دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان : بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

 دانشگاه آزاد 

واحد رشت 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

 

عنوان:

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

 

استادراهنما:

دکترمحمدطالقانی

 

استادمشاور:

دکتر شهرام گیلانی نیا

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….3
  • تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….4
  • اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….6

4-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

2-4-1اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………….8

5-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………8

2-5-1سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………8

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….8

7-1 متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..9

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….14

  • تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………14
  • مدیریت در قرن 21………………………………………………………………………………………………16

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..20

5-2 چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………… ……………………22

6-2 اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ……………… 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….24

8-2 سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………27

13-2 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….29

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. 33

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..36

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….37

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………37

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..37

20-2 سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………38

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..38

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..38

23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..39

24-2 سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………40

25-2 هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..40

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………43

27-2 سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….44

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….45

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی…………………………………………………………………………………45

30-2 سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………46

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..47

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… 47

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 48

34-2اتوماسیون  اداری…………………………………………………………………………………………………49

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..49

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..50

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..51

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………52

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..52

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….54

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..55

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….56

 

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..59

44-2 خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..60

45-2 ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..61

46-2 بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….61

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………63

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….64

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………64

50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………65

51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………65

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….71

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………73

2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………73

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….74

4-3 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..75

5-3 برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..75

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………75

1-6-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..75

2-6-3  پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….75

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………77

8-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………81

2-4  داده ……………………………………………………………………………………………………………..81

3-4  اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….81

4-4 سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………83

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………83

6-4 جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………84

تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….94-84

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96

2-5 نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….97

3-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………97

محدودیت  ها …………………………………………………………………………….. …………………………98

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..99

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………102

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….103.

چکیده:

مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در  بهبود تصمیم گیری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید .  هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده  به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.

روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه  مذکور وجودنداشت

پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

 

فصل اول کلیات  تحقیق

کلیات  تحقیق

1-1مقدمه

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .

( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .

دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .

گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات  این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .

آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380)

داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .

مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .

رواج ریز کامپیوتر  در ادارات ، با انتشار  روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری  و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری  برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان  کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . سیستم اطلاعات  مدیریت درس طرح مختلف سازمانی و

 

با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . کامپیوتر ، سر عت ، دقت و صحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی استانداری گیلان را مورد بررسی قرار می گیرد .

2-1 تبیین موضوع تحقیق

مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه  شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .

اغلب مدیران تصمیم گیری را رخدادی منفرد می پندارند که در یک لحظه مشخص از زمان به وقوع می پیوندد. اما در حقیقت، تصمیم گیری فرایند آمیخته با بازی نهایی قدرت ، سیاست ها ، اختلافات شخصی و تاریخچه سازمانی است . رهبرانی که قدرت تشخیص این موضوع را دارند . تصمیماتی به مراتب بهتر از آنهایی می گیرند که کماکان بر این تصور پای می فشارند که تصمیمات ، رخداد هایی هستند تنها در کنترل ایشان . از همین رو است که گفته می شود بعضی از فرایند های تصمیم گیری موثر تر و کار آمد تر از بعضی دیگر هشتند ( گاروین ، ص 64:2001)

در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانبدارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای  می بینند که در آن به دفاع پردازش از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . اطلاعات را به صورت گزینشی ارائه  می کنند و با خودداری  از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند موثر تر وجود دارد که فرایند       جستجو گر است .

در طی این فرایند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند. هر چند در عمل این رهبری است که تصمیم نهایی را  به کارمی گیرد اما فردی که در فرایند تصمیم سازی مشارکت دارند ، باید باور داشته باشند که دیدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را یافته اند که بر تصمیم نهایی تاثیری  گذارند . موقع تصمیم گیری ، دسترسی به اطلاعات دقیق ، مرتبط ، صحیح و به هنگام ، عامل بسیار  موثری است . هر قدر محیط پیچیده تر باشد سرعت و شتاب افزایش بیشتری پیدا می کند و تصمیم گیری مشکل تر می شود . تنها چیزی که می تواند تصمیم گیری را سهل تر و عدم اعتماد را کاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقیق و به هنگام می باشد . کیفیت اطلاعات و. کارایی فرایند آن ، در  صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شود

 

تعداد صفحه :106

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید