دانلود پایان نامه ارشد:بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول (کلیات) 
مقدمه2
اهداف5
فرضیات5
کلیات6
1-1- مبدا و قدمت6
2-1- اهمیت اقتصادی6
3-1- خصوصیات گیاه شناسی گندم9
1-3-1- جایگاه گندم در رده بندی گیاهان9
2-3-1- ریشه10
2-3-1- ساقه10
3-3-1- برگ11
4-3-1- آرایش گل (گل آذین)12
4-1- فسفر13
1-4-1- فسفر در خاک13
2-4-1- فسفر در گیاه15
3-4-1- نقش فسفر در گیاه15
4-4-1- کود های شیمیایی فسفری16
5-4-1- کود های بیولوژیک فسفری17
5-1- میکروارگانیسم های حل کننده فسفات17
1-5-1- اهمیت میکروارگانیسم های حل کننده فسفات17
2-5-1- انواع میکروارگانیسم های حل کننده فسفات18
1-2-5-1- قارچ های حل کننده فسفات18
3-5-1- مکانیسم های اثر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات20
6-1- مایکوریزا22
1-6-1- قارچ های مایکوریزایی و بهبود رشد و تولید مثل در گیاه22
2-6-1- نحوه عمل قارچ های مایکوریزایی22
3-6-1- شیوه عمل قارچ های مایکوریزا آربسکولار23
4-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب عناصر27
5-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب فسفر31

 

 

 

 

 

7-1- باکتری های ریزوسفری محرک رش گیاه (PGPR)32
1-7-1- جنس های شناخته شده ای از PGPR34
2-7-1- سودوموناس به عنوان PGPR34
1-2-7-1- مکانیسم های مختلف سودوموناس35
فصل دوم (بررسی منابع) 
1-2- تاثیر کود های زیستی فسفره بر گیاهان زراعی37
2-2- تاثیر مایکوریزا بر عملکرد گیاهان زراعی38
3-2- تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر گیاهان زراعی41
4-2- تاثیر سودوموناس بر عملکرد گیاهان زراعی43
5-2- اثرات متقابل مایکوریزا و سودوموناس با سایر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات و تاثیر آن بر عملکرد گیاهان زراعی45
فصل سوم (مواد و روش ها) 
1-3- مشخصات محل آزمایش48
2-3- طرح آماری51
3-3- مشخصات تیمار آزمایشی51
4-3- عملیات تهیه زمین54
5-3- عملیات کاشت54
6-3- عملیات داشت55
7-3- نمونه برداری ها57
1-7-3- شاخص های رشد57
1-1-7-3- شاخص سطح برگ (LAI)58
2-1-7-3- سرعت رشد گیاه (CGR)58
3-1-7-3- دوام شاخص سطح برگ (LAID)59
4-1-7-3- سرعت آسیمیلاسیون خالص (NAR)59
8-3- برداشت59
1-8-3- اندازه گیری در زمان برداشت60
9-3- تجزیه و تحلیل آماری طرح61
1-9-3- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات61
2-9-3- ضرایب همبستگی ساده61
  

 

 

فصل چهارم (نتایج و بحث) 
1-4- ارتفاع بوته63
2-4- قطر ساقه66
3-4- طول خوشه71
4-4- اجزای عملکرد73
1-4-4- تعداد سنبلچه در خوشه73
2-4-4- تعداد دانه در خوشه77
3-4-4- تراکم خوشه81
5-4- عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی)83
6-4- عملکرد بیولوژیک86
1-4-6- وزن کاه و کلش86
7-4- وزن هزار دانه90
8-4- شاخص برداشت92
9-4- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه94
10-4- بررسی منحنی های رشد در گندم96
1-10-4- ماده خشک کل (TDM)96
2-10-4- شاخص سطح برگ (LAI)101
3-10-4- سرعت رشد نسبی (RGR)105
4-10-4- سرعت رشد محصول (CGR)109
5-10-4- سرعت آسیمیلاسیون (NAR)113
11-4- نتیجه گیری118
12-4- توصیه و پیشنهاد ها118
فهرست منابع120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و اشکال

جدول 1-1 ترکیبات مختلف فسفات کلسیم و قابلیت انحلال آن ها در خاک14
جدول 1-3 – آمار مربوط به داده های هواشناسی خرم آباد طی سالهای 84-136649
جدول2 – 3- وضعیت تناوب زراعی اعمال شده در مزرعه در سالهای قبل.49
جدول3-3- نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی – دانشگاه لرستان50
جدول4 – 3-مقدار و زمان کودهای مورد استفاده در طرح.56
جدول5 – 3- انواع علف های هرز مزرعه و نوع سموم، مقدار و زمان مورد استفاده برای مبارزه.56
جدول 1-4- نتایج تجزیه واریانس برخی صفات مورد مطالعه در گندم.70
جدول 2-4- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه.95
شکل 3-1- نقشه کشت53
شکل1-4- مقایسه ارتفاع بوته در ارقام گندم.64
شکل 2-4- تاثیر سطوح کودی بر ارتفاع بوته در گندم.64
شکل 3-4- اثرات متقابل رقم و سطوح کودی بر ارتفاع بوته گندم.65
شکل 4-4-مقایسه قطر ساقه در ارقام گندم.67
شکل 5-4- تاثیر سطوح کودی بر قطر ساقه گندم.68
شکل 6-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی بر قطر ساقه.68
شکل 7-4- اختلاف ارقام از نظر طول خوشه.72
شکل 8-4- طول خوشه در سطوح مختلف کودی.72
شکل 9-4- اثرات متقابل بین ارقام و سطوح کودی از نظر طول خوشه73
شکل 10-4- مقایسه تعداد سنبلچه در خوشه ارقام گندم.74
شکل 11-4- تاثیر سطوح مختلف کودی بر تعداد سنبلچه در خوشه.75
شکل 12-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی بر تعداد سنبلچه در خوشه.76
شکل 13-4- تعداد دانه در خوشه ارقام مورد بررسی پیشتاز و چمران.78
شکل 14-4- اختلاف سطوح مختلف کودی از نظر تعداد دانه در خوشه.78
شکل 15-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی از نظر تعداد دانه در خوشه.80
شکل 16-4- تراکم خوشه در ارقام مورد بررسی.82
شکل 17-4- مقایسه سطوح کودی از نظز تراکم خوشه.82
شکل 18-4- مقایسه بین ارقام از نظر عملکرد دانه.84
شکل 19-4- عملکرد دانه در سطوح مختلف کودی.85
شکل 20-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی در گندم.85

 

 

شکل 21-4- وزن کاه و کلش در ارقام مورد بررسی.86
شکل 22-4- وزن کاه و کلش در سطوح مختلف کودی.87
شکل 23-4- مقایسه ارقام از نظر عملکرد بیولوژیک.88
شکل 24-4- مقایسه سطوح کودی از نظر عملکرد بیولوژیک.89
شکل 25-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح کودی از نظر عملکرد بیولوژیک.89
شکل 26-4- مقایسه ارقام از نظر وزن هزار دانه.91
شکل 27-4- مقایه بین سطوح کودی از نظر وزن هزار دانه.91
شکل 28-4- اثرات متقابل بین ارقام و سطوح کودی از نظر وزن هزار دانه.92
شکل 29-4- شاخص برداشت در ارقام مورد بررسی.93
شکل 30-4- شاخص برداشت در سطوح مختلف کود.94
شکل 31-4- ماده خشک تجمعی در رقم چمران.98
شکل 32-4- ماده خشک تجمعی در رقم پیشتاز.98
شکل 33-4- روند تجمع ماده خشک در تیمار شاهد.98
شکل 34-4- روند تجمع ماده خشک در تیمار کاربردکود شیمیایی.99
شکل 35-4- روند تجمع ماده خشک در تیمار کاربرد مایکوریزا + 25% کود شیمیایی.99
شکل 36-4- روند تجمع ماده خشک در تیمار کاربرد سودوموناس + 25% کود شیمیایی.99
شکل 37-4- روند تجمع ماده خشک در تیمار کاربرد مایکوریزا.100
شکل 38-4- روند تجمع ماده خشک در تیمار کاربرد سودوموناس.100
شکل 39-4- شاخص سطح برگ در ارقام چمران و پیشتاز گندم.102
شکل 40-4- شاخص سطح برگ در تیمار شاهد در گندم.102
شکل 41-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد کود شیمیایی در گندم.102
شکل 42-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد مایکوریزا + 25 درصدکود شیمیایی در گندم.103
شکل 43-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد سودوموناس + 25 درصدکود شیمیایی در گندم103
شکل 44-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد مایکوریزا در گندم.103
شکل 45-4- شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد سودوموناس در گندم.104
شکل 46-4- سرعت رشد نسبی در رقم چمران گندم.107
شکل 47-4- سرعت رشد نسبی در رقم پیشتاز گندم.107
شکل 48-4- سرعت رشد نسبی د ر تیمار شاهد.107
شکل 49-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربرد کود شیمیایی.108
شکل 50-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربرد مایکوریزا + 25 درصدکود شیمیایی.108
شکل 51-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربردسودوموناس + 25 درصدکود شیمیایی.

.

108
شکل 52-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربرد مایکوریزا.109
شکل 53-4- سرعت رشد نسبی در تیمار کاربردسودوموناس.109
شکل 54-4- سرعت رشد محصول در رقم چمران در گندم.110
شکل 55-4- سرعت رشد محصول در رقم پیشتاز در گندم.111
شکل 56-4- سرعت رشد محصول در تیمار شاهد.111
شکل 57-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد کود شیمیایی.111
شکل 58-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد مایکوریزا + 25 درصدکود شیمیایی.112
شکل 59-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد سودوموناس + 25 درصدکود شیمیایی.112
شکل 60-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد مایکوریزا.112
شکل 61-4- سرعت رشد محصول در تیمار کاربرد سودوموناس.113
شکل62-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در رقم چمران در گندم.114
شکل 63-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در رقم پیشتاز در گندم.115
شکل 64-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار شاهد.115
شکل 65-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار کود شیمیایی.115
شکل 66-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار مایکوریزا + 25% کود شیمیایی.116
شکل 67-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار سودوموناس + 25% کود شیمیایی.116
. شکل 68-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار مایکوریزا116
شکل 69-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار سودوموناس117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

افزایش تقاضا برای مواد غذایی که در نتیجه رشد بی رویه جمعیت در دهه های اخیر بوجود آمده محققین و مولدین بخش کشاورزی را با چالش بزرگی روبرو نموده است. تولید محصولات کشاورزی بر اساس برنامه ایران 1400 باید به حدود 2 برابر افزایش یابد تا جوابگوی نیاز جامعه باشد. محدودیت اراضی مستعد قابل کشت سبب شده تا اکثر راهکارها به افزایش عملکرد در واحد سطح معطوف گردد و در عمل توسعه اراضی کشاورزی به عنوان یک راهکار پایدار مورد توجه نباشد. طی سالهای اخیر استفاده از ارقام پرمحصول توانسته است تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز بشر به محصولات کشاورزی و غذا باشد. کاربرد این ارقام ضمن افزایش تولید در واحد سطح نیاز به نهاده های کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی را افزایش داده است. تولید و کاربرد کودهای شیمیایی علاوه بر صرف انرژی زیاد، هزینه بر می باشد و مصرف بی رویه آن ها علاوه بر اتلاف هزینه اضافی، صدمات جبران ناپذیری نیز بر محیط زیست وارد می نماید. تخریب، کاهش قدرت باروری و بهم خوردن تعادل بیولوژیک خاک نمونه های بارز آلودگی محیط زیست محسوب می شوند(13).

جامعه جهانی به منظور حفظ تعادل طبیعی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی اقدامات مهمی را انجام داده است که یکی از آن ها کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1992 در کشور برزیل می باشد. بر اساس دستور کار 21 این کنفرانس و بر اساس اهداف کلان و خط مشی های اساسی قانون برنامه سوم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در اجرای مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی، برنامه ها و پروژه های متعدد مربوط به کاهش و بهینه سازی مصرف سموم و کودهای شیمیایی و حفظ حاصلخیزی خاک، با استفاده از موجودات زنده، توجه به ریز مغذی ها و گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری های گیاهی از سال 1376 قوت گرفته است(1).

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و یکی از مهمترین عناصر در تولید محصول می باشد. فسفر در تشکیل بذر نقش اساسی دارد و به مقدار زیاد در میوه و بذر یافت می شود. با وجود این، متأسفانه مصرف غیر اصولی و بی رویه کودهای شیمیایی فسفره تأثیر زیان باری بر جامعه کشاورزی تحمیل     نموده است(19).

تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف کودهای شیمیایی فسفره طی سال های اخیر نه تنها عملکرد محصولات زراعی را چندان افزایش نداده است (اصولاً فسفر این کودها به فرم قابل استفاده برای گیاه می باشد، اما درخاک به دلیل انجام واکنش های شیمیایی مثل تبدیل به فرم های آلی و حتی آبشویی کود، به فرم های با قابلیت دسترسی کم تبدیل می شود که برای گیاه قابل استفاده نیست)؛ بلکه در نتیجه            بر هم زدن تعادل عناصر غذایی کاهش محصول را نیز به دنبال داشته است(14). در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته نسبت نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب 100،45، 35 است این نسبت در ایران تقریباً 100، 111و 3 بوده وهمیشه در مصرف کود بیشتر به کودهای شیمیایی فسفره توجه شده است(12).

با توجه به واردات سالانه حدود 500 هزار تن کود شیمیایی فسفره پیدا کردن روشی که بتوان مصرف بی رویه این کودها را کاهش داد، ضروری به نظر می رسد. انجام مطالعات وسیع در کشورهای پیشرفته در رابطه با استفاده از کودهای زیستی و با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی لزوم انجام تحقیقات بیشتر را در داخل کشور خاطر نشان می سازد(13). کودهای زیستی فسفره حاوی باکتری ها و قارچ های مفید حل کننده فسفات هستند که معمولاً با اسیدی کردن خاک و یا ترشح آنزیم های فسفاتاز باعث رها سازی یون فسفات از ترکیبات آن می شوند که قابل جذب توسط گیاهان است(123).

در

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :130

قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید