دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :  بیمه 

عنوان : بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش: بیمه

 عنوان:

” بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا

(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا شهر تهران)”

 استاد راهنما:

دکتر حسین عابدی  

استاد مشاور:

دکتر محمد جلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اصولاً مدیریت عملکرد مرتبط با بهبود عملکرد به منظور نیل به اثربخشی سازمانی، گروهی و فردی است که این موارد در گرو شناخت عوامل مؤثر بر روی عملکرد، معنی پیدا می کنند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی و عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیای شهر تهران بوده است که بدین منظور 242 نفر از کارکنان شعبه مرکزی شرکت بیمه آسیای شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان، داده های به دست آمده از پرسشنامه‏های تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک، استراتژی تمایز و استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد. انعطاف پذیری استراتژیک نیز بر روی استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز تأثیر معنی داری نشان داده است. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

کلید واژه‏ها: یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی، عملکرد سازمان، شرکت بیمه آسیای، شهر تهران.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

1-5- مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

1-6- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………… 7

1-1- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق……………………………………………………………… 8

1-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………. 8

1-9- تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-    مقدمه…………………………………………………………………………………………. 14

بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی……………………………………………………………….. 15

2-1- تعـریف یادگیری……………………………………………………………………………….. 15

2-2- سطوح یادگیری…………………………………………………………………………………. 16

2-2-1- یادگیری فردی…………………………………………………………………………… 17

2-2-2- یادگیری گروهی………………………………………………………………………… 17

2-2-3- یادگیری سازمانی………………………………………………………………………… 17

2-3- نظریه های یادگیری سازمانی…………………………………………………………………… 18

2-4- مدل های یادگیری سازمانی…………………………………………………………………….. 20

2-4-1- مدل شماره(1): مدل گومژ……………………………………………………………… 20

4-2-2-                                     مدل شماره(2): مدل آرگریس:………………………………….. 21

2-4-3- مدل شماره(3): مدل یادگیری سازمانی نیف…………………………………………… 24

2-5- فرآیند یادگیری در سازمان یادگیرنده………………………………………………………….. 25

2-6- موانع یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………. 27

2-6-1- موانع یادگیری از نظر گاروین:…………………………………………………………. 27

2-6-2- موانع یادگیری از نظر یانگ:……………………………………………………………. 28

2-7- ابعاد یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….. 31

بخش دوم: استراتژی رقابتی……………………………………………………………………………….. 34

2-1- مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی…………………………………………………………… 34

2-2- مدل نیروی های پنجگانه رقابتی……………………………………………………………….. 37

2-3- یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی……………………………………………………………… 41

2-4- استراتژی رقابتی و انعطاف پذیری……………………………………………………………… 46

2-5- استراتژی رقابتی و عملکرد…………………………………………………………………….. 49

بخش سوم: مبانی نظری عملکرد سازمانی………………………………………………………………… 50

2-1- اهمیت عملکرد سازمان…………………………………………………………………………. 50

2-1-1- عوامل کلیدی در عملکرد: ……………………………………………………………… 53

2-2- مفهوم ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………… 55

2-3- مفهوم مدیریت مبتنی بر عملکرد………………………………………………………………. 57

2-4- اصول مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………. 58

2-5- اهداف ارزشیابی عملکرد سازمانی……………………………………………………………… 60

2-6- مدل های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………. 62

2-6-1- مدل سینک و تاتل (1989)……………………………………………………………. 62

2-6-2- ماتریس عملکرد (1989)……………………………………………………………… 63

2-6-3- مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)…………………………………………………. 64

2-6-4- هرم عملکرد (1991)………………………………………………………………….. 64

2-6-5- تحلیل ذی نفعان (2001)……………………………………………………………… 65

2-6-6- چارچوب مدوری و استیپل (2000)………………………………………………….. 66

2-6-7- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد…………………………………………………….. 67

بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق…………………………………………………………………………….. 69

2-1- پژوهش های داخلی:……………………………………………………………………………. 69

2-2- مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………….. 74

بخش پنجم: مختصری درباره جامعه تحقیق(شرکت بیمه آسیا)………………………………………… 80

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-    مقدمه…………………………………………………………………………………………. 83

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. 84

3-3- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………… 86

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………. 88

3-5- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………… 89

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………… 90

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1-    مقدمه…………………………………………………………………………………………. 93

4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق………………………………………………………………….. 94

4-2-1- جنسیت………………………………………………………………………………….. 94

4-2-2- تحصیلات……………………………………………………………………………….. 95

4-2-3- نوع استخدام…………………………………………………………………………….. 96

4-2-4-………………………………………………………………………. تأهل……….. 97

4-2-5- سابقه خدمت……………………………………………………………………………. 98

4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق………………………………………………………………….. 99

4-3-1- آیا یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟    102

4-3-2- آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی تمایز در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                  102

4-3-3- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟         102

4-3-4- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی تمایز در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟      103

4-3-5 آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟          103

4-3-6-آیا استراتژی تمایز بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                      103

4-3-7- آیا استراتژی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟           103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………… 105

5-2- نتایج سؤالات تحقیق………………………………………………………………………….. 105

5-2-1- آیا یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟    105

5-2-2- آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی تمایز در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                  106

5-2-3- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟         106

5-2-4- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی تمایز در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟       107

5-2-6- آیا استراتژی تمایز بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                     108

5-2-7- آیا استراتژی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟           108

5-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………… 110

5-3-1- پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………….. 110

5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی…………………………………………………………… 111

5-4- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………. 112

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… 113

منابع فاسی…………………………………………………………………………………………….. 114

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 115

1-1-   مقدمه

امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی کلیدی و ارزشمندی شناخته شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یک سازمان به شمار می رود. فرآیند نوآوری شدیدا به دانش وابسته بوده و مدیریت دانش و سرمایه انسانی باید عنوان یک عامل اساسی در هر نوع تجارتی مدنظر قرار گیرد. مدیریت دانش و نوآوری هر دو می توانند برای سازمان خلق ارزش کرده و عملکرد سازمانی را بهبود بخشند. شناخت رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی می تواند تضمین کننده رشد، کارایی و اثر بخشی بالاتر بوده و نهایتا رشد اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد. یک سامان با مدیریت دانش از منابع خود به صورت کاراتر استفاده نموده و در نتیجه نوآورتر بوده و عملکرد بهتری خواهد داشت (علامه  و زارع، 1387).

با توجه به ضرورت پرداختن به این موضوع محقق سعی کرده است به بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیابپردازد. تحقیق حاضر مشتمل بر 5 فصل می باشد که در فصل اول آن به چارچوب پژوهش و کلیات طرح،در فصل دوم آن به ادبیات و مطالعات نظری در زمینه پژوهش،در فصل سوم به روش شناسی تحقیق (متدولوژی تحقیق)،در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات تخصیص داده شده است.

با توجه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تعریف می شود.

1-2-   بیان مسئله

از عوامل مهم بقا و حیات سازما نها، نیروی انسانی کیفی و توانمند است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی سازمان ها را باید در دانایی و نادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی، امری غیر قابل انکار می باشد (نکویی مقدم و میلانی فرد، 1388).

اهمیت یادگیری مستمر و قوی در سازمانها هرگز تا به این اندازه حیاتی نبوده است. به دلیل وجود نیروهایی همچون جهانی شدن و فناوری، سرعت و پیچیدگی تحولات به گونه ای افزایش یافت که سازما نها مجبور شدند برای ادامه حیات همواره چیزهای بیشتری یاد بگیرند (مارکواد، 2009). در جهان امروز تغییر و تحولات علمی و تکنولوژیکی با سرعت در حال انجام است. کشورها برای این که از این تغییرات و تحولات عقب نمانند، تلاش می کنند با سرمایه گذاری بر روی آموزش و توسعه نیروی انسانی که با این تغییرات همراه گردیده، زمینه رشد و توسعه خود را فراهم آورند. در جهان امروز رشد و پیشرفت کشورها و سازمانها در گرو علم و دانش بشری است. اتکینسون (2003)، عقیده دارد که عامل اصلی تولید برای رفاه تهی دستان جامعه، فضا، انرژی و زمینهای کشاورزی نیست؛ بلکه بهبود نیروی انسانی با کیفیت و پیشرفت دانش بشری است (اتکینسون، 2003).

از سویی، کسب وکار باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا هم تهدیدات غیرقابل پیش بینی و هم فرصت های موجود در آینده نامطمئن و محیط بی ثبات را مدیریت کند. صنایع معمولاً انعطافپذیری و انعطاف ناپذیری را ترکیب می کنند و آنچه که امروزه در حال ظهور است، جایگزین های جدیدی به جای گرایش ساده به سوی اهمیت انعطاف پذیری بیشتر است بنابراین، انعطاف پذیری برای متناسب شدن با محیط پرتلاطم کسب وکار در جهت حفظ مزیت رقابتی، یکی از چالش های اساسی فراروی مدیران امروز است (گلدن، و پاول، 2000 ).

با توجه به نقش و تاثیر یادگیری سازمانی بر مولفه های مختلف سازمانی، در این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که ” آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی و عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تاثیر معناداری دارد؟”.

1-3-   اهمیت پژوهش

 هدف از یادگیری سازمانی، تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده است تا بتواند در شرایط مختلف، رفتار متفاوت از خود نشان دهد. گومژو همکارانش (2005) معتقدند که برای یادگیری سازمانی چهار شرط ضروری است: نخست این که مدیریت سازمان باید پشتوانه محکمی برای یادگیری سازمانی ایجاد کند. دوم وجود یک هوش جمعی است. سوم این که سازمان، نیازمند توسعه دانش سازمانی بر اساس انتقال و یکپارچه سازی دانش می باشد و چهارم این که، سازگاری ساده با تغییرات ایجاد شده در محیط کافی نیست؛ بلکه باید به یادگیری خلاق منجر شود  (هرتز، 2005).

با بررسی تاریخی روند به وجود آمدن سازمانهای بزرگ در دهه های گذشته، درمی یابیم که این سازمانها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دایناسورهایی که تطبیق پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت ندارند (بون و همکاران، 2006[1])، زیرا سازمان های بزرگ با ساختارهای سنتی، توان و انعطاف لازم را برای همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی شدن و پیچیدگی های آن را ندارند و برای بقای خود، ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را به دست آوردند در این میان، بسیاری از سازمانها راه حل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها، ضمن اصلاح متغیرهای مؤثر بر احساس افراد، با بهره گیری از یادگیری سازمانی، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کنند و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند (فرای و همکاران، 2006).

[1]. Bowen, G.L. Rose, R.A. and Ware, W.B. (2006)

تعداد صفحه : 152

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید