دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان :  بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

 

دانشگاه علوم حدیث

پایان نامه کارشناســی ارشــد

علوم قرآن و حدیث

عنـــوان پایان نامــه

بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکیده

از آنجایی که قرآن کریم{ هُدیً لِلمُتقین} است، و از سوی آفریدگاری دانا وحکیم، توسط بهترین بندگانش، برای هدایت نوع بشر نازل شده‌است؛ تمام آیات آن برای رسیدن به‌این هدف واحد با هم ارتباط وپیوستگی دارند. بطوری که یکی از جلوه‌های اعجاز قرآن همین تناسب بین آیات می‌باشد. البته لازمۀ این بحث، اعتقاد داشتن به توقیفی بودن ترتیب سوره‌ها وآیات در قرآن است عده‌ای از دانشمندان علوم قرآنی را اعتقاد براین است که، ترتیب سوره‌ها در قرآن و ترتیب آیات در سوره‌ها توقیفی بوده وچون کار بی‌هدف از خدا صادر نمی‌شود؛پس بین سوره‌ها وآیات آن نوعی تناسب وهماهنگی وجود دارد. از طرف دیگر عده‌ای از آنها ترتیب بین سوره‌ها را به‌اجتهاد و رأی صحابه می‌دانند وبحث در این رابطه را امری تکلف‌آور وبیهوده می‌دانند. اما دربارۀ ترتیب آیات در سوره‌ها، نظر دیگری دارند وبه طور گسترده به‌این بحث پرداخته واساس تفسیر خود را بر پایۀ همین موضوع ریخته‌اند. مرحوم علامه طباطبایی& وسید قطب ازجمله مفسرانی هستند که تفسیر خود را بر همین اساس نوشته‌اند با این توضیح که مرحوم علامه & در تفسیر المیزان ترتیب وچینش سوره‌ها را اجتهادی دانسته وبه جز اندکی متعرض این بحث نشده‌است اما دربارۀ ترتیب آیات معتقد به تناسب بین آیاتی است که یکباره نازل شده‌اند. سید قطب نیز در تفسیر فی ظلال القرآن اگر چه ترتیب سوره‌ها را به حسب نزول قطعی نمی‌داند، اما ترتیب آیات را مطابق وحی و به دستور پیامبر اکرم| می‌داند. وبه‌هر دو نوع تناسب اشاره کرده‌است. و این مسأله را با غرض واحد، وحدت موضوعی سوره‌ها و سیاق به‌اثبات رسانیده‌است. این تحقیق بر آن است تا بحث تناسب بین سوره‌ها و آیات را در این دو تفسیر بزرگ، ارزشمند وکاربردی از فریقین و همچنین کتابها ومنابع مفصلی که در این زمینه نوشته شده، بحث وبررسی کند، تا در پرتو آن ضمن تأکید بر وحیانی بودن ترتیب آیات ، غبار تهمت وشبهۀ پراکنده بودن قرآن را که‌از سوی برخی قرآن‌پژوهان مسلمان وغیر مسلمان مطرح شده‌است بزداید وبر اعجاز لفظی و محتوایی قرآن مهر تأیید بزند.( انشا الله)

کلید واژه: تناسب آیات وسوره‌ها، توقیفی واجتهادی بودن سور وآیات، وحدت موضوعی، سیاق ، تفسیر المیزان تفسیر فی ظلال القرآن

فهرست مطالب

فصل اول کلیات ومفاهیم 11

1.1بیان مسئله 12

1.2ضرورت و اهداف.. 12

1.3سؤالات اصلی تحقیق. 13

1.4سؤالات فرعی تحقیق. 13

1.5.فرضیات تحقیق. 13

1.6پیشینه تحقیق. 14

1.7چهار چوب نظری تحقیق. …………..14

1.8 مفاهیم: نگاهی گذرا به زندگی علامۀ طباطبایی & وسید قطب وتفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن  15

1.8.1زندگی نامۀ علامۀ طباطبایی&. 15

1.8.2.نحوۀ شکل گیری تفسیرالمیزان. 17

1.8.3ویژگی ها و روش تفسیری علامه&درتفسیر المیزان. 18

1.8.4.زندگی نامه سید قطب.. 21

1.8.5نحوۀ شکل گیری تفسیر فی ظلال القرآن. 24

1.8.6ویژگی‌ها و روش تفسیری سید قطب.. 25

1.8.7روش تفسیر قرآن به قرآن و جایگاه‌ان در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن. 28

1.8.8تعریف و اهمیت روش تفسیر قرآن به قرآن. 30

فصل دوم مروری بر تاریخ نگارش و جمع قرآن کریم 35

2.1معنای جمع در لغت و در اصطلاح علوم قرآنی. 39

2.2کیفیت جمع و تدوین قرآن در زمان رسول خدا|. 42

2.2.1دیدگاه‌اول: موافقان جمع وتدوین قرآن درزمان پیامبر اکرم| . 43

2.3جمع و تدوین قرآن در زمان خلفا و امام علی × 48

2.4توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات وسوره‌ها 52

2.4.1توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات: 53

2.4.2توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب سوره‌ها 56

2.4.3نظریه تفصیلی. 60

 

فصل سوم بررسی تناسب در سوره‌ها وآیات قرآن. …63

3.1تناسب در لغت.. 64

3.2تناسب در اصطلاح علوم قرآنی. 64

3.3تاریخچه و پیشینه‌ای از علم تناسب.. 65

3.4.ضرورت و اهمیت پرداختن به علم تناسب.. 68

3.4.1ردّ اتّهام و شبهه تحریف و جابجایی آیات قرآن. 68

3.4.2دفاع ازاصول اعتقادی شیعه درسایۀ پرداختن به تناسب آیات.. 69

3.5فواید علم تناسب.. 69

3.5.1کمک به فهم قرآن و تفسیر. 70

2.5.2اثبات معجزه بودن قرآن. 70

3.5.3کمک کردن به دیگر قضایای علوم قرآنی. 71

فصل چهارم انواع مناسبت وجایگاه آن در تفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن 72

4.1.1ارتباط بین ابتدای یک سوره با انتهای سوره قبل. 74

4.1.2ارتباط مضمونی میان سوره‌های هم جوار. 80

4.1.3ارتباط بین سوره‌هایی که در آغاز ویا فرجام شبیه‌هم هستند 84

4.1.4ارتباط میان بخشی از یک سوره با بخشی از سورۀ دیگر. 87

4.1.5ارتباط بین سوره‌هایی که در موضوع و هدف شبیه‌هم هستند 90

4.2تناسب و ارتباط بین آیات در یک سوره 94

4.2.1ارتباط در سر آغاز و فرجام یک سوره 101

4.2.2ارتباط بین اجزا یک آیه ( هماهنگی و تناسب واژه‌ها وجملات) 108

4.2.3ارتباط بین آیات یک سوره با ابتدای آن. 112

4.2.4ارتباط بین آیات غیر مجاور در یک سوره 115

4.2.5ارتباط بین آیات مجاور در یک سوره 119

4.2.5.1انواع مناسبت میان آیات همجوار. 122

4.2.5.2اسباب مناسبت (وجوه‌ارتباط) 127

4.2.6ارتباط بین آیاتی که بظاهر غیر متناسب هستند 142

4.2.7ارتباط و تناسب آیات به دلیل وحدت موضوعی ( هدف ) در سوره 162

4.2.7.1تعریف وحدت موضوعی. 162

4.2.7.2دلایل وحدت موضوعی در سوره‌ها 166

4.2.7.3پیامدها ونتایج نظریۀ وحدت موضوعی. 174

فصل پنجم سیاق آیات ونقش آن در تفسیر آیات در تفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن . 176

5.1تعریف لغوی سیاق. 177

5.2تعریف اصطلاحی سیاق. 177

5.3نقش و اهمیت سیاق در تفسیر آیات.. 179

5.4.تفسیر واژه‌ها و مفردات با استفاده‌از سیاق. 181

5.5کشف معانی وتبیین مقصود آیات( تفسیر آیات) با استفاده‌از سیاق. 184

5.6تشخیص مکّی یا مدنی بودن آیات و سوره با کمک سیاق. 187

5.7.تعیین مصداق با کمک سیاق. 191

5.8پذیرش ویا عدم پذیرش بعضی تفسیرها در بارۀ آیات.. 193

5.9.پذیرش یا عدم پذیرش روایات با کمک سیاق آیات.. 196

5.10پذیرش یا عدم پذیرش اسباب النزول با کمک سیاق. 201

  

فصل اول

کلیات 

 • بیان مسئله

یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن، وجود ارتباط و تناسب بین اجزاء این کتاب (سور وآیات) است بطوری که ساختار موزون و هم آهنگ بودن واژه‌ها وکلمات وآیات و رسا و شیوا بودن آنها در طول تاریخ سبب نفوذ خارق العاده آن در افکار و نفوس شده‌است بر همین اساس یکی از مباحث مهم بین دانشمندان علوم قرآنی عقیده به توقیفی ویا اجتهادی بودن ترتیب آیات در سوره‌ها وسوره‌ها در قرآن است که در صورت اثبات توقیفی بودن این ترتیب، بحث مهم دیگر یعنی تناسب بین آیات وسوره‌ها و نیز سیاق آیات معنا ومفهوم پیدا می‌کند، علامه طباطبائی وسید قطب دو نفر از مفسران معاصر بر همین اساس به تفسیر قرآن پرداخته و ما در این پژوهش بر آنیم تا رویکردها و دیدگاه‌های موجود در این دو تفسیر ارزشمند را به فراخور توفیق و توان و زمان براساس نقاط اشتراک وافتراق مطرح وبررسی ومقایسه کنیم (انشاءالله )

 

 

 • ضرورت و اهداف

دلایلی که ضرورت پرداختن به بحث تناسب سور وآیات قرآن را دو چندان می‌کند را می‌توان به‌این صورت دسته بندی نمود:

علم مناسبت جنبه تمهیدی ومقدمه برای تفسیر دارد پس بدون در نظر گرفتن بحث تناسب تفسیر آیات قرآن ممکن نیست چون خود قرآن فرموده‌است که بعضی از آیات آن بعضی از آیات دیگر را تفسیر می‌کند.

با کمک این علم از علوم قرآنی می‌توان نظریاتی که در علوم قرآنی مثل ( توفیقی بودن سور و آیات ـ اسباب النزول ـ زمان نزول و… ) وجود دارد را اثبات نمود.

در صورت اثبات وجود ارتباط بین آیات معجزه‌اسلوب و سیاق قرآن نیز اثبات می‌شود و اینکه‌این قرآن نمی‌تواند ساخته و پرداخته دست بشر باشد.

به مدد این علم می‌توان از اصول اعتقادی شیعه در بعضی از آیات مثل (آیات تبلیغ ـ اکمال دین و….) که مطرح شده‌است دفاع نمود.

هم چنین می‌‌‌توان به مخالفانی که درباره عدم انسجام و وحدت و جامعیت قرآن ایجاد شبهه می‌نمایند پاسخ منطقی داد.در عین حالی که می‌توان با بررسی این موضوع در دو تفسیر یاد شده ‌استفاده ‌از آنها را برای قرآن‌پژوهان هموارتر نمود.( انشاء الله )

 

 • سؤالات اصلی تحقیق
 • علامه طباطبائی (ره ) وسید قطب در ترتیب فعلی قرآن کریم آیا تناسب را باور دارند؟ در چه‌ابعادی؟
 • گونه‌های تناسب از دیدگاه علامه وسید قطب چگونه‌است؟
 • علامه طباطبائی وسید قطب بر چه پایه‌ای تناسب وارتباط را باور دارند؟
 • دیدگاه علامه طباطبائی وسید قطب درباره تناسب در سور وآیات چیست؟

 

 • سؤالات فرعی تحقیق

1ـ ترتیب کنونی سوره‌های قرآن، توقیفی است یا اجتهادی.

2ـ ترتیب آیات قرآن در سوره‌ها توقیفی است یا اجتهادی.

  

 • .فرضیات تحقیق

الف) نظم وترتیب فعلی آیات قرآن منشاء وحیانی و الهی دارد.

ب) بین عبارات وجملات یک آیه‌ارتباط وتناسب برقرار است.

ج) بین آیه‌های یک سوره نیز تناسب وارتباط وجود دارد.

د) در سوره‌های قرآن وحدت موضوعی (تناسب معنوی) حاکم است.

ذ) علامه طباطبائی (ره) وسید قطب با اعتقاد به‌اصل تناسب بین آیات وسور به تفسیر آیات پرداخته‌اند.

 

 • پیشینه تحقیق

علم تناسب بین سور وآیات یکی از علوم قرآنی است ودر طول زمانهای مختلف مورد توجه مفسران بوده‌است و همیشه موافقان و مخالفانی نیز داشته‌است که مهمترین آثار بجا مانده‌از آنها را می‌توان به‌این صورت دسته‌بندی نمود:

نخستین کسی که در مورد وجه تناسب آیات به ظاهر غیر مرتبط و نیز مناسبت میان سوره‌های قرآن بحث نموده‌است ابوبکر نیشابوری (م 324 ه ق) است وبعد از ایشان ثعلبی ( م 427 ق) با نوشتن کتاب الکشف والبیان عن تفسیر القرآن به‌این موضوع پرداخته‌است در قرن 6 مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان با تکیه بر این موضوع به تفسیر آیات پرداخته‌است وبحث تناسب آیات را در جای جای این تفسیر می‌توان دید. علامه‌ابو جعفر بن زبیر ( م 708 ق ) توجه جدی به‌این علم نموده‌است تا جایی که کتاب مستقلی در این زمینه نوشته‌است بنام البرهان فی مناسبه ترتیب القرآن. بعد از ایشان در قرن 9 برهان الدین بقایی با نوشتن کتاب نظم الدرر فی تناسب الای والسور گام بزرگی در تبیین این علم برداشته‌است. سیوطی نیز علاوه بر اینکه در بحث 62 الاتقان به‌این موضوع پرداخته‌است، کتاب مستقلی نیز بنام تناسق الدرر فی تناسب السور نوشته‌است. در سوره‌های اخیر نیز از بین مفسران ودانشمندان تعدادی به‌این موضوع پرداخته وحتی بعضی از آنها محور تفسیر خود را همین موضوع قرار داده‌اند از جمله‌الوسی در روح المعانی سید قطب در فی ظلال القرآن، سعید حوی در الاساس فی التفسیر، شوکانی در فتح القدیر زحیلی در تفسیر المنیر و…. همچنین در سالهای اخیر کتابها وپایان نامه‌هایی درباره‌این علم نوشته شده‌است که مهمترین آنها عبارتند از: تناسب آیات آیت اله معرفت ـ هماهنگی وتناسب در ساختار قرآن از دکتر حسن خرقانی ـ تحلیل انتقادی مبانی وروش تفسیری سید قطب در فی ظلال القرآن اثر دکتر کرم سیاوشی ـ پژوهشی در نظم قرآن دکتر عبد الهادی فقهی زاده ـ چهره زیبای قرآن از دکتر عباس همامی.

  

 • چهار چوب نظری تحقیق

در این پژوهش که مبنای کار بر اساس بررسی تناسب آیات وسور در دو تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن قرار گفته‌است، سعی شده‌است که قبل از ورود به تحقیق، به بحثهای مقدماتی وضروری نیز به طور مختصر اشاره شود. بر همین اساس، در فصل اول، بعد از طرح کلیات، به زندگی این دو مفسر عالیقدر ونحوۀ تألیف تفاسیر و روش تفسیری به ویژه روش تفسیر قرآن به قرآن، به طور گذرا پرداخته شده‌است.

در فصل دوم، به یکی از مقدمات مهم بحث تناسب آیات وسوره‌ها، یعنی تاریخ نگارش وجمع قرآن وتوقیفی واجتهادی بودن ترتیب آیات وسوره‌ها در قرآن پرداخته شده‌است ونظرات مختلف در این زمینه بطور کوتاه بررسی شده‌است. چون بحث در بارۀ تناسب آیات، وقتی معنا ومفهوم دارد که به توقیفی بودن ترتیب آیات وسور اعتقاد داشت.

از فصل سوم، که در حقیقت بدنۀ اصلی تحقیق بوده‌است به بررسی مقولۀ تناسب، از نظر لغوی واصطلاحی واهمیت وفوایدی که براین بحث مترتب است پرداخته‌ایم.

در فصل چهارم نیز به‌انواع مناسبت در قرآن اشاره نموده وضمن تقسیم بندی کلی که در این زمینه وجود دارد ( تناسب وارتباط بین سوره‌ها وآیات ) مهمترین انواع مناسبت در سوره‌ها وآیات را شمرده ونظرات مرحوم علامه (ره) وسید قطب را مورد بررسی قرار داده‌ایم. وبالاخره در فصل پنجم به یکی دیگر از بحثهایی که‌ارتباط تنگاتنگی با این بحث داشته‌است (سیاق ) پرداخته شده ونقش سیاق را در تفسیر آیات وبرقرار کردن ارتباط وهماهنگی بین آیات وسور در قرآن روشن نموده‌ایم. ودر پایان نتیجه‌های کلی که‌از بحث بدست می‌آید را نیز بر شمرده‌ایم.

 

 • نگاهی گذرا به زندگی علامۀ طباطبایی (ره) وسید قطب وتفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن
  • زندگی نامۀ علامۀ طباطبائی(ره)

زندگی علامۀ طباطبائی نیز مانند همۀ انسانهای دیگر پر از فراز و نشیب های معمول زندگی بوده که‌البته‌ایشان از آنها در جهت رسیدن به کمال و تقویت اراده و روحیه خود و خانواده خود استفاده نموده‌است. در این جا گذری کوتاه بر زندگی این اندیشمند بزرگ اسلامی‌خواهیم کرد.

وی که نامش محمد فرزند محمد حسین بود به‌القاب حسنی، حسینی و طباطبائی ملّقب بوده[1] و در یک خانوادۀ علمی‌اصیل و ریشه‌دار در 29 ذی الحجه 1321 هـ ق در شاد آباد تبریز متولد شده، اکثر رجال خاندان او از بزرگان و رجال علم بودند.[2]در سن 5 سالگی مادر و در سن 9 سالگی پدر را از دست داد و به‌همراه برادر خود تحت مراقبت و پرستاری یک نفر خادم و یک نفر خادمه قرار گرفت.[3]

از سال 1330 هـ. ق تحصیلات ابتدائی خود را که شامل قرآن و کتب ادبیات فارسی بود، آغاز نمود. و در سال 1337 هـ ق وارد مدرسه طالبیه تبریز شده وتاسال1344 در رشته‌های علوم دینی و عربیه به تحصیل پرداختند.

مرحوم علامه& به‌همراه‌همسر و برادر خود از سال 1344 هـ ق (23 سالگی) برای تکمیل تحصیلات خود عازم شهر نجف شده ودر حوزهء علمیه‌ان، به مدت 10سال از محضر اساتید بزرگ آن دیار کسب دانش و معرفت نمود.[4]

علامه&که تاسال 1354 ه در نجف اشرف مشغول به تحصیل بودند و یکی دیگر از فراز ونشیب‌های زندگی خود را تجربه نمود، بیکار ننشسته و آثاری از خود به صورت رساله به یادگار گذاشته‌است از جمله: رساله‌ای در برهان، رساله‌ای در مغالطه، رساله‌ای در تحصیل، سنن النبی و….

اگر چه مرحوم علامه& در شرح حال خود، از استادش آقای سید علی آقا قاضی طباطبائی حرفی به میان نیاورده ولی در موارد بسیاری از تأثیر درس اخلاق ایشان این چنین گفته «که ما هر چه داریم از آقای قاضی داریم».[5]

بعد از 10 سال تحصیل و تزکیۀ نفس و کسب معارف دینی و به علّت اختلال در امر معاش[6] به زادگاهش

تبریز بازگشت و به‌همراه برادر به‌امر فلاحت مشغول شده و املاک کشاورزی خود را مجدداً سرو سامان دادند و تقریباً زندگی مرفه‌ای را برای خود مهیا نمود.

اگر چه ‌استاد از این دوره زندگی خود به دوره خسارت روحی نام برده‌است[7] در عین حال رساله‌هایی در زمینه‌های مختلف در همین دوره به رشتۀ تحریر در آورده‌است از جمله: رساله‌ای در اثبات ذات، رساله‌ای در اسماء و صفات، رساله‌ای در انفال، رساله‌ای در ولایت….

در سال 1365 هـ ق، برای ادامۀ تحصیل در حوزه علمیه قم به‌ان شهر مهاجرت کرد. و بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و فرازونشیب‌ها[8] و تکمیل تحصیلات، ازاساتید خود اجازه‌اجتهاد گرفت و به تدریس علوم دینی مشغول شد.[9] و آثار ارزشمند زیادی از خود به یادگذاشت. از جمله‌اصول فلسفه و روش رئالیسم، نهایه الحکمه، بدایهالحکمه، قرآن در اسلام، شیعه در اسلام…. و ارزشمندترین اثر باقیمانده‌از ایشان المیزان فی تفسیر القرآن است که مشخصات و ویژگی‌های آن بزودی خواهد آمد. (ان شاء الله)

 

 • .نحوۀ شکل گیری تفسیرالمیزان

کتاب شریف تفسیر « المیزان فی تفسیر القرآن» اثر علامه سید محمد حسین طباطبائی به زبان عربی است.مرحوم علامۀ طباطبائی اگر چه در نگارش این کتاب با مخالفتها و مشکلاتی مواجه بود ولی توفیق یافت که در حوزۀ مقدس قم، تألیف بسیار ارزشمندی در تفسیر قرآن از خود به یادگار گذارد که باشیوۀ نوین و ابتکاری تفسیر قرآن به قرآن (که به تصریح خود آن را از بیانات نبوی و سخنان اهل بیت  × وام گرفت) اثری بس گرانقدر به نام المیزان فی تفسیرالقرآن پدید آورد که در دنیای اسلام جایگاهی ویژه پیدا کرد. مرحوم علامه علّت اصلی روی آوردن به تفسیر را نیز نبود حتی یک درس رسمی‌تفسیر قرآن در حوزه‌های علمیه می‌داند.[10]

بنابراین به تدریس تفسیر برای طلاب پرداخت و با اصرار شاگردانش به جمع‌آوری آن دروس همت گماشت علامه نوشتن این تفسیر را از سال 1374 هـ ق (1333 ش) آغاز نمود و بعد از حدود 20 سال مطالعه، تلاش، تدریس و جمع آوری، سرانجام در شب قدر 23 ماه رمضان سال 1392 هـ ق (2 آبان 1350 ش) نوشتن آنرا به پایان رسانید.[11]

این تفسیر در 20 جلد به زبان عربی و بالغ بر 8000 صفحه در قطع وزیری چاپ و منتشر شده‌است علامۀ طباطبائی در نوشتن این تفسیر از منابع بسیاری در موضوع های: تفسیر ـ حدیث ـ تاریخ ـ لغت و…. استفاده نموده‌است و به‌همین دلیل تفسیری جامع و گسترده شده‌است که مورد توجه جوامع علمی‌اسلامی‌قرار گرفت متن عربی تفسیر شریف المیزان، تاکنون پنج بار و ازسوی چهار ناشر منتشر شده‌است.

این تفسیرآخرین بارازسوی موسسۀ الاعلمی‌با چاپ آراسته و کمی‌پاورقی در 20 جلد با اضافه 2 جلد فهارس منتشر شده‌است. این تفسیر ارزشمند تا کنون به زبانهای گوناگون از جمله فارسی ـ انگلیسی ـ اردو ـ ترکی ـ اسپانیولی ترجمه شده‌است.

ترجمۀ فارسی المیزان با سه چاپ مختلف و از سوی چهار ناشر انجام گرفته‌است. آخرین ترجمه یکدست آن توسط آقای محمد باقر موسوی همدانی انجام شده و از سوی دفتر نشر اسلامی‌وابسته به جامعه مدرسین در 20 جلد منتشر شد.[12]

 [1]. سبب ملقّب شدن جدّ علامه به طباطبائی این بود که در زمانیکه جد ایشان خردسال بود، اسماعیل دیباج می‌خواست لباس برای ابراهیم بخرد هنگامی که او را میان پیراهن و قبا مخیّر کرد او گفت: طباطبا یعنی قباقبا و نیز گفته شده که مردم منطقه سواد، او را به این نام ملقب ساختند که طباطبا در زبان نبطی به معنی سیدالسادات می باشد.

[2]. الاوسی، علی، روش علامه در تفسیر المیزان، ترجمهء سید حسین میرخلیلی)، تهران، شرکت چاپ ونشر بین الملل، 1381ش، ص 52؛ استادی، رضا، آشنایی با تفاسیر، تهران، نشر قدس، 1383ش، ص 221.

[3]. بوستان کتاب، مرزبان نامه وحی و خرد ( یادنامه علامه طباطبایی )، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1381ش، ص 110, حسینی طهرانی، سید محمد حسین، مهرتابان، انتشارات علامه طباطبایی، 1431ه، ص 35.

 [4]. مرزبان نامه وحی و خرد، پیشین، ص122.

. [5]حسینی طهرانی، محمد حسین، پیشین، ص 26.

[6].حکومت وقت ایران از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری کرده بود.

[7]. مرزبان نامه وحی و خرد، پیشین، ص70.

[8]. علامه در این زمینه می فرماید: اگر چه در فراز و نشیب های زندگی افتاده بودم ولی پیوسته حس می کردم دست ناپیدایی مرا از هر پرتگاه خطرناک نجات می دهد و جاذبه مرموزی از میان هزارها مانع بیرون کشیده و به مقصد هدایت می کند.

[9]. الاوسی، علی، پیشین، ص 8.

[10].مرزبان نامه وحی وخرد، پیشین، ص 196 ـ 197.

[11].طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1417 ق، ج 20 ص 398.

[12].هاشم زاده، محمد علی،.کتاب شناسی المیزان وعلامه, مجله بینات، قم، موسسۀ معارف اسلامی امام رضا  ×، ش 34، 1381 ش، ص 190.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 206

قیمت : 14000 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید