دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش : مشاوره خانواده

عنوان :  بررسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی

دانشگاه علامه طباطبایی 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده

 عنوان:

بررسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر سلیمی

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر فرحبخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از     1- پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI-R) یونسی. 2- پرسشنامه تعارض والد – فرزند  موری ای- اشتراس. 3- پرسشنامه مسئولیت پذیری ،که توسط نعمتی در سال 1378 تهیه شده. جامعه پژوهش حاضر را دانش‏آموزان دختر مقطع راهنمایی و مادرانشان در  شهر ستان مهردشت (اصفهان)  در سال 91 تشکیل داده اند که تعداد آنها  400 نفر است از این مدارس به شیوه تصادفی 200 نفر دانش آموز و مادران آنها انتخاب شدند . پرسش نامه های ( تعارض والد_ فرزندی  و مسئولیت پذیری نوجوانان ) در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا پاسخ دهند. همچنین با هماهنگی هایی که در این مدارس صورت  گرفت مادران با حداقل مدرک تحصیلی(دیپلم) که به جلسات انجمن اولیا و مربیان مراجعه می کنند به مدرسه دعوت شدند و به پرشسنامه خود متمایز سازی پاسخ دادند. داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتیجه پژوهش رابطه بین خود متمایز سازی مادران و تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان را تایید می کند یعنی تمایز یافتگی پایین مادران باعث تعارض بین خود و فرزندان شده و نتیجه آن مسئولیت پذیری پایین دانش آموزان است.

کلید واژه ها : متمایز سازی ، تعارض والد فرزند ، مسئولیت پذیری

 فهرست مطالب

    عنوان                                صفحه

         فصل اول : کلیات

       1- مقدمه                                        6

       2-                   بیان مسئله                                           8

                      3- ضرورت و اهمیت پژوهش                     10 

4- هدف پژوهش                                               12 

       5-                 سوالهای پژوهش                               12      

       6-                فرضیه های پژوهش                            12

  7- مفاهیم نظری و تعاریف عملیاتی  متغیرهای پژوهش                   12

فصل دوم : گستره علمی موضوع و پیشینه پژوهش                     

1- نوجوانی                                          15

2- تعریف تعارض                           17     

الف- موضوع تعارض در روابط مادر و دختر                                   19

     ج- راهای بهبود روابط مادر و دختر                                                     20

د- سرزنش مادر                                                                               21

ه- نظریه های تعارض                                      24

ی- نظریه سنتی                                                   24

م- نظریه روانپویشی                                          24

ن- نظریه چرخه زندگی                                         25

پژوهش های انجام شده                                                           26

3- مسئولیت پذیری                                                 27

الف- تعاریف و مفاهیم                                                28 

ب- نظریه های مسئولیت                                                    30      

ج- ازدیدگاه آدلر                                               30

د- از دیدگاه پرز                                                                        31

ه- از دیدگاه گلاسر                                                               32

ی- از دیدگاه فرانکل                                                              33

م- عوامل موثر در رشد مسئولیت                                          34 

ن- مسئولیت پذیری و خانواده                                                   35

   پژوهش های انجام شده                                           38

4- تعریف خود متمایز سازی                       39

الف- اشکال تمایز یافتگی                                          41

ب- اجزاء تمایز یافتگی                                               45                                

ج- واکنش عاطفی                                            45                

د- گسلش عاطفی                                  45          

    ه- آمیختگی با دیگران                                                46

ی- جایگاه من                                                               47                 

پژوهش های انجام شده                                             48                                                                                                                          

فصل  سوم : روش اجرای پژوهش               

  • طرح کلی پژوهش                                51
  • جامعه                         51 

  3- روش نمونه گیری                                 52

      4- حجم نمونه                                         52   

   5- فرایند اجرای پژوهش                                 52 

    6- ابزار پژوهش                                         52    

   7- پرسشنانه خود متمایز سازی                                          52  

   8- پرسشنامه تعارض والد فرزند                                              52 

  9-پرسشنامه مسئولیت پذیری                                         53

  10- روش تجزیه تحلیل داده ها                                    54           

فصل چهار: یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها

  • مقدمه                                        56
  • تجزیه تحلیل داده ها 57            

      الف- آمار توصیفی                                     57       

      ب- آمار استنباطی                                  59

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  • فرضیه ها                                         62

     2- محدودیت                                                   65      

  • پیشنهادات             66  
  • فهرست منابع فارسی                               66
  • فهرست منابع انگلیسی                                 69

       پیوست الف : پرسشنامه خود متمایز سازی مادران  75

       پیوست ب : پرسشنامه تعارض والد فرزند        77

      پیوست ج : پرسشنامه مسئولیت پذیری نوجوانان          76    

  فصل اول

 مقدمه

خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای موثر در تربیت و رفتار آدمی و مهمترین تکیه‌گاه و محور زندگی اجتماعی است. زیرا محیط خانواده اولین و بادوام‌ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان و زمینه‌ساز رشد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی و عاطفی آنان است و افزون بر زمینه‌های ارثی که پس از تولد از پدر و مادر خود به همراه داریم هرگونه شناخت و چگونگی برخورد با مسائل و مشکلات را نخست در خانواده می‌آموزیم(لطفی، 1385).

یکی از عوامل تأثیرگذار بر زندگی افراد در عرضه‌های گوناگون میزان خود متمایزسازی آنان است. خود متمایزسازی میزان توانایی فرد برای تمیز فرایند عملی از فرایند احساسی (عاطفی) است که وی تجربه می‌کند . مفهوم تمایز یافتگی را به عنوان تجربه نزدیکی (صمیمیت) اقتدار (خودمختاری) با دیگران تعریف می کنند . این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌ بینانه راجع به موضوعات عاطفی در خانواده می‌باشد. تمایز یافتگی شامل نوع ظرفیت درون فردی برای متمایز کردن تفکر و احساس و نیز توانایی بین فردی برای حفظ استقلال ، درون بافت روابط عمیق با افراد مهم زندگی می‌باشد (بوئن، 1976). پیروان بوئن معتقدند که آدمیان گرایش به آن دارند که سبک ارتباطی آموخته شده در خانواده را در همسر گزینی و سایر روابط مهم تکرار کنند و الگوهای مشابهی را به فرزندانشان انتقال دهند. بوئن معتقد است که آدمیان همسری را برمی‌گزینند که سطح تفکیک آن‌ها به اندازه خودشان باشد. پس تعجبی نخواهد داشت که اشخاص نسبتاً نامتمایز همسر کسی شوند که به همان اندازه با خانواده مبداشان امتزاج دارند. هر چه امتزاج خانواده بیشتر باشد احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله‌گیری و کارکرد مختل بیشتر خواهد شد (گلدنبرگ. گلدنبرگ[1]،2000، ترجمه شاهی برواتی و همکاران ، 1382).

شواهدی نشان می دهد که الگوهای خانواده اصلی به خصوص الگوهای تمایز یافتگی ، تاثیر مهمی  بر اضطراب فرزندان در عملکرد اجتماعی ، تحصیلی ، مسئولیت پذیری  و نشانه های روانی جسمانی دارد (پاپکو ،[2]2004). از سویی دیگر بین تمایز یافتگی والدین و تعارض با فرزندان رابطه بالایی وجود دارد. سانتراک[3] (2000) عقیده دارد نوجوانی، مرحله انتقال از کودکی به بزرگسالی است. این دوره با تغییرات سریع فیزیکی و رشد تفکر انتزاعی شروع می‌شود. همچنین مرحله‌ای از زندگی است که مستلزم جدایی و استقلال بیشتر از والدین است ( ونگ، ویست و کوسیک[4]، 2002). از عوامل خطر ساز این دوره تعارض بین والدین و نوجوانان است. واژه تعارض به ناتوانی در حل تفاوتها اشاره داشته و بیشتر با تنش، خصومت و پرخاشگری همراه است (هال[5] ،1987).از نظر ریس، چانچونگ و جکسون[6] ( 2003) تعارض به معنای مخالفت بین دو یا چند شخص است. تعارضات بین مادران و دختران نوجوان زمینه را برای تاثیرگذاری آسیب ‌های اجتماعی فراهم می‌کند. بیشتر انحرافات دختران در سنین 20-15 سالگی بروز می‌کند که شایعترین آنها فرار از منزل و افت تحصیلی که از عدم برقراری ارتباط صحیح با والدین نشأت می‌گیرد (لطفی ، 1385).

انسان اجتماعی از دیر باز برای زیستن  ناگزیر به همکاری با هم نوعان خود و قبول مسئولیت بوده، چرا که نیاز های او، با کمک و همیاری دیگران مرتفع می شده است(ستوده،1378). گلاسر درباره مسئولیت و رابطه آن با زندگی ، معتقد است که ناخشنودی و افسردگی نتیجه عدم احساس مسئولیت است. فرد غیر مسول نه برای خود ارزش قائل است و نه برای دیگران و در نتیجه خود و دیگران را آزرده می کند(شفیع آبادی و ناصری، 1380). پذیرش مسئولیت نشانه بارز سلامت روان است . افراد سالم و موفق در محدوده واقعیت های جامعه عمل می کند بی آنکه در فساد و بی بند باری غرق شوند در واقع نقطه آغاز عوض کردن جنبه فاسد جامعه ، پذیرفتن مسئولیت است(پروچاسکا[7] ، ترجمه سید محمدی، 1383). استرانبرگ[8] و همکاران (1986) در تحقیقی رابطه بین مسئولیت پذیری دانش آموزان و روابط والدین –  نوجوان را با عملکرد تحصیلی نوجوانان دوره راهنمایی برسی کرده اند. در این تحقیق  نشان داده شد که مسئولیت پذیری دانش آموزان با روابط والدین با فرزندان و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت دارد.

 

بیان مسئله

خانواده به عنوان اولین و مهمترین کانون رشد و تربیت نوجوانان اهمیت فوق‌العاده‌ای در شکل‌گیری و تکامل رفتاری دارد (شعاری‌نژاد ،1377). از عوامل خطرساز این دوره، تعارض بین والدین و نوجوان است. نوجوانی دوره استقلال ، بیان عقاید مخالف و کشمکش با والدین است دوره ای که تعارضات نوجوانی با والدین افزایش یافته و گاهی دردسر ساز می شود. در واقع تعارض ارتباطی است که نشان دهنده ی منازعه و کشمکش بر سر اهداف ناسازگار بین دو فرد وابسته به هم می باشد(هاکر و ویلموت[9]، 1995).

در اکثر خانواده‌ها تعارض، مانند یک موجود در محیط خانواده وجود دارد چرا که خانواده خوب تمایز یافته کمیاب هستند و مردم عمدتاً با کسانی ازدواج می‌کنند که دارای سطح تمایزیافتگی مشابه با خودشان باشند (شارف[10]، 1996).براساس نظر بوئن خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی باید ناپایدار باشد، مگر اینکه اعضای آن به خوبی تمایز یافته باشند. تمایز یافتگی از نظر بوئن، توانایی فرد برای جداسازی خودش از لحاظ عاطفی و فیزیکی از خانواده اصلی ، همچنین توانایی رسیدن به رشد عاطفی و استقلال بدون از دست دادن ظرفیت ارتباط عاطفی با خانواده است. یک فرد زمانی تمایز یافته است که نیازهای عاطفی و امنیت او را مجبور کند تا فردیت خود را برای به دست آوردن اطمینان به عشق و پذیرش دیگران از دست بدهد و یا آن را محدود کند. از طرف دیگر یک فرد تمایز یافته در مورد هویت خودش امنیت دارد. می‌تواند به طور آزادانه وارد ارتباطات صمیمی شود. همانطور که اهداف معنی‌داری را دنبال می‌کند و احتمال بیشتری دارد که در همه ابعاد زندگی خودش موفق شود (لطفی، 1385).

هام ارتباطات خانوادگی را به عنوان محصول تمایز یافتگی اعضا خانواده می‌دید و این که ارتباطات خانوادگی بهبود نمی‌یابد مگر اینکه سطح تمایز یافتگی اعضا افزایش یابد. سطح تمایز یافتگی کودک بیشتر تحت تأثیر مادر است. (مهمترین فرد از لحاظ عاطفی به کودک) هر چقدر که فعالیت‌های مادر مشوق جدایی عاطفی کودک باشد، کودک به سطوح بالاتری از تمایزیافتگی خواهد رسید و هر چقدر باعث کاهش جدایی عاطفی شود، به عدم تفکیک کودک منجر خواهد شد (هام[11] 2005).

بنابر نظر سانتراک[12] (2002) حدود یک پنجم خانواده ها در تعارض های سخت ، تکراری و خطرناک با نوجوان خود قرار دارند ( مرادی،1384). تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می‌گیرد و همچنین ستیزه‌ای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف در اهداف و ادراکات مختلف . تعارضات نوجوانان و والدین در اوایل نوجوانی تشدید می شود. نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد که تعارضات  نوجوانان با والدین در حدود 14 سالگی پدیدار  می شود (بیابانگرد،1384).

نورمن بیلز[13] (2000) عقیده دارد تعارض مادر- دختر ، زمانی که دختر در سن 13 تا 19 سال را می گذراند بیشتر تکرار می شود. کشمکش های میان دختران 10 تا 14 ساله با مادران بیشتر بر سرگذراندن نحوه اوقات فراغت ، کار منزل ، تلفن ، مرتب نمودن وسایل شخصی  و…… دور می زند و  نتیجه اش جدایی مادر و فرزند است ( لطفی،1385). احمدی( 1382) براساس نظر سنجی  از نوجوانان تهرانی و والدین آنها گزارش کرد که 45% از مادران و 42% از پدران نوجوانان خود را ناسازگار می دانستند. همچنین گزارش دیگری از کانون اصلاح تربیت نشان داد که حدود یک سوم نوجوانان بزهکار از خانواده هایی بودند که درخانواده در گیری داشتند.

تعداد صفحه :93

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید