دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان : تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

موضوع:

تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

 

آذر  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                           فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 
1-1- مقدمه2
2-1- بیان مسئله5
3-1- سئوالات تحقیق7
4-1- فرضیات تحقیق7
5-1- اهمیت و ضرورت تحقیق7
6-1- اهداف تحقیق8
7-1- پیشینه تحقیق9
1-7-1- مطالعات داخلی9
2-7-1- مطالعات خارجی11
8-1- محدوده موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق13
فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

 
1-2- پیش درآمد16
2-2 تعاریف و مفاهیم16
1-2-2- فضا16
2-2-2- فضای جغرافیایی17
3-2-2- تحلیل فضایی18
4-2-2- روش تحلیل فضایی18
5-2-2- دسترسی19
6-2-2- روستا و جامعه روستایی20
7-2-2- دهستان20
8-2-2- توزیع فضایی (پراکندگی)21
9-2-2- آموزش و پرورش23
10-2-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)24
3-2- نظریه ها و دیدگاهها26
1-3-2- نظریه ها و دیدگاه های فضایی27
2-3-2- سازمان فضایی و سطح بندی روستاها34
4-2- نظریه سرمایه انسانی36
1-4-2- تعریف و مفهوم سرمایه انسانی37
2-4-2-سرمایه گذاری در سرمایه انسانی37
3-4-2- تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش38
5-2- نظام آموزش و پرورش ایران39
6-2- مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در ایران42
1-6-2- دوره ابتدایی42
2-6-2- دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول)42
3-6-2- دوره متوسطه عمومی43
4-6-2- دوره پیش دانشگاهی43
7-2- ضوابط و استانداردهای مربوط به خدمات آموزشی44
1-7-2- استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی45
8-2- مدرسه هوشمند47
1-8-2- پیشینه هوشمندسازی مدارس48
2-8-2- اهداف ایجاد مدارس هوشمند49
3-8-2- پیش نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند50
فصل سوم:

مواد و روش ها

 
1-3 – پیش درآمد52
2-3- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه54
3-3- ویژگیهای  طبیعی منطقه55
1-3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی55
2-3-3- آب وهوا‌( اقلیم)56
1-2-3-3- بادهای 120 روزه سیستان62
3-3-3- منابع آب62
4-3-3- خاکهای منطقه64
5-3-3- وضعیت پوشش گیاهی65
6-3-3- زندگی جانوری65
4-3- ویژگیهای جغرافیای انسانی66
1-4-3- بررسی وضعیت جمعیت منطقه66
2-4-3- ترکیب جنسی جمعیت68
3-4-3- وضعیت سواد68
4- 4 – 3- کشاورزی69
5-4-3- صنایع و معادن70
6-4-3- فعالیت های عمرانی و خدماتی71
1-6-4-3 مساکن روستایی71
2-6-4-3- معابر و شبکه حمل ونقل72
3-6-4-3- تأمین آب شرب73
4-6-4-3- برق رسانی73
5-6-4-3- خدمات بهداشتی و درمانی73
6-6-4-3- سایر خدمات74
7-4-3- ویژگی های فرهنگی و اجتماعی74
8-4-3- جغرافیای تاریخی سیستان75
9-4-3- آثار تاریخی منطقه76
5-3- روش تحقیق79
1-5-3- روشها و مراحل تحقیق79
2-5-3- جامعه آماری80
3-5-3-روش و ابزار گرد آوری داده ها81
4-5-3- شاخص های مورد مطالعه82
5-5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات83
فصل چهارم

یافته های تحقیق

 
1-4- پیش درآمد85
2-4- یافته های توصیفی و تحلیلی85
1-2-4- تغییرات مربوط به تعداد جمعیت و خانوار روستاهای مورد مطالعه88
2-2-4- مراکز آموزشی مقطع ابتدایی91
1-2-2-4- پراکندگی و دسترسی به مدارس ابتدایی در دهستان محمدآباد92
2-2-2-4- درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی98
3-2-2-4- تراکم دانش آموز در کلاس های مدارس ابتدایی در مقایسه با استانداردهای آموزشی100
4-2-2-4- وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی101
5-2-2-4- بررسی وضعیت کادر آموزشی و سایر کارکنان مدارس ابتدایی دهستان105
3-2-4- مراکز آموزشی مقطع راهنمایی108
1-3-2-4- پراکندگی و دسترسی به مدارس راهنمایی در دهستان محمدآباد108
2-3-2-4-درجه بندی مدارس راهنمایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی116
3-3-2-4- تراکم دانش آموز در کلاس های مدارس راهنمایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی117
4-3-2-4- وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی در مقایسه با استانداردهای آموزشی118
5-3-2-4- بررسی وضعیت کادر آموزشی و سایر کارکنان مدارس راهنمایی دهستان123
4-2-4- مراکز آموزشی مقطع متوسطه124
1-4-2-4- پراکندگی و دسترسی به مراکز آموزشی متوسطه در دهستان محمدآباد126
2-4-2-4- تراکم دانش آموز در کلاس های مراکز آموزشی متوسطه دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی133
3-4-2-4- وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی در مقایسه با استانداردهای آموزشی134
4-4-2-4- بررسی وضعیت کادر آموزشی و سایر کارکنان مدارس متوسطه دهستان136
3-4- آزمون فرضیات137
1-3-4- آزمون فرضیه نخست138
2-3-4- آزمون فرضیه دوم139
فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

 
1-5- جمع بندی143
2-5- نتیجه گیری144
3-5- پیشنهادات147
منابع152

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول 1-1- مراکز آموزشی مورد مطالعه14
جدول 1-2 -استانداردهای آموزشی و تعداددانش آموزان آنها در مدارس ابتدایی46
جدول 2-2 -استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان آنها در مدارس راهنمایی46
جدول 3-2-استانداردها و ضوابط خدمات آموزشی در مناطق روستایی کشور47
جدول 1-3- مساحت دهستانهای شهرستان هامون در سال 139154
جدول 2-3-  وضع جوی منطقه سیستان بر حسب ماه: سال 138958
جدول 3-3- ویژگیهای عناصر اقلیمی منطقه سیستان59
جدول 4-3- آمار تعدادی از عناصر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک زابل طی سالهای 90-138060
جدول 5-3- تعداد جمعیت و خانوار شهرستان هامون در سالهای 1385 ، 139067
جدول 6-3- وسعت و تراکم جمعیت دهستانهای شهرستان هامون در سال 139067
جدول 7-3- تعداد حانوار وجمعیت از نظر جنسیت در شهرستان هامون و دهستان محمدآباد در سال 138568
جدول 8-3- تعداد افراد باسواد و بی سواد بر حسب جنس در شهرستان هامون69
جدول 9-3-طول محور های روستایی آسفالته شهرستان هامون در سال 139072
جدول 10-3- مراحل انجام تحقیق80
جدول 1-4- طرح اتصال مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-139188
جدول 2-4- تعداد خانوار و جمعیت روستاهای مورد مطالعه دهستان محمد آباد در سالهای 1385 و 139089
جدول 3-4-مقایسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی سال 92-139194
جدول 4-4- آمار مدارس ابتدایی روستاهای مورد مطالعه در دهستان97
جدول 5-4- وضعیت مدارس ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91 از حیث درجه استاندارد آموزشی98
جدول 6-4- مقایسه فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی دهستان ازنظر محوطه و زیربنا با استانداردهای آموزشی درسالتحصیلی 92-91101
جدول 7-4- توزیع کارکنان مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد از لحاظ جنسیت در سال تحصیلی 92-1391107
جدول 8-4 مقایسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع راهنمایی در سال تحصیلی 92-1391112
جدول 9-4- آمار مدارس راهنمایی روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391115
جدول 10-4- مقایسه فضاهای آموزشی مدارس راهنمایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-1391121
جدول 11-4- آمار مدارس مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-1391131
جدول 12-4- مقایسه سرانه فضاهای آموزشی زیر بنا در مدارس متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-1391 (متر مربع)135

 

 

 

فهرست اشکال

عنوانصفحه
شکل 1-2-اجزای یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر GIS25
شکل 2-2- مدل فون تانن29
شکل 3-2- سلسله مراتب مکانهای مرکزی کریستالر30
شکل 4-2 -سلسله مراتب مرکزی براساس اصول بازار یابی، ترابری و اداری32
شکل 5-2- سطح بندی سکونتگاههای روستایی36
شکل 1-3-نقشه تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان53
شکل 2-3- منحنی آمبروترمیک منطقه سیستان57
شکل3-3- نمودار خلاصه پارامترهای محاسباتی دمای هوا در ایستگاه زابل61
شکل 1-4- نمودار ستونی تعداد آموزشگاههای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-9186
شکل 2-4- نمودار ستونی تعداد دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-9186
شکل3-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون از لحاظ مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 92-9187
شکل 4-4- نمودار ستونی جمعیت سالهای 1385 و 1390 روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمدآباد90
شکل 5-4- نقشه پراکندگی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-139193
شکل 6-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی  به مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-139195
شکل 7-4- نمودار ستونی درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91 در مقایسه با استانداردهای آموزشی99
شکل8-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان (آموزشی،اداری و خدماتی) مقطع ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91106
شکل 9-4- نقشه پراکندگی مدارس راهنمایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91110
شکل 10-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی دهستان محمدآباد به مدارس راهنمایی در سال تحصیلی 92-91113
شکل11-4- نقشه پراکندگی مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91127
شکل 12-4- نمودار ستونی مقایسه جمعیت دانش آموزی مدارس متوسطه دهستان محمدآباد به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 92-91128
شکل13-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی به مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91129

 

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

لفظ آموزش وپرورش در مفهومی وسیع به کلیه فرآیندهایی اطلاق می شود که زندگی فرهنگی را برای انسان تأمین می کند (جرالد ال،1389،11).

آموزش و پرورش فرآیندی زگهواره تا گور است که در هر جامعه ایی وجود داشته و اشکال گوناگونی دارد، از یادگیری براساس تجربه های زندگی تا آموزش و پرورش آموزشگاهی، از اجتماعات صنعتی تا غیر صنعتی، از محیط های روستایی تا شهری، بنابراین آموزش و پرورش یک پدیده اجتماعی است (علاقه بند، 1372، 4) .

آموزش رسمی نهاد مهمی برای انتقال دانش و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر و پرورش آن دسته از خصایص آدمی است که به بازده اقتصادی، ثبات اجتماعی و ایجاد دانش های جدید کمک می کند، بخشی از این  دانش همان نظری است که جامعه نسبت به خود نظام مدرسه پیدا می کند، برای آنکه یک نهاد نقش مهمی در جامعه ایفا کند لازم است مشروع باشد  یعنی مردمی که از آن استفاده می کنند، باید معتقد باشند که این نهاد در خدمت منافع و نیازهای آنان است (کانوی، 1367، 13).

امروزه  بسیاری از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت که طرفدار برداشتی نو و دیدی تازه در زمینه اصلاحات آموزشی هستند، بر این باورند که برنامه ریزی اصلاحات  به منظور تجدید نظر اساسی در عملکرد گذشته و کنونی نظام های تعلیم و تربیت هر کشور باید در پرتو بررسی پیشینه تاریخی تحولات آموزش و پرورش و تحلیل وضعیت کنونی نظام آموزشی صورت گیرد، زیرا در این صورت می توان با دیدی تازه و جامع عواملی را که موجب رکود فعالیتهای فرهنگی و علمی

و شکل گیری دشواریهای کنونی نظام آموزشی شده است، شناسایی کرد (کانل ، 1373، 694).

اصولاً ساختار نظام آموزش و پرورش در ابعاد دوگانه بررسی می شود که عبارتند از:

1- بعد عمودی نظام که شامل مراحل تحصیلات رسمی با توجه به سن ورود به مدرسه و تعداد سالهای تحصیل در هر مرحله تحصیلی است.

2- بعد افقی نظام آموزش و پرورش که به تقسیمات درونی هر یک از مراحل تحصیلی یا دوره های آموزشی که شامل شاخه ها و رشته های تحصیلی است، اطلاق می شود مانند رشته های نظری و فنی و حرفه ایی در دوره متوسطه (آقازاده، 1388، 23).

مسئولان برنامه های اصلاحی آموزش و پرورش ممالک موفق معتقدند که اصلاح کمی و کیفی آموزش و پرورش باید از مقاطع تحصیلی پایین تر آغاز گردد تا بتوان شرایط تحول برای مقاطع بالاتر را مهیا ساخت، آنان تأکید دارند که بازسازی و اصلاح آموزش و پرورش فرآیندی نیست که بتوان آن را با اقدام ضربتی آن هم از رأس و قلّه ی هرم آموزشی آغاز کرد، بلکه اقدام اصلاحی متناسب و سنجیده باید از قاعده هرم آموزشی یعنی از سطح آموزش قبل از دبستان و آموزش ابتدایی شروع گردد تا بتوان آن را به صورت فرآیندی فراگیر و همه جانبه به سطوح بالای آموزشی (دوره متوسطه و آموزش عالی) هدایت کرد.اما متأسفانه این توصیه کارشناسان در فرهنگ برنامه ریزی کشور ما جایگاه شناخته شده ایی ندارد (همان،1388، 221-220).

با توجه به اینکه در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح تأکید شده است و همچنین سطح بالای آموزش و سواد از ملاک های توسعه انسانی کشورها محسوب می شود لذا دسترسی جوامع روستایی و شهری به خدمات آموزشی و پراکنش مناسب مراکز آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این پژوهش وضعیت دسترسی دانش آموزان دهستان محمد آباد شهرستان هامون در منطقه سیستان به مراکز آموزشی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با استفاده از روش تحلیل فضایی و نرم  افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مورد بررسی قرار می گیرد.

چارچوب اصلی این پژوهش ابتدا در فصل اول تحت عنوان مقدمه وکلیات تحقیق شامل بیان مسئله، سئوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق ، پیشینه ی تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) محدوده ی موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق می باشد.

فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق است که در آن پیش در آمد، تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و نظریه ها ذکر می گردد.

در فصل سوم این پژوهش بعد از پیش در آمد ابتدا کلیات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در قالب ویژگی های طبیعی و انسانی و سپس به بیان مواد و روش ها، جامعه آماری و روش ها و ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

فصل چهارم شامل یافته های تحقیق به صورت پیش درآمد و یافته های توصیفی بدست آمده از بررسیهای میدانی  در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و آزمون فرضیات می باشد.

و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می پردازد.

تعداد صفحه :173

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید