دانلود پایان نامه ارشد:نقش روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:ترویج

عنوان:نقش روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری

دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی ( M.Sc)

عنوان:

نقش روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری

استاد راهنما:

دکتر سید مهدی میردامادی

استاد مشاور:

دکتر فرهاد لشگرآرا

سال تحصیلی: 1390-1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست

عنوان                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: طرح مسأله

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………….3
 • بیان مسأله……………………………………………………………………………………………….4
 • اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………..10
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….21
 • محدوده های تحقیق
  • قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………….21
  • قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………..22
  • قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………..22
 • محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………22
 • تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………..22

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

بخش اول: ادبیات نظری

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………28
 • طبقه بندی سبزی ها…………………………………………………………………………….28
 • عوامل محیطی مؤثر در پرورش سبزیها…………………………………………………..29
  • مشخصات بذر خوب……………………………………………………………………….30
  • خاک های مناسب برای کشت سبزی…………………………………………………..30
  • احتیاجات دمایی………………………………………………………………………………32
  • آب………………………………………………………………………………………………..32
  • آفات و عوامل بیماری زا …………………………………………………………………33
 • مدیریت خاک و کوددادن……………………………………………………………………..37
 • انواع کودهای مورد نیاز سبزی………………………………………………………………38
  • کودهای آلی…………………………………………………………………………………….38
   • کود سبز……………………………………………………………………………………38
   • کود حیوانی………………………………………………………………………………38

 

عنوان                                        صفحه

 • کودهای معدنی یا شیمیایی…………………………………………………………………39
  • کودهای ازته……………………………………………………………………………….39
  • کودهای فسفاته……………………………………………………………………………40
  • کودهای پتاسه……………………………………………………………………………..40
 • کودهای بیولوژیک …………………………………………………………………………..41
 • عوامل مؤثر در میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی…………………………………41
 • مقدمه ای بر آموزش……………………………………………………………………………..42
 • تعریف آموزش…………………………………………………………………………………….43
 • انواع آموزش………………………………………………………………………………………..44
 • آموزش مداوم و توسعه پایدار……………………………………………………………….44
 • انواع روش های آموزش کشاورزی……………………………………………………….46
 • تعریف ترویج…………………………………………………………………………………….49
 • اهداف ترویج کشاورزی………………………………………………………………………49
 • انواع وسایل کمک آموزشی…………………………………………………………………50
 • معرفی شهرستان ری…………………………………………………………………………..52
  • موقعیت………………………………………………………………………………………..52
  • وضعیت توپوگرافی و اقلیمی………………………………………………………….52
  • توزیع جغرافیایی جمعیت………………………………………………………………52
  • موقعیت کشاورزی………………………………………………………………………..53

بخش دوم: ادبیات تجربی

2-16-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………..53

2-16-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………….55

بخش سوم: چهارچوب نظری………………………………………………………………………59

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..61

3-2- نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………..61

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………61

 

عنوان                                        صفحه

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………62

3-5- ابزار جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات………………………………………………62

3-5-1- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….63

3-5-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….63

3-6- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………..63

3-7- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….65

3-8- منابع جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………69

3-9- روش های آماری………………………………………………………………………………………69

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..71

بخش اول: آمار توصیفی

4-2- توصیف ویژگیهای فردی سبزیکاران مورد مطالعه…………………………………………….71

4-3- توصیف اظهار نظرهای سبزیکاران مورد مطالعه……………………………………………….73

بخش دوم: آمار استنباطی

4-4- همبستگی کاهش استفاده از سموم و نهاده ها با متغیر فعالیتهای آموزشی-ترویجی..95

4-5- همبستگی کاهش استفاده از سموم و نهاده ها با متغیرهای تحقیق………………………..96

4-6- بررسی و تحلیل رگرسیون چند متغیری نگرش……………………………………………….98

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5-1- خلاصه……………………………………………………………………………………………………102

5-2- نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………………….103

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی………………………………………………………….103

5-2-2- نتایج حاصل از یافته های استنباطی…………………………………………………………107

5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………112

5-4- پیشنهادهایی به منظور تحقیقات آتی…………………………………………………………….113

فهرست منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………………..114

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………….118

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                       صفحه

 • میزان تولید کود شیمیایی اوره از سال 2002 تا 2008 در ایران…………………………..6
 • میزان نیترات در 8 نمونه برگی در شهرستان ری- 1388…………………………………..8
 • میزان عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در 20 نمونه خاکی سبزیکاری در

شهرستان ری-1388………………………………………………………………………………………9

1-4- دوره های آموزشی – ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-1387………………..13

1-5- دوره های آموزشی – ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-1388………………..15

 • دوره های آموزشی – ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-1389………………..17
 • روستاهای تحت پوشش مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کهریزک………….24
 • روستاهای تحت پوشش مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی فشافویه……………25
 • روستاهای تحت پوشش مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی قلعه نو…………….26
 • میزان تحمل سبزی های مختلف به PH ……………………………………………………….31
 • فعالیت ها و مواد بیولوژیک توزیع شده در بین سبزیکاران………………………………..34
 • آفات یا عامل بیماری زا در سبزیجات و کنترل شیمیایی ………………………………….35
 • آفات یا عامل بیماری زا در سبزیجات وکنترل بیولوژیکی…………………………………..36
 • خلاصه نظریات مطرح شده ………………………………………………………………………..57
 • بخش سوم: چارچوب نظری………………………………………………………………………..59

3-1- تناظر پرسشنامه با اهداف تحقیق………………………………………………………………….. 62

3-2- ضریب آلفای کرومباخ برای تعیین اعتبار پرسشنامه………………………………………… 63

4-1- توزیع فراوانی سن سبزیکاران مورد مطالعه……………………………………………………. 71

4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات…………………………………….. 72

4-3- توزیع فراوانی مقدار زمین سبزیکاران افراد مورد مطالعه………………………………….. 73

4-4- بهره گیری سبزیکاران از تخصص کارشناسان………………………………………………… 73

4-5- توزیع فراوانی ملاک انتخاب مواد شیمیایی توسط سبزیکاران…………………………… 74

4-6- توزیع فراوانی نظرسنجی از سبزیکاران……………………………………………………………..74

4-7- روند معرفی مواد بیولوژیک به سبزیکاران……………………………………………………….. 75

4-8- توزیع فراوانی تطابق آموزش ها با نیازهای سبزیکاران………………………………………. 75

4-9- میزان تأثیر آگاهی از فناوری در زمینه افزایش تولید………………………………………….. 76

عنوان                                                                                    صفحه

4-10- توزیع فراوانی ضرورت برگزاری دوره های آموزشی……………………………………76

4-11- اولویت بندی ضرورت برگزاری دوره های آموزشی………………………………….. 77

4-12- توزیع فراوانی دسترسی به منابع اطلاعاتی………………………………………………. …77

4-13- اولویت بندی میزان دسترسی به منابع اطلاعاتی…………………………………………. 78

4-14- توزیع فراوانی میزان استفاده سبزیکاران از فعالیتهای سمعی-بصری………………..78

4-15- اولویت بندی میزان استفاده سبزیکاران از فعالیتهای سمعی-بصری………………… 79

4-16- توزیع فراوانی میزان تأثیر روشهای آموزشی……………………………………………. .. 79

4-17- اولویت بندی میزان تأثیر روشهای آموزشی………………………………………………… 79

4-18- توزیع فراوانی میزان استفاده سبزیکاران از وسایل آموزشی…………………………….80

4-19- اولویت بندی میزان استفاده سبزیکاران از وسایل آموزشی…………………………….. 81

4-20- توزیع فراوانی میزان مؤثر بودن روشهای آموزشی………………………………………… 81

4-21- توزیع فراوانی مکان برگزاری دوره های آموزشی…………………………………………. 82

4-22- توزیع فراوانی میزان تأثیر خدمات وحمایتهای دولتی در میزان مصرف

سموم و کودهای شیمیایی……………………………………………………………………………………..82

4-23- اولویت بندی میزان تأثیر خدمات وحمایتهای دولتی در مصرف سموم و کودهای شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………….83

4-24- توزیع فراوانی میزان همکاری سبزیکاران با همیاران دولتی…………………………….. 83

4-25- اولویت بندی میزان همکاری سبزیکاران با همیاران دولتی………………………………..  84

4-26- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع عضویت در تشکل…………………………….       84

4-27- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع مالکیت…………………………………………….  85

4-28- شغل دوم سبزیکاران……………………………………………………………………………………   85

4-29- میزان درآمد ماهیانه از شغل سبزیکاری………………………………………………………….                                  86

4-30- میزان درآمد ماهیانه از شغل دوم……………………………………………………………………                           86

4-31- تأثیر قیمت بر میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی……………………………………….   87

4-32- منابع تهیه بذر……………………………………………………………………………………………. 87

4-33- اولویت بندی دلایل عدم استفاده از مواد بیولوژیک………………………………………….   88

4-34- اولویت بندی تأثیر موانع و محدودیتها در مصرف سموم و کودهای شیمیایی……….88

4-35- شرایط محیطی مؤثر در کاهش مصرف سموم شیمیایی…………………………………….. 89

 

عنوان                                     صفحه

4-36- دیدگاه سبزیکاران درباره تأثیر مضرات سموم شیمیایی برای سلامت انسانها………..                      89

4-37- دیدگاه سبزیکاران درباره تأثیر مضرات کودهای شیمیایی برای سلامت انسانها……..90

4-38- تأثیر مضرات مصرف سموم شیمیایی برای سلامت سبزیجات……………………………     90

4-39- تأثیر مضرات مصرف کودهای شیمیایی برای سلامت سبزیجات………………………          91

4-40- تأثیر فواید مصرف سموم شیمیایی برای زمین سبزیکاری……………………………… 91

4-41- تأثیر فواید مصرف کودهای شیمیایی برای زمین سبزیکاری…………………………….  92

4-42- تأثیر مضرات مصرف سموم شیمیایی برای زمین سبزیکاری……………………………   92

4-43- تأثیر مضرات مصرف کودهای شیمیایی برای زمین سبزیکاری………………………         93

4-44- اطلاع از استاندارد مصرف سموم شیمیایی در کشت سبزیجات………………………..93

4-45- اطلاع از استاندارد مصرف کودهای شیمیایی در کشت سبزیجات……………………             94

4-46- میزان مصرف سموم شیمیایی در کشت سبزیجات………………………………………… 94

4-47- میزان مصرف کودهای شیمیایی در کشت سبزیجات………………………………………    95

4-48- ضریب همبستگی بین متغیر روش های آموزشی-ترویجی با کاهش مصرف سموم

و نهاده ها……………………………………………………………………………………………………………96

4-49- ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با کاهش مصرف سموم و نهاده ها………..98

4-50- رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی عوامل آموزشی-ترویجی تأثیرگذار بر

نگرش سبزیکاران ها……………………………………………………………………………………………..99

4-51- رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی عوامل تأثیرگذار بر نگرش سبزیکاران..100

پیوست الف- پرسشنامه………………………………………………………………………………………..119

پیوست ب- سطح زیر کشت و تولید نهایی در سال زراعی 89-88……………………………127

رابطه 3-1- فرمول آلفای کرومباخ جهت حجم نمونه انتخابی……………………………………62

 

 

 

چکیده

سبزیجات جایگاه مهمی در وعده غذایی انسان ها دارند. مصرف سبزیجات تأثیر مهمی در سلامت انسان ها ایفا می کند. افزایش دانش سبزیکاران نقش بسزایی در تولید محصولات سالم دارد و در نهایت سلامت جامعه را تضمین می کند. تحقیق حاضر تحت عنوان “نقش روش های آموزشی – ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری” می باشد که از نوع پیمایشی، و توصیفی – همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری سبزیکاران شهرستان ری هستند که تعداد آن ها 1159 نفر است و جنسیت جامعه مرد می باشد، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و همچنین فرمول کوکران تعداد نمونه به 245 نفر رسید. پایایی پرسشنامه 83 درصد تخمین زده شد. متغیر وابسته تحقیق کاهش استفاده از نهاده هادر کشت سبزیجات می باشد. متغیرهای روش برگزاری دوره های آموزشی‏ تطابق آموزش های ارائه شده با نیازها و میزان بهره مندی از فعالیتهای سمعی – بصری 4/11 درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند. همچنین در تحلیل رگرسیون مربوط به سایر فعالیت ها سن سبزیکاران و میزان درآمد ماهیانه از شغل سبزیکاری توانستند 22 درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند.

 

واژگان کلیدی: نقش روش های آموزشی، نقش روش های ترویجی، کشت سبزیجات، استفاده از سموم و نهاده ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح مسأله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه         

بررسی روند تغییراتی که در تعریف و مفهوم توسعه از زمان تیلور و مورگان تا به امروز وجود دارد نشان از تکمیل این تعاریف طی سالیان متمادی دارد. ایجاد تغییرات و دگرگونی در ساختارهای اجتماعی و اهداف فرهنگی،‏ حتی آداب، رسوم و عقاید مردم تا بهبود در میزان تولید، درآمد و بهبود در شرایط زندگی تماماًَ موضوعاتی هستند که در مفهوم توسعه طی روند تکمیلی آن مطرح شده است. وجه تشابه تمامی این تعاریف مترادف بودن مفهوم توسعه با واژه بهبود است. توسعه تنها به معنای رشد اقتصادی نیست بلکه توسعه جریانی است که طی آن روش زندگی افراد یک جامعه به نظامی پیچیده تر و از نظر تکنیکی پیشرفته تر تحول می یابد (ازکیا، 1374: 18).

توسعه کشاورزی بعنوان جزء جدایی ناپذیر برنامه های توسعه و همچنین توسعه ملی بوده و نظام های زراعی که به انرژی و نهاده های بیرونی بعنوان منابع اولیه تولید وابسته اند، به میزان زیادی آسیب پذیرتر هستند. این نهاده های بیرونی در کوتاهترین زمان و با سرعت اندک جایگزین نهاده های اولیه نشده و نیازهای کشاورزان را بعنوان بخشی از افراد جامعه تأمین نمی کند و با گذشت زمان کیفیت محصول را به خطر می اندازند. تعاریفی که تا اوایل دهه 1980 در مفهوم توسعه وجود داشت توسعه درون زا یا همه جانبه را مورد توجه قرار داده است، اما پس از مدت کوتاهی می توان به کاستی های مفهوم جدید که همانا در نظر نگرفتن بعد زیست محیطی توسعه است اشاره نمود. براساس موارد مطرح شده افزایش تولید در کوتاهترین زمان بدون توجه به مفهوم توسعه پایدار و تولید برای آیندگان، ناکارآمدی خود را نمایان تر کرده و کاستی هایی را نیز بدنبال دارد (دهقانپور، 1384: 1).

مواد اولیه سالم با بالاترین میزان تولید در واحد سطح و دارا بودن بیشترین کیفیت متضمن سلامت یک جامعه بعنوان مصرف کننده می باشد. دارا بودن تولیداتی سالم و با کیفیت از یک طرف، بقاء و سلامت انسانها را بهمراه داشته و از طرف دیگر نقطه عطف مفهوم توسعه پایدار می باشد. این مفهوم استمرار و تداوم بهره برداری و همچنین بهره برداری برای بقا را تضمین می کند. دستیابی به این اهداف با استفاده از عوامل و تدابیر مختلفی امکان پذیراست که با درایت و افزایش سطح آگاهی تولید کننده حاصل خواهد شد.

تولید کنندگان از مواد و نهاده های بیرونی برای افزایش کمیت تولیدات خود استفاده می کنند. ولی بعضی از آنها برای دستیابی به این امر از هر گزینه ای استفاده کرده و کیفیت آن را در نظر نمی گیرند و سلامت انسانها بعنوان مصرف کنندگان را به خطر می اندازند. تا زمانی که افراد درگیر در این موضوع، این مهم را درک نکنند تغییر امکان پذیر نخواهد بود. با استفاده از تغییر در دانش، نگرش و بدنبال آن تبلور این تغییر در مهارت و رفتار مخاطب می تواند نتایج ارزنده ای را بدنبال داشته باشد. آموزش یکی از گزینه هایی است که می تواند اهمیت این امر را به تولید کنندگان یادآور شده و بیان نماید. در این تحقیق تولید کنندگان، تمامی سبزیکاران شهرستان ری می باشند که میزان اثربخشی و تأثیر گذاری روشهای آموزشی – ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات مدنظر است عوامل که منجر به که در صورت تحقق این مهم می توان اثرات آن را در رفتار تولید کنندگان و همچنین سلامت مصرف کنندگان مشاهده نمود.

 

1-2- بیان مسأله

شهرستان ری در جنوب استان تهران واقع شده و قسمت اعظم سبزی کاری منطقه را به خود اختصاص داده است. با توجه به ارزش غذایی سبزیجات، وجود فیبر فراوان و نقش آن در سلامتی انسان، مصرف آن در تمام جهان مورد تأکید متخصصان تغذیه می باشد. در چند دهه گذشته کیفیت سبزیجات بدلیل استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی برای مبارزه با عوامل محدود کننده رشد و همچنین برای رشد سریعتر، کاهش یافته است. در نتیجه برداشت محصول در کوتاهترین زمان صورت گرفته بنابراین زمان مورد نیاز برای جذب مواد مغذی کاهش می یابد و این مواد نمی توانند میزان جذب را نسبت به شرایط طبیعی و با همان کیفیت افزایش دهند (صادقی پور، 1387: 1).

سموم شیمیایی بعنوان یکی از دستاوردهای فناوری از آلاینده های مهم بشمار می روند. سالانه بیش از 172 هزار تن سموم دفع آفات نباتی در دنیا مصرف می شود(O’keefe, 2000: 229 & etal: 163 –

185).در ایران میزان خریداری این سموم حدود 24 هزار تن برآورد شده که در این راستا 800 ترکیب مورد مصرف در دنیا 211 ترکیب شیمیایی با فرمولاسیون و کاربردهای متفاوت توسط هیأت نظارت بر سموم به ثبت رسیده است (هادیان و همکاران، 1385: 67).

بنا به گفته وودمکنزی[1] در سال 1996 مصرف جهانی آفت کش ها تقریباً 31 میلیون دلار آمریکا برآورده شده است که اکثر این آفت کش ها در آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیا مصرف می شوند. همچنین “31000 تن از سموم مختلف آفت کش هر ساله در مزارع انگلستان استفاده می گردد”[2]. میوه ها و سبزی ها بازار اصلی حشره کش ها و قارچ کش ها را تشکیل می دهند. در ایران میزان مصرف قارچ کش ها و حشره کش ها در میوه ها و سبزی ها در مقایسه با سایر محصولات به ترتیب 45 و 35 درصد از میزان کل مصرف را تشکیل می دهند. هر چند سمپاشی با حجم بالا بطور گسترده بکار می رود ولی این نوع سمپاشی از نظر هزینه و زمان گرانتر می شود. سمپاشی با حجم بالا سبب می شود تجمع محلول سم بر روی گیاه افزایش یابد و رطوبت ابجاد شده بروز بیماریهای قارچی را سرعت می بخشد. اگرچه مصرف کنندگان تمایل به استفاده از سبزیجاتی دارند که بصورت ارگانیک کشت می شوند، ولی از آنجایی که این محصولات بصورت متوالی کشت می گردند لذا شیوع آفات و بیماریها اجتناب ناپذیر بوده و باعث خسارت به محصول می شود. برخی از این خسارتها ناچیز بوده ولی کیفیت محصول را تحت قرار می دهد (ماتئوس[3]، 1385 :295).

1.Wood Machenzie

2.منبع آمار مجله دام، کشت و صنعت مورخ خرداد 1388 می باشد.

 1. 1. Mattews, G. A.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :145

قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید