دانلود پایان نامه ارشد: آسیب¬شناسی روایات تفسیری در تفسیر المیزان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن

عنوان : آسیب ­شناسی روایات تفسیری در تفسیر المیزان

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن

عنوان:

آسیب­ شناسی روایات تفسیری در تفسیر المیزان

استاد راهنما:

دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 4

بخش اول: موضوع تحقیق.. 5

بخش دوم: ضرورت تحقیق و اهداف آن. 6

بخش سوم: روش تحقیق.. 7

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 8

بخش پنجم: آشنایی با علامه طباطبایی(ره) و المیزان. 9

بند اول: زندگی‌نامه مؤلف… 9

بند دوم:  آشنایی با تفسیر «المیزان فی تفسیر القرآن بالقرآن» 11

بند سوم: ویژگی‌های تفسیر المیزان. 12

بخش ششم: جایگاه روایات تفسیری.. 19

بند اول: تعلیم مفاهیم و حقایق قرآن. 21

بند دوم: تعلیم روش تفسیر قرآن. 22

بند سوم: تبیین تفاصیل احکام و جزئیات شریعت… 23

بخش هفتم:گونه‌های روایات تفسیری.. 23

 

فصل دوم: ضعف اسانید در روایات تفسیری.. 28

بخش اول: مفهوم شناسی و پیشینه. 29

بخش دوم: ارزشگذاری سندی احادیث… 31

بخش سوم: اعتبارسنجی خبر واحد تفسیری.. 33

بخش چهارم: رویکرد تفاسیر درباره ی اسناد روایات… 37

بند اول: تفسیر جامع البیان (تفسیرطبری) 37

بند دوم: تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر) 38

بند سوم: تفسیر مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر) 38

بند چهارم: تفسیر المنار. 39

بند پنجم: تفسیر روض الجنان وروح الجنان. 39

بند ششم: تفسیر مجمع البیان. 40

بند هفتم: تفسیرالمیزان. 40

بخش پنجم: جمع بندی.. 47

فصل سوم: جعل در روایات تفسیری.. 49

بخش اول: مفهوم‌شناسی و پیشینه. 50

بخش دوم: زمینه های پیدایش و گسترش جعل.. 53

بند اول: حذف اسانید روایات و بی توجهی در نقل و ضبط راویان. 53

بند دوم: حرص شدید به حفظ و نقل حدیث… 54

بند سوم: منع نگارش و نقل حدیث از سوی خلفا 54

بخش سوم: انگیزه های جعل.. 55

بند اول: انگیزه های سیاسی- اجتماعی.. 55

بند دوم: انگیزه های سیاسی- فرهنگی.. 56

بند سوم: انگیزه های فرقه ای.. 57

بند چهارم: انگیزه های شخصی.. 58

بخش چهارم: معیارهای تشخیص روایات جعلی.. 59

بخش پنجم: نمونه هایی از جعل در گونه های روایات تفسیری.. 60

بند اول: اسباب نزول. 60

الف:اقامه ی نماز و استغفار پیامبر(ص) برای منافق.. 60

ب: کفر ابوطالب… 66

بند دوم: روایات تبیین معانی.. 69

بند سوم: روایات اعتقادی.. 70

بند چهارم: روایات داستانی.. 72

بند پنجم: روایات فضایل.. 74

بند ششم: روایات تأویل.. 76

بخش ششم: جمع بندی.. 77

فصل چهارم: اسرائیلیات در روایات تفسیری.. 81

بخش اول: مفهوم شناسی و پیشینه. 82

بخش دوم: زمینه ها و ریشه های پیدایی و گسترش… 83

بخش سوم: اقسام اسرائیلیات… 86

بخش چهارم: عناصر اصلی پدیدآورنده اسرائیلیات… 88

بخش پنجم: اسرائیلیات و گونه های روایات داستانی.. 90

بند اول: آفرینش… 90

الف: آفرینش حوا 90

بند دوم: عصمت ملائکه و انبیاء. 94

الف: هاروت و ماروت… 94

ب: حضرت یوسف(ع) 97

بند سوم: اقوام و اماکن.. 104

الف: عوج بن عنق و عمالقه. 104

بند چهارم: نزول وحی.. 106

الف: آغاز نزول وحی.. 106

بخش ششم: جمع بندی.. 109

فصل پنجم: نقل به معنا در روایات تفسیری.. 112

بخش اول: مفهوم شناسی و پیشینه. 113

بخش دوم: جواز و عدم نقل به معنا 114

بند اول: ادله مخالفان. 115

بند دوم: ادله ی موافقان. 116

بخش سوم: پیامدهای نقل به معنای بی ضابطه. 117

بند اول: اضطراب و اختلاف احادیث… 117

بند دوم: تغییر و تحریف احادیث… 118

بند سوم: از بین رفتن اصالت الفاظ معصومین(ع) 118

بخش چهارم: نمونه هایی از نقل به معنی.. 119

بند اول: گمراهی گری خداوند در جریان سامری.. 119

بند دوم: نفرین پیامبر(ص) علیه خود. 121

بند سوم: انحصار عصمت در حضرت یحیی(ع) 122

بند چهارم: نفی رحمت عمومی خداوند در روز قیامت… 123

بند پنجم: اصحاب اعراف… 125

بند ششم: آیات اعلان برائت… 129

بخش پنجم: جمع بندی.. 136

فصل ششم: اختلاف قرائات در روایات تفسیری.. 140

بخش اول: مفهوم شناسی قرائت… 141

بند اول: معنای لغوی.. 141

بند دوم: معنای اصطلاحی.. 141

بخش دوم: پیشینه ی اختلاف قرائات… 142

بخش سوم: عوامل اختلاف قرائات… 144

بند اول: عوامل مربوط به خط و زبان. 144

بند دوم: اختلاف لهجه ها 145

بند سوم: اجتهاد قراء. 145

بخش چهارم: تواتر قرائات… 147

بخش پنجم: گونه های اختلاف قرائات… 149

بند اول: اختلاف قرائت بدون تغییرات معنوی.. 149

بند دوم: اختلاف قرائت توأم با تغییر معنوی.. 151

بخش ششم: جمع‌بندی.. 167

نتیجه گیری نهایی.. 169

فهرست منابع. 173

چکیده
روایات تفسیری همزاد با نزول وحی و موثر در فهم کلام الهی می باشند. این روایات همچون سایر روایات، در گذر زمان با آسیب‌هایی روبه‌رو شده‌اند؛ در برخی از این روایات، ‌اسانید به آفاتی چون  حذف یا ضعف مبتلا گشته ، در مواردی نیز اشکالات متنی و محتوایی به روایات ضربه زده است.در این تحقیق با عنوان «آسیب شناسی روایات تفسیری از نگاه المیزان»  بر آن بوده‌ایم که با تکیه بر آراء علامه طباطبایی(ره) به تبیین این آسیب‌ها و تأثیر آن‌ها در فهم آیات قرآن بپردازیم و با دقت در نمونه‌هایی از روایات تفسیری آسیب‌دیده که در المیزان بررسی شده است با معیارهای تشخیص آسیب ها و مواضع علامه در برابر آنها آشنا شویم.به نظر می رسد مهم ترین آسیب های روایات تفسیری عبارتند از: ضعف اسانید، وضع حدیث، اسرائیلیات، نقل به معنا و اختلاف قرائات.

آسیب شناسی عالمانه روایات تفسیری در المیزان بر اساس قرآن، سنت قطعی، عقل سلیم، تاریخ و علم قطعی و به دور از تعصبات مذهبی، این تفسیر را به الگویی برای تنقیح  روایات تفسیری و صیانت از آنها تبدیل کرده است.

مقدمه

دانش تفسیر و روایات تفسیری پیشینه‌ای به قدمت نزول وحی دارند .متأسفانه روایات تفسیری همچون سایر روایات، در گذر زمان با آسیب‌هایی روبرو شده‌اند؛ در برخی از این روایات، ‌اسانید به آفاتی چون حذف یا ضعف مبتلا گشته و در مواردی نیز اشکالات متنی و محتوایی به روایات ضربه زده است.

ظهور جریان‌ها و رویدادهای تلخ و ناگوار در تاریخ حدیث و تفسیر، همچون؛ ماجرای منع نگارش حدیث در عهد خلفا، نفوذ خرافات و اندیشه‌های انحرافی اهل کتاب (اسرائیلیات) در جامعه و فرهنگ مسلمانان و به تبع آن، ثبت و ضبط آن‌ها در منابع حدیثی و تفسیری و نیز حذف تدریجی سندهای شمار زیادی از روایات تفسیری و فراهم شدن بستر فرهنگی و اجتماعی برای دروغ‌پردازی و وضع احادیث و نشر آن‌ها در فضای فکری و علمی جامعه دینی مسلمانان، همگی در آلوده ساختن سخنان پیشوایان معصوم(ع) و آمیختگی آن‌ها با سخنان ساختگی جاعلان و کذابان،‌ نقشیاساسی ایفا نموده و آثار حدیثی و تفسیری را به ناراستی‌هایی مبتلا کرده است.

شناخت آسیب‌هایی که روایات تفسیری را تهدید می‌کند، بهترین راه صیانت از روایات تفسیری است که اهمیت ، ضرورت و تاثیرآن در دستیابی به مفهوم آیات الهی پر واضح است.

مهمترین آسیبهایی که متوجه روایات تفسیری است عبارتند از:

-حذف سند

-جعل و وضع حدیث

– اسرائیلیات

-نقل به معنی

– اختلاف قرائات

– غلو

مفسران در مواجه با آسیب های روایات تفسیری یکسان عمل نکرده‌اند؛ به نظر می‌رسد بهترین روش‌ پاکسازی روایات تفسیری از آسیب ها، در تفاسیر اجتهادی ارائه شده است. در این میان شخصیت والای علمی علامه طباطبایی(ره) و جایگاه رفیع تفسیر المیزان، بی‌نظیر است.مبالغه‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم بحث روایی المیزان، دائره‌المعارفی منحصر به فرد از روایات تفسیری فریقین همراه با نقادی آن‌هاست. روش تفسیری علامه و نقادی دقیق و منصفانه ایشان در برابر روایات تفسیری که به مدد آشنایی کامل ایشان با قرآن کریم و مبانی روایی، فلسفی و کلامی محقق شده است،آراء علامه را به معیاری برای شناسایی آسیب‌های وارده به روایات و سنجش سره از ناسره تبدیل کرده است.

به همین جهت آشنایی با شیوه ی علامه در شناخت آسیب‌های روایات، ‌نقد و بررسی آن‌ها و قضاوت نهایی ایشان درباره روایات آسیب‌دیده، اهمیت زیادی دارد زیرا می‌تواند الگویی برای سایر مفسران و محققان در تنقیح روایات تفسیری باشد و آنان را در رسیدن به فهم صحیح‌تر از آیات قرآن مجید، مدد رساند.

از آنجا که در این تحقیق بر آن بوده‌ایم تا با تکیه بر “آراء علامه طباطبایی” به تبیین این آسیب‌ها و تأثیر آن‌ها در فهم آیات قرآن بپردازیم ، هریک از این موارد آسیب_البته به جز موضوع غلو_ در فصلی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا علامه ، غلو را به طور مستقیم بعنوان آسیب روایی معرفی نکرده اند و بیشتر در بحث های تفسیری و نظری به آن پرداخته اند.

هر چند برخی محققان به موضوع کلی “آسیب‌شناسی روایات”، پرداخته‌اندو البته با توجه به اهمیت آراء و بررسی‌های محققانه علامه،به مناسبت، به برخی از دیدگاه‌های علامه طباطبایی – که با موضوع آسیب‌شناسی مربوط است – پرداخته‌اندامادرخصوص «آسیب‌شناسی روایات تفسیری در المیزان» کار خاصی صورت نگرفته است.

لذا در این پژوهش سعی شده به”آراء علامه”در بحث”آسیب شناسی روایات تفسیری” نگاه شود و در این زمینه مقایسهای هر چند مختصر بین تفاسیر روایی: مثل تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیرو تفاسیراجتهادی: مانند تفسیر کبیر، تفسیر المنار از اهل سنت و تفاسیر روض الجنان ، مجمع البیان ونمونه از شیعه انجام شود.

روش این تحقیق، به تناسب موضوع،” کتابخانه‌ای” بوده و بیشترین بخش کار، بر استخراج مطالب از تفسیر المیزان و دیگر تفاسیر متمرکز بوده است.

در پایان، لازم میدانم از کلیه سرورانی که در این مسیر، حقیر را یاری نموده اند بویژه استاد راهنمای ارجمند” جناب آقای دکتر دیاری” و استاد مشاور محترم “جناب آقای دکتر رحمان ستایش”و دیگر مسئولین گرامی دانشگاه قم کمال تشکر را  نموده و از زحمات” خانواده عزیزم” قدردانی نمایم.

تعداد صفحه : 196

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.