دانلود پایان نامه ارشد:روند رشد عوامل انسجام در کودکان فارسی‌زبان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی

عنوان : روند رشد عوامل انسجام در کودکان فارسی‌زبان

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

 

روند رشد عوامل انسجام در کودکان فارسی‌زبان

 رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته زبان‌شناسی همگانی

 

اساتید راهنما:

دکتر محمد دبیرمقدم

دکتر شهلا رقیب‌دوست

 

استاد مشاور:

دکتر رضامراد صحرایی

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

1- فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه                                                                                                           2

1-2 بیان مسأله                                                                                                      4

1-3 اهداف پژوهش                                                                                                  5

1-4 اهمیت پژوهش                                                                                                    6

1-5 پرسش‌های پژوهش                                                                                            6

1-6 فرضیه‌های پژوهش                                                                                             7

1-7 روش‌شناسی پژوهش                                                                                          7

1-7-1 روش گردآوری داده ها                                                                                 7

1-7-2 روش تحلیل داده‌ها                                                                                     8

1-8 اصطلاحات و مفاهیم تخصصی                                                                                8

1-8-1  عملکرد روایی                                                                                      8

1-8-2 سطح کلان داستان                                                                                8

1-8-3 سطح خرد داستان                                                                                 8

1-8-4 ابزارهای انسجامی                                                                                 8

1-9 ساختار پژوهش                                                                                          8

2- فصل دوم: مبانی نظری                                                                                                         10   

2-1 مقدمه                                                                                                         11

2-2  رشد زبانی                                                                                                              11

2-3 رشد کاربردشناختی زبان                                                                                    13

2-4 توانش ارتباطی                                                                                               17

2-5 توانش گفتمانی                                                                                                       18

2-5-1 رشد مهارتهای گفتمانی و عوامل مرتبط با آن                                                        20

2-6 داستان و داستان‌گویی                                                                                       25

2-6-1 مشخصات یک داستان خوب                                                                            31

2-6-2  کودک، داستان و رشد مفهوم داستان                                                                  32

2-6-3  اهمیت کاربرد داستان در ارزیابی تواناییهای زبانی کودکان                                         37

2-7 رویکردهای متفاوت در مطالعه گفتمان روایی                                                              40

2-8 ابعاد مختلف پژوهشهای گفتمانی                                                                           43

2-9 روند طبیعی رشد مهارتهای روایی                                                                           46

2-10 چگونگی ارزیابی مهارتهای روایی                                                                                57

2-11 بررسی داستان در دو سطح کلان و خرد                                                                       57

2-11-1 سطح کلان داستان                                                                                       58

2-11-2 سطح خرد داستان                                                                                        58

2-11-3 رابطه میان سطوح کلان و خرد ساختار روایی                                                       60

2-12 سازماندهی ساختار گفتمان روایی                                                                               60

2-12-1 پیوستگی و  انسجام                                                                                      61

2-12-2 سه انگاره اصلی انسجام                                                                                  65

2-12-3 رشد انسجام در کودکان                                                                                 67

2-12-4 انسجام روایی                                                                                              68

2-12-5 جنسیت وکاربرد عوامل انسجامی                                                                      69

2-13 بافت استخراج داستان                                                                                             70

2-14 نتیجه‌گیری                                                                                                         75

 

3- فصل سوم: پیشینه مطالعات                                                                                                76

3-1 مقدمه                                                                                                         77

3-2 سن وجنسیت                                                                                                80

3-3 تأثیر بافت                                                                                                             85

3-4 طبقه اجتماعی                                                                                                       87

3-5 نارسائیهای زبانی                                                                                                     88

3-6 سواد                                                                                                                    90

3-7 دوزبانگی                                                                                                               90

3-8 ابزار استخراج داستان                                                                                               91

3-9 نتیجه‌گیری                                                                                                           93

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                                     94

4-1 مقدمه                                                                                                                      95

4-2 متغیرهای پژوهش                                                                                            95

4-2-1  متغیرهای مستقل                                                                                    95

4-2-1-1 میزان سن                                                                                         95

4-2-2 متغیرهای وابسته                                                                                           96

4-2-2-1 نحوه آزمون بازگویی داستان با درنظرگرفتن انسجام واژگانی، دستوری و ربطی با توجه به

متغیر سن                                                                                         96

4-2-2-2 نمره آزمون تولید داستان با در نظر گرفتن انسجام وازگانی، دستوری و ربطی               96

4-3 نوع مطالعه و روش گردآوری داده­ها                                                                        96

4-4 آزمودنی­ها                                                                                                      96

4-5 آزمون­ها                                                                                                         98

4-5-1 آزمون­ استخراج بازگویی داستان                                                               98

4-6  روش تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                              100

4-6-1 تحلیل داده‌های آزمونها                                                                               100

4-7 محدودیت­ها و دشواری­های پژوهش                                                                      103

4-8 تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                                                  104

4-8-1 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی                                                                                                                            104

4-8-1-1   کاربرد تکرار                                                                          104

4-8-1-2 کاربرد باهم‌آیی                                                                              105

4-8-1-3 مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی  در سه گروه سنی آزمودنیهای کودک           106

4-8-1-4 کاربرد کلی ابزار انسجام واژگانی (تکرار وباهم‌آیی) برپایه متغیر سن               107

4-8-2 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری

108

4-8-2-1 کاربرد ارجاع                                                                           108

4-8-2-2 کاربرد حذف                                                                                   109

4-8-2-3 کاربرد جانشینی                                                                             110

4-8-2-4 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی)               111

4-8-2-5 کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) برپایه متغیر سن

112

4-8-3 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی

(نقش‌نماهای گفتمانی)                                                                            113

4-8-3-1 کاربردنقش‌نمای افزایشی                                                                 113

4-8-3-2 کاربردنقش‌نمای تقابلی                                                                114

4-8 -3-3  کاربردنقش‌نمای سببی                                                                                   115

4-8-3-4 کاربردنقش‌نمای زمانی                                                                115

4-8-3-5 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی) در سه گروه سنی آزمودنی‌های کودک                                                                                             117

4-8-3-6  کاربردکلی ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی(برپایه متغیر سن)                                                                                                                   117

4-8-4 مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون بازگویی داستان                               118

4-8-5 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی

119

4-8-5-1 کاربرد تکرار                                                                                         119

4-8-5-2 کاربرد باهم‌آیی                                                                                     120

4-8-5-3 مقایسه کاربرد تکرار وباهم‌آیی                                                                   121

4-8-5-4 کاربردکلی ابزارهای انسجام واژگانی (تکرار و باهم‌آیی) برپایه متغیر سن                 122

4-8-6 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری         122

4-8-6-1 کاربرد ارجاع                                                                                         122

4-8-6-2 کاربرد حذف                                                                                         123

4-8-6-3 کاربرد جانشینی                                                                                     124

4-8-6-4 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون تولید داستان                         125

4-8-6-5 کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری برپایه متغیر سن                                      126

4-8-7 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی                127

4-8-7-1 کاربرد نقش‌نمای افزایشی                                                                        127

4-8-7-2 کاربردنقش‌نمای تقابلی                                                                            128

4-8-7-3 کاربردنقش‌نمای سببی                                                                            129

4-8-7-4 کاربردنقش‌نمای زمانی                                                                            129

4-8-7-5 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در سه گروه سنی آزمودنیهای کودک            130

4-8-7-6 کاربرد کلی ابزارهای انسجام ربطی برپایه متغیر سن                                         131

4-8-8 مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون تولید داستان                                    132

4-8-9 تحلیل مقایسه‌ای کاربرد انواع ابزارهای انسجامی هنگام بازگویی و تولید داستان               133

4-8-9-1 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان

133

4-8-9-2 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان

134

4-8-9-3 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان

135

4-8-10 مقایسه تعداد بندهای بکاررفته در آزمون بازگویی وتولید داستان                           136

4-9 نتیجه‌گیری                                                                                                       138

5- فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری                                                                                       139

5-1 مقدمه                                                                                                      140

5-2 خلاصه پژوهش                                                                                            140

5-3 بحث                                                                                                         141

5-4 جمع‌بندی نتایج                                                                                            147

5-5 پیشنهاد برای مطالعات آینده                                                                                              148

منابع فارسی                                                                                                               158

منابع انگلیسی                                                                                                           158

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی                                                                                      149

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی                                                                                      153

پیوست                                                                                                              186

چکیده انگلیسی                                                                                                    194

 

فهرست شکل‌ها

شکل شماره (1): ترتیب فراگیری نقش مشارکان قصه                                                              28

شکل شماره (2):  مؤلفه‌های قصه                                                                                     28

شکل شماره (3): نمودار تعامل گفتمان، داستان و قصه (چتمن، 1978)                                      29

شکل شماره (4): انواع گفتمان و نقش کودک در آنها (انوارد، 1983)                                            29

شکل شماره (5): انواع( ژانرهای) روایی و نمونه‌ای از پژوهش‌های مرتبط با آنها                                30

 

فهرست جدول‌ها

جدول شماره (4-1): آزمودنی‌های پژوهش بر اساس سن و جنسیت                                              97

جدول شماره (4-2): رشد کاربرد گره‌های انسجامی کامل و ناقص                                              101

جدول شماره (4-3) کاربرد تکرار در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک                      105

جدول شماره (4-4): کاربرد باهم‌آیی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک                  106

جدول شماره (4-5): کاربرد ارجاع در آزمون  بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک                    109

جدول شماره (4-6): کاربرد حذف در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک                          110

جدول شماره (4-7): کاربرد جانشینی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک                111

جدول شماره (4-8): کاربرد نقش‌نمای افزایشی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک     114

جدول شماره (4-9): کاربرد نقش‌نمای تقابلی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک       114

جدول شماره (4-10): کاربرد نقش‌نمای سببی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک     115

جدول شماره (4-11): کاربرد نقش‌نمای زمانی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک      116

جدول شماره (4-12):  کاربرد تکرار در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک                      120

جدول شماره (4-13): کاربرد با‌هم‌آیی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک                   121

جدول شماره(4-14): کاربرد ارجاع در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک                       123

جدول شماره (4-15): کاربرد حذف در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک                      124

جدول شماره (4-16): کاربرد جانشینی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک                  125

جدول شماره (4-17) : کاربرد نقش‌نمای افزایشی در آزمون تولید داستان در  سه گروه سنی کودک    128

جدول شماره (4-18): کاربرد نقش‌نمای تقابلی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی                 128

جدول شماره (4-19): کاربرد نقش‌نمای سببی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک        129

جدول شماره (4-20): کاربرد نقش‌نمای زمانی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک         130

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4-1: رشد کاربرد گره‌های انسجامی ناقص و کامل                                                102 نمودار شماره 4-2: مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی                                                                107

نمودار شماره 4-3: کاربرد کلی ابزار انسجام واژگانی برپایه متغیر سن                                          107

نمودار شماره 4-4: مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در سه گروه سنی کودک                      112

نمودار شماره 4-5:کاربرد ابزارهای انسجام دستوری بر پایه متغیر سن                                         112

نمودار شماره 4-6: مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در سه گروه سنی کودک                          117 نمودار شماره 4-7: مقایسه‌ کاربرد انواع ابزار انسجامی بر پایه متغیر سن در آزمون بازگویی داستان      118

نمودار شماره 4-8: نمودار مقایسه‌ای کاربرد انواع ابزار انسجامی در آزمون بازگویی داستان                 119 نمودار شماره4-9:مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی در سه گروه سنی کودک                                   121

نمودار شماره 4-10: کاربرد کلی ابزارهای انسجام واژگانی با توجه به متغیر سن                             122

نمودار شماره 4-11: مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در سه گروه سنی کودک                   126 نمودار شماره 4-12: کاربرد ابزارهای انسجام دستوری بر پایه متغیر سن                                       126

نمودار شماره 4-13: مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در سه گروه سنی کودک                        131

نمودار شماره 4-14: مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی برپایه متغیر سن در آزمون تولید داستان    132      نمودار شماره 4-15: مقایسه کاربرد انواع ابزار انسجامی در سه گروه سنی کودک                            133

نمودار شماره 4-16: مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی در آزمون بازگویی و تولید داستا ن در سه گروه سنی کودک                                                                                                               134

نمودار شماره4-17: مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون بازگویی و تولید داستان در سه گروه سنی کودک                                                                                                               135 نمودار شماره4-18: مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در آزمون بازگویی و تولید داستان در سه گروه سنی کودک                                                                                                               136

نمودار شماره4-19: مقایسه تعداد بندهای به‌کاررفته در آزمون بازگویی و تولید داستان در سه گروه سنی کودک

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 • مقدمه

تحلیل گفتمان به‌عنوان شاخه‌ای از زبان‌شناسی به مطالعه نقش ارتباطی صورتهای زبانی و نیز چگونگی کاربرد زبان توسط گوینده به منظور تحقق هدفی خاص می‌پردازد. شاید بتوان گفت اولین طلایه‌های مطالعات پیرامون تحلیل گفتمان کودک از زمانی آغاز گردیده‌است که افرادی مانند تریپ و کرنن[1] (1977) پژوهشهایی درباره گفتمان کودک انجام‌دادند. از آن زمان تا کنون این حوزه (یعنی گفتمان کودک) دچار تغییرات زیادی شده‌است. در واقع، محققان با گرایش به سوی یک رویکرد گفتمان-بنیاد، در مطالعات خود تغییر جهت  زیادی به‌وجود آورده‌اند؛ به این معنا که فراگیری اصول کاربردشناختی از سوی کودک در کانون  توجه آنها قرارگرفته‌است. رویکرد اولیه گفتمان کودک به عنوان یک رویکرد جدید در برابر  مطالعات سنتی فراگیری زبان قرارگرفته‌است و توجه آن  معطوف به این موضوع است که چگونه کودک می‌تواند بر محدودیتهای نظام دستوری ناقص و ناکافی خود فاﺋق‌آید و متن تولیدنماید. در واقع، می‌توان‌گفت پژوهش‌های تریپ و کرنن در سال 1977 و نیز شفلین و  آکس  [2]در سال 1979 حرکتی به سوی فعالیتهایی شایان توجه در حوزه مطالعات زبان کودک بوده‌اند. بعد از این پژوهش‌ها ، محققان از ملاحظات صرفاً روانشناختی زبان به سوی مطالعاتی درباره یادگیری بافت-بنیاد[3] گرایش‌پیداکردند؛ یعنی گفتمان کودک در محیطها، فعالیتهای طبیعی و موقعیتهای روزمره مورد توجه آنان قرارگرفت (گامپرز و کایراتسیز[4]، 2003). مطالعه گفتمان، به‌طورکلی، در قلمرو کاربردشناسی زبان قرارمی‌گیرد، چرا که دربرگیرنده کاربردهای متفاوت جملات در فرایند تبادل اطلاعات افراد است. بخشی از علم کاربردشناسی، دانستن اصولی است که حاکم بر چگونگی سازماندهی اطلاعات در قالب مجموعه‌ای از جملات مرتبط با هم و به منظور منسجم یا مرتبط‌کردن بخشهایی از یک متن مانند داستان است. توانایی سازمان‌دهی گفتمانی جزء لازم دانشِ در حال رشد کودک است که در َطول فراگیری زبان اول تحقق می‌یابد. محققان میان توانش زبانی که توانائی تولید و درک جملات معنادار می‌باشد و توانش ارتباطی که توانائی بکار بردن صحیح آن جملات در تعاملات اجتماعی است، تمایز قائل می‌شوند (هایمز[5]، 1972: 280). دستیابی  به توانش ارتباطی کامل نیازمند آن است که کودک اصول کاربردشناختی حاکم بر چگونگی سازمان‌دهی اطلاعات در گفتمان خود را بیاموزد، اصولی که به کودک اجازه‌می‌دهد یک گفتمان منسجم را شکل‌دهد. در نتیجه، کودک قادر خواهد بود تاجایی‌که ممکن است هنگام صحبت کردن درباره پدیده‌ها و وقایعی که در موقعیت بلافصل گفتار او نیستند، به بافت زبانی تکیه کند ( هیکمن[6]، 2007: 215).

یکی از انواع گفتمان که کودک از سه‌سالگی قادر به تولید آن است، داستان‌گویی است که خود منبعی غنی در انعکاس توانایی‌های زبانی، کاربردشناختی و شناختی کودکان به‌شمارمی‌رود. ازجمله این تواناییها می‌توان به توانایی توالی‌دادن به رخدادها، انتقال عقاید و ایجاد متنی منسجم با بکارگیری نقش‌نماهای زبانی اشاره نمود ( پال و اسمیت[7]، 1993: 580؛ لایلز[8]، 1993: 873). بررسی عملکرد کودک هنگام داستان‌گویی می‌تواند حوزه وسیعی از توانایی‌های زبانی فراتر از جمله مانند سازماندهی جملات درون یک متن و نیز کاربرد ابزارهای زبانی برای منسجم‌ساختن آن متن را دربرگیرد (لایلز، 1985، 127؛ مریت[9] و لایلز، 1989، 442) و نیز شاخص معتبری در  ارزیابی مهارتهای پیچیده زبانی، مانند مهارتهای کاربردشناختی، حتی در میان کودکان کم‌سن می‌باشد (باتینگ[10]، 2002؛ مینیسکالو و همکاران[11] ، 2007: 673).

مطالعه حاضر نیز برپایه نظریه هلیدی و حسن[12] (1976) به بررسی توانایی سازماندهی گفتمان روایی در کودکان از طریق به‌کارگیری ابزارهای انسجامی مطرح شده از سوی آنها می‌پردازد.

 

 • بیان مسأله

توانایی داستان‌گویی نمونه‌ای از مهارتهای زبانی و شناختی در سطوح بالا می‌باشد، مهارتهایی مانند درک روابط علت و معلولی و نیز توانایی سازماندهی و ایجاد توالی در رخدادها به گونه‌ای که داستان برای شنونده قابل فهم شود (پول، هرناندز، تیلور و جانسون[13]، 1996: 1300). برای تولید قصه‌ای قابل فهم، قصه‌گو باید بتواند مجموعه‌ای از جملات را به یکدیگر پیوندزند و ابزارهای انسجامی، سازوکار مهمی در تحقق این امر می‌باشند. انسجام بینابندی، که خود یکی از عملکردهای روایی محسوب‌می‌شود، در داستان‌گویی به خوبی قابل بررسی است و مقیاسی بسیار گویا و مؤثر در تشخیص کودکان با تواناییهای زبانی طبیعی از کودکانی است که دارای نارسایی‌های زبانی هستند (لایلز، دافی، مریت و پورسل[14]، 1995: 421). حوزه وسیعی از توانایی‌های زبانی مرتبط با داستان‌گویی در دو سطح از سازماندهی گفتمان تقسیم‌می‌شوند: سطح کلان و سطح خرد. سطح کلان مربوط به چگونگی سازماندهی بخشهای مختلف داستان است و سطح خرد به این مربوط‌می‌شود که چگونه ابزارهای زبانی درون و میان جملات آن داستان سازماندهی می‌شوند (لایلز، 1987). طبق‌نظر شاپیرو و هادسن[15] (1991: 105)، پیوستگی و انسجام که به‌ترتیب زیرمجموعه‌های ساختار کلان و ساختار خرد هستند، از جمله مؤلفه‌های لازم در داستان‌گویی هستند. پیوستگی اشاره به ساختار وقایع (یا ساختار کلان) یک داستان دارد که در واقع چگونگی ارتباط وقایع داستان به یکدیگر می‌باشد و انسجام مرتبط با روابط معنایی بین جملات یا بندهای مختلف می‌باشد.

به همین ترتیب، هلیدی و حسن (1976) نیز انسجام را وابستگی تعبیر یک جمله در متن به جمله دیگر تعریف‌‌می‌کنند. برای داشتن داستانی خوب و قابل‌قبول، انسجام نقش مهمی را ایفا می‌کند، زیرا به شنونده اجازه‌می‌دهد داستان را در ذهن خود سازماندهی کند. کاربرد نادرست و یا عدم کاربرد این ابزارها باعث گسستگی در متن می‌شود که خود می‌تواند پیوستگی متن را نیز خدشه‌دار کند (ریپیچ و ترل[16]، 1988).

اگرچه مطالعات بینازبانی نشان‌می‌دهند که روند رشد شناختی کودکان برای گفتن یک داستان منسجم، جهانی است، اما ویگلزورث[17] (1990: 110) با انجام پژوهشی پی‌برد برخی از مشخصه‌های زبان‌ویژه می‌توانند بر روند فراگیری ابزارهای زبانی مربوط ‌به داستان‌گویی تأثیرگذار باشند. مطالعات دیگر پژوهشگران نیز این موضوع را تأییدمی‌کند؛ ازجمله بمبرگ، 1986 و اسلوبین[18]، 1985: 1230. ازآنجایی‌که در این زمینه در زبان فارسی پژوهشی انجام‌نشده‌است، نگارنده قصددارد در این پژوهش به این موضوع بپردازد.

 1. Tripp & Kernan
 2. 2. Schieffelin and Ochs
 3. context-based
 4. Gumperz & Kyratzis

 1. Hymes
 2. Hickmann
 3. Paul & Smith
 4. Liles
 5. Merrit
 6. Botting
 7. Miniscalco et al
 8. Halliday & Hasan
 9. Paul, Hernands, Taylor & Johnson
 10. Liles, Duffy, Merritt, & PurcelL
 11. Shapiro & Hudson
 12. Ripich & Terrel
 13. Wigglesworth
 14. Slobin

تعداد صفحه :214

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید