دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کشاورزی

گرایش : زراعت 

عنوان : بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده کشاورزی

گروه آموزشی زراعت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی کشاورزی       گرایش: زراعت

  عنوان:

بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

 استاد راهنما:

دکتر مسعود کاوسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1- مقدمه. 3

1-1-اهداف و اثرات زهکشی کشاورزی.. 4

1-2-نیاز به زهکشی.. 6

1-3-انواع روشهای زهکشی.. 7

1-3-1-زهکشی بوسیله چاه 8

1-3-2-زهکشی به روش مول. 8

1-3-3-شبکه زهکشی روباز. 9

1-3-4- شبکه زهکشی لولهای.. 9

1-4-زهکشی در اراضی شالیزاری.. 11

1-5 نیاز زهکشی اراضی شالیزاری.. 12

1-5-1- زهکشی شالیزار در اواسط فصل رشد برنج.. 12

1-5-2- زهکشی در زمان برداشت.. 13

1-5-3-  زهکشی اراضی شالیزاری و توسعه کشت دوم. 13

2- مرور منابع. 15

2-1 مرور منابع  در مورد زهکشی زیرزمینی.. 15

2-1-1-تاریخچه زهکشی.. 15

2-1-2-وضعیت زهکشی در جهان. 16

2-1-3-وضعیت زهکشی در ایران. 19

2-2- مروری بر مطالعات گذشته: 21

3- مواد و روش ها 32

3-1 جایگذاری لوله های زهکش زیرزمینی در زمین.. 32

3-2- چاهکهای مشاهدهای.. 33

3-3 عملیات کاشت.. 33

3-4 اندازه گیری صفات: 36

4- تجزیه و تحلیل داده ها 40

4-1 اثر زهکشی بر وزن صد دانه. 42

4-2 اثر زهکشی بر شاخص برداشت.. 42

4-3 اثر زهکشی بر عملکرد دانه. 43

4-4 اثر زهکشی بر عملکرد غلاف سبز. 44

4-5 اثر زهکشی بر عملکرد بیولوژیک: 46

4-6   اثر زهکشی بر تعداد دانه در بوته. 47

4-7 اثر زهکشی بر تعداد دانه در غلاف: 49

4-8 اثر زهکشی بر تعداد غلاف در هر بوته. 50

4-9 اثر زهکشی بر ارتفاع بوته. 52

4-10 اثر زهکشی بر طول غلاف.. 52

4-11 اثر زهکشی بر تعداد شاخه فرعی.. 54

4-12 اثر زهکشی بر رطوبت خاک سطحی.. 55

نتیجه گیری: 58

پیشنهادات: 60

فهرست منابع. 62

 چکیده:

در استان گیلان در حدود 238 هزار هکتار شالیزار وجود دارد. به­منظور حفظ کشاورزی پایدار، ارتقاء تولید، ایجاد اشتغال، افزایش توان مالی کشاورزان، رعایت تناوب زراعی و در نتیجه حفظ محیط زیست برنامه­ریزی و مدیریت کشت دوم، مخصوصاً در اراضی شالیزاری شمال کشور دارای اولویت بالایی می‎باشد. یکی از مشکلات عدم توسعه سطح زیر کشت باقلا در اراضی شالیزاری استان گیلان سنگین بودن خاک و غرقابی شدن مزارع در اثر بارندگی­های سنگین به­ویژه در ابتدای رشد می­باشد. احداث زهکش­های زیر­زمینی و سطحی یکی از راهکارهای مؤثر در جهت جلوگیری از غرقابی شدن مزارع و در نتیجه توسعه زیر­کشت باقلا در منطقه می­باشد. این پژوهش در سال 1392 در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. این آزمایش دارای 2 فاکتور 1) زهکشی سطحی با سطوح: بدون زهکشی، زهکشی سطحی با فواصل 5 متر و زهکشی سطحی با فواصل 10 متراز یکدیگر و 2) زهکشی عمقی با سطوح بدون زهکشی عمقی، زهکشی عمقی با فواصل 5/7 متر از یکدیگر زهکشی عمقی با فواصل 10 متر از یکدیگر و زهکشی عمقی با فواصل 15 متر از یکدیگربود. نتایج نشان داد که اثر زهکشی زیرزمینی بر صفات تعداد شاخه فرعی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف، وزن کل غلاف باقلا، وزن باقلا با بوته در یک متر مربع، وزن غلاف باقلا در یک متر مربع، وزن تر و وزن ماده خشک در سطح آماری 1% معنی دار بود.همچنین اثر زهکشی سطحی بر صفات تعداد شاخه فرعی، وزن کل غلاف باقلا، وزن باقلا با بوته در یک متر مربع، وزن غلاف باقلا در یک متر مربع در سطح آماری 1% و بر صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف و وزن تر در سطح اماری 5% معنی دار گردید. اثر متقابل زهکشی سطحی و زیر زمینی نیز بر صفات ارتفاع بوته و وزن کل غلاف باقلا در سطح آماری 1% و بر وزن باقلا با بوته در سطح آماری 5% معنی دار بود. تیمار زهکشی زیرزمینی بر صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن کل غلاف باقلا، وزن باقلا با بوته در یک متر مربع، وزن غلاف باقلا در یک متر مربع، وزن تر و وزن ماده خشک اثر معنی داری نشان داد که زهکشی زیرزمینی با فواصل زهکشی 5/7 متر بهترین تیمار و بدون زهکشی زیرزمینی بدترین تیمار ارزیابی گردید. همچنین اثر تیمار زهکشی سطحی بر کلیه صفات نشان داد که زهکشی سطحی با فواصل 5 متر بهترین تیمار و بدون زهکشی سطحی بدترین تیمار می باشد.همچنین اثر متقابل زهکشی سطحی و زیرزمینی نشان داد که در صفات ارتفاع بوته و وزن باقلا با بوته در یک متر مربع، زهکشی زیرزمینی به فواصل 5/7 متر و زهکشی سطحی به فواصل 5 متر بهترین تیمار و بدون زهکشی سطحی و زیرزمینی بدترین تیمار می باشد. همچنین اثر متقابل زهکشی سطحی و زیرزمینی بر صفت وزن کل غلاف باقلا در هر تیمار نشان داد که زهکشی زیرزمینی به فواصل 10 متر و زهکشی سطحی به فواصل 5 متر بهترین تیمار و بدون زهکشی سطحی و زیرزمینی بدترین تیمار می باشد. زهکشی سطحی با فاصله  5 و 10 متر نسبت به شاهد موجب افزایش عملکرد دانه به میزان  5/31و8/23درصد می گردد. زهکشی زیر زمینی بافاصله  15، 10 و 5/7 متر نسبت به شاهد به ترتیب موجب افزایش  عملکرد دانه به میزان 8/54، 3/87 و 5/100درصد می گردد

.   کلمات کلیدی: زهکشی سطحی، زهکشی زیرزمینی، باقلا ، کشت دوم

 1- مقدمه

دانه حبوبات حاوی 32-17 درصد پروتئین بوده که این مقدار دو تا سه برابر بیشتر از پروتئین موجود در دانه غلات است. این مسئله در جوامعی که از لحاظ تأمین پروتئین ضروری جانوری در مضیقه هستند، اهمیت خود را نشان می­دهد. حبوبات به­دلیل قابلیت همزیستی با باکتری های تثبیت­کننده نیتروژن مولکولی در برقراری تعادل عناصر معدنی خاک در اکوسیستم­های زراعی و کاهش جمعیت علف­های هرز و بالا بردن حاصلخیزی کیفی خاک حائز اهمیت می­باشند(خسروی 1393). گیاه باقلا یکی از قدیمی­ترین گیاهان زراعی است که کشت آن به دلیل غنای پروتئینی، ایجاد تنوع در سیستم های زراعی و افزایش قیمت خوراک دام مورد توجه می­باشد. این گیاهان در مقایسه با دیگر گیاهان زراعی به ورودی نیتروژن کمتری نیاز داشته و نیتروژن ناشی از فعالیت ریشه آن ها با ریزوبیوم، در دسترس محصولات بعدی نیز قرار می‎گیرد. در ایران از دیر­باز تولید حبوبات پس از غلات، به­عنوان دومین منبع غذایی جامعه مورد توجه بوده است. سطح زیر کشت باقلا در ایران حدود 35000 هکتار است و استان گلستان با بیش از 35% سطح زیر کشت کشور با عملکرد 10308 کیلوگرم در هکتار غلاف سبز در شرایط آبی و 8385 کیلوگرم در هکتار در شرایط دیم، بزرگترین تولید کننده باقلا در ایران محسوب می­شود. باقلای رقم برکت در سال 1365 در گرگان معرفی گردید که با معرفی این رقم، عملکرد در واحد سطح باقلا، تا دو برابر افزایش یافت و کشاورزان منطقه استقبال قابل ملاحظه­ای از این رقم نمودند. این رقم با توجه به پرمحصولی، دانه درشتی، زودپزی و بازارپسندی رقم غالب منطقه محسوب می­گردد(صباغ پور 1383).

در استان گیلان در حدود 238 هزار هکتار شالیزار وجود دارد. به­منظور حفظ کشاورزی پایدار، ارتقاء تولید، ایجاد اشتغال، افزایش توان مالی کشاورزان، رعایت تناوب زراعی و در نتیجه حفظ محیط زیست برنامه­ریزی و مدیریت کشت دوم، مخصوصاً در اراضی شالیزاری شمال کشور دارای اولویت بالایی می‎باشد. یکی از مشکلات عدم توسعه سطح زیر کشت باقلا در اراضی شالیزاری استان گیلان سنگین بودن خاک و غرقابی شدن مزارع در اثر بارندگی­های سنگین به­ویژه در ابتدای رشد می­باشد. احداث زهکش­های زیر­زمینی و سطحی یکی از راهکارهای مؤثر در جهت جلوگیری از غرقابی شدن مزارع و در نتیجه توسعه زیر­کشت باقلا در منطقه می­باشد. با توجه به عدم کار تحقیقاتی در­خصوص تأثیر زهکش‏های سطحی و زیر زمینی بر عملکرد باقلا، این پروژه به­منظور تعیین بهترین زهکش­های زیر­زمینی و سطحی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه باقلا در اراضی شالیزاری استان طراحی و اجرا گردید.

 فرضیات تحقیق:

1- زهکشی برعملکرد باقلا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری موثر است.

2- نوع زهکش ( سطحی یا زیرزمینی ) و فاصله آنها بر روی عملکرد و اجرای عملکرد باقلا موثر است.

هدف از این تحقیق:

 1- بررسی اثر زهکشی و نوع آن ( سطحی و زیر زمینی) بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا.

2-تعیین مناسب ترین فاصله زهکشی سطحی و زیر زمینی برای کشت دوم باقلا در اراضی شالیزاری با بافت سنگین

از آنجا که مطالعات بسیار محدودی در زمینه تاثیر زهکشی  و نوع  آن ( سطحی و زیر زمینی) فاصله و عمق زهکش ها بر روی عملکرد گیاهان انجام گرفته است. انجام این پژوهش می تواند روند جدیدی در زمینه بحث زهکشی بر روی گیاه ارزشمند باقلا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری استان گیلان ایجاد نماید. با توجه به اینکه چنین پژوهشی تا کنون انجام نگرفته به عنوان یک تحقیق جدید و نو آور در این زمینه محسوب می شود.

1-1-اهداف و اثرات زهکشی کشاورزی

بطور کلی هدف از زهکشی به عنوان بخشی از مدیریت آب کشاورزی، افزایش رشد محصولات و حفظ حاصلخیزی خاک می­باشد.  اهداف اصلی زهکشی کشاورزی عبارتند از (شکل (1-1)):

  • دفع آب مازاد زیرزمینی و سطحی
  • دفع نمک­های محلول به همراه آب (اضافی) از پروفیل خاک
  • حفظ سطح آب زیرزمینی در تراز مناسب

شکل 1- 1اهداف زهکشی عبارتند از: الف: دفع آب مازاد ب: کنترل شوری و پ: حفظ سطح ایستابی در یک تراز مناسب

 شبکه­های زهکشی سیستم­های مصنوعی هستند که فقط زمانی­که زهکشی طبیعی برای یک شکل مطلوبی از کشاورزی کافی نیست، اجرا می­شوند. نواحی که از نظر زهکشی طبیعی دارای محدودیت بوده و نیازمند زهکشی مصنوعی می­باشند؛ معمولاً در دشت­های ساحلی، دره­های رودخانه­ای و جلگه­هایی که در مناطق مرطوب میزان بارش از تبخیر بیشتر است یا در مناطق خشک که استفاده از آب آبیاری به صورت بی­رویه موجب آب ماندگی و شوری ثانویه می­گردد، واقع شده­اند. سیستم­های زهکشی لوله ای به عنوان یک روش نسبتاً ارزان و ضروری، برای بهبود حاصلخیزی اراضی کشاورزی به خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک مورد توجه می­باشد(پذیرا 1387).

شبکه زهکشی زیرزمینی در جهت نیل به اهداف زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

  • احیای اراضی جدید که سطح آب زیرزمینی و شوری خاک خیلی بالا است.

تعداد صفحه : 78

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید