. تولید شیر گاوهای لاغری که اسکور بدنی آنها پایین است، بیش از اندازه کاهش می یابد. گاوهای بسیار چاق هم دچار سخت زایی، کبد چرب، مشکلات تولیدمثلی و اختلالات متابولیکی می شوند.در این بررسی سعی بر این شد که تاثیرات اسکور بدنی بر میزان تولید شیر، برخی فاکتور های تولید مثلی و بروز برخی بیماری های تولیدمثلی در گاوداری صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری ارزیابی شود. تمامی گاو های تحت بررسی در سه مرحله ی قبل از خشکی، بعد از زایش و تلقیح اول به روش اسکور دهی پنج نقطه ای اسکور داده شدند و شاخصهای مورد مطالعه مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس آزمایشات انجام شده متوجه شدیم که اسکور بدنی در زمان خشکی بر تعداد تلقیح موثر، وضعیت رحم، شیر تصحیح شده و… می تواند تاثیرگذار باشد.

 

کلمات کلیدی: اسکور بدنی، گاو شیری، تولید شیر

هشت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                           شماره صفحه

فصل اول- مقدمه                                                6

فصل دوم- کلیات                                                8

٢-١- نمره‌ی وضعیت بدنی                                         8

٢- ١-١ تاریخچه ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی                      8

۲-١-۲ -نحوه‌ی ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی                          10

۲-۱-۳ -تایید نمره‌ی وضعیت بدنی با استفاده از اندازه گیری های اولتراسونیک                                                           17

2-2- نمره‌ی وضعیت بدنی و تغذیه                                18

2-۳- تغییرات نمره‌ی وضعیت بدنی در طول دوره ی شیردهی           19

٢- ۴- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر تولید شیر                      21

٢- ۵- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر ترکیبات شیر                    25

٢- ۶- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر فاصله ی زایمان تا اولین تلقیح  26

٢- ٧- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر میزان گیرایی از اولین تلقیح    26

٢- ٨- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر روز‌های باز                     ٢7

٢- ۹- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی  28

٢- ١٠- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر ناهنجاری های متابولیکی        29

فصل سوم مواد و روش کار                                     31

۳- ١- مشخصات گله تحت مطالعه                                  31

۳- ٢- جمع آوری اطلاعات                                        ۳2

۳- ۳- موارد تحت بررسی                                        34

۳- ۴- آنالیز آماری                                           ۳5

فصل چهارم نتایج                                            36

۴- ١- بررسی یافته های (میانگین ± خطای معیار) در اسکور بدنی در زمان خشکی    ۳7

۴- ٢- بررسی یافته های (میانگین ± خطای معیار) در اسکور بدنی در زمان زایش         37

۴- ۳- بررسی یافته های (میانگین ± خطای معیار) در اسکور بدنی در زمان تلقیح اول    37

۴- ۴- بررسی نتایج در زمان های مختلف                          40

۴- ۴- ١- بررسی اسکور بدنی با اسکور حرکتی                                  40

۴- ۴- ۲- بررسی اسکور بدنی با شیر 305 روز                      41

۴- ۴- ۳- بررسی اسکور بدنی با وضعیت تخمدان                    42

۴- ۴- ۴- بررسی اسکور بدنی با وضعیت رحم                       44

۴- ۴- ۵- بررسی اسکور بدنی با طول دوره خشکی                   45

۴- ۴- ۶- بررسی اسکور بدنی با روز شیردهی                      47

۴- ۴- ۷- بررسی اسکور بدنی با تعداد تلقیح موثر                48

۴- ۴- ۸- بررسی اسکور بدنی با روزهای باز                      50

۴- ۴- ۹- بررسی اسکور بدنی با فاصله زایش تا اولین تلقیح(DFS)  51

۴- ۴- ١٠- بررسی اسکور بدنی با شیر زمان خشکی                 53

۴- ۴- ١۱- بررسی اسکور بدنی با میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی    54

۴- ۴- ۱۲- بررسی اسکور بدنی با میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی    56

۴- ۴- ۱۳- بررسی اسکور بدنی با تعداد شکم زایش                 57

فصل پنجم بحث                                                60

منابع                                                          65

 

 

فهرست شکل­ها و نمودارها

عنوان                                                           شماره صفحه

 

شکل ۲- ١: نواحی مشخص شده جهت اسکور دهی (سایتhttp://www.daneprairie.com) 9

شکل ۲- ٢: روش ارزیابی اسکور بدنی در گاوهای هولشتاین بر اساس مطالعاتEdmonson 10

شکل ۲- ۳: نشان دادن زاویه بین استخوانPinوhookالف ) به شکلU، ب) به شکلV 11

شکل ۲- ۴: تصویر زاویه استخوانPinوhook                     12

شکل ۲- ۵: تصویر اسکور بدنی2 و اسکور بدنی 25/2            13

شکل ۲- ۶: تصویر سکور بدنی 25/3 و اسکور بدنی 5/3           14

شکل ۲- ۷: تصویر اسکور بدنی 75/3 و اسکور بدنی 4           14

شکل ۲- ۸: تصویر اسکور بدنی 25/4 و اسکور بدنی 5/4          15

نمودار ۴- ١: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان خشکی ۳8

نمودار ۴- ٢: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان زایش 38

نمودار ۴- ۳: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان تلقیح اول  39

نمودار ۴- ۴: مقایسه شیر استاندارد با اسکور بدنی در زمان خشکی    ۳9

نمودار ۴- ۵: مقایسه شیر استاندارد با اسکور بدنی در زمان زایش    40

نمودار ۴- ۶: مقایسه شیر استاندارد با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول    40

نمودار ۴- ۷: ارزیابی بین تخمدان در زمان clean test و اسکور بدنی در زمان خشکی  41

نمودار ۴- ۸: ارزیابی بین تخمدان در زمان clean test و اسکور بدنی در زمان زایش  41

نمودار ۴- ۹: ارزیابی بین تخمدان در زمان clean test و اسکور بدنی در زمان تلقیح اول    42

نمودار ۴- ۱٠: ارزیابی بین وضعیت رحم در clean test با اسکور بدنی در زمان خشکی  42

نمودار ۴- ۱۱: ارزیابی بین وضعیت رحم در clean test با اسکور بدنی در زمان زایش  43

نمودار ۴- ۱۲: ارزیابی بین وضعیت رحم در clean test با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول    43

نمودار ۴- ۱۳: مقایسه بین دوره خشکی با اسکور بدنی در زمان خشکی   44

نمودار ۴- ۱۴: مقایسه بین دوره خشکی با اسکور بدنی در زمان زایش   44

نمودار ۴- ۱۵: مقایسه بین دوره خشکی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول   45

نمودار ۴- ۱۶: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسکور بدنی در زمان خشکی    45

نمودار ۴- ۱۷: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسکور بدنی در زمان زایش    46

نمودار ۴- ۱۸: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسکور بدنی در زمان تلقیح   46

نمودار ۴- ۱۹: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسکور بدنی زمان خشکی    47

نمودار ۴- ۲٠: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسکور بدنی زمان زایش    47

نمودار ۴- ۲۱: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسکور بدنی زمان تلقیح اول 48

نمودار ۴- ۲۲: مقایسه بین روزهای باز با اسکور بدنی در زمان خشکی  48

نمودار ۴- ۲۳: مقایسه بین روزهای باز با اسکور بدنی در زمان زایش  49

نمودار ۴- ۲۴: مقایسه بین روزهای باز با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول  49

نمودار ۴- ۲۵: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان خشکی  50

نمودار ۴- ۲۶: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان زایش  50

نمودار ۴- ۲۷: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول    51

نمودار ۴- ۲۸: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان خشکی    51

نمودار ۴- ۲۹: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان زایش    52

نمودار ۴- ۳٠: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان تلقیح اول    52

نمودار ۴- ۳۱: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان خشکی                                        53

نمودار ۴- ۳۲: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان زایش                                        53

نمودار ۴- ۳۳: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول                                   54

نمودار ۴- ۳۴: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان خشکی                                        54

نمودار ۴- ۳۵: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان زایش                                        55

نمودار ۴- ۳۶: مقایسه بین ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول                                                55

نمودار ۴- ۳۷: مقایسه بین تعداد شکم زایش با اسکور بدنی در زمان خشکی   56

نمودار ۴- ۳۸: مقایسه بین تعداد شکم زایش با اسکور بدنی در زمان زایش   56

نمودار ۴- ۳۹: مقایسه بین تعداد شکم زایش با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول    57

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                        شماره صفحه

 

جدول ۴- ١: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخص­های تولیدمثلی در زمان­های مختلف

در گاوهای نژاد هولشتاین                               36

جدول ۴- ٢: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخص­های تولیدمثلی در زمان­های مختلف

در گاوهای نژاد هولشتاین                              37

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

گاو شیری از دیرباز نقش مهمی در تامین برخی مواد مغذی مورد نیاز انسان داشته است. ارزش غذایی بالای شیر برای انسان، قرن هاست که شناخته شده و مورد تمجید قرار گرفته است. امروزه بخش اعظم شیر تولیدی در جهان از گاو حاصل می­شود. افزایش تولید شیر هر گاو نتیجه­ی اصلاح نژاد، تغذیه صحیح­تر و مدیریت بهینه است.

داشتن نمره‌ی وضعیت بدنی مناسب در موقع خشک کردن، زایمان و مراحل مختلف شیردهی منجر به افزایش تولید شیر خواهد شد. نمره وضعیت بدنی یک روش ذهنی و دیداری برای ارزیابی مقدار انرژی ذخیره شده به صورت چربی در بدن حیوان زنده می­باشد (بدون توجه به اندازه و وزن بدن).

با افزایش سطح تولید شیر، نمره‌ی وضعیت بدنی اهمیت بیشتری می‌یابد. موقعی که گاوها تولید شیر بالایی دارند، باید خوراک بیشتری در اوایل شیردهی مصرف کنند تا کل انرژی مورد نیاز آن‌ها تامین شود اما به دلیل کاهش مصرف ماده خشک در اوایل شیردهی، تامین این نیاز بالا از خوراک مصرفی ممکن نیست و بیان شده است که نیازهای انرژی گاوهای شیری در طول اوایل شیردهی می­تواند توسط مصرف خوراک و جابه­جایی ذخایر بدن تامین گردد[85]. این ذخایر شامل چربی و پروتئین است که به وسیله تجزیه آن­ها، چربی و پروتئین مورد نیاز برای سنتز شیر در دسترس دام قرار می‌گیرد. به خصوص بافت چربی نقش مهمی در تنظیم انرژی مورد نیاز دام ایفا می‌کند. در گاوهای شیری، قبل از زایمان بافت چربی به افزایش میزان تجزیه لیپید سازگار می‌شود[64]. و بعد از زایمان، تجزیه لیپید موجود در بافت چربی به صورت چشم­گیر افزایش می­یابد[67،64]. یک برنامه منظم ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی می­تواند به تشخیص مشکلات سلامتی بالقوه قبل از آن که بتوانند به طور معنی­داری تولید شیر را کاهش دهند کمک کند. کاهش زیاد نمره‌ی وضعیت بدنی بعد از زایمان ممکن است با وقوع بیماری‌های متابولیکی ارتباط داشته باشد[41].

افزایش توانایی ژنتیکی گاوها برای تولید شیر در نتیجه بهبود تغذیه و مدیریت، علی رغم افزایش تولید شیر منجر به کاهش عملکرد تولیدمثلی شده است. کاهش عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری بیش از چند دهه است که به مسئله­ی جدی در صنعت پرورش گاوهای شیری تبدیل شده است[82،76،۱3]. تعدادی از مطالعات نشان داده‌اند که بین نمره‌ی وضعیت بدنی در موقع زایمان و اوایل شیردهی با عملکرد تولیدمثلی ارتباط وجود دارد[63،58،54،42،41]. اهداف این طرح شامل بررسی اثر نمره‌ی وضعیت بدنی در زمان زایمان بر فاصله زایمان تا اولین تلقیح، میزان گیرایی از اولین تلقیح، روزهای باز، تعداد تلقیح منجر به ازای هر آبستنی و نسبت آبستنی، ارزیابی اثر اسکور بدنی بروز برخی بیماری‌های تولید­مثلی در گاوهای شیری، ارزیابی اثر اسکور بدنی بر میزان تولید شیر در گروه­های مذکور در زمان زایمان می‌باشد.

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید