دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جنسیت‌مدار کارگفت‌های ترغیبی در پنج رمان معاصر فارسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی

عنوان : بررسی جنسیت‌مدار کارگفت‌های ترغیبی در پنج رمان معاصر فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

گروه زبان‌شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

 و

فرهنگ و زبان‌های باستانی

بررسی جنسیت‌مدار کارگفت‌های ترغیبی در پنج رمان معاصر فارسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی

زبان‌شناسی همگانی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر ویدا شقاقی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر گلناز مدرسی قوامی

بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3- مفاهیم اختصاصی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………3

1-3-1- کارگفت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3-2- ترغیب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3-3- کارگفت ترغیبی………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-4- پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-5- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-6- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-7- شیوه‌ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7-1- شیوه‌ی گردآوری داده‌ه…………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-7-2- شیوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………….6

1-8- محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………6

1-9- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: پیشینه‌ی مطالعات……………………………………………………………………………………………………………………….8

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2- پیشینه‌ی مطالعات در حوزه­ی کنش­های گفتاری……………………………………………………………………………11

2-2-1-1- پژوهشگران غیرایرانی………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-1-1- کارل بولر(1934)………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-1-2- یاکوبسن(1980)……………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-1-3- آستین(1955)…………………………………………………………………………………………………………………………………..15

 

2-2-1-4- سرل(1969)…………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-1-5- باخ و هارنیش(1979)………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-1-6- هلیدی(1985)…………………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2-2- پژوهشگران ایرانی………………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-2-1- صفوی(1391)………………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-3- پیشینه‌ی  مطالعات در حوزه­ی رابطه­ی زبان و جنسیّت…………………………………………………………………24

2-3-1- لیکاف(1975)……………………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-3-2- تنن(1994)……………………………………………………………………………………………………………………………………………27

فصل سوم: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………32

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………33

3-2-  ترغیب و انواع کارگفت‌های ترغیبی……………………………………………………………………………………………….34

3-3-  انواع جملات ترغیبی……………………………………………………………………………………………………………………….35

3-4- کارگفت‌های مستقیم و غیر مستقیم………………………………………………………………………………………………..36

3-5- نیرو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

3-6- شرایط موفقیّت یا عدم موفقیّت پاره‌گفتار و یا جمله……………………………………………………………………….38

3-7- رابطه­ی کنش‌های گفتاری و وجه جملات……………………………………………………………………………………….38

3-8- رابطه­ی کنش‌های گفتاری و جنسیّت……………………………………………………………………………………………..41

3-9- پژوهش ویلسون و اشپربر………………………………………………………………………………………………………………….42

3-10- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………..46

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

4-1-1- توضیح کارگفت ترغیبی…………………………………………………………………………………………………………………………..48

 

4-1-2- کارگفت‌های مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………………………………………………………..49

4-2- معرفی رمان‌های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………..49

4-2-1- جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

4-3- توضیح در مورد وجوه جمله­ها…………………………………………………………………………………………………………….52

4-4- داده‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………58

4-5- تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………69

4-6- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

فصل پنجم: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….80

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

5-2- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

5-3- پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….81

5-4- فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..82

5-5- تحلیل فرضیه‌های پژوهش مطابق با نتایج آزمون‌ها…………………………………………………………………………..82

5-6- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

5-7- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی…………………………………………………………………………………………………..86

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..88

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….90

واژه‌نامه‌ی فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………92

واژه‌نامه‌ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………98

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104

فهرست جدول‌ها

4-1- توزیع فراوانی و درصد کار­گفت­ها………………………………………………………………………………………………………..59

4-2- توزیع فراوانی و درصد کارگفت­های مستقیم و غیر­مستقیم……………………………………………………………….61

 

4-3- توزیع فراوانی و درصد کارگفت­های مستقیم و غیر­مستقیم در زنان و مردان……………………………………63

4-4- توزیع فراوانی و درصد کار­گفت­ها به تفکیک وجه جمله…………………………………………………………………….65

4-5- توزیع فراوانی و درصد کار­گفت­های خبری، امری، پرسشی و التزامی در زنان و مردان…………………….67

4-6- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی تفاوت کارگفت­های ترغیبی در زنان و مردان………………………………….69

4-7- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی تفاوت کارگفت­های ترغیبی مستقیم و غیر مستقیم در زنان………..70

4-8- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی تفاوت کارگفت­های ترغیبی مستقیم و غیر مستقیم در مردان…….71

4-9- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی وجه کارگفت­های ترغیبی در زنان…………………………………………………..72

4-10- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی وجه کارگفت­های ترغیبی در زنان………………………………………………..73

4-11- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی تفاوت وجه کارگفت­ها……………………………………………………………………74

4-12- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی تفاوت جمله­های مستقیم و غیرمستقیم در حالت مخاطب زن…..75

4-13- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی تفاوت جمله­های مستقیم و غیرمستقیم در حالت مخاطب مرد….76

4-14- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی تفاوت وجه کارگفت­ها درحالت مخاطب زن………………………………….77

4-15- نتایج آزمون خی­دو برای بررسی تفاوت وجه کارگفت­ها درحالت مخاطب مرد………………………………….78

فهرست نمودارها

2-1- مدل ارغنون زبان (بولر)…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2- طرح نقش­های زبانی (یاکوبسن)……………………………………………………………………………………………………………14

3-2- کنش­های غیرمنظوری ارتباطی (باخ وهارنیش)…………………………………………………………………………………..21

4-1- درصد کارگفت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-2- فراوانی کارگفت­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….60

4-3- درصد کارگفت­­ها از جهت مستقیم و غیر­مستقیم………………………………………………………………………………..61

4-4- فراوانی کارگفت­ها از جهت مستقیم و غیرمستقیم……………………………………………………………………………….62

4-5- فراوانی کارگفت­های مستقیم و غیرمستقیم براساس جنسیت……………………………………………………………..64

4-6- درصد کارگفت­ها به تفکیک وجه…………………………………………………………………………………………………………..66

 

 

4-7- فراوانی کارگفت­ها به تفکیک وجه…………………………………………………………………………………………………………66

4-8- فراوانی کارگفت­های خبری، امری، پرسشی و التزامی براساس جنسیت………………………………………………68

فهرست شکل­ها

2-1- الگوی ارتباطی بولر…………………………………………………………………………………………………………………………………12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیّات پژوهش

 

1-1- مقدمه

زبان پدیده‌ای است که بشر جهت رفع نیاز‌های اجتماعی خود از آن استفاده می‌کند، موفقیّت یا عدم موفقیّت هر فرد در اجتماع تا حدّ بسیار زیادی در گرو توانایی وی در شناخت محیط اجتماعی پیرامونش و همچنین برقراری ارتباط کلامی متناسب با جایگاه اجتماعی او و مخاطبانی است که در زندگی روزمرّه خود با آن‌ها تعامل اجتماعی برقرار می‌کند. جایگاه اجتماعی تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله جنسیت، شغل، سن، میزان تحصیلات و حتّی تمکّن مالی قرار می‌گیرد.

همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، یکی از عوامل نشان‌دهنده‌ی جایگاه اجتماعی،جنسیت است. جایگاه اجتماعی زن و مرد در جوامع مختلف، متفاوت است. با توجه به این جایگاه‌های مختلف واضح است که هریک، راهبردهای کلامی[1] و کارگفت‌ها[2]ی متفاوتی در گفتار روزمره خود به­کار برند، چرا که متناسب با بافت فرهنگی و جامعه، بازخوردهای متفاوتی دریافت می‌کنند‌؛ پس با توجه به این موضوع، وجود چنین تفاوتی و یا حتّی ایجاد عامدانه‌ی این تفاوت برای به‌وجود آوردن تأثیر کلامی بیشتر و رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، محتمل و حتّی تا حدّی طبیعی به نظر می‌رسد.

1-2- بیان مسئله

از آن‌جایی که زبان و فرهنگ ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، بررسی زبان مردم هر جامعه، الگوی روشنی از جزئیات فرهنگ غالب و رایج در آن جامعه به دست می‌دهد. بررسی نوع کارگفت‌ها و راهبردهای کلامی به‌کار‌رفته در نمونه‌هایی از ادبیات معاصر فارسی می‌تواند راهکاری مناسب برای تأیید و یا ردّ وجود تفاوت‌های زبانی میان زن و مرد و علل وجود یا عدم وجود تفاوت‌های زبانی در گفتار و کلام زن و مرد باشد.

در مطالعات زبان‌شناختی به طورکلی، به هرنوع از کلام که سبب ترغیب خواننده و یا شنونده(به طور کلی مخاطب) به انجام کار و یا پذیرفتن موضوعی شود عنوان “کارگفت ترغیبی[3]” اطلاق می‌گردد، که تشخیص آن کاملاً بسته به بافت است و البته به نظر می‌رسد به لحاظ بسامد وقوع و نوع استفاده از این کارگفت و هم‌چنین وجه جمله‌ای که کارگفت ترغیبی در آن به‌کار رفته است میان زنان و مردان تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.

1-3- مفاهیم اختصاصی پژوهش

1-3-1- کارگفت

کارگفت گزاره­ای است که گوینده، با گفتن یا نوشتن آن،مرتکب عمل یا کنشی می­شود. از جمله­ی کارگفت­ها می­توان به ترغیب کردن، انکار کردن، هشدار دادن، توهین و … اشاره نمود (رحیمی و عسکری، 1392).

1-3-2- ترغیب

به طور کلی، راغب کردن، خواهان کردن و به رغبت آوردن را ترغیب گویند (عمید، 1358: 428).

1-3-3- کارگفت ترغیبی

کارگفت ترغیبی در واقع تلاشی است از سوی گوینده، به منظور ایجاد تأثیری خاص برشنونده. گوینده با استفاده از کارگفت ترغیبی، قصد دارد شنونده را مجاب به پذیرش امری و یا انجام دادن کاری بنماید (سرل[4]، 1970).  با توجه به نوع جمله و بافتی که کارگفت در آن به­کار می­رود، کارگفت­های ترغیبی به دو دسته­ی مستقیم[5] و        غیر­مستقیم[6] تقسیم می­شوند.

1-4- پرسش‌های پژوهش

  1. توزیع کارگفت‌های ترغیبی در گفتار زنان و مردان، در نمونه‌های رمان معاصر فارسی چگونه است؟
  2. میان نوع کارگفت‌های ترغیبی بکار رفته درگفتار هر جنسیت چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد؟
  3. توزیع کارگفت‌های ترغیبی در گفتار زنان و مردان به تفکیک وجه جمله چگونه است؟
  4. به طور کلی کارگفت‌های ترغیبی بیشتر در قالب کدام وجه از وجه‌های چهارگانه‌ی جمله ظاهر می‌شوند؟
  5. وجه جمله و نوع کارگفت ترغیبی با توجه به جنسیت گوینده و مخاطب چه تغییری می‌کند؟

1-5- فرضیه‌های پژوهش

متناسب با پرسش‌های مطرح شده در بخش 1-4 فرضیات ذیل مطرح می‌شود:

  1. در نمونه­های رمان معاصر فارسی، در گفتار زنان کارگفت‌های ترغیبی بیشتر از مردان دیده می‌شود.
  2. معمولاً زنان از کارگفت‌های ترغیبی غیر مستقیم استفاده می‌کنند و مردان کارگفت‌های مستقیم را ترجیح می‌دهند.
  3. کارگفت‌های ترغیبی زنان به ترتیب بیشتر پرسشی[7]، خبری[8]، امری[9] و التزامی[10] است، در مقابل مردان به ترتیب بیشتر از وجه­های خبری، امری، پرسشی و التزامی استفاده می‌کنند.
  4. کارگفت‌های ترغیبی به ترتیب بیشتر در قالب وجه‌های امری، پرسشی و خبری و التزامی به‌کار می‌روند.
  5. جمله­هایی که مخاطب آن­ها زنان هستند (فارغ از جنسیت گوینده) به صورت مستقیم و اغلب امری و سپس خبری می­باشند، در مقابل جملاتی که در آن­ها مخاطب مرد است (فارغ از جنسیت گوینده) به صورت غیرمستقیم و اغلب پرسشی و سپس خبری هستند.

1-6- اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش بررسی جنسیت‌مدار بسامد و نوع (به عنوان مثال مستقیم و یا غیر‌‌مستقیم) و وجه کارگفت‌های ترغیبی بکار رفته در گزیده‌ای از ادبیات معاصر فارسی است، تا براین‌اساس برای پرسش‌های مطرح شده‌ی فوق پاسخ‌های مناسبی به‌دست آید، و درجهت اثبات یا رد فرضیه‌های ذکرشده در بالا گامی برداشته شود. به منظور دست‌یابی به این مهم، رابطه‌ی میان سه عامل جنسیت، وجه و مستقیم یا غیر مستقیم بودن در کارگفت بررسی خواهد شد، تا همان‌طور که در بخش1-2 خاطرنشان کردیم، دورنمایی از جایگاه مردان و زنان در فرهنگ و جامعه‌ی ایرانی به‌دست آید، چرا که اولین قدم به سوی از میان بردن کاستی‌ها و اشکالات اجتماعی، شناخت آن­ها است.

[1]. verbal strategies

[2]. speech acts

[3]. Directive speech act

[4]. Searle

[5]. direct

[6]. indirect

[7]. interrogative

[8]. declarative

[9]. Imperative

[10]. subjunctive

تعداد صفحه :195

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید