دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :تشکیلات و روش ها

عنوان :نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها

نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی

استاد راهنما

دکتر بهروز رضایی منش

استاد مشاور

دکتر میرعلی سید نقوی

استاد داور

جناب آقای دکتر فتاح شریف زاده

بهار1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ریشه تفاوت در رفاه کشورهای مختلف همیشه مورد سوال اندیشمندان بوده است که چرا یک منطقه یا کشور از وضعیت رفاهی بهتری برخوردار است در حالیکه در نزدیکی همان جا، کشوری از فقر و نابرابری رنج می برد. یا حتی در یک کشور، منطقه ای از امکانات بهتر برخوردار است، در حالیکه سیاست های اقتصادی در منطقه دیگر موثر نیست و امکانات کمتر است.در این میان عوامل مختلفی تاثیر گذارند. یکی از این عوامل نحو استفاده مدیران از سرمایه اجتماعی موجود در آن منطقه یا کشور می باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا عوامل تاثیر گذار نقش مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد و اینکه چگونه مدیران باید از مهارت های خود در جهت توسعه این سرمایه استفاده کنند. سوال اصلی پژوهش این است: مدیران سازمان های دولتی تا چه اندازه بر ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیرگذارند؟در سوال های فرعی نیز به دنبال آن هستیم تا بدانیم تا چه اندازه نقش های ارتباطی، اطلاعاتی وتصمیم گیری مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی تاثیر می گذارند وچگونگی تاثیر عوامل نخست را بر متغیر دوم، بدانیم. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، از نوع توصیفی_پیمایشی است. مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان در آستان قدس رضوی، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.در بخش کمی،به کمک آزمون های آماری، وضعیت ابعاد دو متغیر اصلی و وابسته، ارتباط و تاثیر آن ها، تبیین شده است.در این پژوهش داده ها به وسیله آمارتوصیفی و استنباطی محاسبه و تجزیه و تحلیل گردیده است. در انتها، از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده است.

واژگان کلیدی: نقش مدیران[1]، سرمایه اجتماعی،[2] نقش ارتباطی[3]، نقش اطلاعاتی،[4] نقش تصمیم گیری،[5] مدل مفهومی،[6]مدل تحلیلی[7].

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

 

فصل نخست تحقیق:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

2-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..3

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………….6

4-1- گزاره های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8

5-1- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9

6-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار…………………………………………………………………………………..9

7-1- روش  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….9

8-1- قلمرو مکانی-زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9

9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………….10

10-1- رو ش های گرد آوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن…………………………………………….10

11-1- رو ش های تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..10

12-1- موانع و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………..10

13-1- چارچوب کلان نظری   تحقیق…………………………………………………………………………………………10

14-1- نقشه راه…………………………………………………………………………………………………………………………….10

15-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….11

16-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………….12

17-1- خلاصه فصل نخست………………………………………………………………………………………………………….12

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری

 1- بخش نخست: نقش مدیران…………………………………………………………………………………………………14

1-1-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-1- 2- تعریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………..15

3-1-2-سیر تحول تاریخی نظریه های مدیریت …………………………………………………………………………..18

1-3-1-2- اصول علم اداره( نظریه فراگرد مدیریت)……………………………………………………………………..18

2-3-1-2- نظریه بورکراسی…………………………………………………………………………………………………………..22

3-3-1-2-  مکتب نئوکلاسیک (روابط انسانی)…………………………………………………………………………….23

4-3-1-2- وضعیت مدیریت امروزی……………………………………………………………………………………………..25

4-1-2-  انواع مدیران……………………………………………………………………………………………………………………..26

5- 1- 2- وظایف مدیران………………………………………………………………………………………………………………..30

6- 1- 2- مدیران چه می کنند؟…………………………………………………………………………………………………….32

7-1-2-   خصوصیات کاری مدیران……………………………………………………………………………………………….33

8- 1-2- چرا سازمان ها به مدیران نیازمندند؟……………………………………………………………………………..34

9-1- 2- مدیریت موفق و موثر………………………………………………………………………………………………………36

1-9-1-2- چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود……………………………………………………………………36

2-9-1-2- الگوی نقش مدیران اثربخش و موفق………………………………………………………………………….36

3-9-1- 2- الگوی رفتاری مدیران موفق………………………………………………………………………………………37

4-9-1- 2-الگوی رفتاری مدیران اثربخش……………………………………………………………………………………38

10-1-2-   ضرورت مطالعه نقش های مدیران……………………………………………………………………………..38

1-10-1-2-  مفهوم نقش………………………………………………………………………………………………………………39

2-10-1-2-  تعریف نقش …………………………………………………………………………………………………………….40

3-10-1-2- اهمیت تئوری نقش…………………………………………………………………………………………………..41

4-10- 1- 2-رویکردهای نقش شناسی…………………………… ………………………………………………………….42

5-10-1-2-  مراجع نقش……………………………………………………………………………………………………………..43

6-10-1- 2- تئوری های مدیریت و مفهوم نقش……………………………………………………………………….44

1-6-10- 1-2- سطوح مدیریت…………………………………………………………………………………………………..44

2-6-10- 1-2- اندازه سازمان………………………………………………………………………………………………………45

3-6-10- 1-2- تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………….45

4-6-10- 1- 2- انتظارات ذی نفعان محیطی……………………………………………………………………………..46

11-1- 2- مهارت های مدیریتی…………………………………………………………………………………………………..48

1-11-1-2- مهارت های سه گانه مدیران……………………………………………………………………………………49

2-11- 1- 2- ارزش نسبی مهارت ها…………………………………………………………………………………………..50

3-11- 1- 2- انواع مهارت های مدیریتی از دیدگاه هنری مینتزبرگ………………………………………..51

12- 1- 2- رویکرد نقش های مدیران……………………………………………………………………………………………52

13- 1-2-  نظریه نقش های مدیران…………………………………………………………………………………………….53

14- 1-2- پژوهش های انجام شده پیرامون نقش های مدیران(پژوهش

هنری مینتزبرگ)……………………………………………………………………………………………………………………………..53

1-14- 1-2- خصوصیات منحصر به فرد مدیران……………………………………………………………………………54

2-14- 1-2- نقش های مدیران……………………………………………………………………………………………………..56

3-14-1-2-  اقتضائات کاری مدیران……………………………………………………………………………………………..60

15-1-2- آشنایی با سازمان آستان قدس رضوی(پیشینه تاریخی،اهداف،وظایف و ساختارو…)………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

2- بخش دوم: سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….66

1- 2- 2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2- 2-2- تاریخچه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….67

3- 2-2- تعریف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….68

4- 2-2- انواع سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..69

1-4- 2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی…………………………………………………………………………..70

2-4-2-2-  سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم…………………………………………………………………………70

3-4-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر………………………………………………………………………….71

4-4-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته……………………………………………………………………………….72

5-2- 2-ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….72

6-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………….76

1-6-2-2- نظریه پیوندهای ضعیف…………………………………………………………………………………………………..76

2-6-2-2- نظریه شکاف ساختاری……………………………………………………………………………………………………76

3-6-2-2- نظریه منابع اجتماعی………………………………………………………………………………………………………77

7- 2- 2-الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………..77

8-2- 2-ویژگی های سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………79

9- 2-2- راه های ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان…………………………………………………………..80

10-2-2- مزایای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..82

11-2-2- هرینه های بالقوه سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………84

12-2- 2- سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت……………………………………………………………….85

13- 2- 2- نقش سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان……………………………………………87

بخش سوم: ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نقش مدیران…………………………………………….91

1- 3-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..91

2-3- 2- تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………91

3-3-2- اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..94

4-3-2- شایستگی مدیریتی…………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-2-2- نقش مدیران در ایجاد سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….95

6-3-2- مواردی را که باید مدیران برای ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر بگیرند…………………………98

7-3-2- مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………102

8- 3-2- مدل تحلیلی……………………………………………………………………………………………………………………103

9-3-2-  خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………….104

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1- 3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..105

2-3- مطالعات و بررسی هابرای طراحی الگو……………………………………………………………………………….106

3- 3- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………107

4- 3- مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….108

5- 3- تشریح مختصر مفاهیم ابعاد نقش مدیران و سرمایه اجتماعی در الگوی حاضر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

6-3-  متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..110

7- 3- روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..110

8- 3- روند تحقیق در بخش کمی……………………………………………………………………………………………… 110

9-3- تقسیمات پژوهش های علمی برمبنای هدف………………………………………………………………………112

10-3- تقسیمات پژوهش ها بر اساس نحوه گردآوری داده ها……………………………………………………113

11-3- ابزارهای جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………..114

12- 3- روایی و پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..114

13-3-  جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….116

14-3- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………..116

15-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..117

16-3- مراحل اصلی اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………117

17- 3-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………..119

18- 3- آمار توصیفی وآمار استنباطی………………………………………………………………………………………..119

19-3- آزمون های آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………..120

  • روش تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………..120

20- 3- خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………..121

 

فصل چهارم:یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

1- 4- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….122

2-4- یافته های پزوهش……………………………………………………………………………………………………………….122

3- 4- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… ……………………………..122

1-3-4- جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..123

2-3-4- سن………………………………………………………………………………………………………………………………….124

3-3- 4- تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………125

4-3- 4- سمت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………..126

5-3-4- سابغه شغلی……………………………………………………………………………………………………………………127

6-3-4- رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………….128

7-3- 4- حوزه فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………129

8-3- 4- نوع استخدام…………………………………………………………………………………………………………………130

4-4- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….131

5- 4- بررسی نرمال بودن توزیع………………………………………………………………………………………………….131

6-4- بررسی تاثیر نقش مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی………………………………………………………132

1-6-4- فرضیه یک: نقش ارتباطی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است……………………………….132

2-6-4- فرضیه دوم: نقش اطلاعاتی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است……………………………..133

3-6-4- فرضیه سوم: نقش تصمیم گیری مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است…………………….134

7- 4- مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….134

8-4- برازش مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..135

9- 4- خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………..138

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..139

2-5- نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………141

3- 5- مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….142

4- 5- مهم ترین عوامل موثر بر نقش مدیران……………………………………………………………………………142

5- 5- تاثیر نقش مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی………………………………………………………………144

1-5- 5- فرضیه یک: نقش ارتباطی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است…………………………144

2-5-5- فرضیه دوم: نقش اطلاعاتی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است…………………………145

3-5-5- فرضیه سوم: نقش تصمیم گیری مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است…………………145

6- 5- بررسی مدل مفهومی تحقیق( سوال اصلی تحقیق)……………………………………………………..145

7- 5- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………..147

8- 5- پیشنهادات مربوط به تحقیق………………………………………………………………………………………..147

9- 5- پیشنهاداتی بر اساس یافته های تحقیق……………………………………………………………………….147

10- 5- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………147

11- 5- خلاصه فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………148

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………….149

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………..149

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………………………..153

پیوست……………………………………………………………………………………………………………159

 

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه:

ظهور سازمان های اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی ها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان ها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیت های اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد می کند،که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل.

مسئولیت سازمان‌ها این نیست که صرفاً اثربخش باشند، بلکه مسئولیت آن‌ها اینست که به جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند، خدمت کنند. اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به‌وجود می‌آید و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می‌تواند خود را از جامعه جدا کند و ه جامعه می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر می‌گذارد. تأثیرگذاری فوق باعث می‌شود که آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند.

عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده‌اند. چرا که هر تصمیم یک مدیر می‌تواند طی یک روند سلسله‌وار، دیر یا زود، سرنوشت تمام نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده‌است، عدم توجه و پایبندی سازمان‌ها و مدیران به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان است.

امروزه سرمایه اجتماعی مفهومی وسیع‌تر از فعالیت‌های گذشته دارد و نقش بسیار مهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایر سرمایه ها منوط به وجود این سرمایه خواهد بود. لذا بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل دشوار می شوند.ار این رو سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب می شود و مدیرانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند.

[1] The Role of Managers

[2] Social Capital

[3] Interpersonal Role

[4]Interpersonal Role

[5] Information Role

[6] Conceptual Model

[7]Analitcal Model

تعداد صفحه : 151

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید