دانلود پایان نامه ارشد: آسیب­ شناسی روایات تفسیری در تفسیر المیزان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش : تفسیر و علوم قرآنی

عنوان : آسیب­ شناسی روایات تفسیری در تفسیر المیزان

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن

 عنوان:

آسیب­ شناسی روایات تفسیری در تفسیر المیزان

 استاد راهنما:

آقای دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی

استاد مشاور:

آقای دکتر محمدکاظم رحمان ستایش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………. 4

 بخش اول: موضوع تحقیق………………………. 5

بخش دوم: ضرورت تحقیق و اهداف آن……………………… 6

بخش سوم: روش تحقیق………………………. 7

بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. 8

بخش پنجم: آشنایی با علامه طباطبایی(ره) و المیزان……………………… 9

بند اول: زندگی‌نامه مؤلف……………………….. 9

بند دوم:  آشنایی با تفسیر «المیزان فی تفسیر القرآن بالقرآن»……………. 11

بند سوم: ویژگی‌های تفسیر المیزان……………………… 12

بخش ششم: جایگاه روایات تفسیری………………………. 19

بند اول: تعلیم مفاهیم و حقایق قرآن……………………… 21

بند دوم: تعلیم روش تفسیر قرآن……………………… 22

بند سوم: تبیین تفاصیل احکام و جزئیات شریعت……………………….. 23

بخش هفتم:گونه‌های روایات تفسیری………………………. 23

فصل دوم: ضعف اسانید در روایات تفسیری………………………. 28

بخش اول: مفهوم شناسی و پیشینه……………………… 29

بخش دوم: ارزشگذاری سندی احادیث……………………….. 31

بخش سوم: اعتبارسنجی خبر واحد تفسیری………………………. 33

بخش چهارم: رویکرد تفاسیر درباره ی اسناد روایات……………………….. 37

بند اول: تفسیر جامع البیان (تفسیرطبری)…………………….. 37

بند دوم: تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر)…………………….. 38

بند سوم: تفسیر مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)…………………….. 38

بند چهارم: تفسیر المنار……………………… 39

بند پنجم: تفسیر روض الجنان وروح الجنان……………………… 39

بند ششم: تفسیر مجمع البیان……………………… 40

بند هفتم: تفسیرالمیزان……………………… 40

بخش پنجم: جمع بندی………………………. 47

فصل سوم: جعل در روایات تفسیری………………………. 49

بخش اول: مفهوم‌شناسی و پیشینه……………………… 50

بخش دوم: زمینه های پیدایش و گسترش جعل………………………. 53

بند اول: حذف اسانید روایات و بی توجهی در نقل و ضبط راویان……….. 53

بند دوم: حرص شدید به حفظ و نقل حدیث……………………….. 54

بند سوم: منع نگارش و نقل حدیث از سوی خلفا ……………………..54

بخش سوم: انگیزه های جعل………………………. 55

بند اول: انگیزه های سیاسی- اجتماعی………………………. 55

بند دوم: انگیزه های سیاسی- فرهنگی………………………. 56

بند سوم: انگیزه های فرقه ای………………………57

بند چهارم: انگیزه های شخصی………………………. 58

بخش چهارم: معیارهای تشخیص روایات جعلی………………………. 59

بخش پنجم: نمونه هایی از جعل در گونه های روایات تفسیری…………. 60

بند اول: اسباب نزول……………………… 60

الف:اقامه ی نماز و استغفار پیامبر(ص) برای منافق………………………. 60

ب: کفر ابوطالب……………………….. 66

بند دوم: روایات تبیین معانی………………………. 69

بند سوم: روایات اعتقادی………………………. 70

بند چهارم: روایات داستانی………………………. 72

بند پنجم: روایات فضایل………………………. 74

بند ششم: روایات تأویل………………………. 76

بخش ششم: جمع بندی………………………. 77

فصل چهارم: اسرائیلیات در روایات تفسیری………………………. 81

بخش اول: مفهوم شناسی و پیشینه……………………… 82

بخش دوم: زمینه ها و ریشه های پیدایی و گسترش……………….. 83

بخش سوم: اقسام اسرائیلیات……………………….. 86

بخش چهارم: عناصر اصلی پدیدآورنده اسرائیلیات……………………….. 88

بخش پنجم: اسرائیلیات و گونه های روایات داستانی……………………. 90

بند اول: آفرینش……………………….. 90

الف: آفرینش حوا…………………….. 90

بند دوم: عصمت ملائکه و انبیاء……………………… 94

الف: هاروت و ماروت……………………….. 94

ب: حضرت یوسف(ع)…………………….. 97

بند سوم: اقوام و اماکن……………………… 104

الف: عوج بن عنق و عمالقه……………………… 104

بند چهارم: نزول وحی………………………. 106

الف: آغاز نزول وحی………………………. 106

بخش ششم: جمع بندی………………………. 109

فصل پنجم: نقل به معنا در روایات تفسیری……………………….112

بخش اول: مفهوم شناسی و پیشینه……………………… 113

بخش دوم: جواز و عدم نقل به معنا…………………….. 114

بند اول: ادله مخالفان……………………… 115

بند دوم: ادله ی موافقان……………………… 116

بخش سوم: پیامدهای نقل به معنای بی ضابطه……………………… 117

بند اول: اضطراب و اختلاف احادیث……………………….. 117

بند دوم: تغییر و تحریف احادیث……………………….. 118

بند سوم: از بین رفتن اصالت الفاظ معصومین(ع)…………………….. 118

بخش چهارم: نمونه هایی از نقل به معنی………………………. 119

بند اول: گمراهی گری خداوند در جریان سامری………………………. 119

بند دوم: نفرین پیامبر(ص) علیه خود……………………… 121

بند سوم: انحصار عصمت در حضرت یحیی…………………….. 122

بند چهارم: نفی رحمت عمومی خداوند در روز قیامت………………. 123

بند پنجم: اصحاب اعراف……………………….. 125

بند ششم: آیات اعلان برائت……………………….. 129

بخش پنجم: جمع بندی………………………. 136

فصل ششم: اختلاف قرائات در روایات تفسیری……………….. 140

بخش اول: مفهوم شناسی قرائت……………………….. 141

بند اول: معنای لغوی………………………. 141

بند دوم: معنای اصطلاحی………………………. 141

بخش دوم: پیشینه ی اختلاف قرائات……………………….. 142

بخش سوم: عوامل اختلاف قرائات……………………….. 144

بند اول: عوامل مربوط به خط و زبان……………………… 144

بند دوم: اختلاف لهجه ها…………………….. 145

بند سوم: اجتهاد قراء……………………… 145

بخش چهارم: تواتر قرائات……………………….. 147

بخش پنجم: گونه های اختلاف قرائات……………………….. 149

بند اول: اختلاف قرائت بدون تغییرات معنوی………………………. 149

بند دوم: اختلاف قرائت توأم با تغییر معنوی………………………. 151

بخش ششم: جمع‌بندی………………………. 167

نتیجه گیری نهایی………………………. 169

فهرست منابع……………………… 173

چکیده:

روایات تفسیری همزاد با نزول وحی و موثر در فهم کلام الهی می باشند. این روایات همچون سایر روایات، در گذر زمان با آسیب‌هایی روبه‌رو شده‌اند؛ در برخی از این روایات، ‌اسانید به آفاتی چون  حذف یا ضعف مبتلا گشته ، در مواردی نیز اشکالات متنی و محتوایی به روایات ضربه زده است.در این تحقیق با عنوان «آسیب شناسی روایات تفسیری از نگاه المیزان»  بر آن بوده‌ایم که با تکیه بر آراء علامه طباطبایی(ره) به تبیین این آسیب‌ها و تأثیر آن‌ها در فهم آیات قرآن بپردازیم و با دقت در نمونه‌هایی از روایات تفسیری آسیب‌دیده که در المیزان بررسی شده است با معیارهای تشخیص آسیب ها و مواضع علامه در برابر آنها آشنا شویم.به نظر می رسد مهم ترین آسیب های روایات تفسیری عبارتند از: ضعف اسانید، وضع حدیث، اسرائیلیات، نقل به معنا و اختلاف قرائات.

 آسیب شناسی عالمانه روایات تفسیری در المیزان بر اساس قرآن، سنت قطعی، عقل سلیم، تاریخ و علم قطعی و به دور از تعصبات مذهبی، این تفسیر را به الگویی برای تنقیح  روایات تفسیری و صیانت از آنها تبدیل کرده است.

مقدمه:

دانش تفسیر و روایات تفسیری پیشینه‌ای به قدمت نزول وحی دارند .متأسفانه روایات تفسیری همچون سایر روایات، در گذر زمان با آسیب‌هایی روبرو شده‌اند؛ در برخی از این روایات، ‌اسانید به آفاتی چون حذف یا ضعف مبتلا گشته و در مواردی نیز اشکالات متنی و محتوایی به روایات ضربه زده است.

ظهور جریان‌ها و رویدادهای تلخ و ناگوار در تاریخ حدیث و تفسیر، همچون؛ ماجرای منع نگارش حدیث در عهد خلفا، نفوذ خرافات و اندیشه‌های انحرافی اهل کتاب (اسرائیلیات) در جامعه و فرهنگ مسلمانان و به تبع آن، ثبت و ضبط آن‌ها در منابع حدیثی و تفسیری و نیز حذف تدریجی سندهای شمار زیادی از روایات تفسیری و فراهم شدن بستر فرهنگی و اجتماعی برای دروغ‌پردازی و وضع احادیث و نشر آن‌ها در فضای فکری و علمی جامعه دینی مسلمانان، همگی در آلوده ساختن سخنان پیشوایان معصوم(ع) و آمیختگی آن‌ها با سخنان ساختگی جاعلان و کذابان،‌ نقشیاساسی ایفا نموده و آثار حدیثی و تفسیری را به ناراستی‌هایی مبتلا کرده است.

شناخت آسیب‌هایی که روایات تفسیری را تهدید می‌کند، بهترین راه صیانت از روایات تفسیری است که اهمیت ، ضرورت و تاثیرآن در دستیابی به مفهوم آیات الهی پر واضح است.

مهمترین آسیبهایی که متوجه روایات تفسیری است عبارتند از:

-حذف سند

-جعل و وضع حدیث

– اسرائیلیات

-نقل به معنی

– اختلاف قرائات

– غلو

مفسران در مواجه با آسیب های روایات تفسیری یکسان عمل نکرده‌اند؛ به نظر می‌رسد بهترین روش‌ پاکسازی روایات تفسیری از آسیب ها، در تفاسیر اجتهادی ارائه شده است. در این میان شخصیت والای علمی علامه طباطبایی(ره) و جایگاه رفیع تفسیر المیزان، بی‌نظیر است.مبالغه‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم بحث روایی المیزان، دائره‌المعارفی منحصر به فرد از روایات تفسیری فریقین همراه با نقادی آن‌هاست. روش تفسیری علامه و نقادی دقیق و منصفانه ایشان در برابر روایات تفسیری که به مدد آشنایی کامل ایشان با قرآن کریم و مبانی روایی، فلسفی و کلامی محقق شده است،آراء علامه را به معیاری برای شناسایی آسیب‌های وارده به روایات و سنجش سره از ناسره تبدیل کرده است.

به همین جهت آشنایی با شیوه ی علامه در شناخت آسیب‌های روایات، ‌نقد و بررسی آن‌ها و قضاوت نهایی ایشان درباره روایات آسیب‌دیده، اهمیت زیادی دارد زیرا می‌تواند الگویی برای سایر مفسران و محققان در تنقیح روایات تفسیری باشد و آنان را در رسیدن به فهم صحیح‌تر از آیات قرآن مجید، مدد رساند.

از آنجا که در این تحقیق بر آن بوده‌ایم تا با تکیه بر “آراء علامه طباطبایی” به تبیین این آسیب‌ها و تأثیر آن‌ها در فهم آیات قرآن بپردازیم ، هریک از این موارد آسیب_البته به جز موضوع غلو_ در فصلی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا علامه ، غلو را به طور مستقیم بعنوان آسیب روایی معرفی نکرده اند و بیشتر در بحث های تفسیری و نظری به آن پرداخته اند.

هر چند برخی محققان به موضوع کلی “آسیب‌شناسی روایات”، پرداخته‌اندو البته با توجه به اهمیت آراء و بررسی‌های محققانه علامه،به مناسبت، به برخی از دیدگاه‌های علامه طباطبایی – که با موضوع آسیب‌شناسی مربوط است – پرداخته‌اندامادرخصوص «آسیب‌شناسی روایات تفسیری در المیزان» کار خاصی صورت نگرفته است.

لذا در این پژوهش سعی شده به”آراء علامه”در بحث”آسیب شناسی روایات تفسیری” نگاه شود و در این زمینه مقایسهای هر چند مختصر بین تفاسیر روایی: مثل تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیرو تفاسیراجتهادی: مانند تفسیر کبیر، تفسیر المنار از اهل سنت و تفاسیر روض الجنان ، مجمع البیان ونمونه از شیعه انجام شود.

روش این تحقیق، به تناسب موضوع،” کتابخانه‌ای” بوده و بیشترین بخش کار، بر استخراج مطالب از تفسیر المیزان و دیگر تفاسیر متمرکز بوده است.

در پایان، لازم میدانم از کلیه سرورانی که در این مسیر، حقیر را یاری نموده اند بویژه استاد راهنمای ارجمند” جناب آقای دکتر دیاری” و استاد مشاور محترم “جناب آقای دکتر رحمان ستایش”و دیگر مسئولین گرامی دانشگاه قم کمال تشکر را  نموده و از زحمات” خانواده عزیزم” قدردانی نمایم.

فصل اول: کلیات تحقیق

بخش اول: موضوع تحقیق

موضوع این پژوهش عبارت است از «آسیب‌شناسی روایات تفسیری از نگاه علامه طباطبایی(ره) درالمیزان». همانگونه که در مقدمه بیان شد روایات تفسیری همچون سایر روایات، در گذر زمان با آسیب‌هایی روبه‌رو شده‌اند؛ در برخی از این روایات، ‌اسانید به آفاتی چون  حذف یا ضعف مبتلا گشته، در مواردی نیز اشکالات متنی و محتوایی به روایات ضربه زده است.

در این تحقیق بر آن بوده‌ایم که با تکیه بر آراء علامه طباطبایی به تبیین این آسیب‌ها و تأثیر آن‌ها در فهم آیات قرآن بپردازیم و با دقت در نمونه‌هایی از روایات تفسیری آسیب‌دیده که در المیزان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، شیوه‌ی علامه را در نقد این روایات،‌ معیارهای تشخیص آسیب‌ها و قضاوت نهایی ایشان درباره روایات مذکور را بررسی کنیم. البته در کنار المیزان ، نگاهی گذرا به تفاسیر طبری،‌ ابن کثیر، فخر رازی(کبیر)، المنار، روض‌الجنان، مجمع‌البیان و نمونه داشته‌ایم.

در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤالات بوده‌ایم:

سوال اصلی:

– از نظر صاحب تفسیر المیزان به روایات تفسیری چه آسیب‌هایی وارد شده است و این آفات چه تأثیری در فهم قرآن دارند؟

سوالات فرعی:

– مهم‌ترین ضعف‌های سندی در روایات تفسیری از نگاه علامه(ره) در المیزان چیست؟

– بیشترین موارد پیدایش وضع و تحریف در کدام نوع از روایات تفسیری وجود دارد؟

– رویکرد تفسیر المیزان در مواجهه با اسرائیلیات چگونه است؟

– نقل به معنا چه تأثیری در روایات تفسیری دارد؟

– رابطه اختلاف قرائات با روایات تفسیری چیست؟

– جریان غلو و غالیان بیشتر در چه مواردی روایات تفسیری را تحت تاثیر قرار داده است؟

به نظر می‌رسد:

– حذف اسانید، وضع حدیث، اسرائیلیات، نقل به معنا و اختلاف قرائات مهم‌ترین آسیب‌هایی هستند که در روایات  تفسیری تأثیر گذاشته‌اند.

– علامه طباطبایی در المیزان بیشتر به نقد محتوایی روایات تفسیری‌ پرداخته‌اند.

– در بررسی ضعف سندی بیشتر به ارسال و تعلیق توجه شده است.

– تقریباً در تمام گونه‌های تفسیری، مواردی ازجعل حدیث وجود دارد اما این آسیب در “روایات اسباب نزول” بیشتر شایع است.

– علامه طباطبایی(ره)، در مواجهه با اسرائیلیات به ویژه در داستان انبیاء با نقادی دقیق و منطقی، رویکردی تحلیلی- انتقادی داشته‌اند.

– نقل به معنا دو گونه است: در اغلب موارد الفاظ متفاوت، در معانی و مفاهیم روایات تغییری ایجاد نمی‌کند و لزوماً موجب بی‌اعتباری آن‌ها نمی‌شود و گاهی هم موجب اختلاف شدید بین روایات یا تحریف آن‌ها می شود.

– در برخی موارد اختلاف قرائت، تفسیر آیه بر اساس یکی از قرائات،‌ مفهومی متعارض با اصول مسلم اعتقادی ارائه می‌دهد. اغلب این موارد در اثر اجتهاد قراء بوده و آسیبی جدی برای روایات تفسیری می‌باشد. بعضی موارد اختلاف قرائات، روایات رسیده ازمعصوم(ع) می‌باشد.

بخش دوم: ضرورت تحقیق و اهداف آن

شناخت آسیب‌هایی که روایات تفسیری را تهدید می‌کند،بهترین راه صیانت از روایات تفسیری است که اهمیت ، ضرورت وتاثیرآن در دستیابی به مفهوم آیات الهی بر اندیشمند و محققی پوشیده نیست.

مفسران در مواجه با روایات تفسیری یکسان عمل نکرده‌اند؛ برخی با اعتماد فراوان به منقولات صحابه وتابعین، هر نوع روایتی را پذیرفته‌اند و بدون نقد و بررسی، آن‌ها را در تفاسیر خود ذکر کرده‌اند، بعضی دیگر، علی‌رغم ذکر فراوان روایات در نقد و بررسی آن‌ها کوشیده‌اند وبا توجه به نقش این روایات در تفاسیر، سعی در شناسایی روایات صحیح از سقیم داشته اند.

به نظر می‌رسد بهترین روش‌های پاکسازی روایات تفسیری از آسیب ها، در تفاسیر اجتهادی ارائه شده است. در این میان شخصیت والای علمی علامه طباطبایی(ره) و جایگاه رفیع تفسیر المیزان بی‌نظیر است. روش تفسیری علامه و نقادی دقیق و منصفانه ایشان در برابر روایات تفسیری که به مدد آشنایی کامل ایشان با قرآن کریم و مبانی روایی، فلسفی و کلامی محقق شده است، المیزان را به معیاری برای شناسایی آسیب‌های وارده به روایات و سنجش حق از باطل تبدیل کرده است.

به همین جهت آشنایی با شیوه علامه در شناخت آسیب‌های روایات، ‌نقد و بررسی آن‌ها و قضاوت نهایی ایشان درباره روایات آسیب‌دیده، اهمیت زیادی دارد و می‌تواند شاخصی برای سایر مفسران ومحققان در تنقیح روایات تفسیری باشد و آنان را در رسیدن به فهم صحیح‌تر از آیات قرآن مجید، مدد رساند.

بخش سوم: روش تحقیق

روش این تحقیق به تناسب موضوع، تحلیلی، استنباطی و با استفاده از کتابخانه‌ بوده است.

برای تدوین هر فصل،‌ابتدا مفهوم‌شناسی و پیشینه موضوع فصل و برخی از مسائل مربوط به موضوع مثل بررسی انگیزه‌ها و زمینه‌های آن و … بیان شده، سپس مصادیقی از روایات را که آسیب مورد بحث به آن‌ها لطمه زده، از تفسیر المیزان انتخاب و مطرح گردیده است.

علامه طباطبایی(ره)، پدیده ی غلو را به طور مستقیم و مستقل _ مانند سایر آسیب ها _ به عنوان یک آسیب برای روایات تفسیری مورد بررسی قرار نداده اند و آن را بیشتر در مباحث تفسیری و نظری مطرح کرده اند، به همین دلیل فصل خاصی را به غلو اختصاص نداده ایم اما مشی ایشان در این باره-مانند سایر  مسایل اعتقادی در المیزان- آگاهی بخشی و تصحیح عقاید انحرافی و تبیین عقاید ناب برآمده از قرآن می باشد؛ مثلا هرگاه از روایت امکان برداشت عقاید غالیانه وجود داشته باشد، در تحلیل روایت و تبیین عقیده ناب کوشیده اند.

در مرحله بعد به اختصار، آراء تفاسیر طبری،‌مفاتیح‌الغیب، ابن کثیر، المنار، روض‌الجنان، مجمع‌البیان، المیزان و نمونه درباره روایات مذکور بیان شده است.

همچنین سعی شده است با تکیه بر آراء علامه طباطبایی،‌معیارهای شناخت آسیب، نحوه نقد وتحلیل روایات آسیب‌دیده و قضاوت نهایی درباره آن‌ها بررسی شود.

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

برخی محققان در موضوع” آسیب‌شناسی روایات”، کتب و مقالاتی به طور عام نوشته‌اند؛ از جمله:

– آقای دکتر محمد اسعدی و همکارانشان در کتاب «آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری»[1]

– آقای دکتر محمدتقی دیاری در کتاب «آسیب‌شناسی روایات تفسیری» که به عنوان متن درسی “رشته تفسیر اثری” در دست چاپ می‌باشد. از ایشان مقاله‌ای[2] با همین عنوان چاپ شده است.

– آقای علی اکبر رستمی در کتاب«آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان(ع)»[3]

درخصوص «آسیب‌شناسی روایات تفسیری در المیزان» کار خاصی صورت نگرفته است. ولی با توجه به اهمیت آراء و بررسی‌های محققانه علامه، در بسیاری از پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شده، به مناسبت به برخی از دیدگاه‌های علامه طباطبایی – که با موضوع آسیب‌شناسی مربوط است – پرداخته‌اند.

– علامه طباطبایی و حدیث (روش‌شناسی نقد و فهم حدیث از دیدگاه علامه طباطبایی) خانم شادی نفیسی[4]

– بازخوانی نگرش علامه طباطبایی در نقد سندشناسانه و رجالی روایات در المیزان؛ آقای دکترمحمدتقی دیاری،‌آقای محمدحسین پورافغانی[5].

– پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن؛ آقای دکتر محمدتقی دیاری[6].

– مکاتب تفسیری، جلد (2) ؛ آقای علی‌اکبر بابایی[7].

[1]. محمد اسعدی و همکارانش، آسیب شناسی جریان های تفسیری، (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389ش).

[2] . محمدتقی دیاری بیدگلی، آسیب شناسی روایات تفسیری، (مجله مطالعات اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، ش 6، بهار90).

[3] . علی اکبر رستمی، آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان(ع)، (رشت: کتاب مبین، 1380)

[4]. شادی نفیسی، علامه طباطبایی و حدیث، روش نقد و فهم حدیث از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان (تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1384 ش)

[5]. محمدتقی دیاری، محمدحسین پورافغانی، بازخوانی نگرش علامه طباطبایی در نقد سند شناسنامه و رجالی روایات در المیزان، مجله لسان صدق، شماره اول، بهار 1391.

[6]. محمدتقی دیاری، پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن، (تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، ‌1379ش)، ص 207- 211.

[7]. علی­اکبر بابایی، مکاتب تفسیری( تهران: سمت، قم:‌ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381 ش)، ج 2، ص 251- 249.

تعداد صفحه : 192

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید