دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: مدیریت کشاورزی

عنوان : ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش: مدیریت کشاورزی

عنوان:

ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

استاد راهنما:

دکتر محمد کاوسی کلاشمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                و

فصل اول                                                                                                                  8

  • مقدمه 9
  • بیان مساله 10
  • اهمیت و ضرورت تحقیق 12
  • اهداف تحقیق 14

1-4-1-  هدف کلی                                                                                   14

1-4-2-  اهداف اختصاصی                                                                          14

  • محدوده های تحقیق 15

1-5-1-  محدوده زمانی                                                                              15

1-5-2- محدوده موضوعی                                                                           15

1-5-3- محدوده مکانی                                                                              15

  • محدودیت های تحقیق                                                               15
  • تعریف مفاهیم کلیدی 15

فصل دوم                                                                                                               16

2-1- مقدمه                                                                                                   17

2-2- نظام­های مختلف کشاورزی                                                                         18

2-2-1- نظام کشاورزی متداول                                                                     18

2-2-2- نظام کشاورزی تلفیقی                                                                     19

2-2-3- نظام کشاورزی ارگانیک                                                                   19

2-3- اهداف و مزایای کشاورزی ارگانیک                                                              21

2-3-1- مزایای کشاورزی ارگانیک                                                                22

2-3-1-1- بهره وری درازمدت                                                          22

2-3-1-2- پایداری و امنیت غذایی                                                     22

2-3-1-3- اثرات زیست محیطی                                                        23

2-3-1-4- اثرات اجتماعی                                                               23

 

2-3-2- جنبه های تکنیکی زراعت در کشاورزی ارگانیک                                     24

2-3-2-1- مدیریت خاک در کشاورزی ارگانیک                                      24

2-3-2-2- مدیریت تغذیه گیاهی در کشاورزی ارگانیک                             25

2-3-2-3- مدیریت تناوب زراعی در کشاورزی ارگانیک                            25

2-3-2-4- مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک                          25

2-3-2-5- مدیرت کنترل آفات و بیماری­ها در کشاورزی ارگانیک                 25

2-4- معایب کشاورزی ارگانیک                                                                          26

2-4-1- گرانی محصولات غذایی ارگانیک                                                        26

2-4-2- نیروی کار بیشتر                                                                            26

2-4-3- تغذیه توسط کودهای دامی                                                                27

2-4-4- از بین رفتن محصول توسط آفات                                                        27

2-5- کشاورزی ارگانیک و حفاظت از محیط زیست                                                  27

2-6- چارچوب نظری تحقیق                                                                             27

2-7- قیمت­گذاری کالاها و خدمات                                                                     28

2-7-1-روش‌های غیرمتکی به منحنی تقاضا                                                      29

2-7-2- روش‌های متکی به منحنی تقاضا                                                         29

2-7-2-1- ترجیحات آشکار شده                                                        29

2-7-2-2- ترجیحات اظهار شده                                                        30

2-7-3-روش ارزش‌گذاری مشروط                                                               31

2-7-3-1- مراحل کاربرد روش CVM                                                 32

2-7-3-2- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها                                                 33

2-7-3-3- تکنیک‌های سؤال CVM                                                     33

2-7-3-4- نحوه تدوین مبالغ پیشنهادی                                                 35

2-7-3-5-تشکیل بازار فرضی                                                            36

2-7-3-6- مراحل انجام روش ارزش‌گذاری مشروط                                 36

2-7-3-7- اعتبار و قابلیت اعتماد بررسی‌های ارزش‌گذاری مشروط               37

2-7-3-7-1- اثر حوزه‌ای مکانی یا اثر القائی                            37

2-7-3-7-2- اثر توالی                                                      38

2-7-3-7-3- اثر اطلاعات                                                  39

2-7-3-7-4- اثرات روش استخراج                                       40

2-7-3-7-5- انحراف فرضیات                                            40

2-7-3-7-6- انحراف استراتژیک                                          40

2-7-3-8- دستورالعمل‌هایی اجرای روش ارزشگذاری مشروط                     41

2-8- بررسی سوابق پژوهشی                                                                              43

2-9- جمع بندی                                                                                             47

فصل سوم                                                                                                                 49

3-1- مقدمه                                                                                              50

3-2- سیمای منطقۀ مورد تحقیق                                                                        50

3-3- روش تحقیق                                                                                          50

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری                                               51

3-4-1- جامعه آماری                                                                              51

3-4-2- حجم نمونه                                                                                51

3-4-3- روش نمونه­گیری                                                                         51

3-5- متغیرهای تحقیق                                                                                     52

3-6- روش گردآوری داده­ها                                                                              52

3-6-1- مطالعات کتابخانه­ای                                                                      52

3-6-2- مطالعات میدانی                                                                           52

3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری تحقیق                                                           53

3-8- روش­های تجزیه و تحلیل آماری                                                                  54

3-8-1- الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت                                          54

3-8-2- روش دو مرحله‌ای هکمن                                                               58

3-9- جمع بندی                                                                                         60

فصل چهارم                                                                                                           61

4-1- مقدمه                                                                                                62

4-2- آمار توصیفی                                                                                        62

4-5- نتایج مدل دو مرحله ای هکمن                                                                  72

4-5-2- مرحله اول تفسیر نتایج الگو پروبیت                                                72

4-5-1- مرحله دوم تفسیر نتایج رگرسیون خطی.                                           73

4-6- نتیجه آزمون دو مرحله ای هکمن                                                                        73

4-7- مقایسه دو روش الگوی لاجیت و هکمن                                                               74

4-8- برآورد هزینه و درآمد برنج هاشمی معمولی و ارگانیک                                              74

4-9- نتیجه گیری                                                                                                        76

فصل پنجم                                                                                                                                       77

5-1- مقدمه                                                                                                              78

5-2- خلاصه تحقیق                                                                                                    78

5-3- بررسی نتایج                                                                                                      79

5-3- پیشنهادات                                                                                                        80

5-3- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده                                                                      81

منابع                                                                                                                                          82

 

فهرست جداول 

جدول 4-1-  آمار توصیفی ویژگی فردی و متغیرهای هزینه‌ای                                               62

جدول 4-2- فراوانی پاسخ افراد نمونه به پرسش­های نگرشی.                                                63

جدول4-3- وضعیت پاسخ گویی به سه درصد پیشنهادی برای محاسبه تمایل به پرداخت برنج ارگانیک 63

جدول 4-4- نتایج آزمون تجزیه واریانس                                                                       64

جدول 4-5- نتایج حاصل از برازش الگوی لاجیت                                                             65

جدول4-6- محاسبه اثر نهایی الگوی لاجیت.                                                                   67

جدول 4-7- نتایج حاصل از برازش الگوی لاجیت.                                                            69                

جدول 4-8- محاسبه اثر نهایی الگوی لاجیت                                                                   71

جدول 4-9- نتایج مدل دو مرحله ای هکمن                                                                   72

جدول 4-10- مرحله اول الگو پروبیت.                                                                         73

جدول 4-11- پیش بینی تولید یک هکتار شالیکاری در استان گیلان در سال زراعی 92-91               75

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلان برای برنج ارگانیک می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی  و به روش توصیفی، همبستگی و به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف کنندگان برنج شهر رشت می‌باشد که در این پژوهش با استفاده از اطلاعات پیش آزمون و روش میشل و کارسون در سطح معنی‌داری پنج درصد و اختلاف WTP واقعی و برآوردی 10درصد، تعداد 294 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روایی محتوایی و ظاهری ابزار پژوهش توسط متخصصان و اساتید دانشگاه  به دست آمد و جهت تامین اعتبار پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن 875/0 به دست آمد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و از شاخص‌های آماری نظیر ضریب همبستگی، آزمون t و رگرسیون خطی استفاده شده است. به‌غیر از استفاده از مدل لاجیت از مدل دو مرحله ای هکمن نیز در این پژوهش استفاده شد که نتایج مدل لاجیت نشان می­دهد ارتباط معنی داری در سطح یک درصد بین متغیرهای تحصیلات، درآمد ماهانه، شناخت از فواید برنج ارگانیک، سنجش و نگرش مصرف کنندگان محصولات ارگانیک با پذیرش برنج ارگانیک وجود دارد و میزان تمایل به پرداخت در این مدل برای یک کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی معادل با 24/8 درصد است و در مدل هکمن ارتباط معنی‌داری در سطح یک درصد بین متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد ماهانه خانوار‌، سنجش و نگرش مصرف کنندگان محصولات ارگانیک با پذیرش برنج ارگانیک وجود دارد و میزان تمایل به پرداخت در این مدل برای یک کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی معادل با 13/6 درصد است.

  • مقدمه

در دهه 50 میلادی دو عامل افزایش جمعیت و محدودیت منابع اولیه تولید، موجب بروز انقلاب سبز در دنیا شد. انقلابی که به موجب آن کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی صنعتی حرکت کرد. استفاده از نهاده‌های شیمیایی مانند کود و سم از ارمغان‌های کشاورزی صنعتی بود. اما استفاده  بی‌رویه از این نهاده‌ها موجب شد تا در کمتر از دو دهه مشکلات و معضلاتی در فرآیند تولید به وجود آید و سلامت محصولات کشاورزی و به تبع آن سلامت مصرف‌کنندگان به مخاطره بیافتد.

اتکای بی­رویه بر نهاده­های خارجی به ویژه، کودها و سموم شیمیایی، ماشین­­­­­­­­­آلات کشاورزی و بهره‌برداری بی­رویه از آب و خاک فشار بی­رویه­ای را بر محیط زیست طبیعی همچنین سلامت جامعه وارد ساخته است. به طوری که در دهه­های اخیر به دلیل نگرانی از این مشکلات‌، نظام­های کشاورزی مدرن مورد انتقاد شدید قرار گرفت و یک اجماع جهانی به وجود آمد تا نوعی کشاورزی را توسعه دهد که بتواند ضمن افزایش بهره­­­وری، کمترین آسیب را وارد سازد (کاظمی، 1391). در واقع تاثیر نامطلوب و اثرات باقی مانده مصرف انواع مواد و سموم شیمیایی در تولیدات غذایی و محیط زیست در کشورهای صنعتی پیشرفته، سبب شده است کشاورزی در جهتی کاملا متضاد با روش مدرن تحول یابد که آن جلوگیری از مصرف هرگونه مواد شیمیایی یا نهاده مصنوع انسان در تولیدات زراعی و باغی و دامی است (Kavoosi Kalashami et al, 2012). نگرانی‌هایی که از بابت باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، سبب توجه به کشاورزی ارگانیک در بسیاری از کشورهای دنیا شد به طوری که در سال‌های اخیر تولید محصولات ارگانیک در جهان رشد فزاینده‌ای داشته است.

در کشاورزی ارگانیک استفاده از نهاده‌های سنتز شده مانند کودها و سموم شیمیایی، آفت‌کش‌ها‌، داروهای دامپزشکی و گیاهان اصلاح‌شده ژنتیکی جایگاهی ندارد. در واقع کشاورزی ارگانیک موجب تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم‌های زیستی، چرخه‌های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می‌شود. به عبارت دیگر محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که مراحل رشد آنها به صورت طبیعی است و در خاکی رشد  می‌کنند که از چند سال قبل هیچ‌گونه سموم دفع آفات گیاهی مانند علف‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها استفاده نشده و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی و کودهای جانوری تقویت شده است. همچنین در ترکیب محصولات ارگانیک هیچ‌گونه اصلاح ژنتیکی انجام نمی‌شود و به همین دلیل رنگ، بو، اندازه و شکل این محصولات طبیعی است. در بسیاری از کشورهای دنیا نماد محصولات ارگانیک سیب کوچکی است که از آن یک کرم خندان خارج شده است. در واقع این نماد بیانگر آن است که این محصول به دلیل عدم سمپاشی آفات طبیعی خود را از دست نداده و به علت عدم استفاده از کود شیمیایی طعم واقعی خود را حفظ کرده و به اندازه طبیعی رشد کرده است.

الگوهای مصرف کنونی محصولات ارگانیک در کشورهای درحال توسعه به ویژه در مناطق شهری ناپایدار است، افزایش بهره‌وری و پیشرفت‌های فن‌آوری به تنهایی برای رسیدن به رشد مصرف محصولات ارگانیک در جامعه کافی نیست، همچنین آمادگی مصرف‌کننده برای پرداخت هزینه برای محصولات ارگانیک ایجاد چالش دیگر برای حفظ مصرف به دلیل قیمت محصولات ارگانیک به نسبت محصولات معمولی است. قیمت محصولات ارگانیک بعضی مواقع تا دو برابر بیشتر از محصولات معمولی در بازار است از این رو، قیمت مانع مصرف افراد کم درآمد و همیشه شکایت مشتریان در مورد قیمت بیش از حد بالا این محصولات دارد. افزایش شیوع بیماری‌ها، همراه با ظهور آگاهی عمومی از خطرات ناشی از فرآوری مواد غذایی نگرانی نسبت به روش‌های ایمن‌تر و سالم‌تر در تولید مواد غذایی و تولید محصولات ارگانیک مطرح کرده است، به همین دلیل، بسیاری از دولت‌ها کشاورزان را تشویق به رفتن بسمت کشاورزی ارگانیک از طریق نوآوری، بازاریابی و ارتباطات و با همکاری مصرف‌کنندگان برای دستیابی به شیوه زندگی سالم‌تر و پایدارتر می‌کند (Valerian et al, 2011). از این رو این حرکت بسوی پذیرش تولید و استفاده از محصولات ارگانیک نیازمند انجام تحقیقاتی است تا مشخص شود که دانش تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات ارگانیک چه میزان است. به عبارتی دیگر، بدون شناخت و آگاهی از عوامل مزبور هرگونه اقدامی منجر به هدر رفتن منابع مادی و انسانی خواهد ش

  • بیان مسأله

همگام با افزایش جمعیت مصرف مواد شیمیایی در بخش کشاورزی با رشد چشم‌گیری روبرو بوده است. برطبق آمار در یک دهه گذشته میزان مصرف کودهای شیمیایی در ایران از 4/2میلیون تن در سال 1378 به 4/3 میلیون تن در سال 1387 افزایش یافت و همچنین، سالیانه بیش از 27 هزار تن آفت‌کش شیمیایی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود (رجبی و همکاران،1392).

سیستم­های کشاورزی مبتنی بر مصرف بی­رویه سموم و مواد شیمیایی، توازن و تعادل اکوسیستم‌های زراعی و طبیعی را برهم زده و حاصلخیزی خاک را نیز کاهش می­دهند. تحقیقات مختلف نشان داده­اند که سموم و آفت‌کش‌ها   اثرات مستقیمی بر روی موجودات زنده، دام و به ویژه انسان دارند (رزمجو، 1377).

علی‌رغم ارتقاء آگاهی­های عمومی در سطح جهان نسبت به خطرات کاربرد بی­رویه کودها و آفت‌کش‌های شیمیایی، هر ساله در ایران شاهد افزایش هزینه­های بهداشتی و زیست محیطی ناشی از کاربرد این مواد در بخش کشاورزی هستیم (نسیمی، 1379).

عدم آگاهی و نبود دانش فنی کشاورزان باعث استفاده غیربهینه از نهاده­های کشاورزی گردید به نحوی که شواهد موجود نشان می­دهد که مصرف بیش از حد برخی نهاده­های کشاورزی نه تنها باعث افزایش تولید نگردید بلکه موجبات کاهش تولید را فراهم ساخت (عمانی، 1380). در این راستا، عمده نگرانی­های موجود در گزارش­های جهانی، در رابطه با کاهش سریع و جدی منابع پایه کشاورزی از طریق فرسایش خاک، شوری زمین­ها، بیابان­زایی، انقراض گونه­های گیاهی و جانوری و آلودگی محیطی می­باشد. عامل اصلی این نگرانی­ها، ناشی از استفاده بی­رویه سموم دفع آفات، کودهای شیمیایی و ادوات کشاورزی و گسترش کشت مکانیزه بوده است (ذوقی، 1376). ضروری به‌نظر می‌رسد که از مصرف بی‌رویه آفت‌کش‌ها و دیگر مواد شیمیایی که باعث افزایش بیماری‌های مانند انواع سرطانست گرفته شود آمار بدست آمده از مرکز ثبت آمار سرطان ایران، سرطان بعد از بیماری‌ها قلبی عروقی دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای کمتر توسعه یافته است و به تنهایی بیش از بیماری‌ها سل، ایدز و مالاریا افراد را بکام مرگ می‌کشاند بطوریکه در صورت عدم مداخله جهت پیشگیری از بروز آن در 10سال آینده شاهد مرگ بیش از 85 میلیون نفر در جهان خواهیم بود. در حال حاضر سرطان عامل 12% مرگ و میر در سرتا سر جهان است پیش‌بینی‌ها نشانگر آن‌است که تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان در کل جهان تا 45% طی سالهای 2007 تا 2030 افزایش خواهد داشت (از 9/7 میلیون به 12میلیون مرگ می‌رسد). در دهه‌ی1960 نزدیک به 25 در صد بار بیماری‌ها سرطانی در کشورهای با در‌آمد متوسط و پایین گزارش شده بود که در سال2010 به 55 درصد و در سال 2020 به 70 درصد با میزان بروزی نزدیک به  بیست میلیون نفر می‌رسد و بیشترین تأثیر را نیز در این کشورها خواهد داشت، چرا که با افزایش جمعیت جهان و متوسط سنی آن، افزایش امید زندگی و بهبود وضعیت بهداشت و کنترل نسبی بیماری‌ها واگیر و بویژه افزایش مواجهه با عوامل خطر محیطی، با افزایش بروز سرطان ها روبرو هستیم با توجه به نرخ رشد فعلی بروز سرطان اینگونه بنظر می‌رسد که تا سال 2030 سالیانه 13میلیون مرگ ناشی از سرطان خواهیم داشت که حداقل نه میلیون مورد آن در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، و شانس ابتلا به سرطان برای هر فرد در سال 2050 بین 50 تا 60 درصد خواهد بود. در ایران سرطان سومین عامل مرگ و میر است. سالانه بیش از 30000 نفر از هموطنان عزیز ما در اثر سرطان جان خود را از دست می دهند. از طرفی با افزایش امید زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور، پیشرفت تکنولوژی و دور شدن سبک زندگی از محیط پاک، سالم و بدون آلاینده های سرطانزای صنعتی  انتظار می‌رود موارد بروز سرطان در دو دهه آینده به دو برابر افزایش یابد بنابر پیش بینی سازمان جهانی بهداشت بروز سرطان در ایران در سال 2020 به 85653  مورد در کل جمعیت و میزان مرگ و میر ناشی از سرطان  به 62897 مورد خواهد رسید که امید می‌رود با برنامه ریزی صحیح  و علمی در جهت پیشگیری از بروز سرطان‌های قابل پیشگیری و کنترل، این میزان با گذشت زمان روند روبه افولی را نشان دهد(سایت رسمی ثبت آمار سرطان ایران)[1].

و از روش‌های سالم تر یا به عبارتی ارگانیک استفاده شود. این روش از نظر اقتصادی نیز برای زارعان به‌دلیل مصرف نکردن مواد شیمیایی با توجه به قیمت گران کودهای شیمیایی مقرون به صرفه‌تر بوده و کشاورزان به جای استفاده از کودهای شیمیایی و سموم به منابع بیولوژیک، حشرات مفید و کود سبز روی می‌آورند.

تعداد صفحه : 92

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید