دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر پرخاشگری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش : عمومی

عنوان :  بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر پرخاشگری

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزش­های نیمه حضوری

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

موضوع:

بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر پرخاشگری

 نوجوانان و استرس والدینی

 استاد راهنما:

دکتر حمید علیزاده

استاد مشاور:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

پژوهش حاضر باهدف تأثیر آموزش خودکنترلی برکاهش پرخاشگری نوجوانان واسترس والدینی در سال 1391 درشهرستان اصفهان انجام شد. طرح این پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 60 نفر(30 نفرگروه آزمایش و 30نفرگروه کنترل) از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین مدارس راهنمایی شهراصفهان یک مدرسه انتخاب و پرسشنامه پرخاشگری توسط 150نفر از دانش آموزان تکمیل گردید.از بین دانش آموزانی که نمره ی آنها در این آزمون بیشتر از 12 شده بود، به صورت تصادفی ساده 60 نفر انتخاب و به دوگروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه پرخاشگری ایزنک(1975)، پرسشنامه تنیدگی والدینی ابیدین(1995)، پرسشنامه خودکنترلی رزنبام(1980)، پرسشنامه خودکنترلی دانش آموز از نظر معلم(1979)، هستند. برنامه آموزش خودکنترلی در طول 10 جلسه هفته ای دو جلسه برای گروه آزمایش اجرا گردید در حالیکه گروه کنترل برنامه عادی زندگی خود را طی می کردند. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات آموزش خودکنترلی ،پرخاشگری ،استرس والدینی و خودکنترلی دانش آموزان از نظر معلم در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. طبق نتایج حاصل آموزش خودکنترلی بر خودکنترلی دانش آموزان از نظر خودشان تأثیر نداشته است.

به طور کلی  این یافته ها بیانگر آن است که برنامه ی آموزش خودکنترلی به دانش آموزان گروه آزمایش کمک کرده است تا با بهبود خودکنترلی(ازنظر معلم)، پرخاشگری را کاهش داده و به طبع آن تأثیر مثبت بر استرس والدینی مادران آنها داشته باشد.

کلید واژگان: آموزش خودکنترلی، پرخاشگری، تنیدگی والدینی، خودکنترلی.

فهرست

مقدمه…………….1

بیان مسئله 3

اهمیت موضوع…………….7

فرضیه­های تحقیق………….9

تعاریف نظری و عملی……..9

فصل دوم : 11

ادبیات و پیشینه پژوهش 11

استرس والدینی 12

مدل تنیدگی والدینی ابیدین: 15

پیامدهای تنیدگی بر والدین وکودکان 17

عوامل تأثیر گذار بر تنیدگی والدینی و والدگری 18

عوامل برون خانوادگی تنیدگی والدینی: 18

پرخاشگری 23

انواع پرخاشگری: 24

عوامل تعیین کننده پرخاشگری: 25

اجتماعی بودن پرخاشگری: 27

نظریه خبرپردازی اجتماعی: 29

رویکرد روانپویشی : 30

پرخاشگری از دیدگاه پژوهشهای رفتاری: 31

کنترل پرخاشگری 36

رابطه خودکنترلی و پرخاشگری 38

تاریخچه ی خودکنترلی 39

خودکنترلی گری 42

ضرورت خویشتنداری 42

خودکنترلی و رفتارهای تکانشی 43

خود کنترلی وهوش هیجانی 46

خودکنترلی رفتاری و مؤلفه های آن 47

فصل سوم:روش پژوهش

فصل سوم : 61

روش تحقیق 61

فصل چهارم : 71

تجزیه و تحلیل داده ها 71

1-4) تجزیه و تحلیل داده ها 72

2-4) توصیف داده های آماری 72

3-4 ) تجزیه و تحلیل داده ها 79

1-3-4 ) بررسی فرض نرمال بودن  توزیع متغیرهای پژوهش 80

2-3-4 ) ارائه یافته های پژوهش با توجه به فرضیه های پژوهشی 80

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری 93

بحث ونتیجه گیری 94

تبیین نتایج…………103

نتیجه­گیری……………106

پیشنهادهای کاربردی…………106

پیشنهادهای پژوهشی………..107

محدودیت­های پژوهش…………..107

منابع …………………108

مقدمه

والدگری اغلب کار دشواری است. والدین مسئول فراهم کردن زمینه های آموختن سازگاری همراه با توسعه مهارتهای شناختی و اجتماعی فرزندان خود هستند (بتشاو وهمکاران، به نقل از کاساندرا ای. 2013).

درجامعه مدرن، والدین تحت استرس یا فشار روانی شدید هستند(وبستر،استراتون وداهل، 1995؛به نقل از لیل آبادی،1377).

استرس والدینی یک بازخورد روانی به تقاضای تبدیل شدن به چهره ی شایع وروزمره ی والد بودن در پدرومادر است. استرس والدینی هنگامی رخ می دهد که انتظارات والدین در مورد منابع نیاز وتقاضای والدینی با منابع موجود مطابقت نداشته باشد(دیتر دکارت[1]،2004).

سلامت روانی والدین با هر دو مورد فرزند پروری و بازخورد فرزندان مرتبط است (ماریت،ل.،مارتین ،سی[2].،2010).

به هرحال واضح است که بالا بودن استرس والدینی با مشکلات برونریزی و درونریزی فرزندان ارتباط دارد و مشکلات بیشتر فرزندان باعث استرس والدینی بیشتر در پدر ومادر می شود، (آبیدین[3] وهمکاران ،1992؛ اشفورد[4] وهمکاران،2008؛گلدبرگ[5] وهمکاران،1997؛ثیل[6] وهمکاران، 2011؛ مانیما،پورا[7]؛ 2012؛باکر[8] وهمکاران؛2003به نقل از اولیناویدیولین[9]).

در کودکی تعارضات، جلوه چندانی ندارند اما با افزایش سن و هنگام مواجهه با
دشواری های ویژه نوجوانی، کشمکش های درونی و بیرونی تظاهر بیشتری پیدا می کنند(ترجمه عبداله زاده،1378). اغلب روانشناسان براین عقیده اند که نوجوانی تمایز برجسته ای نسبت به سایر مراحل رشد دارد و این تمایز به سبب آن نیست که نوجوان با تغیرات اساسی در همه ابعاد زندگی اش مواجه می باشد، بلکه بیشتر به دلیل آن است که این تغیرات به طور همزمان و همه جانبه به وی که هنوز دارای آمادگی های لازم برای مقابله نیست، وارد می شود. در این دوره به علت تغییرات ساختار اجتماعی و رشد جسمانی، بین بلوغ فیزیولوژیکی و بلوغ اجتماعی، ناهماهنگی ایجادشده و می تواند منشأ بروز رفتارهای غیراجتماعی و یا حالت های روحی عاطفی بیمارگونه گردد (میچنبام1، 2007) .

پرخاشگری وتخاصم یکی از مسائل بسیار شایع درکودکان ونوجوانان وحائز اهمیت در تبیین علائم روانپزشکی کودکان ونوجوانان است.علامت بسیار مهمی که در بسیاری از اوقات والدین دانش آموزان به ویژه اولیای مدارس به سادگی از کنار آن می گذرند (ایروانی ومشهدی،1379).

با بررسی تنوع مشکلات دانش آموزان ومراجعان به مراکز مشاوره  میتوان مشاهده کرد که درصد بسیاری ازاین مراجعات توان مقابله با مشکلات بوجودآمده را ندارد، برخی ازآنهابه درک درستی ازعلتهای بوجودآورنده مشکل خودمی رسند ولی اذعان می کنند به هنگام رویارویی با مشکلات، کنترل خود را از دست داده وپس ازگذشت زمان از واکنش سریع وبدون کنترل خودپشیمان میشوند(کلمن،1998،ترجمه ابراهیمی وجوینده،1385).

در این پژوهش با مورد توجه قرار دادن ویژگیهای خاص دوره نوجوانی و روابط والد ـ  فرزند، به آموزش خودکنترلی درنوجوانان پرخاشگربه عنوان شیوه ای مداخله ای پرداخته وتأثیر آن را بر استرس والدینی ومیزان پرخاشگری آنها می سنجد که در نهایت به ارتقاء سلامت روان نوجوانان، بهبود روابط والد – فرزند و احساس کفایت بیشتر در مادران منجر می شود.

بیان مسئله

آمارها نشان می دهد که در حدود 10 میلیون نفر از جمعیت کشورمان را نوجوانان(گروه سنی 13 تا 20سال)، تشکیل می دهند، که این آمار حدود 14 درصد جمعیت کشور را شامل می شود(مرکزآمارایران،1392). بنابراین اهمیت مسائل مختلف زندگی این گروه عظیم و آینده ساز در تمامی زمینه ها بر کسی پوشیده نیست.

پرخاشگری از مسائل[متداول]در دوران نوجوانی است. همه روزه در مدارس نوجوانانی مشاهده می شوند که به علت زد وخورد، دعوا ورفتارهای پرخاشگرانه تنبیه انضباطی می شوند و با عکس العمل اولیای آن مدارس مواجه می گردند. نوجوانان پرخاشگر معمولاً قدرت مهار رفتار خود را ندارند ورسوم واخلاق جامعه ای راکه درآن زندگی میکنند به راحتی زیر پا می گذارند وحرکات آنها به حدی باعث آزار و اذیت اطرافیان می شود که به اخراج آنها از مدرسه می انجامد. آنچه که باعث توجه محققان به رفتار پرخاشگرانه شده است اثرات نامطلوب آن بر حالات درونی و روانی افراد است. عدم مهار رفتار پرخاشگرانه علاوه بر اینکه میتواند باعث ایجاد مشکلات بین فردی وجرم، بزه وتجاوز به حقوق دیگران شود، می تواند درون ریزی شده وباعث انواع مشکلات جسمی وروانی مثل زخم معده، سردردهای میگرنی، افسردگی گردد(الیس[10]،1998، به نقل از صادقی وهمکاران، 1381).

این مشکلات باعث می شود والدین احساس عاجزشدن کنند واز تربیت صحیح فرزندان صرف نظر کرده وهمین امر باعث تشدید مسائل والد- فرزندی خواهد شد(امامی ومحمدی،1383).

تحقیقات نشان داده است که والدین با کودکان دارای مشکلات رفتاری، گزارش های زیادتری از تجارب استرس زای والدینی و افسردگی داشته اند(ساندرز ام. ار.، مارکی دادس سی.، رینالدیس ام.، فیرمن دی.، بایگ ان.[11]، 2007).

استرس یا تنیدگی والدینی مادران که دراین تحقیق به کار رفته- شامل یک برداشت مادرانه درمورد اینکه تغییرات ونیازهای مرتبط با نقش مادری فراتر از امکانات موجود برای حل وفصل این نیازهاست واحساسات مادران نسبت به این برداشت می باشد(مالسو 2002، به نقل از حلاج باشی،1388).

تحقیقاتی که تعامل بین استرس والدینی و مشکلات رفتاری کودکان را بررسی کرده اند، نشان می دهند که استرس والدینی و مشکلات رفتاری کودکان، سوابق وپیامدهای یکدیگر هستند(نیس سی ال، گرین اس ای، باکر بی ال[12]، 2012)، درنتیجه اثر متقابل فزاینده ای در طول زمان دارند وکودکان با مشکلات رفتاری به میزان زیادی تغییرات استرس والدینی را پیش بینی می کند(سلم ام.،کریستفرسن ام.[13]،2011).

در پژوهش اولینا ویدیولین(2013)، بین استرس والدینی مادری ومشکلات فرزندان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، به این معنا که مداخله سازمان یافته برای مادران از افزایش مشکلات برونریزی رفتار فرزندان جلوگیری میکند.

با توجه به اینکه رفتارهای پرخاشگرانه یکی از مشکلات اجتماعی مهم واساسی در هرجامعه ای است و به علت اهمیت این رفتار در دوران کودکی وبخصوص در دوران نوجوانی به آن بیشتر توجه می شود(لابروهای، 1997، به نقل از پاکاسلاهتی[14]، 2000) واینکه ماش و جانسن[15](1990)، نشان می دهند که استرس تعامل والد – کودک ممکن است از ترکیب ویژگیهای کودکان سخت و ادراک والدین ایجاد شود واین احساسات منفی محدود کردن والدین در توانایی کنترل احساسات خود (هنگام تعامل با فرزندان)، منجر به استراتژیهای فرزند پروری بی اثر(به عنوان مثال نظم و انضباط شدیدتر) می شود، [واز انجا که] بر اساس نظریه شناختی، فرایندهایی مانند ادراک فرد از رویدادها، تفسیر ها واستنباط ها از عوامل اصلی ایجاد کننده ی هرگونه رفتار از جمله رفتار پرخاشگرانه است(فونتاین،2006).

بنابراین لازم است با آموزش مداخله ای درفرزندان تأثیر آن را براسترس والدینی مادران و پرخاشگری نوجوانان بررسی کرد.

بر طبق پژوهشهایی که توسط سیاروچی، چان وسیپوتی[16](2001) انجام شده است  کنترل ضعیف هیجانات نا خوشایند در افرادی که از خودکنترلی هیجانی پایینی برخوردارند، موجب عدم سازگاری و انطباق ضعیف تر آنان خواهد شد. همچنین افراد با خلق گرم(پرحرارت یا تندخو) به طور مزمنی هیجاناتشان را به شدت و به صورت عمیق تجربه می کنند، نسبت به افراد دیگر به صورت  شدید تری واکنش نشان می دهند و این حالت خلقی خود را به مدت بیشتری نگه می دارند، زیرا این افراد به علت اجتناب از سبکهای مواجهه و کنار آمدن می توانند دچار ناسازگاری اجتماعی شوند و بنابر پیشنهاد آنان آموزش خودکنترلی و هوش هیجانی به این افراد در بالا بردن سازگاری آنها بسیار مؤثر است.

تحقیقات نشان داده است که خودکنترلی بین عناصر تشکیل دهندۀ رخدادهای رفتاری با درنگهای زمانی(به تعویق انداختن کار) پلی برقرارمی کند. در صورتی که بین این رخدادها، پاسخ ها و پیامدها(یعنی بین رخدادهای محیطی ورفتاری که فرد انجام می دهد) فاصله ای نباشدیا فاصله کمی باشداحتیاجی به خود کنترلی نخواهد بود. بنابراین سازماندهی در عرض زمان یکی از ویژگیهای مهم تعریف خودکنترلی است(علیزاده،1384).

رافضی(1382) در مطالعه­ی خود به این نتیجه رسید که آموزش خودکنترلی تأثیر زیاد و پایداری روی کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر(18-15) ساله دارد به طوری که پس از 10 جلسه گروهی آموزش خودکنترلی میانگین نمرات پرخاشگری در گروه آزمون به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود.

تعداد صفحه :166

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید