دانلود پایان نامه ارشد:تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله­ های کربنی/ پلیمر رسانا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته نساجی

گرایش :شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان : تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله­ های کربنی/ پلیمر رسانا

دانشکده فنی

گروه مهندسی نساجی

گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف

تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله ­های کربنی/ پلیمر رسانا

استاد راهنما:

دکتر وحید متقی­طلب

 

اسفند 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-1-   تعریف کامپوزیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-2-   تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-3-   تاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیاف……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-4-   کامپوزیت نانولوله­های کربنی و پلیمر رسانا……………………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-1-  کامپوزیت­های نانولوله-پلی­انیلین………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-1-1-   برهمکنش­های نانولوله/پلی­انیلین ………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-1-1-1-  برهمکنش­های پلی­انیلین با نانولوله­ی عامل­دارنشده…………………………………………………………………………………………..13

1-4-1-1-2-  برهمکنش­های پلی­انیلین با نانولوله­ی عامل­دار شده…………………………………………………………………………………………..14

1-4-2-  روش­های سنتز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-5-   کاربرد کامپوزیت نانولوله­های کربنی/ پلیمر رسانا……………………………………………………………………………………………………………15

1-6-    نقش و خصوصیت الکترود مقابل……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-6-1-  مشکلات سلول­های خورشیدی رنگ حساس……………………………………………………………………………………………………………….16

1-7-   تکمیل منسوج توسط پلیمرهای رسانا……………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-7-1-  تکمیل منسوج توسط پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-7-1-1-   پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-7-1-2-   کاربرد پلیمر رسانای پلی­انیلین………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-7-1-3-   پارچه­های پوشش­دهی شده توسط پلی­انیلین……………………………………………………………………………………………………….19

1-7-2-  تکمیل منسوج توسط پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7-2-1-   پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-7-2-2-   کاربرد پلیمر رسانای پلی­پیرول………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-7-2-3-   پارچه­های رسانای پوشش­دهی شده با پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………..21

1-8-   تکمیل منسوج توسط نانولوله­های کربنی………………………………………………………………………………………………………………………..22

1-8-1-  نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-8-2-  کاربرد نانولوله­های کربنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-8-3-  تهیه پارچه رسانا توسط نانولوله­های کربنی………………………………………………………………………………………………………………….23

1-8-3-1-   روش­های تهیه دیسپرسیون نانولوله­های کربنی……………………………………………………………………………………………………..26

1-8-3-1-1-  دیسپرسیون نانولوله­های کربنی عامل­دار…………………………………………………………………………………………………………….26

1-8-3-1-2-  دیسپرسیون نانولوله­های کربنی بر پایه­ی حلال­های آلی……………………………………………………………………………………26

1-8-3-1-3-  دیسپرسیون نانولوله­های کربنی با آب…………………………………………………………………………………………………………………26

1-9-   تهیه منسوج رسانا توسط نانوذرات فلزی…………………………………………………………………………………………………………………………27

1-9-1-  تکنیک­های فلزدار کردن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

1-9-2-  لایه­نشانی احیایی و پیشرفت آن در نساجی…………………………………………………………………………………………………………………28

1-9-2-1-   لایه­نشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

1-9-2-2-   مکانیزم فرآیندلایه­نشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….28

1-10- زیرلایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

1-10-1- آماده­سازی زیرلایه با فرآیند پلاسما…………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-10-1-1- فرآیند پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-10-1-2- برهمکنش بین پلاسما با سطح منسوجات…………………………………………………………………………………………………………….31

فصل دوم

2-  شرح کلی آزمایشات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-1-   آماده­سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-   آماده­سازی نمونه با پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-1-  آماده­سازی نمونه با هیدرولیز قلیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-3-   مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی به ‌روش احیایی………………………………………..36

2-3-1-  لایه­نشانی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-1-1-   مواد مورد استفاده در لایه‌نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………..36

2-3-1-2-   روش لایه­نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-1-3-   روش لایه­نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-3-2-  لایه­نشانی احیایی با نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-1-   مواد مورد استفاده در لایه‌نشانی با نیکل………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-2-   روش لایه­نشانی احیایی با نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-4-   مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط پلیمرهای رسانا…………………………………………………………39

2-4-1-  مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط پلیمر رسانای پلی­انیلین………………………………………..39

2-4-1-1-   مواد برای پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین……………………………………………………………………………………..39

2-4-1-2-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش پلیمریزاسیون شیمیایی…………………………………………………39

2-4-1-3-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش اسپری……………………………………………………………………………40

2-4-1-4-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش غوطه­وری……………………………………………………………………….40

2-4-2-  مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط پلی­پیرول……………………………………………………………….41

2-4-2-1-   مواد برای پوشش­دهی با استفاده از پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………….41

2-4-2-2-   پوشش­دهی منسوج با استفاده از پلی­پیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی……………………………………………………..41

2-4-2-3-   پوشش­دهی منسوج با استفاده از پلی­پیرول به روشCVD…………………………………………………………………………………..41

2-4-3-  مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی با نانوذرات کامپوزیتی…………………………..42

2-4-3-1-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز مس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-4-3-2-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز نیکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-4-3-3-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا پیرول با فلز مس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-4-3-4-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا پیرول با فلز نیکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-5-   مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط نانولوله­های کربنی چند دیواره…………………………………43

2-5-1-  مواد برای پوشش­دهی با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره…………………………………………………………………………….43

2-5-2-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش فیلتراسیون………………………………………….44

2-5-3-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش الکتروریسی…………………………………………44

2-5-4-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش الکترواسپری………………………………………..44

2-5-5-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش چاپ جوهرافشان………………………………..45

2-5-6-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش اسپری…………………………………………………45

2-6-    دستگاه­ها و تجهیزات مورد استفاده برای تهیه منسوجات رسانا……………………………………………………………………………………..46

2-6-1-  دستگاه اولتراسونیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-6-2-  اسپری با استفاده از پیستوله…………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-6-3-  بررسی و تعیین خصوصیات پارچه رسانا………………………………………………………………………………………………………………………47

2-6-3-1-    اندازه‌گیری وزن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-6-3-2-    بررسی مقاومت الکتریکی سطحی نمونه­ها……………………………………………………………………………………………………………..47

2-6-3-3-    بررسی سطح نمونه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-6-3-4-    تعیین چگونگی برهمکنش شیمیایی پلیمرها و نانولوله­ی کربنی با پارچه……………………………………………………………48

2-6-3-5-    بررسی میزان انعکاس نور از سطح نمونه­ها…………………………………………………………………………………………………………….49

2-6-3-6-    ولتامتری چرخه­ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

فصل سوم

3-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-1-   بررسی مورفولوژی نمونه­های آماده شده با پلاسمای اکسیژن و هیدرولیز قلیایی………………………………………………………….52

3-2-   بررسی طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه……………………………………………………………………………………………………………………53

3-3-   بررسی مورفولوژی نمونه­های لایه­نشانی شده با نانوذرات مس و نیکل……………………………………………………………………………54

3-4-   بررسی خصوصیات  منسوج لایه­نشانی شده با پلیمر رسانای پلی­انیلین و پلی­پیرول……………………………………………………..55

3-4-1-  بررسی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………55

3-4-1-1-   بررسی مورفولوژی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­انیلین………………………………………………………………………………………..57

3-4-2-  بررسی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………57

3-4-2-1-   بررسی مورفولوژی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­پیرول………………………………………………………………………………………..58

3-4-2-2-   مقاومت الکتریکی سطحی و تغییرات وزن منسوج لایه­نشانی شده با پلیمر رسانا…………………………………………………61

3-4-2-3-   بررسی خصوصیات نوری پارچه­ی لایه­نشانی شده با پلیمر رسانای پلی­پیرول………………………………………………………62

3-4-2-4-   بررسی رفتار الکترو شیمیایی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­پیرول……………………………………………………………………….64

3-5-   بررسی خصوصیات  منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی………………………………………………………………………………….71

3-5-1-  بررسی مورفولوژی منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش اسپری……………………………………………………….74

3-5-2-  مقاومت الکتریکی سطحی و تغییرات وزن منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی……………………………………………77

3-5-3-  بررسی خواص نوری منسوجات لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………77

3-5-4-  بررسی رفتار الکترو شیمیایی منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی چند دیواره…………………………………………….80

3-6-    بررسی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………………………………86

فصل چهارم

4-  نتیجه­گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-1-   پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

 

فهرست جدول­ها                                                                                      

جدول ‏2‑1- نسبت مولی و غلظت اسید مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………….42

جدول ‏2‑2- فرآیند آماده­سازی زیرلایه و تهیه دیسپرسیون نانولوله­های کربنی………………………………………………………………………..44

جدول ‏2‑3- شرایط الکترواسپری و ترکیبات دیسپرسیون………………………………………………………………………………………………………….45

جدول ‏3‑1- کدگذاری نمونه­های لایه­نشانی شده با پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………58

جدول ‏3‑2- تغییرات مقاومت الکتریکی سطحی و وزن نمونه­های لایه­نشانی شده با پلی­پیرول به روش CVD…………………….59

جدول ‏3‑3-ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی در نمونه­های لایه­نشانی شده با پلی­پیرول………………………………………..71

جدول ‏3‑4- ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی در نمونه­های لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…………………………85

جدول ‏3‑5- مقایسه­ی بین ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی نمونه­های تهیه شده با نتایج سایر پژوهشگران………..85

 

 فهرست شکل­ها

شکل ‏1‑1- فرمول کلی انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

شکل ‏1‑2- فرم­های مختلف پلی­انیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………….18

شکل ‏1‑3- ساختار پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

شکل ‏1‑4- مراحل پلیمریزاسیون پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………….20

شکل ‏1‑5- مکانیسم پلیمریزاسیون پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………20

شکل ‏1‑6- روش پوشش­دهی الف) غوطه­وری، ب) دورانی………………………………………………………………………………………………………..24

شکل ‏1‑7- نحوه قرارگیری نانولوله­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

شکل ‏1‑8- تصویر شماتیک اجزای اصلی لایه­نشانی احیایی………………………………………………………………………………………………………30

شکل ‏1‑9- ساختار شیمایی پلی اتیلن ترفتالات………………………………………………………………………………………………………………………..30

شکل ‏1‑10- برهمکنش بین سطح و پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………32

شکل ‏2‑1- دستگاه پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

شکل ‏2‑2- مراحل لایه­نشانی احیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

شکل ‏2‑3- تقطیر مونومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

شکل ‏2‑4- حمام آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

شکل ‏2‑5- دستگاه اولترا سونیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

شکل ‏2‑6- پیستوله و پمپ باد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

شکل ‏2‑7- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشر میدانی…………………………………………………………………………………………………..48

شکل ‏2‑8- تصویر دستگاه طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………….49

شکل ‏2‑9- تصویر اسپکتروسکوپی انعکاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….49

شکل ‏2‑10- دستگاه ولتامتری چرخه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….50

شکل ‏3‑1- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام، عمل­شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

شکل ‏3‑2- طیف مادون قرمز پارچه­ی پلی­استر خام، عمل شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید…………………………….54

شکل ‏3‑3- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استر لایه­نشانی شده با نانوذرات نیکل و مس………………………….54

شکل ‏3‑4- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استر لایه­نشانی شده با نانوذرات نیکل و مس………………………….55

شکل ‏3‑5- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام و لایه­نشانی شده با پلی­پیرول……………………………….57

شکل ‏3‑6- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی لایه­نشانی پارچه­ی پلی­استری خام، پوشش­دهی شده با نانوذرات مس و نیکل با پلی­پیرول به روش CVD…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

شکل ‏3‑7- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام………………………………………………………………………………..60

شکل ‏3‑8- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری زیرلایه­ها با پلی­پیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

شکل ‏3‑9- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر هیدرولیزشده پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول……………………………………………………65

شکل ‏3‑10- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر عمل شده با پلاسما پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول……………………………………….66

شکل ‏3‑11- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر پوشش­دهی شده با نانوذرات مس پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول…………………67

شکل ‏3‑12- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر پوشش­دهی شده با نانوذرات مس پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول…………………68

شکل ‏3‑13- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر پوشش­دهی شده با نانوذرات نیکل پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول……………….69

شکل ‏3‑14- پلی­استر پوشش­دهی شده با نانوذرات نیکل  پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول…………………………………………………………70

شکل ‏3‑15- تصویر میکروسکوپ نوری پارچه­ی لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش فیلتراسیون……………………………72

شکل ‏3‑16- تصویر میکروسکوپ نوری پارچه­ی لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش الکتروریسی……………………………72

شکل ‏3‑17- تصویر میکروسکوپ نوری پارچه­ی لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش الکترواسپری………………………….73

شکل ‏3‑18- تصویرمیکروسکوپ نوری منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش چاپ جوهرافشان……………………..74

شکل ‏3‑19- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی زیرلایه­ی پوشش­دهی شده با پلی­پیرول قبل از لایه­نشانی با نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

شکل ‏3‑20- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نمونه­های لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…………………………………………76

شکل ‏3‑21- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری لایه­نشانی شده با پلی­انیلین و نانولوله­های کربنی……..76

شکل ‏3‑22- طیف انعکاسی نمونه­های لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………….80

شکل ‏3‑23- نمودار ولتامتری چرخه­ای نمونه­های لایه­نشانی شده با نانولوله­ی کربنی چند دیواره………………………………………….83

شکل ‏3‑24- نمودار ولتامتری چرخه­ای نمونه­های لایه­نشانی شده پلی­انیلین و نانولوله­ی کربنی……………………………………………..84

شکل ‏3‑25- طیف مادون قرمز پارچه پلی­استری خام، لایه­نشانی شده با پلی­انیلین و لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…..86

شکل ‏3‑26- طیف مادون قرمز پارچه پلی­استری خام، لایه­نشانی شده با پلی­پیرول و لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…..87

پیشگفتار

فرآیند تکمیل به مجموعه عملیاتی که بر روی یک سطح (بستر) جهت رسیدن به یک ویژگی و کاربرد خاص انجام می­گیرد، گفته­ می­شود. این فرآیند در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد. فرآیند تکمیل می­تواند در کاربردهایی از جمله بهبود ظاهر، چسبندگی یا ترشوندگی، مقاومت در برابر خوردگی مقاومت در برابر مواد شیمیایی، تغییر هدایت الکتریکی به کار گرفته ­­شود[1].

امروزه انرژی یک نیاز مهم برای زندگی روزمره و صنعت به شمار می­آید. نیاز به انرژی هر روز در حال افزایش اما منابع انرژی محدود و رو به پایان هستند. به همین دلیل محققان درصدد گسترش منابع جدید انرژی هستند که فراوان، ارزان و دوست­دار محیط زیست هستند. انرژی خورشیدی نامحدود، تمیز و تجدیدپذیر است که می­تواند گزینه­ی مناسبی جهت رفع این نیازهای بشر باشد. سلول­های خورشیدی که مستقیما نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می­کنند ساختار جالبی برای تولید انرژی هستند که یکی از انواع آن سلول­های خورشیدی رنگ حساس می­باشند. در ساخت این سلول­ها از شیشه­های رسانا به عنوان زیرلایه استفاده می­شود[2]. نیروی الکتریکی تولیدی از نور خورشید، می­تواند برای کاربردهای مختلفی چون خنک سازی، حرارت دهی، روشنایی، شارژ باطری­ها و تولید نیروی الکتریکی برای وسایل الکتریکی متنوع، مورد استفاده قرار بگیرد  .[3]سلول­های خورشیدی رنگ حساس در مقایسه با دیگر انواع سلول­های خورشیدی مزایایی همچون عدم نیاز به تجهیزات پیچیده جهت تولید انبوه، سازگار با محیط زیست، عدم وابستگی به زاویه تابش، امکان کار در روزهای ابری و بارانی، ارزان بودن و تنوع زیاد دارند که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده­اند [4, 5].

از جمله مشکلات سلول­های خورشیدی رنگ حساس، سنگین وزن بودن، عدم انعطاف­پذیری شیشه­های رسانا به عنوان زیرلایه و الکترود مقابل پلاتین می­باشد. پلاتین ماده­ای گران قیمت می­باشد که آماده­سازی سلول­ها در مقیاس وسیع را با هزینه­ی زیادی همراه می­کند به همین جهت محققان به دنبال یافتن موادی جهت جایگزینی پلاتین در سلول­های خورشیدی هستند. تاکنون مواد زیادی از جمله مواد کربنی، پلیمرهای رسانا و یا کامپوزیتی از آن­ها که رسانایی، فعالیت الکتروشیمیایی و قیمت مناسبی دارند به کار گرفته شده اند[6].

در این پروژه، تکمیل منسوج با پلیمر رسانا و نانولوله­های کربنی به منظور ایجاد هدایت الکتریکی با هدف استفاده در سلول­های خورشیدی به عنوان الکترود مقابل انجام شده است.

 

با توجه به اهداف یاد شده و به منظور آشنایی مقدماتی با موضوع باید بیان گردد که این پژوهش در قالب چهار فصل تهیه شده که به شرح ذیل می باشند:

  • در فصل نخست با عنوان )) مقدمه و مروری بر مقالات (( به بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه ساخت الکترود مقابل با پلیمر رسانا و نانولوله­های کربنی و روش­های تولید منسوجات پوشش­دهی شده با پلیمر رسانا و نانولوله­های کربنی پرداخته شده است.
  • در فصل دوم این پژوهش، با عنوان )) تجربیات (( به بیان شرح مواد و دستگاه های مورد استفاده جهت تولید منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانو لوله­های کربنی پرداخته است.
  • فصل سوم تحت عنوان )) نتایج و بحث (( به بیان دقیق نتایج آزمایش ها و نیز بررسی منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانو لوله­های کربنی، تحلیل خواص فیزیکی، مورفولوژی، نوری، رفتار الکتروشیمیایی و همچنین بررسی روش های مختلف استفاده شده جهت تولید منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانولوله­های کربنی پرداخته شده است.
  • فصل چهارم با عنوان )) نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات (( به نتیجه­گیری پایانی پرداخته و پیشنهادات مربوطه جهت مطالعات آینده را ارائه نموده است.

 

 

فصل اول

 

مقدمه و مروری بر مقالات

 

 

 

1-     مقدمه

در این فصل به پیشینه و کاربرد کامپوزیت ها، کامپوزیت نانولوله­های کربنی و پلیمر هادی و استفاده از آن­ها در سلول­های خورشیدی به عنوان الکترود مقابل، نقش، اهمیت و مشکلات الکترود مقابل پرداخته شده است.

   1-1-تعریف کامپوزیت

ترکیب دو یا چند ماده با یکدیگر به طوری که به صورت شیمیائی مجزا و غیر محلول در یکدیگر باشند و بازده و خواص سازه­ای این ترکیب نسبت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی­، در موقعیت برتری قرار بگیرد را کامپوزیت می­نامند. به عبارت دیگر کامپوزیت به دسته ای از مواد اطلاق می­شود که آمیزه ای از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشند و اجزاء تشکیل دهنده آن­ها هویت خود را حفظ کرده، در یکدیگر حل نشده، با هم ممزوج نمی­شوند [7].

  1-2-تاریخچه

قدیمی ترین مثال از کامپوزیت ها مربوط به افزودن کاه به گل جهت تقویت گل و ساخت آجری مقاوم جهت استفاده در بناها بوده است. قدمت این کار به 4000 سال قبل از میلاد مسیح باز می­گردد. در این مورد کاه نقش تقویت کننده و گل نقش زمینه یا ماتریس را دارد. ارگ بم که شاهکار معماری ایرانیان بوده است. نمونه بارزی از استفاده از تکنولوژی کامپوزیت­ها در قرون گذشته بوده است. مثال دیگر تقویت بتن توسط میله­های فولادی می­باشد. که قدمت آن به سال ۱۸۰۰ میلادی باز می­گردد. در بتن مسلح یا تقویت شده میله های فلزی استحکام کششی لازم را در بتن ایجاد می­نمایند چرا که بتن یک ماده ترد می­باشد و مقاومت اندکی در برابر بارهای کششی دارد. بدین ترتیب بتن وظیفه تحمل بارهای فشاری و میله های فولادی وظیفه تحمل بارهای کششی را بر عهده دارند [7].

تعداد صفحه :104

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید