دانلود دکترای عمومی دامپزشکی : بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی همولیزین­های استافیلوکوکوس­های جداشده از منابع انسانی و گاوی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع

دکترای عمومی دامپزشکی

رشته دامپزشکی

عنوان : بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی همولیزین­های استافیلوکوکوس­های جداشده از منابع انسانی و گاوی

دانشگاه شیراز

دانشکده دامپزشکی

نیمسال اول سال تحصیل 92 -93

 

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

 

 

موضوع:

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی همولیزین­های استافیلوکوکوس­های جداشده از منابع انسانی و گاوی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی همولیزین­های استافیلوکوکوس­های جداشده از منابع انسانی و گاوی

استافیلوکوکوس­ها میکروارگانیسم­هایی هستند که در شرایط خاصی می­توانند عامل ایجاد کننده بسیاری از عفونت­های انسان و حیوان باشند. برخی از سویه­های استافیلوکوکوس ترکیباتی تولید می­کنند که با قدرت بیماری­زایی آن­ها در ارتباط است. یکی از مهم­ترین آن­ها همولیزین است. استافیلوکوکوس اورئوس چهار نوع همولیزین آلفا، بتا، گاما و دلتا تولید می­کند. مطالعات مختلفی در مورد همولیزین­های استافیلوکوکوس اورئوس انجام شده است، اما در ارتباط با سایر جدایه­های دامی و انسانی اطلاعات دقیقی در مورد نقش همولیزین در بیماری زایی در دست نیست. لذا هدف از این مطالعه بررسی انواع همولیزین در گونه­های مختلف استافیلوکوکوس جدا شده از منابع انسانی و حیوانی بر اساس خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی است. در این مطالعه 9 سویه مرجع از سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران تهیه شد و40 جدایه استافیلوکوکوس که 20 مورد منشا گاوی و 20 مورد دیگر منشا انسانی داشتند، جمع آوری شدند. پس از تایید جنس باکتری­های مورد مطالعه بر اساس تست­های بیوشیمیایی، نوع همولیزین بر اساس ناحیه ایجاد شده توسط هر یک از جدایه­های مختلف روی آگار حاوی خون گوسفند، خرگوش و اسب مشخص گردید و ژن­های کد کننده همولیزین­های مختلف با استفاده از روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 31جدایه دارای فعالیت همولیتیک بودند. با بررسی ژنوتیپی همولیزین­ها مشخص شد که ژن hla و hld در همه جدایه­ها وجود دارد. ژن hlg در هیچ جدایه­ای یافت نشد و 11 جدایه­ دارای ژن hlb بودند. با بررسی فنوتیپی همولیزین­ها مشخص شد که بیشتر جدایه­های گاوی همولیز دلتا و بیشتر جدایه­های انسانی همولیز آلفا داشتند. نتایج بررسی­ها نشان داد که همولیزین­های جدایه­های مختلف استافیلوکوکوس تفاوت­هایی از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی دارند همچنین تظاهر فنوتیپی همولیزین روی محیط کشت تنها با وجود ژن کد کننده آن امکان پذیر است در صورتی که عکس آن صادق نیست و امکان عدم بیان ژن همولیزین وجود دارد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل دوم: کلیات

1 – 2 ریخت شناسی و رنگ آمیزی……………………………………………………………………………………………………………..3

2 – 2 ساختار و ترکیب…………………………………………………………………………………………………………………………………4

3 – 2 ویژگی­های رشد………………………………………………………………………………………………………………………………….4

4 – 2 جداسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

5 – 2 شناسایی و ویژگی­های کلونی…………………………………………………………………………………………………………….6

1 – 5 – 2 تولید رنگدانه……………………………………………………………………………………………………………….6

2 – 5 – 2 همولیز…………………………………………………………………………………………………………………………7

6 – 2 تست­های تشخیص بیماری­زایی جدایه­های استافیلوکوکوس…………………………………………………………….9

1 – 6 – 2 تست کوآگولاز…………………………………………………………………………………………………………….9

2 – 6 – 2 تست DNase…………………………………………………………………………………………………………..11

3 – 6 – 2 تست تایید وجود پروتئین آ……………………………………………………………………………………..11

7 – 2 جایگاه طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….12

8 – 2 گونه­های استافیلوکوکوس………………………………………………………………………………………………………………..12

1 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………..12

2 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس…………………………………………………………………………………..13

3 – 8 – 2 استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس………………………………………………………………………………14

4 – 8 – 2 استافیلوکوکوس همولیتیکوس…………………………………………………………………………………14

5 – 8 – 2 استافیلوکوکوس سیمولنس………………………………………………………………………………………15

6 – 8 – 2 استافیلوکوکوس لوجاننسیس……………………………………………………………………………………15

7 – 8 – 2 استافیلوکوکوس کپیتیس…………………………………………………………………………………………15

8 – 8 – 2 استافیلوکوکوس زایلوسوس………………………………………………………………………………………16

9 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اینترمدیوس…………………………………………………………………………………..16

10 – 8 – 2 استافیلوکوکوس هایکوس………………………………………………………………………………………16

11 – 8 – 2 استافیلوکوکوس سیوری………………………………………………………………………………………..17

12 – 8 – 2 استافیلوکوکوس کروموژنز……………………………………………………………………………………..17

13 – 8 – 2 استافیلوکوکوس لنتوس…………………………………………………………………………………………17

9 – 2 بیماری­زایی…………………………………………………………………………………………………………………………….18

10 – 2 نقش استافیلوکوکوس در بیماری­های انسان………………………………………………………………………18

11 – 2 نقش استافیلوکوکوس در بیماری­های حیوان……………………………………………………………………..18

12 – 2 فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوس…………………………………………………………………………………19

13 – 2 فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوس­های کوآگولاز منفی…………………………………………………19

14 – 2 پاسخ به درمان………………………………………………………………………………………………………………………………20

15 – 2 آزمون­های تشخیص آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………….21

1 – 15 – 2 نمونه­ها………………………………………………………………………………………………………………..21

2 – 15 – 2 تهیه گسترش………………………………………………………………………………………………………21

3 – 15 – 2 کشت……………………………………………………………………………………………………………………21

4 – 15 – 2 تست کاتالاز………………………………………………………………………………………………………….22

5 – 15 – 2 تست کوآگولاز……………………………………………………………………………………………………………….22

6 – 15 – 2 تست حساسیت آنتی بیوتیکی……………………………………………………………………………..22

7 – 15 – 2 تست­های سرمی و تعیین تیپ…………………………………………………………………………….23

فصل سوم: مواد و روش­ها

1 – 3 مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….24

2 – 3 روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………27

1 – 2 – 3 جمع آوری نمونه­ها………………………………………………………………………………………………….27

2 – 2 – 3 جداسازی استافیلوکوکوس با استفاده از روش کشت………………………………………………27

فصل چهارم: نتایج

نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………46

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………50

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول 1 – 3 چهار جفت پرایمر ژن­های مولد همولیزین در استافیلوکوکوس…………………………………..32

جدول 1 – 4 نتایج تست­های بیوشیمیایی و مولکولی نمونه­های کنترل…………………………………………..37

جدول 2 – 4 نتایج تست­های بیوشیمیایی و مولکولی جدایه­های گاوی……………………………………………38

جدول 3- 4 نتایج تست­های بیوشیمیایی و مولکولی جدایه­های انسانی…………………………………………39

فهرست نمودار­ها

عنوان                                                                                                        صفحه

 

نمودار 1 – 4 میزان درصد فراوانی انواع همولیز بر اساس ژنوتیپ……………………………………………………..43

نمودار 2 – 4 میزان درصد فراوانی انواع همولیز بر اساس فنوتیپ…………………………………………………….43

نمودار 3 – 4 مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس ژنوتیپ……………………..44

نمودار 4 – 4 مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس فنوتیپ……………………..44

نمودار 5 – 4 میزان درصد فراوانی فعالیت همولیتیک و غیر همولیتیک…………………………………………..45

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                        صفحه

 

تصویر 1 – 3 همولیز کامل در استافیلوکوکوس………………………………………………………………………………….30

تصویر 1 – 4 کوکسی گرم مثبت خوشه انگوری استافیلوکوکوس در زیر میکروسکوپ……………………40

تصویر 2 – 4 تست اکسیداز منفی استافیلوکوکوس……………………………………………………………………………40

تصویر 3 – 4 تست کاتالاز مثبت در استافیلوکوکوس………………………………………………………………………..40

تصویر 4 – 4 تست کوآگولاز در لوله…………………………………………………………………………………………………40

تصویر 5 – 4 رشد روی مانیتول سالت آگار………………………………………………………………………………………..40

تصویر 6 – 4 همولیز بتا، همولیز دوتایی و بدون همولیز……………………………………………………………………41

تصویر 7 – 4 همولیز دلتا…………………………………………………………………………………………………………………….41

تصویر 8 – 4 همولیز دوتایی و آلفا……………………………………………………………………………………………………41

تصویر 9 – 4 تشدید همولیز در محل برخورد همولیز بتا و دلتا………………………………………………………..42

تصویر 10 – 4 مقایسه همولیز ایجادی روی محیط کشت حاوی خون گوسفند و اسب…………………..42

تصویر 11 – 4 عکس UV از محصولات واکنش زنجیره­ای پلیمراز……………………………………………………42

مقدمه و هدف

اعضای جنس استافیلوکوکوس میکروارگانیسم­هایی هستند که گونه­های مختلفی را شامل می­شوند. هریک از این گونه­ها می­توانند عامل ایجاد کننده بسیاری از عفونت­های شناخته شده باشند. استافیلوکوکوس­ها می­توانند از طریق محیط روی پوست، غشاهای مخاطی و دیگر اعضای بدن انسان و حیوان ساکن شوند (گان، 1989). این میکروارگانیسم­ها را می­توان به 2 دسته کواگولاز مثبت و کواگولاز منفی تقسیم کرد. کواگولاز منفی­ها میکروارگانیسم­های فرصت طلبی هستند که در شرایط خاصی در بدن انسان و حیوان عفونت­های شدیدی را ایجاد می­کنند و اغلب عامل اولیه بیماری در انسان و دام­ها محسوب می­شوند و بیماری­هایی از قبیل عفونت­های مجاری ادراری، روده­ای، گوش، ورم پستان، استئومیلیت، اندوکاردیت، منن‍‍‍ژیت، ذات الریه، ضایعات سطحی مانند فورونکولوز و بسیاری بیماری­های دیگر را ایجاد می­کنند (گان، 1989 و ترکیالماز، 2005).

استافیلوکوکوس اورئوس[1]یکی از عوامل مهم عفونت پستان در گاو بوده و به عنوان پاتوژن مهم انسانی نیز شناخته می­شود (ایسمون و ادلام، 1983 و آرستراپ، 1995). استافیلوکوکوس اورئوس ترکیبات مختلفی را تولید می­کند که با قدرت بیماری­زایی آن در ارتباط هستند، که یکی از مهم­ترین آن­ها همولیزین است. همولیزین استافیلوکوکوس­ها به عنوان یکی از مهمترین عوامل حدت باکتری شناخته شده است که در تهاجم باکتری و فرار باکتری از دسترسی سیستم دفاعی بدن شرکت می­کند (اندرسون، 1976 و ایندولو، 1989).

استافیلوکوکوس اورئوس چهار نوع همولیزین آلفا (α)، بتا (β)، گاما (γ) و دلتا (δ) را تولید می­کند که بررسی نقش این همولیزین­ها به عنوان عوامل حدت در مطالعات مختلفی نشان داده شده است (ویسمان، 1975 و آربوثنوت، 1981).

توکسین آلفا به دلیل اثرات همولیتیک، درمونکروتیک و نوروتوکسیک به عنوان فاکتور اصلی بیماری­زایی استافیلوکوکوس شناخته می­شود. توکسین بتا (همولیزین بتا) حاوی اسفنگومیلیناز بوده که علیه گلبول­های قرمز گوسفند و گاو فعال است، اما برخلاف توکسین آلفا نقش توکسین بتا در قدرت بیماری­زایی این میکروارگانیسم کمتر به اثبات رسیده است (داسیلوا و همکاران، 2005).

با توجه به اینکه مطالعات مختلفی نشان داده است که همولیزین­های استافیلوکوکوس اورئوس ارتباط خاصی با ایجاد تورم پستان دارند، اما در ارتباط با سایر جدایه­های دامی و انسانی اطلاعات دقیقی در مورد نقش همولیزین دربیماری­زایی در دست نیست، لذا هدف از این مطالعه بررسی انواع همولیزین درگونه­های مختلف استافیلوکوکوس جدا شده از منابع انسانی وحیوانی بر اساس خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی است.

کلیات

استافیلوکوکوس یک باکتری کروی شکل گرم مثبت است که در زیر میکروسکوپ به­صورت خوشه­های نامنظم شکل می­گیرد. این میکروارگانیسم در قسمت فوقانی دستگاه تنفس و سطوح پوششی بینی، نوک پستان، واژن حیوانات خونگرم وجود دارد. تاکنون 50 گونه و زیرگونه استافیلوکوکوس شناسایی شده است. استافیلوکوکوس­ها بر اساس توانایی­شان در لخته کردن پلاسما به دو دسته کوآگولاز مثبت و کوآگولاز منفی تقسیم می شوند (پیورالا و تاپونن، 2009).

استافیلوکوکوس عامل ایجادکننده بسیاری از عفونت­های فرصت طلب در انسان و حیوان شناخته شده است و در آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی مهم ترین پاتوژن جدا شده از عفونت­ها محسوب می­شود (یوگروس و همکاران، 2000).

تعداد صفحه : 74

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید