دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت 

عنوان : بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل

دانشگاه  آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان :

بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه       

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..١

فصل اول:کلیاتتحقیق

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 تاریخچه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 6

1-3-1 پیشینه خارجی……………………………………………………………………………….. 6

1-3-2 پیشینه داخلی…………………………………………………………………………….. 7

1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………. 8

1-5 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………….. 9

1-6 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………. 10                       

      1-6-1 رفتار سبز مصرف کننده……………………………………………………………….. 14

1-6-2 پاسخ مصرف کننده به بازاریابی سبز……………………………………………………… 14

1-6-3 تجربه پیشین………………………………………………………………………………….. 15

1-6-4 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………….. 16

   1-6-5 مصرف کننده در معرض ارتباطات بازاریابی قرار می گیرد…………………………….16

   1-6-6 دانش زیست محیطی……………………………………………………………17

1-6-7 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده (PCE) ………………………………………..17

  1-6-8 عوامل جمعیت شناختی………………………………………………………….. 18

1-7 مدل تحقیق…………………………………………………………………………… 19

1-8 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………. 19

1-9 روش تحقیق……………………………………………………………………………….. 20

1-10 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………….. 20

1-11 قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………… 20

1-12 قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)…………………………………………….. 21

1-13 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………. 21

1-14 روش ها و ابزار گردآوری داده­ها (اطلاعات)………………………………….. 21

1-15 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………… 21

1-16 شرح اصطلاحات و متغیرهای تحقیق…………………………………………… 22

فصل دوم:ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 26

2-2 بازاریابی………………………………………………………………………………………… 27

2-3 بازاریابی اجتماعی…………………………………………………………………………. 28

2-4 مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………. 30

2-4-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی………………………………………………………… 31

2-4-2 مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز………………………………………. 33

2-4-3 سبز شدن مدیریت……………………………………………………………………….. 33

2-4-4 مسائل محیطی جهانی………………………………………………………. 34

2-4-5 چگونگی تبدیل شدن به مدیریت سبز و ایفای مسئولیت اجتماعی                           34

2-5 بازاریابی سبز………………………………………………………………………………. 36

2-5-1 تاریخچه ی بازاریابی سبز………………………………………………….. 36

2-5-2 بازاریابی یا پایداری……………………………………………………………….. 38

2-5-3 تعریف بازاریابی سبز……………………………………………….. 39

2-5-4 سیر تکاملی  بازاربابی سبز……………………………………………… 41

2-5-5 چالش بازاریابی سبز…………………………………………………………. 42

2-5-6 چرا بازاریابی سبز؟………………………………………………………………. 44

2-5-7 آمیخته ی بازاریابی سبز……………………………………………… 45

2-5-8 سطوح بازاریابی سبز…………………………………………………………. 48

2-5-9 بخش­بندی بازار سبز………………………………………………………………… 49

2-6 مصرف­کنندگان سبز……………………………………………………………………… 50

2-7 نوع شناسی مشتریان…………………………………………………………………… 51

2-8 مدیریت محصولات سبز…………………………………………………………………. 51

2-9 بازاریابی سبز موثرترین راهبرد انجام مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکتها 52

بخش دوم

2-10 ارزش ها و اعتقادات زیست محیطی…………………………………………. 55

2-11 پاسخ مصرف­کننده به بازاریابی سبز (برندهای شرکت­های حامی محیط زیست)              57

2-12 دانش زیست محیطی……………………………………………………………………… 58

2-13 تجربیات پیشین…………………………………………………………………………. 59

2-14 هنجارهای ذهنی…………………………………………………………………………. 61

2-15 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده…………………………………………….. 62

2-16 ارتباطات بازاریابی…………………………………………………………………………. 64

2-17 عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………. 67

2-17-1 سن………………………………………………………………………………….. 68

2-17-2 جنسیت………………………………………………………………… 68

2-17-3 تحصیلات…………………………………………………………………………….. 69

2-17-4وضعیت تأهل………………………………………………………… 70

2-18 رفتار مصرف کننده…………………………………………………….. 70

2-18-1 رفتار مصرف کننده چیست؟……………………………………………………… 70

2-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده…………………………………………….. 71

2-18-3 تصمیم گیری خرید…………………………………………………………….. 72

2-18-4 تصمیم گیری چیست؟……………………………………………………. 72

2-18-5 قصدخرید……………………………………………… 73

بخش سوم

2-19 پیشینهپژوهش…………………………………………………………………….. 74

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………… 80

3-2انواع پژوهش………………………………………………………………………………. 81

3-2-1تحقیق توصیفی……………………………………………………………………. 82

3-2-2تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………… 83

3-2-3تحقیق همبستگی…………………………………………………………………… 83

3-3جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………… 84

3-4تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………… 85

3-5ابزار جمع آوری داده­ها……………………………………………………………. 85

3-6 متغیرها…………………………………………………………………………………….. 89

3-6-1متغیر مستقل…………………………………………………………………….. 90

3-6-2متغیر وابسته……………………………………………………………………….. 90

3-11روایی و پایایی ابزار سنجش………………………………………………………….. 94

3-11-1روایی………………………………………………………………………………. 95

3-11-2پایایی……………………………………………………………………………… 97

3-12تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………. 100

3-13 تحلیل آماری داده­ها…………………………………………………….. 100

3-14 ضرورت استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری……………………… 100                                                                                                                                                                                    

   3-15 نرم افزار لیزرل………………………………………………….101

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………….. 103

4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………… 103

4-2-1ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخگویان…………………………………. 104

4-2-1-1متغیر سن……………………………………………………………………….. 104

4-2-1-2 متغیر سطح تحصیلات………………………………………………………… 105

4-2-1-3 متغیر جنسیت…………………………………………………………………… 106

4-2-1-4 وضعیت تأهل……………………………………………………………………….. 106

4-2-1-5 بررسی آماره­های توصیفی…………………………………………………………………. 107

4-2-1-6 بررسی وضعیت نرمال بودن تک متغیره………………………………………………………………………… 108

4-3اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………… 109

4-3-1مدل اندازه­گیری یا تحلیل عاملی تأییدی(CFA)…………………………………………………………………. 110

4-3-1-1مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای وابسته تحقیق…………………………………………………….. 111

4-3-1-2 مدل تحلیل عاملی تأییدی مستقل بیرونی تحقیق………………………………………………………… 117

4-3-2مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)………………………………………………………………………………………. 128

4-3-2-1 برازش مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)……………………………………………………………………. 136

4-5 بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر قصد خرید سبز……………………………………….. 139

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

5- 1مقدمه………………………………………………………………………………….. 142

5-2خلاصه تحقیق…………………………………………………….. 142

5-2-1 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………. 143

5-2-2 نتایج بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………. 143

5-3  پیشنهادات…………………………………………………………………………….. ………..147

5-3-1  پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………….. ……….147

5-3-2  پیشنهادات جهت تحقیقات آتی………………………………….. ……..149

5-4  محدودیت­های پژوهش     ……150

چکیده

افزایش نگرانی­ و آگاهی­های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. در برخی از کشورها این چشم­اندازهای زیست محیطی موجب توسعه­ی محصولاتی همچون شوینده­های تجزیه­پذیر، محصولات غذایی ارگانیک و غیره شده است. همزمان با افزایش میزان اهمیت مسائل زیست محیطی و مفهوم مسئولیت اجتماعی در میان مصرف­کنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز توسط مصرف کنندگان ضروری به نظر می­رسد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل منتخب تأثیرگذار بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان و نیز بررسی تأثیر اعتقادات زیست محیطی آنها بر رفتار زیست محیطی شان می­باشد. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه­ا­ی ساختار یافته­ میان نمونه­ای 400 نفری از شهروندان شهر اردبیل جمع­آوری گردید و با استفاده از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و SPSS تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که میان اعتقادات زیست محیطی و رفتار زیست محیطی مصرف کنندگان شکافی وجود ندارد، به علاوه عواملی همچون برندهای شرکت­های حامی محیط زیست،وجود فعالیتهای ارتباطات بازاریابی، نگرش افراد مبنی برارتباطات بازاریابی بیشتر، دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراک شده­ی مصرف­کننده بر قصد خرید سبز او تأثیرگذار می­باشند.

1-1- مقدمه

به نظر می­رسد امروزه مشکلات زیست محیطی، شهروندان، سازمان­ها و موسسات سرتاسر جهان را بیشتر از 30 سال پیش نگران کرده است. از نخستین سال­های دهه 80 بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی شهرت زیادییافته است.عباراتی از قبیل “دهه­ی محیط زیست” یا “دهه­ی زمین” به دهه­ی 1990 پیوند خورده است. در طول این دهه، توجه به مسائل زیست محیطی و جامعه در تصمیمات خرید مصرف کنندگان، اهمیت ویژه­ای پیدا کرده است.

در مطالعه‌ای که در سال 1992 در 16 کشور توسط «اتمن» انجام گرفت بیش از 50درصد از مصرفکنندگان در هر کشور بیان کردند که نسبت به محیط زیست علاقه­مند و دلواپس شده‌اند.همچنین در مطالعه‌ای که در سال 1994 در استرالیا انجام شد، نتایج نشان داد 84درصد از افراد معتقد بودند که در برابر محیط زیست مسئولند. این افراد بیان کردند، رفتارشان را که شامل رفتار خرید است به خاطر مسائل زیست محیطی اصلاح کرده‌اند. نتایج مطالعه‌ای که در سال 1989 در آمریکا انجام گرفته است حاکی از آن است که 49 درصد از پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محیطی خریدشان را تغییر داده‌اند. همچنین مطالعات اداره آمار استرالیا روی 16 هزار نفر نشان می‌دهد که 75درصداز افراد نسبت به مسائل محیطی دلواپس هستند.

مسئله حفظ محیط زیست باعث شده است که مصرف کنندگان درباره محصولاتی که می‌خرند بازاندیشی کنند. امروزه بسیاری ازمصرف کنندگان این آمادگی را دارند که برای حمایت واقعی از محیط زیست برای محصولاتیکه استانداردهای محیطی را رعایت می‌کنند مبلغ بیشتری پرداخت کنند. همزمان شرکت­ها که به دنبال راهی برای باقی ماندن در رقابت بودند، این موضوعات جدید و مهم را وارد مدیریت و تصمیمات بازاریابی­شان کردند. اخیراً به رابطه میان رفتار مصرف کننده، بازاریابی و محیط زیست توجه زیادی می­شود.

به تدریج، سازمان­ها مزیت­های رقابتی گوناگون و فرصت­هایی را کشف کردند که  که ناشی از این رویکرد بوم شناختی و جالب توجه بود و واژه­ی “سبز” را وارد بسیاری از فعالیت­های آنها کرد. بنابراین، به موازات مفهوم مسؤلیت اجتماعی بنگاه، مفهوم “بازاریابی سبز” نیز رواج پیدا کرد.

واژه “بازاریابی سبز” دربرگیرنده­ی برنامه­ریزی، توسعه و ترفیع محصولات یا خدماتی است که نیازهای کیفیت، بازده، قیمت و خدمت دست یافتنی  مصرف­کننده  را برآورده کند بدون اینکه تأثیر منفی و نامطلوبی روی محیط زیست در رابطه با استفاده از مواد خام ، مصرف انرژی و غیره بگذارد. باید بازاریابی سبز چیزی بیش از یک طریقه­ی سبز برای بازاریابی، یا بازاریابی محصولاتی که سبز خوانده می­شوند باشد. واژه سبز باید بطورهمزمان دربرگیرنده­ی روش و محصول باشد. به همین علت بسیاری از ایده­های بازاریابی نیازمند توسعه و تحلیل با استفاده از قوانین و یکپارچگی عبارات اقتصادی، علمی، آکادمیک و اخلاقی هستند.

در طول چند دهه­ی گذشته جهان شاهد رشد نمایی در شمار اخبار و فعالیت­هایی است که توسط گروههای حامی محیط زیست ترویج داده شده و روی صدمات زیست محیطی تمرکز کرده­اند. بطور کلی، این قبیل فعالیت­ها در زمینه­ی حفاظت و نگهداری از محیط زیست متمرکز شده و مترصد نشان دادن تأثیر آن بر نگرش­ها و رفتار مصرف­کننده هستند.پژوهش­های بین المللی نشان می­دهد که این روزها مصرف­کنندگان نسبت به محیط زیست بیشتر نگران هستند و به تدریج رفتار مصرفیشان را تغییر می­دهند. بنابراین، بازار جدیدی برای محصولات ماندگار و پایدار پدید می­آید که توسط مصرف­کنندگان فعال تقویت می­شود، و این راهی غیرمستقیم برای محافظت از محیط زیست است.

در این نوشتارسعی بر این است که با رویکردی دقیق‌تر به قصد خریدمصرف کنندگان در مورد خرید محصولات سبز پرداخته شود و تأثیر عواملی از قبیل ارتباطات بازاریابی، تکنیک های نام گذاری[1]، تجربیات قبلی، هنجارهای ذهنی، دانش زیست محیطی، اثربخشی ادراک شده­ی مصرف­کننده و عوامل جمعیت شناختی بر قصد خریدمحصولات سبز، مورد آزمون قرارگیرند.

1-2- بیان مسئله

افزایش آگاهی در مورد محیط زیست و منابع طبیعی منجر به پیدایش مفاهیمی همچون حفاظت زیست محیطی و مصرف سازگار با محیط زیست[2] شده است. همانطور که مسائل زیست محیطی توجه زیادی را به خود معطوف کرده، اخلاق زیست محیطی نیز بر بسیاری از فعالیت­ها و رفتارهای مصرف کنندگان تأثیر گذاشته است و آنها را به سمت خرید محصولات سازگار با محیط زیست سوق داده است (Kim and Chung, 2011).

از سوی دیگر حفاظت از محیط زیست یک وظیفه­ی حیاتی مدیریت استکه به عنوان ابزاری در ایجاد تصویر ذهنی مثبتی از شرکت و عنصری مهم برای موفقیت یک سازمان تجاری،درک شده است. پاسخگویی محیطی، نه تنها به سازمان­ها کمک می کند تا در عرصه رقابت باقی مانده و سهم بازار را افزایش دهند، بلکه شواهدی وجود دارد که افزایش وفاداری مصرف کننده را نیز نشان می­دهد (D’Souza (et al, 2006a.

تعدادی از شرکت­ها دریافته‌اند که سبز بودن مزیت­های استراتژیک به آنها می‌دهد. موضع سازی مناسب زمانی شروع می‌شود که شرکت آنچه را که  عرضه می‌کند نسبت به شرکتهای رقیب تفاوت واقعی داشته باشد و بدین وسیله برای مشتریان ارزش‌آفرینی می‌کند (دعایی و همکاران، 1385). لذا با توجه به اینکه مسائل زیست محیطی واجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند و تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه صنعتی در مورد محیط زیست آگاهتر و علاقمندتر شده‌اند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیتهای بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکت می‌تواند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابد (همان منبع). بنابراین، اگر بازار برای محصولات سبز متعارف شود، توجه به این که چه فاکتورهایی در فرایند تصمیم­گیری مشتری تأثیر می­گذارد مهم است. حال با توجه به نقش موثر بازاریابی سبز در موفقیت سازمان­ها، در این پژوهش این مسئله را به عنوان فرصتی برای سازمان­ها در نظر گرفته و به مطالعه پیرامون تأثیر عواملی منتخب بر قصد خرید محصولات سبز می­پردازیم.

تعداد صفحه : 174

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید