دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش : عمومی

عنوان : بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی

جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی

و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 استاد راهنما

دکتر فریده حسین ثابت

استاد مشاور

دکتر یحیی مهاجر

استاد داور

دکتر معتمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. در این پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای تصادفی بود. فرضیه های پژوهش بر این بود که بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و همچنین بین شخصیت و قضاوت اخلاقی و همین طور بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد. داده های به دست آمده با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش در مورد فرضیه اول، مبنی بر وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی، نشان داد که روان رنجوری با ارزش‌های اقتصادی و زیبایی شناسی رابطه مثبت و با ارزش‌های دانش و مذهبی رابطه منفی دارد. برون گرایی با ارزش اجتماعی رابطه مثبت و با ارزشهای زیبایی شناسی و دانش رابطه منفی دارد. تجربه پذیری با ارزش‌های زیبایی شناسی و دانش و اجتماعی رابطه مثبت و با ارزش‌های اقتصادی و وجهه خانوادگی قدرت رابطه منفی دارد. سازگاری با ارزش اجتماعی رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و اقتصادی و لذّت جویانه رابطه منفی دارد. مسئولیت پذیری با ارزش‌های اجتماعی و وجهه خانوادگی رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و لذّت جویانه رابطه منفی وجود دارد. نتایج در مورد فرضیه دوم، مبنی بر وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی  نشان داد که قضاوت اخلاقی با تجربه پذیری رابطه مثبت و با برون گرایی رابطه منفی دارد. نتایج به دست آمده در مورد فرضیه سوم، مبنی بر وجود رابطه بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی نشان داد که قضاوت اخلاقی با ارزش لذّت جویانه رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و مذهبی رابطه منفی دارد.

واژه های کلیدی : ویژگی‌های شخصیت، ارزش‌های شخصی، قضاوت اخلاقی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده

فصل اول : کلّیات پژوهش

1-1  مقدّمه ……………………………………………………………………….. 1

2-1 بیان مسئله …………………………………………………………………… 2

3-1 اهمّیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………….. 2

4-1 اهداف پژوهش ………………………………………………………………. 3

5-1 سؤالات پژوهش ………………………………………………………………….. 3

6-1 فرضیه ها ……………………………………………………………………….. 3

7-1 تعریف متغیّرها ………………………………………………………….. 4

1-7-1 تعاریف مفهومی …………………………………………………. 4

2-7-1 تعاریف عملیاتی …………………………………………………………… 6

فصل 2 : پیشینه پژوهش

1-2 شخصیت …………………………………………………… 9

1-1-2 معنا و مفهوم شخصیت ………………………………………………….. 9

2-1-2 رویکرد صفت ………………………………………………………… 10

1-2-1-2 نظریه بقراط ………………………………………………….. 10

2-2-1-2 نظریه آلپورت …………………………………. 11

3-2-1-2 نظریه کتل …………………………………………………. 11

4-2-1-2 نظریه آیزنک ……………………………………………………. 11

5-2-1-2 مدل پنج عاملی …………………………………………………….. 12

2-2 ارزش‌های شخصی …………………………………………………………………. 14

1-2-2 کلّیات …………………………………………………………………………. 14

2-2-2 ارزش‌های آلپورت، ورنون، لیندزی …………………………………………. 15

3-2-2 نظریه شری و ورما ……………………………………………………. 16

3-2 قضاوت اخلاقی …………………………………………………………….. 17

1-3-2 جنبه شناختی …………………………………………………….. 17

1-1-3-2 نظریه رشد اخلاقی پیاژه ………………………………………………. 17

2-1-3-2 نظریه رشد اخلاقی کولبرگ …………………………………….. 19

1-2-1-3-2 کلیات نظریه کولبرگ ……………………………………… 19

2-2-1-3-2 مراحل نظریه کولبرگ …………………………………………….. 20

1-2-2-1-3-2 سطح 1 : اخلاق پیش قراردادی ……………………………. 20

1-1-2-2-1-3-2 مرحله 1 : جهت گیری اطاعت و تنبیه …………………….. 20

2-1-2-2-1-3-2 مرحله 2 : جهت گیری لذّت گرایانه و خودگرایانه ………………………….. 20

2-2-2-1-3-2 سطح 2: سطح اخلاق قراردادی (10 تا 13 سالگی) ……………………. 21

1-2-2-2-1-3-2 مرحله 3 : جهت گیری پسر خوب – دختر خوب …………………….. 21

2-2-2-2-1-3-2 مرحله 4: اخلاق احترام به قانون گذار و حفظ نظم اجتماعی………………… 21

3-2-2-1-3-2 سطح 3 : اخلاق فوق قراردادی یا اخلاق مستقل (13 سالگی به بعد) …………….. 22

1-3-2-2-1-3-2مرحله 5: اخلاق قراردادهای اجتماعی یا حقوق و منافع فردی و قوانین پذیرفته شده مردمی22

2-3-2-2-1-3-2 مرحله 6 : اصول اخلاقی جهانی …………………………… 22

3-2-1-3-2 ویژگی‌های مراحل رشد اخلاقی از نظر کولبرگ ……………….. 23

4-2-1-3-2 ارزیابی نظریه کولبرگ ……………………………………………………. 24

2-3-2 جنبه عاطفی رشد اخلاقی ………………………………………… 26

1-2-3-2 نظریه روان تحلیلی فروید ………………………………. 27

3-3-2 جنبه رفتاری ………………………………………………………………. 29

1-3-3-2 نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………… 30

2-3-3-2 نظریه هوفمان …………………………………………………… 30

4-2 پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش ……………………………. 31

1-4-2 پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………. 31

2-4-2 پژوهش‌های خارجی …………………………………………. 32

فصل سوم : روش پژوهش

1-3 جامعه آماری ……………………………………………………….. 35

2-3 نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………….. 35

3-3 ابزارهای اندازه گیری ………………………………………………… 36

1-3-3 پرسشنامه شخصیت نئو(NEO) ……………………….. 36

2-3-3 آزمون ارزشهای شخصی (PVQ) ……………………………… 37

1-2-3-3 کلیات آزمون ارزش‌های شخصی (PVQ) …………………. 37

2-2-3-3 نمره گذاری PVQ ……………………………………… 38

3-2-3-3 تفسیر نمره های ( (PVQ…………………………… 38

4-2-3-3 اعتبار (PVQ) ………………………………………….. 39

5-2-3-3 پایایی PVQ ………………………………………….. 39

3-3-3 ابزار اندازه گیری قضاوت اخلاقی (DIT)  ………………………….. 40

1-3-3-3 کلّیات آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ……………………………….. 40

2-3-3-3 نمره گذاری آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ……………………….. 41

3-3-3-3 تفسیر آزمون آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ……………………………. 42

4-3-3-3 پایایی آزمون آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) …………………….. 42

4-3 روش اجرای پژوهش ……………………………….. 43

5-3 روش پژوهش ………………………………………………………….. 43

6-3 روش تجزیه و تحلیل آماری …………………………… 43

 فصل 4 : یافته های پژوهش

1-4 یافته های توصیفی ……………………………………………. 44

2-4 یافته های استنباطی …………………………………………….. 52

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه و جمع بندی …………………………………………………… 63

2-5 محدودیت‌های پژوهش ………………………………………… 73

3-5 پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………… 74

4-5 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………. 74

پیوست ها

پیوست 1 : فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت نئو (NEO) ………………….. 76

پیوست 2 : پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) …………………………… 80

پیوست 3 : آزمون مباحث معیّن (DIT) ……………………………………… 85

مقدّمه

   رفتار انسان از طرق مختلفی شکل می‌گیرد، یکی از طریق ارزش‌هایی است که دارد. ارزش‌ها به عنوان چارچوب ارجاع عمل نموده و در نتیجه رفتارهای ما را به روش‌های قابل پیش بینی شکل می‌دهند (اکلس و ویگفیلد[1] ، 2002). ارزش‌ها ، با نوع هدف‌هایی که ما بر می‌گزینیم مرتبط می‌باشند ، هر چقدر ما این اهداف را جذّاب بدانیم و این که چقدر برای رسیدن و دستیابی به آن‌ها تلاش نماییم، همگی از ارزش‌های ما ناشی می‌شوند (فذر[2] ، 1998). یکی از راه های دیگری که رفتار ما را شکل می‌دهد از خلال حالت و ویژگی‌های شخصیتی ماست. ما می‌دانیم که شخصیت  بروندادهای مهمّی دارد و این مسأله دارای اسناد و مدارک فراوانی است ( اوزر و بنت- مارتینز[3] ، 2006). ضمن این که رابطه رفتار و استدلال اخلاقی نیز به کرّات در روانشناسی مورد بحث قرار گرفته است و اکثر روانشناسان وجود این رابطه را تصدیق می‌کنند.

   علاوه بر مسائلی که در بالا پیرامون تأثیرگذاری ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی بر رفتارهای ما بیان شد بایستی گفت که  همه ما در روز با موقعیت‌هایی رو به رو می‌شویم که ما را مجبور به تصمیم گیری و انتخاب می‌کند که در بعضی از موارد انجام این کار بسیار سخت و دشوار است. موقعیت‌هایی که در آن‌ها مجبوریم از خود بپرسیم : ” چه کاری درست است ؟ ” . به این موقعیت‌ها معمّاهای اخلاقی گفته می‌شود. استدلال یا قضاوت اخلاقی، فرایندی است که کمک می‌کند تا افراد به پیامد های احتمالی و عواقب عملشان در پاسخ به معمّاهای اخلاقی فکر کنند و تصمیم بگیرند (مطلق،1390)

   از طرفی، انسان امروزه با چالش‌های بیشتری نسبت به گذشته رو به رو است. پاسخ به این چالش‌ها نیازمند داشتن شخصیت سالم، ارزش‌های درست و مهارت‌های تصمیم گیری، استدلال و قضاوت قوی است. این مهارت به افراد کمک می‌کند تا اعتماد به نفس و توانایی خود را در انتخاب‌های خوب و درستی که در معمّاهای اخلاقی روزانه خود با آن مواجه می‌شوند، رشد دهند (مطلق،1390).   

   رشد اخلاق در طول قرن‌ها از مهم‌ترین مسائل اجتماعی مورد توجّه بوده است. زیرا اخلاق اساس طرح شخصیت انسان و موهبتی است که انسان به کمک آن، رفتار خود را پیرو اصولی می‌کند. علاوه بر این، قضاوت اخلاقی یکی از مسائل پیچیده و بحث برانگیز روانشناسی تعلیم و تربیت است که مورد توجّه بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران به ویژه کولبرگ و پیاژه قرار گرفته است.

2-1 بیان مسأله

   انسان‌ها در هر لحظه از زندگی خود در حال انجام رفتارهایی از قبیل کار کردن، درس خواندن و غیره می‌باشند. آن‌ها با رفتارهای خود بر دنیای پیرامون خود تأثیر می‌گذارند. حال مسئله این جاست که چه عواملی می‌تواند بر رفتارهای ما تأثیرگذار باشد؟ در پاسخ بایستی بیان کرد که عوامل مختلفی مانند عوامل روانی، محیطی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بر رفتارهای ما تأثیر می‌گذارند. ما در این پژوهش قصد بررسی تعدادی از عوامل روانی تأثیر گذار بر روی رفتارهایمان از جمله ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی و بررسی رابطه بین این عوامل روانی با همدیگر می‌باشیم تا از این طریق بتوانیم دانش خود راجع به ارتباط این عوامل را گسترش داده و بتوانیم در آینده از این دانش در فهم و تبیین بهتر رفتارهای انسان بهره ببریم.

   مواقعی هست که انسان‌ها از روی احساسات و بدون استدلال رفتاری را انجام می‌دهند ولی آن‌ها معمولاً پیش از انجام رفتارشان، به آن فکر کرده و در مورد آن استدلال می‌نمایند و به درست و غلط بودن آن رفتار می‌اندیشند و بر اساس ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی خود تصمیم گیری به انجام رفتاری می‌نمایند.

   یکی از عوامل اساسی پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه، وجود انسان‌های دارای ارزش‌های والا و با وجدان است. انسان‌هایی با ویژگی‌های شخصیت مناسب و باثبات که وقتی تحت تأثیر موقعیت‌ها و شرایط قرار می‌گیرند، بیشتر با توجّه به معیارها و ارزش‌های درونی شده خود عمل کنند (رحمتی، 1389 به نقل از قضاوت پور، 89).

   بحث در این مورد که چگونه می‌توان تغییری در شرایط فعلی ایجاد نمود و از طریق تربیت انسان‌های بهتر در این زمینه اثرگذار بود و به پیشرفت جامعه کمک نمود، به ناچار بحث دیگری را پیش می‌کشد و آن این که رفتار‌های ما بیشتر وابسته به چه عواملی است؟ آیا از عوامل شناختی نظیر ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی تأثیر می‌پذیرد و یا این که پای عوامل مهم و بنیادی‌تری مانند ویژگی‌های شخصیت در میان است؟ اصولا چه ارتباطی بین این متغیرها برقرار می‌باشد و چگونه می‌توانیم با فهم ارتباط بین این متغیرهای روانی فهم بهتری از رفتارهایمان به دست آورده و در اصلاح آن‌ها بکوشیم؟

3-1 اهمّیت و ضرورت پژوهش  

   مسائل اخلاقی و ارزشی از مسائلی هستند که جامعه مرتّبا درگیر آن‌ها می‌باشد و در جای جای زندگی ما تأثیرگذار می‌باشند. از طرفی ارزش‌های شخصی و ویژگی‌های شخصیت نیز بر افکار و رفتار و انگیزش ما تأثیر می‌گذارند. مسائلی که گفته شد برای همه جوامع مهم تلقّی می‌شود ولی قطعاً در جوامع دینی که اعتقادات و آموزه های دینی بیشتر بر آن‌ها تأکید می‌نمایند از اهمّیت بیشتری برخوردار می‌باشند.

   ویژگی‌های شخصیت، ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در همه افراد جامعه حائز اهمّیت است امّا در بعضی حوزه های شغلی و اجتماعی می‌تواند تأثیر بیشتری بر زندگی دیگران بگذارد. بدون شک یکی از این حوزه های خطیر، حوزه بهداشت و درمان است. اکثر افرادی که در این حوزه مشغول به کار هستند از فارغ‌التّحصیلان رشته های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی می‌باشند، در نتیجه ویژگی‌های شخصیّتی، ارزش‌ها و قضاوت اخلاقی این دانشجویان در آینده نزدیک می‌تواند بسیار تأثیر گذار بر جان و مال و سلامتی مردم باشد. به عنوان مثال، اگر پزشکی، بنا به گرفتاری‌های شخصی از درمان بیماری که نیاز به درمان فوری دارد سرباز زند و یا مدیریت مالی بیمارستان برای این که بیماری توانایی پرداخت هزینه های درمان خود را ندارد، ارائه خدمات به وی را قطع نمایند. کارشناس تغذیه ای که در یک کارخانه تولید محصولات غذایی کار می‌کند و از وی خواسته می‌شود که برای سود بیشتر کارخانه تولید محصولات بی کیفیت‌تر را تأیید نماید. این‌ها تنها چند نمونه از اتّفاقاتی است که ممکن است پیش آید و در صورت وقوع هر کدام از این موارد به تنهایی می‌تواند صدمات زیاد و بعضاً جبران ناپذیری را بر زندگی مردم بر جای بگذارد.  

   اخلاق و ارزش‌های شخصی از موضوعاتی است که در متون دینی و اسلامی به کرّات به آن‌ها اشاره شده است. بزرگان دینی ما را به داشتن اخلاق نیکو توصیه نموده‌اند و همچنین داشتن قضاوت درست را از ارزشمندترین ویژگی‌های انسانی برشمرده‌اند. آن چنان که امام علی (ع)، می‌فرمایند : ارزش انسان‌ها به دانش و قضاوت‌های آن‌ها است. علاوه بر این، با توجّه به وضع کنونی که در کشور عزیز خود شاهد آن می‌باشیم، این چنین به نظر می‌رسد که رفتارهای غیر اخلاقی و ارزش‌های مادّی گرایانه یا نه و سطح پایین روز به روز در جامعه بیشتر شده و ارزش‌های والاتر هرچه بیشتر به دست فراموشی سپرده می‌شوند. با وجود چنین وضعی این سؤال مطرح می‌شود که علّت وجود و رواج یافتن چنین بی اخلاقی‌ها و ارزش شدن  بیش از حد مادیات در جامعه ای دینی و اسلامی چیست؟ چقدر از این مسائل ناشی از مسائل اقتصادی و سیاسی است و چقدر از مسائل اجتماعی و روانی ناشی می‌شود و در ضمن کدام یک از ویژگی‌های روانی و شخصیتی می‌تواند با این  وضعیت مرتبط و یا بر روی آن اثر گذار باشد؟ در این پژوهش به رابطه شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی می‌پردازیم.

4-1 اهداف پژوهش

تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تعیین رابطه بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5-1 سؤالات پژوهش

آیا بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد ؟

آیا بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد ؟

آیا بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد؟

6-1 فرضیه ها

بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد.

بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد.

بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد.

7-1 تعریف متغیّرها

 1-7-1 تعاریف مفهومی

    ویژگی‌های شخصیّت[4]  آن دسته از ویژگی‌های فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آن‌هاست (پروین، 1386). 

    روان رنجوری[5]  تمایل عمومی به تجزیه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، نا ایمنی، عصبانیت، نفرت و آمادگی برای ناراحتی‌های روان شناختی دارد (گروسی فرشی، 1381).

 

   برون گرایی[6]  داشتن توانایی اجتماعی ، دوست داشتن مردم، با جرأت بودن، فعّال بودن و پرحرف بودن، علاقه داشتن به ریسک در مارهای بزرگ و مشاغل (گروسی فرشی، 1381).

   تجربه پذیری[7]  مجموعه عقل گرایی، خلّاقیت، سنّتی نبودن و بااستعداد بودن را می‌گویند (اشتون و لی و پروجینی و زاروتا و رین اوت [8] و دی بلاس و بویس و دی راد [9] ، 2004).

    سازگاری[10]  جلوه گر ویژگی‌های خوشایندی از قبیل مردم داری، یاری رسانی، غیر دفاعی بودن و نیز همکاری و همراهی سهل با دیگران می‌باشد (کلارک و رابرتسون[11]، 2005).

    مسئولیت پذیری[12] فردی که هدفمند، با اراده و مصمّم باشد و در تمام مسائل اصول اخلاقی را رعایت کند در این زمره قرار می‌گیرد (گروسی فرشی، 1381).

      ارزش‌های شخصی[13]  مفهومی مطلوب از هدف‌ها، آرزوها، غایت‌ها یا شیوه های عملی است که رفتار انتخابی بشر را می‌سازد (شری و ورما[14]، 1994). به منافع، لذّت‌ها، علائق، ترجیح‌ها، الزام‌ها، مطلوب‌ها، دافعه ها و جاذبه ها و دیگر کیفیت‌های انتخابی در دنیای متنوّع گزینش‌ها اشاره دارد ( سیلز[15]، 1968، به نقل از اعظم آزاده، 1387).

   ارزش‌های شخصی بسیار زیادی وجود دارد ولی ما در اینجا فقط همان 10 ارزشی که در آزمون ارزش‌های شخصی مورد استفاده قرار داده‌ایم را تعریف می‌نماییم که شامل ارزش مذهبی، اجتماعی، مردمی، زیبایی شناسی، اقتصادی، دانش، لذّت جویانه، قدرت، وجهه خانوادگی و سلامتی می‌شود.

     ارزش مذهبی[16]  این ارزش‌ها با اصطلاحاتی همچون ایمان به خدا، تلاش در جهت شناخت خدا، ترس از غضب الهی و عمل کردن مطابق ضوابط اخلاقی که در کتاب‌های مذهبی آمده است، تعریف می‌شود.

    ارزش اجتماعی[17] این ارزش به معنای مهربانی، دوستی و همدردی با مردم، حتّی به قیمت فدا کردن آسایش و راحتّی شخصی خویش می‌باشد.

  ارزش مردمی[18] این ارزش به معنای احترام برای فردیت، عدالت اجتماعی و عدم تبعیض میان اشخاص بر اساس جنس، زبان، مذهب، طبقه، رنگ، نژاد و وضعیت خانوادگی می‌باشد.

     ارزش زیبایی شناسی[19] ارزش زیبایی شناسی به معنای علاقه به شکل و تناسب و هماهنگی، عشق به زیبایی و هنرهای زیبا و تمایل به آراستگی و نظم و ترتیب می‌باشد.

    ارزش اقتصادی[20] این ارزش به معنای تمایل به پول و منافع مادی است.

    ارزش دانش[21] این ارزش به معنای عشق به دانستن اصول نظری و کشف حقایق از هر نوع است.

    ارزش لذّت جویانه[22] ارزش لذّت جویانه در اینجا به مفهوم پسندیده بودن، عشق به خوش‌گذرانی و دوری از درد و رنج است.

تعداد صفحه :120

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید