دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیراسکندر نامه ی نظامی گنجوی برآیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

گرایش : زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی تأثیراسکندر نامه ی نظامی گنجوی برآیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه ی دریافت درجه ی کارشناسی ارشدM.A

گرایش: زبان و ادبیّات فارسی

 عنوان:

 بررسی تأثیراسکندر نامه ی نظامی گنجوی برآیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی

 استاد راهنما:

   دکتر محمد رضا ملک

 استاد مشاور:

دکتر  خالق زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب و عناوین

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                                               1

مقدّمه                                                                                                                              2

فصل اوّل: کلیّات                                                                                         4

1-1.هدف تحقیق                                                                                                                       5

1-2.پیشینه ی تحقیق                                                                                                            5

1-3.روش تحقیق                                                                                                                6

فصل دوّم : نگرشی به آثار و احوال نظامی گنجوی                                          7

2-1. نگرشی به آثار و احوال نظامی گنجوی                                                                          8

2-2.محل و زمان تولّد                                                                                                         8

2-3.تحصیلات                                                                                                                10

2- 4.استادان و مربّیان                                                                                                       10

2-5 . همسر و فرزندان                                                                                                       11

2-6.افکار و اندیشه ها                                                                                   12

2-7.زمان و مکان فوت                                                                                                     13

2-8 .پیروان و مقلّدان                                                                                                        13

2-9 .آثار نظامی گنجوی                                                                                                   14

2-9-1 .مخزن الاسرار                                                                                                      14

2-9-2 .خسرو و شیرین                                                                                                    14

2-9-3 .لیلی و مجنون                                                                                                        15

2-9-4 . بهرام نامه یا هفت پیکر                                                                        15

2-9-5 .اسکندر نامه                                                                                     15

فصل سوّم:  نگرشی بر آثار و احوال عبدی بیگ شیرازی                                  16

3-1 . نگرشی به آثار و زندگی خواجه زین العابدین علی(نویدی)عبدی بیگ شیرازی             17

فصل چهارم: نگرشی کوتاه  بر سیمای تاریخی و داستانی اسکندر مقدونی                23

4-1 . نگرشی کوتاه  بر سیمای تاریخی و داستانی اسکندر درشعر و ادب فارسی                       24

4-1-1. سیمای تاریخی اسکندر                                                                                          24

4-1-2. بازتاب سیمای اسکندر در ادبیّات فارسی                                                                  26

الف

فصل پنجم: بررسی و مقایسه ی اسکندر نامه ی نظامی گنجوی وآیین اسکندری     39

عبدی بیگ (نویدی  ) شیرازی

5-1. علل و انگیزه‌های عبدی بیگ شیرازی برای سرودن آیین اسکندری                                  40

5-2. علل وانگیزه‌ی نظامی گنجوی برای سرودن  اسکندر نامه                                                45

5-3- . پیروی عبدی بیگ شیرازی از نظامی در تقسیم کتاب خود                                           50

5-4.   شباهت درنیایش پروردگارو مدح پیامبر و معراج آن حضرت                                        52

5-5. گفتن داستان اسکندر در هر دو اثر  به طریق ایجاز                                                         56

5-6. ذکر مستندات  ومدارک داستان در هر دو اثر                                                                59

5-7. ذکرومقایسه  ی نسب اسکندر در دو اثر                                                                        60

5-8. دانش آموختن اسکندر از نقوماجس حکیم پدر  ارسطو                                                  63

5-9. مرگ فیلقوس و بر تخت نشستن اسکندر                                                                       64

5-10. گزارش آیین اسکندری و اسکندر نامه ی  نظامی در اصلاحات پس از جلوس اسکندر     65

5-11. گزارش حمله ی اسکندر به زنگبار                                                                             66

5-12. ساختن شهر اسکندریّه                                                                                              67

5-13. حمله‌ ی اسکندر مقدونی به ایران                                                                               69

5-14. کینه توزی اسکندر نسبت به زرتشتیان                                                                         71

5-15. به زن گرفتن اسکندر روشنک دختر دارا را                                                                 74

5-16. به پادشاهی نشستن اسکندر در استخر فارس                                                                74

5-17. بازگشت ارسطو به یونان و غارت میراث معنوی ایرانیان                                                75

5-18. رفتن اسکندر به جانب مغرب و زیارت کعبه                                                                76

5-19. فتح ارمنستان و سرزمین های شمالی                                                                           77

5-20. داستان نوشابه پادشاه بردع  و اسکندر                                                                         78

5-21. سیمای انسانی و عدالت جوی  اسکندر در اسکندر نامه ی نظامی                                    80

5-22. سیمای انسانی و عدالت جوی  اسکندر در آیین اسکندری عبدی بیگ                            81

5-23. سیمای پیامبر گونه ِی اسکندر در آیین اسکندری                                                         81

5-24. رفتن اسکندر به کوه البرز                                                                                         82

5-25. یورش اسکندر به هندوستان                                                                                      83

5-26. گزارش نظامی گنجوی  در اسکندر نامه  از جنگ اسکندر با چین                                  86

ب

5-27. گزارش عبدی بیگ شیرازی از جنگ اسکندر و خان خانان                                          90

5-28. تعداد و صفت لشکر چین در برابر اسکندر به گزارش عبدی بیگ شیرازی                       93

5-29. پیش‌درآمدهای توجیهی عبدی بیگ بر هر داستان                                                        95

5-30. تفاوت تعداد و محلّ ساقی نامه‌ها در اسکندر نامه ی نظامی و آیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی            96

5-31. کیفیّت میهمانی کردن خاقان، اسکندر مقدونی را در اسکندرنامه ی نظامی                      99

5-32. کیفیّت میهمانی کردن خاقان، اسکندر مقدونی را در آیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی 100

5-33. مناظره میان نقّاشان چین و روم  در اسکندر نامه ی نظامی                                            102

5-34. مناظره میان نقّاشان چین و روم  در آیین اسکندری                                                     103

5-35. پیکار اسکندر با روس ها در اسکندر نامه ی نظامی                                                     105

5-36. پیکار اسکندر با روس ها در آیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی                                 110

5-37. افسانه‌ی رفتن اسکندر به ظلمات                                                                              111

5-38. داستان رفتن اسکندر به ظلمات به نقل از عبدی بیگ  شیرازی                                     114

5-39. داستان قوم یأجوج و مأجوج  و ساختن سد از نظر عبدی بیگ شیرازی                          115

5-40. داستان قوم یأجوج و مأجوج  و ساختن سد از نظر نظامی                                             117

5-41. رسیدن اسکندر به پیامبری در خردنامه ی نظامی                                                        118

5-42. رسیدن اسکندر به پیامبری در آیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی                                120

5-43. رسیدن اسکندر به منتها الیه سرزمین‌های شمالی و دریافتن حقیقت                                121

رمز جهانگردی و پیامبری خود از سوی پروردگار به روایت نظامی

5-44. چگونگی مرگ اسکندر در خردنامه‌ی نظامی                                                            125

5-45. چگونگی مرگ اسکندر در آیین اسکندری عبدی بیگ                                              126

5-46. کناره گیری اسکندروس از سلطنت به گزارش نظامی                                                 128

5-47. کناره گیری اسکندروس از سلطنت به گزارش عبدی بیگ                                          128

5-48. آثار و ابنیه‌هایی که اسکندر ساخت و بر پا کرد                                                         128

5-49. ساختن شهر بلغار                                                                                                   129

5-50. انتقام اسکندر از یـونانیان                                                                                        133

5-51. چهره‌ی ایرانی اسکندر در  اسکندر نامه ها                                                                134

 فصل ششم :                                                                                                           136

بررسی و مقایسه ی صور خیال در هر دو اثر (نظامی و عبدی بیگ شیرازی )                                  137

فصل هفتم: نتیجه گیری                                                                                             149

6-1. نتیجه گیری                                                                                                            150

فهرست منابع                                                                                                              154

چکیده:

      اسکندر مقدونی با عمر کوتاه ولی  پرحادثه‌ و ماجراجویانه‌ی خود در ادبیّات فارسی جایگاهی بزرگ و قابل تأمّل  دارد. بیش از هفت اثر مستقل از قرن چهارم تا دهم در نظم ونثر پیرامون  زندگی افسانه‌ای این شخصیّت تاریخی از سوی شاعران و نویسندگان ایرانی با عنوان اسکندر نامه  تألیف گردیده است .  اسکندر نامه ی نظامی گنجوی   و آیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی  از جمله تألیفات اقماری در این زمینه هستند .

      این بررسی به مقایسه ی محتوایی و شکلی این  دو اثرپرداخته  و سیر حوادث و رخدادهای داستانی و هم چنین  زندگی ، رفتار ، گفتار و اعمال اسکندر را  مورد بررسی قرار داده است .در این بررسی  نخست نگاهی به زندگی و آثار نظامی گنجوی ، نگاهی به آثار و زندگی  عبدی بیگ شیرازی ، نگرشی به سیمای اسکندر و چهره‌ی تاریخی و افسانه ای  او  انداخته شده و سپس دو اثر مذکور با هم مقایسه گردیده و  و تشابهات و اختلافات آنان نشان داده شده است .

         واژگان کلیدی : اسکندر، اسکندر نامه ، آیین اسکندری ، نظامی ، عبدی بیگ ، مقایسه

مقدّمه :

    در میان مهاجمانی که  در طول تاریخ به ایران حمله ور گریده‌اند و برای مدّتی خاک این سرزمین را در چمبر قدرت خود درآورده‌ و بر مردم و سرزمین ‌های آن حکم رانده‌اند ، کمتر چهره‌ای توانسته است،چون اسکندر مقدونی اقبال آن را داشته باشد که تا این پایه مورد توجّه ادیبان و نویسندگان این سرزمین قرار بگیرد. ازآغازقرن چهارم تحت تأثیراساطیر و داستان های منابع عربی در ایران زمینه ی توجّه به این فاتح مقدونی فراهم آمد و منظومه ها ی شعری و داستان های منثوری  تحت عناوین  هم معنایی  چون  اسکندر نامه  ، آیین اسکندری ، جام سکندر ، آیینه ی اسکندر ی و غیره  توسّط شاعران بزرگی  چون فردوسی ، نظامی ، و همین طور نویسندگان و شاعرانی دارای پایگاهی متوسّط تر چون امیر خسرو  و عبدی بیگ شیرازی  ساخته و پرداخته شده است.

   مقایسه و تطبیق  محتوایی ، شکلی  و ادبی این آثار در میان اهل نظر و پژوهشگران داخلی  و خارجی دیر زمانی است که آغاز گردیده و در این زمینه کارهای  خوب و حایز اهمیّتی انجام گرفته است که در بخش پیشینه ی تحقیق به برخی از این کارها اشاره شده است .

    در این میان اسکندر نامه ی نظامی ، آیینه‌ی اسکندری امیر خسرو  و اسکندرنامه در شاهنامه‌ی فردوسی  بیشتر مورد توجّه پژوهشگران بوده‌اند.  آیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی حتّی به نسبت اسکندر نامه‌های منثور  کمتر  مورد توجّه قرار گرفته است و تا کنون چندان که باید  به این اثر توجّه نشده است.

     این بررسی با توجّه به این موضوع واحساس نیازی که  در این زمینه وجود داشت  اقدام به مقایسه ی  این  دو اثر از نظر محتوایی و شکلی  در یک مقدّمه  و هفت فصل کرده است . 

     در فصل  نخست  نگارنده کلیّات طرح را که مشتمل بر پیکره بندی تحقیق است ارائه داده و  به ترتیب  هدف تحقیق ، پیشینه و  روش تحقیق را مشخّص کرده است .

    در فصل  دوّم  پژوهشگر به طور اجمال نگاهی به آثار ، افکار و سیر حوادث  زندگی نظامی گنجوی  انداخته است . مباحثی چون  زادگاه  ، خانواده ، تحصیلات و پیروان  نظامی در این فصل مطرح گردیده است.

     در فصل سوّم  آثار و احوال  عبدی بیگ  شیرازی  و مجموعه‌ی تحقیقات و پژوهش های مرتبط با او مورد بررسی  قرار گرفته است .

    در فصل چهارم نگارنده  ضمن اشاره به سیر حوادث زندگی اسکندر مقدونی از نظر تاریخی و داستانی، با اشاره به علل رواج اسکندر نامه نویسی در ادبیّات فارسی، مقایسه‌ای بین این اسکندر نامه ها انجام داده است .

در فصل پنجم که بدنه‌ی اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد ، نگارنده  مقایسه ا‌ی  تطبیقی میان حوادث و رخدادها و  تبیین شباهت ها و اختلافات این دو اثر  انجام داده است ،  و با آوردن شواهد و دلایلی  به روشن نمودن علل اختلاف و دلایل شباهت ها پرداخته است .

درفصل ششم به بررسی و مقایسه ی اجمالی صور خیال در هر دو اثر پرداخته شده است .  

در فصل هفتم  که فصل  نتیجه گیری است . آراء پژوهنده و یافته‌های تحقیق  ارائه گردیده و نگارنده  نظریات خود را که نتیجه‌ی بررسی است  بیان کرده است.

در ضمن با توجه به رسم الخط رایج زمان عبدی بیگ شیرازی که کلمات دو بخشی و حروف اضافه به متمم پیوسته نوشته می شدند سعی نگارنده بر آن بوده است که در حد توان به صورت رسم الخط امروزی و جدا نوشته شوند. 

 

 هدف تحقیق :

     در سال های اخیر تحقیقات  نسبتاً  خوبی در رابطه با مقایسه و بررسی اسکندرنامه های منظوم و منثور از  سوی اساتید فن به عمل آمده است. این اسکندر نامه ها از قرن چهارم در ایران آغاز گردیده و قریب به هفت قرن ادامه یافته است. هدف از انجام این بررسی، مقایسه ی محتوایی و شکلی اسکندر نامه‌ی نظامی گنجوی با آیین اسکندری مولانا عبدی بیگ (نویدی ) شیرازی است . در این بررسی با یک مقایسه‌ی تطبیقی سیر حوادث و رخدادهای پیش آمده در داستان های مربوط به اسکندر مقدونی در این دو اثر بررسی و تفاوت‌ها و شباهت های آن ها مورد بررسی قرار می گیرد .   

  • پیشینه ی تحقیق:

      درباره ی اسکندر  و سیر حوادث زندگی کوتاه و پر ماجرای  او از منظر تاریخی تا کنون آثار گوناگونی پدید آمده است ،که بخش قابل توجّهی از آن ها مربوط به حوزه ی این بررسی          نمی گردد. 

        بنابر این در این قسمت تنها به آثاری اشاره  می شود که رویکردی ادبی به این موضوع داشته‌اند .

       یکی از مهم ترین آثاری که در پیوند با اسکندر در ادبیّات فارسی پدید آمد، کتاب «اسکندر و ادبیّات ایران» نوشته ی سیّد حسن صفوی است. نویسنده در این نشر کوشیده، به گونه ای مفصّل داستان اسکندر در شاهنامه ی فردوسی و اسکندر نامه ی نظامی را با یکدیگر مقایسه کند و تفاوت و شباهت های آن ها را بررسی نماید. در بخشی از این کتاب به چگونگی پیدایش داستان اسکندر و شخصیّت مذهبی او اشاره شده است. هم چنین در این کتاب بیشتر جنبه ی مثبت چهره ی اسکندر نمایانده شده و به تناقض های موجود در باره ی او در سایر آثار  توجّهی نشده است. این کتاب در سال 1364  از سوی  انتشارات امیر کبیرتهران  انتشار یافته است .

     اثر دیگری که در این جا می توان به آن اشاره کرد کتاب  «اسکندر و اسکندرنامه ها»  تألیف حسین رزمجو می باشد. رزمجو در این بررسی به مقایسه ی چهره ی اسکندر در شاهنامه و اسکندر نامه ی نظامی پرداخته و برخلاف انتظاری که از عنوان کتاب برمی آید، جز معرّفی چند سطر آثاری که به پیروی از اسکندرنامه ی نظامی سروده شده، سخن دیگری نگفته است . این اثر در سال 1380 از سوی انتشارات کاوش به بازار کتاب آمده است .

    «اسکندر ،ایران ، نظامی» عنوان اثری است   که محمّد حسین کرمی درباره ی سیما و شخصیّت اسکندر دراسکندرنامه و شاهنامه نوشته است. در این اثر  بیشتر بر چهره ی مثبت اسکندر تأکید شده است. این کتاب در سال 1385 از سوی انتشارت  راه نو در تهران منتشر شده است .

     تا کنون تحقیقات گسترده‌ای از سوی پژوهشگران صاحب نام ایرانی و بین المللی در باره‌ی نظامی گنجوی و آثار او به طور خاص منتشر شده است که در این جا می توان به                « پیر گنجه » اثر عبد الحسین زرّین کوب اشاره کرد.

     این کتاب  درباره ی زندگی، احوال، آثار و اندیشه ی “نظامی گنجوی “به رشته ی تحریر در آمده است . زرّین‌کوب در این اثر ابتدا وضعیّت شهر “گنجه “را از نگاه تاریخی و قومی بررسی کرده و این نکته را خاطر نشان ساخته که شهر گنجه در عهد نظامی مرز میان سرزمین‌های اسلامی و دنیای مسیحیّت بوده و همین امر حضور جنگیان و خونیان را در آن سرزمین بیشتر کرده است .در پی آن، شرحی از زندگی نظامی و عزلت ‌نشینی او به میان آمده آن گاه هر یک از پنج گنج نظامی ( مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، هفت پیکر، لیلی و مجنون و اسکندرنامه) شرح و تفسیر شده است .مباحث بعدی کتاب به زبان نظامی و شیوه ی داستان سرایی او، هم چنین نقد و تحلیل اندیشه ی این شاعر “(در جست و جوی ناکجاآباد “که تعبیر نویسنده از دغدغه‌های عرفانی نظامی است) اختصاص یافته است .این کتاب در 360 صفحه تا کنون بارها تجدید چاپ گردیده است .

         در خصوص عبدی بیگ شیرازی وبررسی آثار او تا کنون اثر مستقلی تألیف نگردیده است و تنها در مقالاتی به طور پراکنده به آثار این شاعر و مورِّخ عهد صفوی پرداخته شده است . گسترده ترین کار  در این حوزه مربوط به ابوالفضل رحیموف می باشد که در مقدمه‌ای  بر نسخه ی خطّی این شاعردر سال  1977. م  نگاشته  است .

    این تحقیق در نوع خود تازه ترین کاری است که به مقایسه‌ی دو اثر اسکندر نامه ی نظامی و عبدی بیگ شیرازی و نقاط تشابه و اختلاف این دو اثر پرداخته و به طور گسترده‌ای به شرح و تحلیل اشتراکات و افتراقات  این دو اثر می پردازد . 

روش تحقیق

         این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته و نگارنده کوشیده است برای شناخت           دقیق تر و جزئی تر چهره ی افسانه ای اسکندر، رفتار، گفتار و کردار اسکندر و دیگر شخصیّت ها درباره ی او و هم چنین دیدگاه های مؤلّفان آثار پدید آمده در پیوند با اسکندر بخش هایی را بیاورد و بررسی مختصری از سیمای اسکندر در تاریخ  و اسکندرنامه‌های فارسی  ارائه داده و سپس به طور گسترده حوادث و رخدادهای این داستان را در دو اثر مورد بحث و بررسی قرارداده و واکاوی کند. 

   در این بخش ها تفاوت ها و شباهت های آثار یاد شده درباره ی اسکندر نیز بررسی می شود. گفتنی است در آغاز هر بخش برای آگاهی بیشتر به کوتاهی مطالبی تاریخی نیز درباره هر موضوع ارائه گردیده است . 

فصل دوّم

2-1. نگرشی به آثار و زندگی حکیم نظامی گنجوی

     جمال‌الدّین ابومحمّد الیاس بن یوسف نظامی معروف به نظامی گنجوی  (۵۳۷ – ۶۰۸ قمری) شاعر و داستان سرای بزرگ ایران و از افتخارات بزرگ زبان و ادب فارسی، یکی از بزرگ ترین ارکان شعر و ادب فارسی به شمار می رود . آثار او در مضمون پردازی  و تصویر سازی در میان شاعران کهن بی مانند است . آثار نظامی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در میان شاعران فارسی زبان از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و به نظر بسیاری از متخصّصان و محقّقان یکی از پنج پایه ی اصلی شعر فارسی بعد از  فردوسی ، مولوی ، سعدی و حافظ است. او  در حوالی سال 530 ه.ق در شهر گنجه از شهرهای ولایت آذربایجان به دنیا آمد. از زندگی نظامی در کودکی و نوجوانی اطّلاع چندانی در دست نیست ولی براساس اشعار خود او  پدرش یوسف بن زکی مؤیّد و مادرش از بزرگان کرد بوده است. ظاهرا نظامی در سال های اولیّه ی زندگی خویش به مطالعه ی عمیق علوم و معارف زمان خود پرداخته و ره توشه های بسیاری  از علومی همچون ادبیّات فارسی، زبان و ادبیّات عرب،نجوم و هیئت، موسیقی، قرآن، حدیث، حکمت و عرفان اندوخته است که بعدها این اطّلاعات را در لابه لای اشعارخود به نمایش گذاشته است.

(نظامی ، 1388: پیشگفتار )

2-2 . محل و زمان تولّد

      برات زنجانی می نویسد  :« نظامی به سال 530 یا 540 هجری در گنجه متولّد شد .نام پدرش یوسف و نام مادرش رئیسه بود. نام جدّش «زکی» و نام جدّ اعلایش «مؤیّد» بوده‌است. زادگاه نظامی شهر گنجه (واقع در جمهوری آذربایجان کنونی) بوده‌ و اجدادش را اهل تفرش (در استان مرکزی ایران) گفته‌اند. پدرش زاده ی تفرش و مادرش نیز کُرد ایرانی بوده‌است .او در سنین کم یتیم شد و دایی‌اش، بزرگش نمود.. برخی اصل او را از عراق، نواحی قم و تفرش می دانند. هر چند که او از زادگاه خود خشنود نبود، امّا تمام عمر خود را در گنجه سپری کرده است»

 ( زنجانی ، ۱۳۸۴ : 45)

      در رابطه با پدر او، بهروز ثروتیان این بیت در لیلی و مجنون را شاهد می‌آورد :

                 دهقان فصیح پارسی زاد                               از حال عرب چنین کند یاد

و می‌نویسد: «دهقان فصیح پارسی زاد به توضیحی کنایی آراسته ‌است و شاعر با کنایه اشاره می‌کند که این بخش مربوط به خود اوست. از نظر تاریخ، تحقیق در زندگی و آثار نظامی از اهمیّت برخوردار است و آن اینکه شاعر شغل و موقعیّت اجتماعی خود را که «دهقان» بوده‌است و هم چنین نژاد او که خود را «پارسی زاده» می نامد، به تصریح بیان داشته و هیچ گونه تردیدی در صحّت بیت و مطلب نیست و با تحقیق درباره ی دهقانان قرن ششم در آذربایجان و بررسی «پارسی» که آیا نظر او «ایرانی» است یا زبان «پارسی» و یا هر دو، گوشه هایی از حیات و موقعیّت اجتماعی شاعر آشکار می‌گردد.»

تعداد صفحه :164

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.