دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد محبی

پاییز1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوانصفجه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول کلیات تحقیق 
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3
2-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیقانجام تحقیق………………………………………………………………………..7
4-1اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7
5-1سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8
6-1فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………8
7-1تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………..9
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق 
2-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2بازار مالی……………………………………………………………………………………………………………….13
2-3 بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی…………………………………………………….14
2-3-1 تجهیز بیشتر پس‌انداز…………………………………………………………………………………………..15
2-3-2 تخصیص بهینه سرمایه16
2-3-3 ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک17
2-3-4 کمک به فرآیند کشف قیمتها18
2-4: عو امل موثر بر توسعه بخش مالی22
2-4-1: نقش نهادهای قانونی23
2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت23
2-4-3  سایر متغیرها24
2-5  شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی26
2-5-1 محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران27
2-5-2 مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه28
2-6 بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی29
2-7.ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد32
2-8.مزایای بازارهای مالی34
2-8-1-وظایف بازار مالی35
2-8-2انگیزه های نوآوری مالی36
2-9 طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،1376)37
2-9-1 واسطه های مالی

2-9-2مشخصه هاو ماهیت واسطه‎های مالی

38
2-9-3 مهمترین واسطه های مالی42
2-9-4 نقش وکارکرد واسطه های مالی43
2-9-5  بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی44
2-9-6  رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن45
2-9-7  رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن47
2-9-8 رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن54
2-9-9  نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد45
2-10 ویژگی­های یک سیستم مالی خوب47
2-10-1تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران49
2-11رشد اقتصادی51
2-12 پیشینه تحقیق:52
فصل سوم روش اجرای تحقیق 
3-1مقدمه60
3-2 جامعه آماری61
3-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق61
3-4 روش تحقیق61
3-5 آزمون دیکی و فولر63
3-6 آزمون هم انباشنگی64
3-7آزمون هم انباشتگی، رویکرد انگل-گرنجر :66
3-8 ازمون علیت67
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری 
1-4مقدمه70
4-2 متغیرهای تحقیق70
4-3آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق:75
4-4تخمین مدل بر اساس روش ARDL77
4-4-1 آزمون وجود رابطه بلندمدت مدل 78
4-7) آزمون علیت گرانجر83
فصل پنجم نتایج تحقیق 
5-1مقدمه86
5-2نتیجه گیری86
5-3 پیشنهادات90
5-3-1پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی90
5-4محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..91
منابع 
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..93
منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………94
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….98

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه         

جدول شماره 4-1 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..76

جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه او ل با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)……………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول شماره 4-3 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه دوم با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)……………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول (4-4) آزمون وجود رابطه بلند مدت  برای تابع صادرات  غیر نفتی …………………………………….80

جدول4-5 : برآورد مدل بلند مدت تحقیق………………………………………………………………………………….80

جدول4-6: نتایج آزمون علیت گرانجر……………………………………………………………………………………….83

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه                   

نمودار4-1 نمودار تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………..71

مودار 4-2 نمودار موجودی سرمایه…………………………………………………………………………………………..72

نمودار4-3 نمودار نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………73

نمودار4-4: مربوط به حجم معاملات بورس……………………………………………………………………………….74

نمودار4-5: مربوط به حجم اعتبارات بانکها…………………………………………………………………………………75

چکیده:

بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است . برای این منظور با استفاده از روش الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی ARDL به تخمین مدل پرداخته شده است..دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق ازسال 1370 تا سال 1392 بوده است. متغیر تولید ناخالص داخلی بعنوان متغیر وابسته و موجودی سرمایه ، نیروی انسانی ، حجم اعتبارات بانکی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عدم وجود قطعیت در  تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی است.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه بازار پول، کارایی سرمایه گذاری، واسطه های مالی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی تایید کننده این مطلب هستند که رشد اقتصادی بلند مدت و رفاه یک کشور علاوه بر سایر عوامل مهم دیگر به درجه توسعه یافتگی مالی آن کشور مربوط است توسعه مالی به طور کلی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه ای و نیز تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادی اثر می گذارد به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های تجمیع سرمایه و بهره وری آن تأثیر می گذارند و این شاخص ها نیز رشد اقتصادی را متأثر می سازند توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.

تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه نموده است. از سال 1338 تا پایان سال 1355، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از 44 هزار میلیارد به 242 هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1376) رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 17 سال، 5/5 برابر شده است. با آغاز شرایط انقلابی در سال 1356، روند تولید نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. شرایط نزولی تولید با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد، به نحوی که تولید با کاهش 30 درصدی، از 242 هزار میلیارد ریال در سال 55، به 170 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1360 می‌رسد. پس از آن با وجود افزایش تولید در سال‌های 61 و 62، روند نزولی تا سال 67 (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد، اما از سال 1368 روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال 72 تا سال 74) که افزایش تولید متوقف شد، تا پایان سال 88 ادامه یافت، به طوری که تولید از 180 هزار میلیاد ریال در سال 67، به 519 هزار میلیارد ریال رسید. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 21 سال، 9/2 برابر شده است.

در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می گیرد.

بر اساس مباحث نظری، نظام مالی از جمله بازار پول با ویژگی های پنج گانه: مشارکت و تسهیل ریسک، تخصیص منابع، کنترل و نظارت بر مدیران، تجهیز پس انداز و تسهیل مبادله، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

1-2 بیان مساله

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث کلیدی دراقتصاد توسعه بوده است. بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند است. اینگونه به نظر می رسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعه اقتصادی کاسته شده و توسعه بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر میشود. با این وجود همواره این سوال مهم پیش روی محققان و سیاستگذاران قرار دارد که آیا بین رشد اقتصادی و توسعه مالی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بازارهای مالی توسعه یافته تر باعث ارتقای سطح رشد می شوند؟

با گسترش بازارهای مالی، امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بدلیل عدم تشابه ساختار مالی در همه کشورها، نمی توان نسخه واحدی برای چگونگی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی تجویز کرد.

مجموعه ای از معیارها برای نشان دادن توسعه مالی به کار می رود. یک معیار، نسبت پس اندازهای مردم در بانک ها و یا سهم وامهای تخصیص یافته به بخش خصوصی است. بخش مالی با کاهش هزینه های مبادله در اقتصاد نهایتاً باعث ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی می شود و چنین تأثیری از چند مسیر مختلف می تواند رخ دهد.توسعه مالی زمانی اتفاق می افتد که توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیم گیری برای پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت موجب رشد  اقتصادی گردد.  بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی ، مورد توجه قرار می گیرند . اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه اقتصاد ی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق کاهش ریسک،قیمت گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و … آنقدر زیاد وحساس است که برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است . بازارهایی که کشورهای توسعه نیافته از آن محرومند.این مطالعات نشان میدهد که سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تأثیری که آنها بر تأمین مالی شرکتها و انتخاب روش تأمین مالی شرکتها دارد ، در نهایت تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی به جای می گذارد. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی ، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند . این بازارها انگیزه پس انداز کردن و تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری را با هدف تشکیل سرمایه به عهده دارند و از این رو نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی بر عهده میگیرند(ختایی و همکاران، (1378.

این پایان نامه ، ضمن پرداختن به وظایف بازارهای مالی در ایجاد رشد اقتصادی کشورها ، به دنبال آن است با مقایسه میزان اثر گذاری بازارهای مالی در رشد اقتصادی در ایران  جایگاه بازارهای مالی را در رشد اقتصادی این کشورها مشخص نماید.

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید