دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی
   پایان کارشناسی ارشد  رشته : حسابداری(M.A)

موضوع:
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :
استاد مشاور :

سال تحصیلی 1390-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده:    1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه.    3
1-2- مسأله پژوهش    5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    6
1-4- سوالات پژوهش    ..7
1-5- اهداف پژوهش    7
1-5-1- اهداف کلی    7
1-5-2- اهداف جزیی    7
1-5-3- اهداف کاربردی    7
1-6- فرضیه‌های پژوهش    8
1-7- روش کلی پژوهش    8
1-8 -قلمرو پژوهش    8
1-8-1- قلمرو موضوعی    8
1-8-2- قلمرومکانی    8
1-8-3- قلمروزمانی    8
1-9 -تعریف واژه‌های کلیدی    9

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه    12
2-2- انتخاب معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد    .14
2-3- مدل‌های ارزیابی عملکرد    15.
2-3-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد    .15
2-3-2- سود    15
2-3-3- نرخ رشد سود    .16
2-3-4- سود هر سهم    .17
2-3-5- نرخ بازده سرمایه‌گذاری    18
عنوان                                                                                                            صفحه
2-3-6- جریان نقدی آزاد    18
2-4-1- ارزش افزوده اقتصادی    .19
2-4-2- کاربرد ارزش افزوده اقتصادی    .20
2-4-3- مزایای ارزش افزوده اقتصادی     21
2-4-4- معایب ارزش افزوده اقتصادی.    22
2-4-5- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی    .23
2-4-6- هزینه سرمایه    24
2-4-6-1- نرخ هزینه بدهی    24
2-4-6-2- هزینه سهام ممتاز    25
2-4-6-3- هزینه سهام عادی    26
2-4-6-4-میانگین موزون هزینه سرمایه    27
2-4-6-5- عملکرد عملیاتی در مقابل عملکرد تجاری    27
2-4-6-6- ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده    28
2-4-6-7- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده.    .28
2-5- سطوح مختلف سازمان و انتخاب معیار اندازه‌گیری عملکرد مالی.    .30
2-5- پژوهش‌های پیشین    30
2-5-1- پژوهش‌های خارجی    30
2-5-2- پژوهش‌های داخلی    .35

فصل سوم:روش پژوهش
3-1- مقدمه    39
3-2- روش کلی پژوهش    .39
3-2-1-از جهت هدف    39
3-2-2-از جهت نوع طرح تحقیق    39
3-3- جامعه آماری    39
3-4- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه    .40
3-5- روش نمونه گیری    ..40
3-6- روش گردآوری داده ها    .40
عنوان                                                                                                           صفحه
3-7- ابزار تحقیق    40
3-8- دقت، اعتبار و پایایی ابزار تحقیق    40
3-9-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات    .41
3-9-1- روش های رایانه ای    41
3-9-2- روش های اماری    41
3-9-3- مدل تحقیق    41
3-9-4- متغیر های وابسته    41
3-9-4- متغیر های مستقل    41

فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه    .44
4-2- یافته های توصیفی    .45
4-3- آزمون فرضیات    45

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    .63
5-2- خلاصه یافته ها    ..64
5-3- نتیجه گیری    64
5-4- جمع بندی    65
5-5- پیشنهادهای کاربردی پژوهش    .66
5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی    .67
5-7- محدودیت‌های پژوهش    67
منابع و مآخذ:
منابع فارسی     69
منابع غیر فارسی    71
پیوست ها    75
چکیده انگلیسی    91

چکیده:

هدف از این پژوهش، معرفی معیار‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد به استفاده‌کنندگان و افزایش میزان شناخت آنها نسبت به این معیار‌ها از طریق بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)است. برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر با آزمون 3 فرضیه و با انتخاب80 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است.فرضیه ها به این صورت مطرح شده اند: بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم(EPS) رابطه  وجود دارد، بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم(EPS) رابطه وجود دارد، تغییرات ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادی، با سود هر سهم(EPS) بیشتر هم جهت می باشد، آزمون فرضیه‌ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است.

در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش کتابخانه‌ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است و از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده‌های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم‌افزارهای تدبیرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوری می شود.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم برای تمامی سال ها رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم برای سال های مذکور به ترتیب برابر 546/0، 651/0،  684/0 ،679/0 و 710/0 است، در صورتی که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم برای 3 سال 1384،1385 و1386 رابطه ای وجود ندارد و ضریب همبستگی متغیرها برای سالهای مذکور به ترتیب برابر 123/0-، 113/0 ، 136/0 بود، اما برای سالهای 1386 و 1388 نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیرها بود، ضریب همبستگی متغیرها برای سالهای مذکور به ترتیب برابر 286/0 40/0 بودبا این حال، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، رابطه بیشتری با سود هر سهم دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :100

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید