دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

عنوان : اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا 

 

 دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

 موضوع:

اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران

 استاد راهنما:

دکترسیده خدیجه آرین

 استاد مشاور:

عباس آریا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نظام باورها ازیک سو رفتار انسانی ، بهداشت روانی ، رضایت خاطر وخشنودی، و کیفیت زندگی انسانها را ارتقاء می بخشد وازسویی دیگرچنین بنظرمی رسد که بسیاری ازمسائل ومشکلاتی که گریبانگیر انسانهاست و ناچار به تجربه آنها هستند منتج ازاین باورهاست ورابطه نزدیکی با باورهای افراد درباره خودشان وتوانائی هایشان دارد. در نتیجه پژوهش و تحقیق پیرامون نظام باورهای هر فرد نسبت به خود یا خودکارآمدی از اهمیّت خاصی برخوردار است که تحقیق حاضر به این مهم می پردازد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا بر افزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان می باشد. ابزاری که دراین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، مقیاس خودکارآمدی عمومی(GSE) که توسط شررو همکاران(1982) تدوین شده است ، پایایی آن ازروش دو نیمه کردن و روایی آن از طریق روایی سازه گزارش شده است . جامعه آماری پژوهش جانبازانی هستند که به باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران مراجعه می کنند . از بین مراجعه کنندگان که پس از فراخوان در خرداد و تیرماه 88 ، داوطلب شرکت در دوره آموزشی شدند، 24نفرانتخاب شدند که در دو گروه کنترل (12n=) و آزمایش (12=n) جایگزین شدند. در مرحله بعد اعضای دو گروه به پرسشنامه خودکارآمدی عمومی پاسخ دادند و گروه آزمایش طی 8 جلسه یک ساعت ونیمی دربرنامه آموزش افزایش باورهای خودکارآمدی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی شرکت کردند. در پایان دوره آموزش ، از هر دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون به عمل آمد و بعد از آن داده ها با استفاده ازآزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتیجه پژوهش نشان می دهد که آموزش رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا در افزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان مؤثربوده است.

کلید واژه ها :

باورهای خودکارآمدی : اصل نظریه بندورا است که به قضاوت شخص از توانایی خود او برای سازمان دادن و عملی شدن مجموعه ای از اعمال مورد نیاز برای رسیدن به یک نوع عملکرد تعیین شده اطلاق می گردد .

جانباز : جانباز در ایران به فردی اطلاق می شود که در طول مدت جنگ یا بمباران توسط یکی از سلاحهای جنگی یا شیمیایی دچار مجروحیت شده  و درصد از کارافتادگی آنها به تشخیص کمسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد شهید و امور جانبازان 25 درصد  تا 70 درصد می باشد . 

فهرست مطالب:

 فصل اول:کلیات پژوهش………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………..3

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………4

فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………..6

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

تعریف مفاهیم و وازگان اختصاصی پژوهش …………………………………………..6

 فصل دوم: ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………..8

الف- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 9

جنگ………………………………………………………………………………………………………..10

معلولیت……………………………………………………………………………………………………..10

تاریخچه معلولیت و نگرش به آن……………………………………………………………………11

جانبازی درایران…………………………………………………………………………………………….12

سازمان های متولی امور جانبازان…………………………………………………………………………..14

مشکلات مربوط به جانبازان…………………………………………………………………………………15

اقدامات اصلاحی انجام شده در رابطه با جانبازان………………………………………………..18

نقش ورزش در خودباوری جانبازان…………………………………………………………………………21

نحوه خدات رسانی به جانبازان در ایران ……………………………………………………………………22

ب- نظریه شناختی – اجتماعی و باورهای خودکارآمدی………………………………………….. ……….26

مفهوم خود در نظریه شناختی- اجتماعی……………………………………………………………………. 27

الگوی سه جانبه رفتار…………………………………………………………………………………………….28

ساختار روانشناسی رفتار……………………………………………………………………………………29

ماهیت خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………30

قابلیتهای  بنیادی  آدمی………………………………………………………………………………………..31

انسان  موجودی عامل………………………………………………………………………………………… 31

تقویت خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………… 32

مؤلفه های خودکارآمدی………………………………………………………………………………………..33

منابع خود کارآمدی…………………………………………………………………………………………….34

تأثیرات باورهای خودکارآمدی بر کارکردهای روانشناختی………………………………………………..38 

خودکارآمدی وشغل………………………………………………………………………………………….40      

     خودکارآمدی بالا و پایین ……………………………………………………………………………………….41

خودکارآمدی و سلامت روان……………………………………………………………………………………41

خودکارآمدی وسلامت جسمی…………………………………………………………………………………..41

نقش خودکارآمدی در عملکرد……………………………………………………………………………….42

تحلیل تحولی باورهای  خودکارآمدی در گستره زندگی………………………………………………………43

فرایندهای فعال شده کارآمدی………………………………………………………………………………..45

ج- سوابق پژوهش ………………………………………………………………………………………….49 

 فصل سوم:روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………59

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 60

حجم نمونه و شیوه نمره گذاری………………………………………………………………………………60

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………….60

ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………..60

پایایی مقیاس خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………61

روایی مقیاس خودکارآمدی……………………………………………………………………………………..62

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………..62

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….62

روشهای آماری……………………………………………………………………………………………..63

روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………… 63

روش نمره گذاری …………………………………………………………………………………………..63

برنامه آموزشی پژوهش …………………………………………………………………………………….63

 فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………. 66

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..67

بخش توصیفی داده ها  ………………………………………………………………………………………68

تجزیه وتحلیل آماری  ……………………………………………………………………………………….70

 فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری  ……….. . ……………………………………………………….. 72

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….73

 یافته ها……………………………………………………………………………………………………… 73

بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..73

محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………78

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….79

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………….107

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………..110

ضمایم ……………………………………………………………………………………………………….111

ساختار جاسات 

پرسشنامه GSE 

  مقدمه

اساساً برای فردی که در اثر حادثه ای سلامت خود را از دست داده است ادامه روال گذشته میسر نیست حالات عاطفی جدید ، هیجانات روحی ، دلواپسی ، اضطراب ، ترس ، افسردگی از جمله مسائلی هستند که معمولاً فرد حادثه دیده انتظار آنها را می کشد و ممکن است به چنین پیامد هایی مبتلا گردد .همچنین فقدان یا از دست دادن واقعیت تمامیت جسمی و یا قسمتی از بدن ممکن است سبب بروز یک سری مشکلات شود ٬ افرادی که قطع عضو شده اند گاهی به علت ترس از طرد شدن به انزوا روی می آورند ، قابلیتهای خود را ندیده می گیرند ، اعتماد به نفس آنان مختل می شود و باورهایشان در مورد کارآمدی و توانمندی خود کاهش می یابد .

به اعتقاد شولتز (1990) افرادی که میزان حس خودکارآمدی آنها ضعیف است توانایی لازم دراعمال هرگونه نفوذ وتأثیر بررخدادها و شرایطی که آنان را تحت تأثیر قرارمی دهد ، ندارند . در نتیجه آنان معتقدند که هر گونه سعی و تلاش بیهوده و بی ثمراست وجای شگفتی نیست که آنها اندوه و نگرانی زیادی داشته باشند. در نتیجه احتمال اینکه این افراد انتظارات ضعیفی کسب کرده و حس خوکارآمدیشان کاهش یابد وجود دارد (وقری ، 1379)

موقعیت های فشارزای زندگی همواره می تواند بر میزان توانایی افراد در کنار آمدن با شرایط گوناگون مؤثر باشد و تداوم شرایط دشوار به نوبه خود موجب بروز یا تشدید نابسامانی های جسمانی و روانی شود . در چنین فضایی انسان ناگزیر است تا برای مقابله با پیامدهای ناشی از فشارهای زندگی به جستجوی راهکارهای مؤثر باشد ، از این رو سبک خاص شناختی یعنی همان باورها یا کسب صفاتی که بتواند شدت عوامل فشارزای زندگی را کاهش دهند ، اهمیت ویژه ای می یابند . (شفر، مارتین[1]1982؛ ترجمه بلورچی ،1375) .

 کسانی که در برابر موقعیت های فشارزا به جای احساس درماندگی ، موقعیت ها را در اختیار خود می بینند بیشتر احتمال دارد که برای تغییر موقعیت اقدام کنند. در مفهوم مبارزه جویی نیز ارزیابی شناختی[2] نهفته است  یعنی باور اینکه، دگرگونی درزندگی یک امرعادی است و بایستی آن را بیشتر به عنوان فرصتی برای رشد به شمار آورد تا تهدیدی برای احساس ایمنی (هیلگارد/ براهنی ،1375؛ نقل ازمجیدیان ، 1384) .

باور خودکارآمدی هم یکی دیگر از ویژگیهای شخصیتی یا نظام باورماست که در برابر فشار روانی می تواند به عنوان یک عامل تعدیل کننده عمل کند . بندورا ، بر ادراک فرد از کارآمدی شخصی به عنوان میانجی شناختی[3] تأکید می کند . در حین انجام یک عمل بر روی آن به داوری در مورد قابلیت های خود می پردازد و این داوری از قابلیت ها بر تفکر ، هیجان ، عاطفه و رفتار اثر می گذارد (بندورا، 1993) .

بیان مسئله

فردی که بطورکامل و با اطمینان اموری را که درشرایط عادی ازافراد عادی انتظار می رود، نتواند انجام دهد یا دراجرای اموربرمبنای استانداردهای موجود درجامعه ناتوان باشد، احساس ناامنی نموده و خود را حقیرمی شمارد وممکن است از باورهای خودکارآمدی ضعیفی برخوردار باشد . درواقع برداشت فرد از میزان ناتوانی ناشی ازنقص عضو عامل مهمی درسازگاری وکارآیی و انگیزه ای برای فرد درجهت حضور دراجتماع می باشد. در واقع هر نوع نقص عضو می تواند نارسایی و ناتوانی در فرد را تقویت کرده، موجب آزار خاطر او شود . یک نقص عضو ممکن است بسیار ناچیز باشد اما چگونگی برداشت و اهمیت دادن به آن برای فرد مهم است و ممکن است نقص عضوی ناچیز ببار آورنده اختلالات روانی بزرگ بوده است . 

همه ما آدمیان ، دارای نظام باورها[4]هستیم که دنیای ما را ساختار می دهد و به تجارب ما معنی می بخشد . ما بدون آنها سرگردان خواهیم بود . بعضی ازباورها نشانگر یک خود پویا و یک دنیای پویا هستند و دارای توان بالقوه برای تحول می باشند. این باورها ما را تشویق و ترغیب می کنند تا در جستجوی اصلاح و بهینه سازی نقص ها و رفع کمبودها باشیم و مسائلمان را حل کنیم ، و کمک می کنند تا تعیین گر باشیم . این باورها همچنین نظام انگیزشی ما را منسجم و یکپارچه می کنند و به طور نیرومندی در انتخاب ، مقاومت و فعالیت مداوم برای دستیابی آنها ، تأثیر می گذارند (دیویک[5]، 2000؛ نقل از کروئی ، 1382) .

 باورهای خودکارآمدی یا توانائی ادراک شده در موقعیت خاص ، تأ ثیر گسترده ای بر انگیزش ، حالات عاطفی و رفتار آدمی داشته و نوع فعالیتهای انتخابی او ، مقدار تلاش به کار گرفته شده ، مدت زمان ایستادگی در برابر موانع و محدودیتها و واکنشهای هیجانی فرد در موقعیت را تعیین می کند . به این ترتیب ، افراد برای انجام تکالیفی که در آن احساس توانایی یا شایستگی می نمایند ترغیب شده و از کارهایی که تصور ناکارآمدی یا نا توانی در آن را دارند ، اجتناب می نمایند . اهمیت این باورها تا آن حد است که اثر مهارتها ، تجارب قبلی ، توانایی های ذهنی و تفاوتهای جنسی در پیشرفت را کنترل می کند(پاجارس[6]،1997) .

بندورا) 1997) معتقد است ، حس نیرومند کا رآمدی از طرق مختلف ٬ دستاورد انسانی و بهزیستی فردی را ارتقا می بخشد ، خودکارآمدی درک شده برمیزان استقامت ، جدیت و پشتکار فرد برای نیل به اهداف مورد انتظار دربرخورد با موانع ، اثر می گذارد . افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار ، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهایی مثبت می گیرند که آن بازخوردها به نوبه خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده به خودکارآمدی عمل می کنند . خودکارآمدی ٬ توان سازنده ای است که بدان وسیله ٬ مهارتهای شناختی، اجتماعی ،عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف ٬ به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود به نظروی داشتن دانش ٬ مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند ٬ بلکه باور انسان درباره تواناﺋیهای خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مٶثر است  .

درمیان مکانیسم های کارگزارهیچکدام پرنفوذ ترازباورهای افراد درمورد ظرفیت هایشان برای اعمال کنترل بر سطوح عملکرد و رویدادهای مؤثر درزندگی نیست . باورهای خودکارآمدی بر اینکه افراد چگونه فکر می کنند چگونه برانگیخته می شوند وچگونه رفتار می کنند، اثر می گذارد (بندورا،1993/ نقل از حسن آبادی؛ 1384) .

در این پژوهش می خواهیم بدانیم آیا استفاده ازرویکرد شناختی- اجتماعی باعث افزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان می شود ؟

اهمیت وضرورت پژوهش

از آثار طبیعی جنگ ایران و عراق ، جانبازانی هستند که مبتلا به نوعی ناتوانی و معلولیت جسمی و یا بعضاً روحی می باشند . جامعه ما بنا برمبنای اخلاقی خویش ، خود را مؤظف به رفع مشکلات آنها می داند و از طرف دیگرجانبازان نیروهای انسانی فعالی هستند که در صورت برنامه ریزی صحیح و رفع موانع مربوطه می توانند به عنوان پشتوانه های عظیمی در توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شوند.  پرداختن به مسائل جانبازان در زمینه های گوناگون ، به شناخت هر چه بیشترآنها به عنوان افرادی مثمرثمر، پویا و فعال منجر می گردد و آنچه مسلم و محرز می باشد اینست که برای مسؤلان و برنامه ریزان کشور شناخت تواناییها ، نیازها و ویژگیهای رفتار و خصوصیات روانی ، اجتماعی، و علائق و نظرات جانبازان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این شناخت نه تنها باعث درک عمیق تر از مشکلات آنان می شود ، بلکه زمینه هایی را فراهم می آورد تا در طرح و برنامه ریزی و بکار گرفتن امکانات و ویژگیها ، نیازها و علائق آنها مورد توجه قرار گیرد و از آنجایی که اکثریت جانبازان و معلولین جنگ را افراد جوان تشکیل می دهند که آینده ای دراز را باید با شرایط جدید در زندگی جدید بسر برند ، بنابراین بررسی و شناخت مساﺋل ومشکلات آنها در جنبه های مختلف اجتماعی روانی ٬ … ضروری می باشد، طوریکه این ایثارگران خود را درآینده ای روشن و پرتلاش دریابند  . اهمیت این موضوع وقتی دو چندان می شود که بدانیم این جانبازان از جمله پرکارترین و فعالترین افراد جامعه بوده اند که بدلیل حضور مداوم خود در جبهه های جنگ  دچار نقص عضو شده اند .

پاجارس (1999) معتقد است : باورهای خودکارآمدی مبنایی برای انگیزش انسانی ، بهزیستی و پیشرفت شخصی فراهم می کند ، به این دلیل که اگرافراد باورداشته باشند که رفتارهای آنها می تواند نتایج یا پیامد های دلخواه آنها را ایجاد کنند ، آنها مشوقی برای عمل کردن یا تداوم کار در صورت مقابله با مشکلات دارند.  باورهای خودکارآمدی شامل ارزیابی فرد از توانایی هایش می باشد. باورهای افراد نسبت به توانایی شان روی رفتار به شیوه های مختلف از جمله انتخابهای آنها تأثیر می گذارد و باعث می شود که فرد جریان عمل را دنبال یا قطع کند.  امروزه شواهد تجربی زیادی نظر بندورا را تقویت می کنند که باورهای خودکارآمدی عملاًهرجنبه ای از زندگی انسانها را لمس می کند ، اینکه انسانها خوشبینانه یا بدبینانه ، بصورت خود تضعیفی فکرمی کنند  تا چه اندازه آنها خودشان را با انگیزه می کنند، درمواجهه با دشواری ها استقامت به خرج می دهند ، همچنین آسیب پذیری آنها به نسبت فشار روانی وافسردگی وایجاد فرصتهای زندگی ، بستگی به باورهای خودکارآمدی آنها دارد .                                                                                 

درمورد ضرورتهای خاص تحقیق آنگونه که بندورا مطرح می کند باورخودکارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است ٬ انجام وظایف توسط افراد مختلف با مهارتهای مشابه در موقعیتهای متفاوت به صورت ضعیف ٬ متوسط ٬ و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای خودکارآمدی آنها وابسته است . مهارتها می توانند به آسانی تحت تٲثیر خود شکی [7] قرار گیرند ٬ در نتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باورضعیفی نسبت به خود داشته باشند ٬ از تواناییهای خود استفاده کمتری می کنند و  افراد با خود کارآمدی بالا برفرصتهای ارتقای شغلی و غلبه بر موانع متمرکز می شوند ٬ با ابتکار و پشتکار عنان کنترل بر محیط و محدودیتها را بدست می گیرند. از میان آن تفکراتی که عملکرد انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد عاملی که در هسته مرکزی نظریه شناختی اجتماعی قرار دارد ، باورهای خودکارآمدی است.

تعداد صفحه :129

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید