دانلود پایان نامه ارشد:بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :میکروبیولوژی

عنوان : بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

گرایش میکروبیولوژی

عنوان

بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز

در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر فاطمه نوربخش

استاد مشاور:

جناب  آقای دکتر ساسان رضایی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

فصل اول1دیباچه. 1

1- 1- کلیات قارچ‌شناسی: 2

1-1-1- ساختمان قارچ‌ها: 3

1-1-2-مرفولوژی قارچ‌ها: 4

– قارچهای رشته‌ای: 4

1-1-3- شرایط رشد قارچ‌ها: 5

1-1-4- احتیاجات غذایی قارچ‌ها: 6

1-1-5- تولید مثل در قارچ‌ها 6

– تولید مثل غیرجنسی.. 7

– تولیدمثل جنسی: 8

1-1-6- تاکسونومی و طبقه‌بندی قارچ‌ها‌: 9

1-1-7- عوامل بیماریزایی قارچ‌ها: 9

1-1-8- مکانیسم مقاومت میزبان در مقابل عفونتهای قارچی: 10

1-2- قارچ شناسی پزشکی: 11

1-2-1- تقسیم‌بندی عفونتهای قارچی از نظر پزشکی: 12

1-3- درماتوفیتوزیس (کچلی): 13

1-3-1- عوامل بیماری: 14

1-3-2- اکولوژی: 15

1-3-3-پراکندگی درماتوفیت‌ها 16

1-3-4- بیماریزایی: 17

1-3-5- تشخیص و شناسایی درماتوفیت‌ها: 18

1-3-6- تقسیم‌بندی درماتوفیت‌ها: 19

1-3-7- اشکال بالینی عفونتهای ناشی از درماتوفیت‌ها (کچلی‌ها): 22

1-3-7-1- کچلی در حیوانات… 26

1-4- ترایکوفایتون ویولاسئوم(T.violaceum). 26

1-4-1- مشخصات ظاهری کلنی: 27

1-4-2 مشخصات ریزبینی: 27

1-4-3 تشخیص افتراقی.. 27

1-4-4 علایم بالینی: 28

1-4-5 راههای انتقال: 29

1-4-6- ایمونولوژی ترایکوفایتون‌ ویولاسئوم. 30

1-4-7 اپیدمیولوژی: 31

1-4-8 درمان: 32

1-5 مطالعات بیولوژی مولکولی: 33

1-5-1 بیولوژی اسکوالن اپوکسیداز (SE) (منواکسیژناز): 38

1-5-2 ویژگی استرول‌ها و نقش اسکوالن اپوکسیداز: 39

1-5-4 مکانیسم اثرات داروهای ضد قارچی بر ارگوسترول. 46

1-5-5 بررسی مولکولی اسکوالن اپوکسیدازدرقارچها و رابطه آن با مقاومت دارویی: 48

فصل دوممواد و روش ها: 52

2-2 طراحی پرایمرها: 55

2-2-1 آماده سازی پرایمرها: 56

2-3 استخراج DNA: 57

روش کار: 57

2-4 تکثیر ژن سنتزکننده  آنزیم اسکوالن اپوکسیداز توسط PCR: 59

2-5 خالص‌سازی محصولات PCR: 60

 

فصل سومنتایج: 63

3-1 بررسی ماکروسکوپی قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون  ویولاسئوم. 64

3-2 بررسی میکروسکوپی (ریزبینی) قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم. 64

3-3 : کشت انبوه در محیط SCC  مایع.. 64

3-4 استخراج DNA.. 64

3- 5 محصول PCR.. 65

3-7 تعیین توالی ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم. 65

فصل چهارمبحث و پیشنهادات70

1-4- بحث… 71

4-2- پیشنهادات: 77

Refrences: 78

 

فهرست اشکال

شکل (3-1-1) سطح کلنی قارچ ترایکوفایتون ویولاسئوم در محیط جامد SCC.. 66

شکل(3-2-1) منظره ریزبینی قارچ ترایکوفایتون ویولاسئوم با درشت نمایی 40×. 66

شکل (3-4). 67

شکل (3-5). 67

شکل (3-6) همولوژی سکانس پروتئین آنزیم اسکوالن اپوکسیداز در قارچ ترایکو فایتون ویولاسئوم  با سایر موجودات   77

 

چکیده

قارچviolaceum    Trichophyton مسئول اپیدمیهای بسیاری از عفونتهای درماتوفیتی می باشد.   

ترایکوفایتون ویولاسئوم در انسان ایجاد کچلی بدن، پا، ناخن و دست می کند.همچنین  به  موها حمله و ایجاد کونیدیاهایخارج و داخل مو(اکتواندوتریکس) میکند. کلونیزه شدن درماتوفیتها محدود به بافت های کراتینه و مردۀ لایه شاخی بوده و ممکن است منجر به واکنش های التهابی خفیف تا شدید گردد .ایمنی هومورال،سلولی و نیز دفاع غیراختصاصی میزبان علیه درماتوفیت ها فعال بوده که می توانند باعث حذف قارچ گردند و درنتیجه از پیشرفت عفونت به سمت بافتهای تحتانی جلوگیری نمایند.خصوصیات و ویژگیهای متعددی از این قارچ تاکنون مورد بررسی واقع شده اما در زمینه بیولوژی مولکولی این قارچ مطالعات محدودی انجام گرفته است.موجودات زنده چه پرسلولی و چه تک سلولی بوسیله غشایی احاطه می شوند که آنها را از محیط اطرافشان مجزا می سازد.ترکیب این غشاء بسیار مهم است چرا که در حفظ و پایداری غشاء دخیل می باشد.استرولها یکی از ترکیبات لازم در تمام سلولهای یوکاریوتی می باشد که البته در سلولهای قارچی نوع ارگوسترول آن موجود است.این ترکیب در فعالیتهای مختلفی از جمله در تعدیل سیالیت غشاء، تراوایی و فعالیت آنزیمهای باند شده به غشاء، تنظیم چرخه سلولی و فتواکسیداسیون مؤثر می باشد.از آنزیمهای مؤثر در بیوسنتز این ترکیب، می توان به اسکوالن اپوکسیداز اشاره کرد. این آنزیم در مسیر بیوسنتزارگوسترول مهم می باشد و برای فعالیت به مولکول FAD و NADPH  واکسیژن احتیاج دارد .این آنزیم هدف برخی از داروهای ضد قارچی می باشد.عفونتهای درماتوفیتی معمولا به درمان های ضد قارچی موضعی پاسخ میدهند.هرچند در درمان عفونتهای شدید و موارد کچلی پا و ناخن درمانهای موضعی بی ارزش است.همچنین در مواردی که بیماری به فرم مزمن تبدیل میشود درمان های معمول با داروهای ضد قارچی به خوبی پاسخ نمیدهند.بر همین اساس شناخت و وجود این ژن و همچنین مسیرهای متابولیکی آن اقدامی مهم در جهت ساخت دارو یا داروهای مفید ضد این میکروارگانیسم میباشد.

فصل اول

دیباچه

1- 1- کلیات قارچ‌شناسی:

واژه قارچ، برگردان کلمه لاتین Fungus می‌باشد که برای اولین بار در قرن 15 میلادی مورد استفاده قرارگرفت. ریشه لاتین واژه Fungus، خود از کلمه یونانی spongris  گرفته شده است. همچنین اصطلاح Mycology از لغت یونانی Mykes که به معنای قارچ خوراکی است، مشتق شده است.(89)

مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که قارچها بسیار پیشتر از آنچه که تاکنون تصور می‌شده، بوجود آمده‌اند.. اخیراً محققین دریافته‌اند که قارچها حدود 1300 میلیون سال پیش به وجود آمده‌اند ، در صورتیکه تاکنون تصور می‌شد قارچها 480 میلیون سال قبل به وجود آمده‌اند. (89)

قارچها جزء اولین میکروارگانیسم‌های شناخته شده هستند زیرا ساختارهای زایشی اغلب آنها (مانند قارچهای خوراکی) به حدی بزرگ بوده که بدون میکروسکوپ به راحتی دیده می‌شوند. این موجودات یکی از اجزاء مهم چرخه مواد بوده زیرا به عنوان یکی از اصلی‌ترین تجزیه‌کنندگان مواد آلی در طبیعت به شمار می‌روند. (89)

قارچها یوکاریوت بوده و ارگانیسم‌های غیرمتحرک و فاقد تاژک می‌باشند. همگی آنها از رویش هاگ یا اسپور (spore) بوجود می‌آیند. این ویژگی‌ها براساس طبقه‌بندی ویتاکر (whittaker) در سال 1969 میلادی است. (86)

قارچها دارای هسته واقعی و دیواره سلولی مشخص هستند و فاقد رنگدانه کلروفیل بوده و اسپور یا کنیدیای آنها به طریق جنسی و یا غیرجنسی تولید می‌شود.(86)

تقریباً تمام قارچها هوازی بوده و از نظر تغذیه همگی هتروتروفند. قارچها غذای خود را هضم نمی‌کنند بلکه بوسیله ایجاد عفونت در سایر موجودات زنده و یا رشد بر روی بقایای مواد آلی در حال فساد، مواد لازم را کسب می‌کنند که گروه اول را پارازیت و گروه دوم را ساپروفیت می‌نامند. (86) اکثر قارچ ها حتی آنهایی که بیماری زا هستند نیز قادر هستند در محیط های کشت آبگوشت و یا ژلوز رشد نمایند.(86)

سنتز اسید آمینه لیزین در قارچ ها از مسیر ال آلفا آمینو آدپیک اسید(AAA) صورت می پذیرد.به جز پیتیوم اینسیدیوزوم(Pythium insidiosum) که به دلیل داشتن اسپور متحرک، آن را از اومیست ها (Oomycetes) می دانند و در سلسله پروتوکتیستا طبقه بندی نموده اند که دیواره سلولی آن حاوی سلولز است و آمینو اسید لیزین را از مسیر مزو ای دی آمینو پایملیک اسید ( Meso-E Diaminopimelic acid DAP) سنتز میکنند.(86)

اگر چه که بسیاری از دانشمندان اومیست ها را جدا از قارچ ها طبقه بندی نموده اند Hawksworth و هم کارانش بر این نظر بودند که اومیست ها را نیز باید در سلسله قارچ ها قرار داد.به اعتقاد Whittaker  و دیگر دانشمندان قارچ ها از گروه های اولیه اجدادی خود که در سلسله پروتوکتیستا قرار داشتند جدا شده و در طی سالیان دراز متمایز گشته اند و از آن مستقل شده اند.(89)

قدیمی ترین فسیل قارچی که تا کنون یافت شده هست، مربوط به دوره دوونین (Devonian) می باشد و از نظر ساختاری، فسیل های قارچی ارتباط بسیار نزدیکی با فسیل های گیاهی دارند.(86)

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید