دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A.)

 

موضوع :

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استادان راهنما:

 

استاد مشاور:

 

سال تحصیلی:1390-1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………..  1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف و سوالات تحقیق ………………………………………………………………………….. 6

1-5- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………. 7

1-6- روش محاسبه متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………….. 7

1-6-1- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………… 7

1-6-2- شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری (متغیر مستقل) ………………………………………… 10

1-6-3- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی………………………………………………………………… 10

1-6-4- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت ……………………………………………………………… 11

1-7- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………… 11

1-8- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………… 12

1-9- روش جمع آوری داده­ها…………………………………………………………………………… 12

1-10- روش آزمون فرضیات …………………………………………………………………………… 12

1-11- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………. 13

1-12- قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………… 14

1-13- تعریف واژگان تحقیق …………………………………………………………………………… 14

1-14- خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………… 14

 

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری……………………………………………………………… 18

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………. 20

2-4- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری………………………………………………………………. 21

2-5- روش های اندازه گیری سرمایه فکری …………………………………………………………. 33

2-5-1- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………… 33

2-5-2- کارت نمره متوازن ………………………………………………………………………………. 34

2-5-3- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………… 34

2-5-4-  کنترل دارایی های ناملموس …………………………………………………………………. 34

2-5-5- جهت یابی تجاری اسکاندیا…………………………………………………………………… 35

2-5-6- شاخص سرمایه فکری …………………………………………………………………………. 35

2-5-7- نرخ بازده دارایی…………………………………………………………………………………. 36

2-5-8- روش تشکیل سرمایه بازار ……………………………………………………………………. 36

2-6- روش های مالی و مراحل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………. 37

2-7- مدل مدیریت سرمایه فکری ………………………………………………………………………. 37

2-8- توانمند تکنولوژی و اهمیت ارزیابی آن در واحدهای اقتصادی …………………………… 39

2-9- گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی………………………………………………………………… 40

2-10- تحقیق و توسعه و مراحل اساسی آن………………………………………………………….. 40

2-11- اهمیت فرآیند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی…………………………………….. 41

2-12- نوآوری و ضروریات آن…………………………………………………………………………. 42

2-13- مفاهیم نوآوری و تحقق و توسعه………………………………………………………………. 44

2-14- پیشینه تحقیقات سنجش نوآوری……………………………………………………………….. 45

2-15- بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات………………………………………………………………….. 47

2-16- شاخص­های کارآیی مالی………………………………………………………………………… 50

2-16-1- بازده مجموع دارایی­ها (ROA)…………………………………………………………….. 50

2-16-2- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E)……………………………………………………. 51

2-16-3- بازده سالانه سهام (ASR)……………………………………………………………………. 51

2-16-4- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE)……………………………………………… 52

فهرست مطالب                                                    

عنوان                                                                                                 صفحه 

2-16-5- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)…………………………………………………………….. 52

2-17- مفاهیم ارزش شرکت……………………………………………………………………………… 53

2-17-1- ارزش دفتری……………………………………………………………………………………. 53

2-17-2- ارزش بازار………………………………………………………………………………………. 54

2-17-3- ارزش با فرض تداوم فعالیت……………………………………………………………….. 54

2-17-4- ارزش با فرض انحلال شرکت………………………………………………………………. 54

2-17-5- ارزش ذاتی سهام یک شرکت……………………………………………………………….. 54

2-17-6- ارزش دارایی های مالی………………………………………………………………………. 55

2-18- عوامل تشکیل دهنده ارزش شرکت……………………………………………………………. 55

2-19- نظریه توبین در ارزشگذاری شرکت­ها…………………………………………………………. 57

2-20- تئوری (q) ………………………………………………………………………………………….. 57

2-21-ارزشگذاری شرکت­ها در ایران…………………………………………………………………… 59

2-22- روش­های فعلی ارزشگذاری شرکت­های در ایران………………………………………….. 61

2-23- پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق……………………………………….. 62

2-23-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………… 63

2-23-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………….. 68

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 72

3-2- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 72

3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به فرضیه های آماری……………………………………………. 73

3-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 74

3-5- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 74

3-6- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 75

3-7- حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………… 75

3-8- روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………. 76

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

3-9- دوره زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………… 76

3-10- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها………………………………………………………….. 77

3-10-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………….. 77

3-10-1-1- شیوه اندازه­گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………….   77

3-10-1-2-  شیوه اندازه­گیری سرمایه نوآوری………………………………………………………………     79

3-10-2- متغیرهای وابسته تحقیق………………………………………………………………………. 80

3-10-2-1- شیوه اندازه­گیری کارآیی مالی…………………………………………………………………..     80

3-10-2-2- شیوه اندازه­گیری ارزش شرکت………………………………………………………………….    80

3-11-شیوه آزمون فرضیات………………………………………………………………………………. 81

3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………… 82

3-12-1- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………….. 82

3-12-2- همبستگی………………………………………………………………………………………… 82

3-12-3- ضریب همبستگی………………………………………………………………………………. 82

3-12-4- ضریب تعیین……………………………………………………………………………………. 83

3-12-5- مدل های رگرسیون…………………………………………………………………………….. 83

3-12-6- فرض های اساسی رگرسیون………………………………………………………………… 84

3-12-7- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………… 85

3-12-8- آزمون معنی داری برای معادله رگرسیون………………………………………………….. 85

3-12-9- آزمون معنی دار بودن ضرایب……………………………………………………………….. 85

3-12-10- آزمون خود همبستگی جملات خطا……………………………………………………… 85

3-12-11- بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق……………………………………… 86

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 88

4-2- نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………. 88

4-2-1- تحلیل توصیفی در سطح کل داده ها ……………………………………………………….. 88

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

4-2-2- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع……………………………………….. 90

4-3- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………… 91

4-4- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی…………………………………………………………………… 92

4-5- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق……………………………………………………. 92

4-6- نتایج حاصل آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………… 93

4-7- نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………….. 95

4-8- نتایج حاصل آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….. 98

4-9- نتایج حاصل آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………….. 100

4-10- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………. 102

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 104

5-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………………………………………… 104

5-2-1- خلاصه نتایج فرضیه اول ………………………………………………………………………. 105

5-2-2- خلاصه نتایج فرضیه دوم………………………………………………………………………. 106

5-2-3- خلاصه نتایج فرضیه سوم………………………………………………………………………. 106

5-2-4- خلاصه نتایج فرضیه چهارم……………………………………………………………………. 107

5-3- خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق یا نتایج تحقیقات پیشین…… 108

5-4- پیشنهادهای برآمده از تحقیق……………………………………………………………………… 110

5-5- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 110

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..           112

منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………….         113

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..         116

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1) طبقه بندی پتی و گویتر……………………………………………………………………. 28

جدول 2-2) ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری…………………………………………………. 39

جدول 3-1) نحوه انتخاب و استخراج نمونه…………………………………………………………… 76

جدول 4-1) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق در سطح کل داده ها……………………………… 89

جدول 4-2) تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق به تفکیک صنایع ………………………………… 90

جدول 4-3) ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. 91

جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته…………………………………………………….. 93

جدول 4-5) نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیون آزمون فرضیه اول…………………… 94

جدول 4-6) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول……………………….. 95

جدول 4-7) نتایج تحلیل آماری الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم………………………… 96

جدول 4-8) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه دوم ………………………. 97

جدول 4-9) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه سوم……………………. 98

جدول 4-10) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه سوم…………………….. 99

جدول 4-11) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم……………….. 100

جدول 4-12) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه چهارم………………….. 101

جدول 4-13) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات……………………………………………… 102

جدول 5-1) نتایج آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………. 105

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 2-1) طرح ارزش اسکاندیا (طبقه بندی ادوینسون و مالونه)………………………………. 22

نمودار 2-2) طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود……………………….. 25

نمودار 2-3) طبقه بندی اولیه توسط هانتاس و لوونداهل…………………………………………… 29

نمودار 2-4) طبقه بندی لوونداهل……………………………………………………………………….. 30

نمودار 2-5) طبقه بندی لیم و دالیمور ………………………………………………………………….. 31

نمودار 2-6) طبقه بندی تجاری دانمارک……………………………………………………………….. 32

نمودار 2-7) شبکه منابع و فعالیتهای ناملموس ………………………………………………………. 38

 

چکیده:

در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت­ها نمی­باشد و تنها به اندازه­گیری ترازنامه مالی و دارایی ملموس اکتفا می­کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان­ها فراهم می­آورد و با استفاده از آن می­توان ارزش آتی شرکت­ها را نیز محاسبه کرد.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، روش حداقل مربعات جزئی می­باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت­های موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از 1383 تا 1388 می­باشد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با ارزش شرکت­های نمونه آماری رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه فکری مستقیم و معناداری و رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه نوآوری معکوس و معنادار است.

 

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه نوآوری، کارآیی مالی، ارزش شرکت، نرخ بازده دارایی­ها، تحقیق و توسعه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه  

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین­آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است.  بطوریکه در اقتصاد، دانش به عنوان مهم­ترین عامل تولید محسوب می­شود و از آن به عنوان مهم­ترین مزیت رقابتی سازمان­ها یاد می­شود.

همچنین با پیشرفت سریع تکنولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی بیولوژی از دهه ٧٠ الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانش به عنوان مهم­ترین سرمایه جایگزین سرمایه­های پولی و فیزیکی شد.(چن و همکاران[1] ، ٢٠٠۵)

یکی از ویژگی­های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه­گیری آن سخت است در صورتی که در گذشته سازمان­ها با استفاده از روش­های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند. ولی امروزه این روش­های حسابداری دارای کارآیی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهم­ترین اجزای دارایی­های نامشهود محسوب می­شود اگر در گذشته بیشتر دارایی­های سازمان­ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی­های سازمان­ها نامشهود هستند. (سالیوان و همکاران[2]، ٢٠٠٢)

موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری[3] و سرمایه نوآوری[4] با کارآیی مالی[5] و ارزش شرکت[6] در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این فصل، با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی و سطح بالا به پژوهش می­شود. بنابراین ابتدا مسأله تحقیق بیان می­شود. هدف از ارائه این بخش آشنایی با موضوع تحقیق بصورت کلی و درک جوانب آن بلحاظ علمی می­باشد. سپس در خصوص ضرورت انجام چنین تحقیقی در شرایط موجود بحث خواهد شد. در ادامه فرضیات تحقیق تدوین و مدل­های آماری لازم جهت آزمون آنها ارائه خواهد شد. در پایان کلمات کلیدی تحقیق به لحاظ عملیاتی تعریف خواهند شد.

 

1-2. بیان مسئله

دنیای امروز، اقتصاد صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که در آن تولید و بهره­برداری از دانش، نقش اصلی را در فرآیند ایجاد ثروت ایفا می­نماید. یکی از ویژگی­های متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش، جریان هنگفت سرمایه­گذاری در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش جدید به گونه بالقوه منابع نامحدودی ارائه می­کند؛ زیرا ظرفیت انسانی برای ایجاد دانش نامحدود است. دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری[7] سریعاً مکمل دارایی­های فیزیکی می­شوند. سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است. به بیان دیگر، منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت­ها است. (هانسن و ورنرفلت[8]،1989)

از این رو، در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه مالی، زیربنای اصلی برای پویایی و موقعیت آتی شرکت در اقتصاد دانش است لازم است منابع کلیدی و محرک­های عملکرد و ارزش در سازمان­ها توسط مدیران تعیین گردد؛ زیرا افزایش شناخت و بکارگیری سرمایه فکری به شرکت­ها کمک می­کند تا کاراتر، اثر بخش­تر، پربازده­تر و نوآورتر باشند افزون بر این، موفقیت رقابتی شرکت­ها به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایه فکری بستگی دارد. (زینکوسکی،2000)

یکی از راه­های موفقیت در بازار رقابتی محصول، راهبرد نوآوری در محصول است. این امر برای کسب مزیت رقابتی و تداوم آن مهم و ضروری است. در واقع شرکت­ها برای بقا و تداوم فعالیت نیازمند گونه­ای از مزیت­های رقابتی هستند که متمایز بودن محصول می­تواند یکی از آنها باشد. رسیدن به این مزیت رقابتی به سطح دانش موجود در شرکت بستگی دارد. چنانچه شرکت بتواند در مسیر سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه پیشگام باشد؛ امکان کسب و حفظ مزیت رقابتی متمایز بودن بیشتر خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این بررسی نه تنها در سطح کل شرکت­ها، بلکه در سطح صنایع مختلف نیز صورت می­گیرد.

براساس مباحث فوق، سوال اصلی تحقیق حاضر بشرح ذیل مطرح می­شود:

  • آیا بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با کارآیی مالی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

تعداد صفحه :128

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید