دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:ترویج

عنوان:بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( M.S.c )

رشته مهندسی کشاورزی- گرایش ترویج و آموزش کشاورزی

 

 

عنوان:

بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های
شهرستان خرم آباد

 

استاد راهنما:

دکتر سعید غلام رضایی

 

استاد مشاور:

دکتر منصور طیوری

 

 

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مسأله5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-4- هدف تحقیق7
1-4-1- هدف کلی7
1-4-2- اهداف اختصاصی7
1-5- فرضیات تحقیق7
1-6- محدودیت های تحقیق7
1-7- محدوده های پژوهش8
1-7-1-محدوده زمانی8
1-7-2-محدوده مکانی8
1-7-3-محدوده موضوعی8
1-8-تعاریف عملیاتی8
1-8-1-درس عملیات کشاورزی8
1-8-2-آموزش کشاورزی8
1-8-3-اثربخشی8
1-8-4-ارزشیابی اثربخشی8
1-8-5-آموزش8
1-8-6-نگرش8
1-8-7-دانش8
1-8-8-مهارت9
1-8-9-درس عملیات کشاورزی9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 
2-1-مقدمه11
2-2- آموزش عالی در ایران11
2-3- آموزش عالی کشاورزی12
2-4- اهمیت دروس عملی در بهبود کارآیی علوم کشاورزی13
2-5- اثربخشی آموزشی15
2-5-1-هدف و ضرورت اثربخشی16
2-6-برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی18
2-6-1- برنامه ریزی آموزشی18
2- 6-2-ارزشیابی19
2-7- درس عملیات کشاورزی21
2-8- سابقه تحقیق24
2-9- مدل نظری پژوهش30
فصل سوم: فرایند پژوهش 
3-1- مقدمه32
3-2- روش تحقیق32
3-3- جامعه آماری تحقیق33
3-4- روش نمونه گیری33
3-5- برآورد حجم نمونه34
3-6- روش گردآوری اطلاعات35
3-7- ابزار تحقیق35
3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق36
3-8-1-روایی36
3-8-2-پایایی36
3-9- متغیرهای تحقیق37
3-9-1-متغیرهای مستقل37
3-9-2-متغیر وابسته37
3-10- فرضیه های تحقیق37
فصل چهارم:یافته های پژوهش 
4-1-مقدمه42
بخش اول:ارائه یافته های توصیفی 
4-2-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی43
4-2-1-توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت43
4-2-2- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن44
4-2-3- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت45
4-2-4- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب بومی و غیر بومی46
4-2-5- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان47
4-2-6- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور48
4-2-7-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم49
4-2-8-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب   معدل کارشناسی(واحد های گذارنده شده )50
4-2-9-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب   تعداد واحد گذرانده51
4-2-10-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب محل تولد52
4-2-11-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب گرایش تحصیلی دانشگاهی53
4-2-12-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه54
4-2-13-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر55
4-2-14-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر56
4-2-15- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی57
4-2-16- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل58
4-2-17- توزیع فراوانی پاسخگویی افراد نمونه به سوالات پژوهش59
4-3- بخش دوم : تجزیه تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش 62
4-3-1-فرضیه162
4-3-2-فرضیه263
4-3-3-فرضیه364
4-3-4-فرضیه464
4-3-5-فرضیه566
4-3-6-فرضیه670
4-3-7-فرضیه771
4-4-بررسی وضعیت اثربخشی درس عملیات کشاورزی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی72
4-4 -1- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب جنسیت72
4-4-2- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان بر حسب جنسیت در خصوص علاقه به رشته کشاورزی73
4-4-3- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب محل سکونت74
4-4-5- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب بومی و غیر بومی بودن75
4-4-6-مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب سابقه کار کشاورزی76
4-4-7– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب اشتغال به کار کشاورزی77
4-4-8– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب سن78
4-4-9- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دبیرستان79
4-4-10– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دانشگاه80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها81
5-1-مقدمه82
5-2-بحث و نتیجه گیری82
5-3-آمار توصیفی85
5-4-محدودیت های تحقیق85
5-5-پیشنهادهای تحقیق85
پیوست ها89
منابع92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول 3-1- توزیع تعداد دانشجویان کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد33
جدول 4-1: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت43
جدول 4-2: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سن44
جدول 4-3: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت45
جدول 4-4: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسببومی و غیر بومی46
جدول 4-5: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان47
جدول 4-6: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور48
جدول 4-7: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم49
جدول 4-8: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل کارشناسی50
جدول 4-9: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تعداد واحد گذرانده51
جدول 4-10: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل تولد52
جدول 4-11: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب گرایش دانشگاهی53
جدول 4-12: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه54
جدول 4-13: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر55
جدول 4-14: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر56
جدول 4-15: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی57
جدول 4-16: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل58
جدول 4-17: توزیع فراوانی پاسخگویی افراد نمونه به سوالات پژوهش59
جدول 4-18: نتایج آزمون tتک­نمونه­ای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاههای شهرستان خرم اباد62
جدول 4-19: نتایج آزمون tتک­نمونه­ای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه لرستان63
جدول 4-20: نتایج آزمون tتک­نمونه­ای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه پیام نور64
جدول 4-21 : نتایج آزمون tتک­نمونه­ای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه آزاد65
جدول 4-22 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه بین علاقه به رشته کشاورزی و     اثربخشی درس عملیات در کشاورزی66
جدول4-23: بررسی دیدگاه دانشجویان کشاورزی در مورد   علاقه آنها   به کارهای کشاورزی67
جدول 4-24: بررسی دیدگاه کلی مخاطبان در زمینه اثربخشی درس عملیات کشاورزی68
جدول 4-25 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه سن، معدل دیپلم ، معدل دانشگاه، تعداد واحد گذرانده با اثربخشی درس عملیات در کشاورزی70
جدول 4-26: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب جنسیت72
جدول 4-27: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان بر حسب جنسیت در خصوص علاقه به رشته کشاورزی73
جدول4- 28: نتایج آزمون تی برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب   محل سکونت74
جدول 4-29: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب بومی و غیر بومی بودن75
جدول4-30: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب سابقه کار کشاورزی76
جدول 4-31: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب اشتغال به کار کشاورزی77
  
جدول 4-32: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب سن78
جدول 4- 33: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دبیرستان79
جدول 4- 34: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دانشگاه80

 

فهرست نمودارها

عنوانصفحه
نمودار2-1:مدل نظری پژوهش(مفهومی)30
نمودار 4-1: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت43
نمودار 4- 2: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سن44
نمودار 4-3: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت45
نمودار 4- 4 : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب بومی و غیر بومی46
نمودار 4- 5 : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان47
نمودار 4- 6 : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور48
نمودار 4-7: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم49
نمودار 4-8: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل کارشناسی50
نمودار 4-9: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تعداد واحد گذرانده51
نمودار 4-10: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل تولد52
نمودار 4-11: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب گرایش دانشگاهی54
نمودار 4-12: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه55
نمودار 4-13: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر56
نمودار 4-14: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر56
نمودار 4-15: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی57
نمودار 4-16: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل58

 

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد
می باشد. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-91 که واحد درس عملیات کشاورزی را گذرانده اند در سه زیر نظام دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد و ابزار جمع آوری داده نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسش نامه استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات بعد از تعیین اعتبار محتوایی، مورد تست مقدماتی قرار گرفت و پایایی آن 97% بدست آمد. نتایج توصیفی نشان می دهد در کل دیدگاه دانشجویان نسبت به اثربخشی درس عملیات کشاورزی در حد متوسط (9/2) می باشد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق نشان داد با اطمینان 99 درصد بین رشته تحصیلی دبیرستان، علاقه به کار کشاورزی، شغل پدر، سن، جنسیت، معدل دیپلم و کارشناسی و تعداد واحد گذرانده رابطه معنی دار وجود دارد. در مجموع درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد اثربخشی مطلوبی نداشته است.

 

 

 

 

واژه های کلیدی: اثربخشی، دانشگاه، درس عملیات کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصـل اول

 

کلیات پـژوهش


1-1- فصل اول: مقدمه

کشاورزی از نظر قدمت دومین تکنولوژی قدیمی در جهان می باشد. تنها جمع آوری ابتدایی مواد غذایی، شکار و ماهیگیری شاید قدیمی تر از آن باشند. کشاورزی اولین کوشش انسان برای تعادل با طبیعت برای تولید، جمع آوری غذا و بقولات برای اساسی ترین نیازهای اولیه خود بوده است. امروزه اهمیت کشاورزی کاهش پیدا نکرده، زیرا بیش از یک چهارم جمعیت جهان در کشورهای کم درآمد در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه زندگی می کنند، این کشورها دارای مشترکات فراوانی هستند که از همه بالاتر داشتن یک اقتصاد فقیر کشاورزی است ( بلوم، 1981).

کوچک شمردن کشاورزی در یک کشور مستعد نه تنها تأمین غذا را تهدید می کند بلکه امنیت غذایی و سلامت غذا را نیز به شدت کاهش می دهد. از سوی دیگر بی توجهی به تربیت و جذب نیروی کارآمد در این بخش نیز به نوبه خود توسعه و بهره وری و در نتیجه توان رقابت با بخش های دیگر را کم می کند. از این رو برای ارتقای بهره وری شاغلان در هر بخشی از جمله بخش کشاورزی، برنامه های آموزشی اثربخش و توسعه انسانی از اهم نیازهاست ( بلوم،1981).

بدیهی است نقش دانشکده های کشاورزی در نیل به هدف مذکور انکار ناپذیر است. با توجه به اهمیت آموزش های کشاورزی در سطح دانشکده های کشاورزی که « عملی بودن » جزء لاینفک آن است. اهمیت دروس عملی و از جمله درس عملیات کشاورزی در مجموعه دروس دانشکده های کشاورزی و لزوم آگاهی نسبت به اثربخشی با میزان تحقق اهداف پیش بینی شده آن انکار ناپذیر است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین اثربخشی درسی عملیات کشاورزی در سطح دانشکده های علوم کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خرم آباد به اجرا درآمده است.

تا چه اندازه نظام های آموزشی کشور به نیازهای فرد و جامعه پاسخ می دهند؟ تا چه اندازه این نظام ها با تحولات فناورانه، جهان گرایی اقتصاد و نیز تغییرات سیاسی و اجتماعی، به ویژه آنچه در محیط پیرامونی رخ می دهد هماهنگ هستند؟ تا چه اندازه رشد توانایی فردی و توسعه نظام های آموزشگاهی در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است؟ تا چه اندازه عملکرد فعالیت های آموزشی در سطح کلاس درس، مدرسه و نظام آموزشی از مطلوبیت برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال ها و سؤالهای مشابه مستلزم استفاده از ساز و کار ارزشیابی آموزشی است. ارزشیابی آموزشی آیینه ای فراهم می آورد تا تصمیم گیران و دست اندرکاران فعالیت های آموزشی تصویری از چگونگی فعالیت ها به دست آورند، با استفاده از این تصویر، از نظام های آموزشی مراقبت بیشتری به عمل آورند تا در راستای پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه کیفیت نظام های آموزشی ارتقاء یابد (بازرگان، 1383).

ارزشیابی آموزشی کمک می کند نیازهای آموزشی شناسایی شود، براساس این نیازها، برای نظام های درسی و آموزشی هدف گذاری شده و برنامه های آموزشی مطلوب تدوین شود. سپس برای تحقق هدفها، سازماندهی لازم به عمل آید و انجام امور هدایت و رهبری شود (بازرگان، 1383).

گوبا و لینکلن (1989) ارزیابی را توافق کردن در باره ارزش یا شایستگی پدیده های آموزشی می پندارند. بنا بر تعریف پاتون (1997) ارزیابی برنامه عبارت است از گردآوری اطلاعات در باره فعالیت ها، ویژگی ها و بروندادهای برنامه به منظور قضاوت در باره برنامه، بهبود اثربخشی برنامه، و یا اطلاع رسانی برای تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آینده. استافیل بیم و وبستر (1989) ارزشیابی آموزشی را فرایند تعیین، تهیه و فراهم آوردن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در باره ارزش یا اهمیت هدفهای آموزشی برنامه ها، عملیات و نتایج آن به منظور هدایت تصمیم گیری، پاسخگویی و اطلاع رسانی تعریف می کنند(بازرگان، 1383).

مهمترین کاربردهای ارزشیابی آموزشی به شرح زیر است:

1- آگاهی دقیق تر نسبت به هدف های یادگیری و نتایجی که باید از برنامه ها و فعالیت های آموزشی به دست آید و تصمیم گیری در باره آنها.

2- حمایت از برنامه ها و فعالیت های آموزشی آغازین و جبرانی برای رفع کمبودها در نیل به هدف های آموزشی و توسعه انسانی؛

3- تقویت تعهد و دلبستگی افراد نسبت به فعالیت های آموزشی و در نهایت تحقیق هدف های آموزشی؛

4- فراهم آوردن زمینه لازم برای ایجاد ساختار، تشکیلات، جو سازمانی و توسعه نیروی انسانی مناسب برای تحقیق هدفها و در نهایت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور؛

5- پاسخگویی نسبت به فعالیت های آموزشی و اطمینان دادن به فرد و جامعه در قالب این فعالیت ها؛

6- اطلاع رسانی در باره فعالیت های آموزشی(بازرگان، 1383).

یکی از جنبه های مورد ارزیابی در نظام های آموزشی، ارزیابی اثربخشی است. مفهوم اثربخشی عبارت است از این که تا چه اندازه بروندادهای مطلوب حاصل شده است. به کمک مفهوم اثربخشی به این سؤال پاسخ داده می شود که تا چه اندازه برونداد نظام آموزشی از مطلوبیت مورد نظر برخوردار است (بازرگان،
1383).

 

 

 

 

 

1-2- بیان مسأله

آموزش حرفه ای بخشی از آموزش عمومی است که آموزش کشاورزی زیر شاخه آن محسوب می شود. آموزش کشاورزی از طریق افزایش و تغییر در دانش، بینش و مهارت فراگیران موجب افزایش بهره وری آنان می شود، هزینه های تولید را کاهش می دهد و فرصت های شغلی بیشتری را برای اشتغال افراد فراهم می آورد. برای توسعه کشاورزی، آموزش به تنهایی کافی نیست ولی بدون شک یکی از عوامل مهم و ضروری است. مطالعات و بررسی های زیادی که در رابطه با نقش آموزش نیروی انسانی در بالا بردن بازده اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی است ( موحد محمدی، 1382).

آدام اسمیت (1976) در کتاب ثروت ملل، توانایی اکتسابی و مفید همه اعضای جامعه را جزئی از سرمایه ثابت قلمداد نموده است. آلفرد مارشال (1920) اقتصادان معروف دیگر معتقد است: با ارزش ترین همه سرمایه ها آن است که در افراد بشر سرمایه گذاری شده است (ارسلان بد، 1370).

مؤسسات آموزشی و از جمله دانشکده های کشاورزی نقش کلیدی در آموزش نیروی انسانی ماهر تأثیرگذار در روند توسعه کشاورزی هر کشوری ایفا می کنند. بدیهی است اکثر صاحب نظران آموزش کشاورزی معتقدند فعالیت های آموزشی در سطح دانشکده های کشاورزی باید توام با کار عملی در سطح مزرعه باشد و یادگیری از طریق عمل مورد تأکید قرار گیرد چرا که آموزش های عملی بیش از سایر روش های آموزش در یادگیری یا تغییر نسبتاً پایدار رفتار بالقوه فرد موثر است. این بدان دلیل است که آموزش های عملی از جمله عملیات کشاورزی- مبتنی بر تجربه یعنی تأثیر متقابل فرد و محیط در یکدیگر است یعنی فرد از محیط (مزرعه) تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد. در برخورد فرد با محیط برای یادگیری، اعضای حسی، دستگاههای عصبی، تجربه های قبلی، تمایلات و گرایش ها و هدفهای یاد گیرنده نقش مؤثری به
عهده دارند. در واقع کل شخصیت فرد در تمام ابعاد خود در آفریند تعامل قرار می گیرد و تغییر پیدا
می کند( شعبانی، 1371).

در طی آموزش های عملی کشاورزی در سطح مزرعه، در حقیقت شرایطی برای یادگیری و تغییر رفتار دانشجویان فراهم شده است به گونه ای که آنان فعالیت های مختلفی را انجام داده و شرایط متعددی را تجربه می کنند با این حال که یک نکته مهم در آموزش های عملی کشاورزی همواره این بوده است که آیا شرایط ایجاد شده مطلوب بوده است یا نه؟ آیا دانشجویان با کسب تجارب و انجام فعالیت های تعیین شده در سطح مزرعه به هدف های آموزشی رسیده اند یا نه؟ به عبارت دیگر میزان تحقق اهداف پیش بینی شده درس عملیات کشاورزی (اثربخشی) چقدر است؟ در راستای پاسخ به این سؤالات و سؤالاتی از این قبیل تحقیق حاضر با موضوع بررسی میزان اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد شکل گرفته است.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

مؤسسات آموزش کشاورزی و از جمله دانشکده های کشاورزی نقش مهمی در فرآیند توسعه کشاورزی ایفا می کند که از مهمترین آن تربیت افرادی است که دارای شایستگی کافی در زمینه ارائه خدمات توسعه روستایی و کشاورزی نظیر ترویج کشاورزی، تحقیق و آزمایش، تأمین نهاده ها، ایجاد بازاریابی، اعتبارات، تعاونی ها و نظایر آن می باشند. از آنجا که احتمالاً اکثر دانشجویان دانشکده های کشاورزی به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر کار با مردم روستایی خواهند شد صاحب نظران آموزش های حرفه ای کشاورزی مؤکداً توصیه می نمایند تربیت دانشجویان کشاورزی باید واجد چهار ویژگی باشد، اول این که آموزش باید
حتی الامکان با فرصت های اشتغال و شرایط مناطق روستایی متناسب و مرتبط باشد، دوم این که آموزش بجای محور قرار دادن مطالب آموزشی یا تولیدات، باید مردم را محور قرار دهد و سوم این که توجه به آگاهی از جنبه های اقتصادی- اجتماعی زندگی روستایی همراه با بهاء دادن به نقش کشاورزی در اقتصاد روستا را مدنظر قرار دهد و به عنوان مهمترین ویژگی آموزش کشاورزی به جای نظری باید عملی و کاربردی بوده، یادگیری از طریق عمل مورد تأکید قرار گیرد(یغما، 1374).

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :111

قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید