دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی

دانشگاه علامه طباطبایی

مرکز آموزش‌های نیمه‌حضوری و تخصصی آزاد

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی

بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی

و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی

استاد راهنما:

دکتر حسین اسکندری

استاد مشاور:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با آن بود. نمونه شامل 30 نفر از مبتلایان به وسواس فکری عملی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از مراکز شفا، آرمش، و کلینیک کودک و خانواده دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه‌ وسواس مذهبی – اخلاقی پن، مقیاس ادغام فکر و عمل، مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی، پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی بازنگری شده، و پرسشنامه باورهای وسواسی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که وسواس مذهبی – اخلاقی با نمره کل نشانه‌های وسواس فکری-عملی رابطه معنی‌دار ندارد، اما با باورهای وسواسی و ادغام فکر و عمل رابطه‌ای معنادار دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که در بین زیر مقیاس‌های متغیرهای یادشده نشانه وسواس فکری،  سبک‌شناختی  کمال‌گرایی/اطمینان، و ادغام فکر و عمل احتمال برای خود دارای بیشترین قدرت پیش‌بینی تغییرپذیری نمرات وسواس مذهبی ـ اخلاقی‌اند. تشابهات و تفاوت‌های نتایج تحقیق حاضر با یافته‌های پژوهش‌های مشابه انجام شده روی نمونه‌های مسیحی مورد بحث قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: وسواس مذهبی ـ اخلاقی، نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی، سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی، باورهای وسواسی، ادغام فکر و عمل

      صفحه

چکیده

فصل اول: معرفی پژوهش

1-1 مقدمه. 1

2-1 بیان مسئله. 1

3-1 ضرورت تحقیق… 7

4-1 اهداف تحقیق… 11

5-1 فرضیه‌های تحقیق… 11

6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی… 12

   1-6-1 نشانه‌های اختلال وسواس فکری – عملی.. ….12

   2-6-1 سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس…. 12

   3-6-1 وسواس مذهبی – اخلاقی.. 14

فصل دوم: دیدگاه‌های نظری و ادبیات پژوهشی

1-2 اختلال وسواس فکری – عملی… 15

     1-1-1-2 ملاک‌های تشخیصی.. 16   1-1-2 پدیدارشناسی اختلال وسواس فکری – عملی.. 15

     2-1-1-2 مطالعات شیوع‌شناختی.. 17

     3-1-1-2 سیر و پیش‌آگهی.. 19

     4-1-1-2 الگوی علائم.. 19

   2-1-2 رویکردهای شناختی به اختلال وسواس فکری – عملی.. 22

     1-2-1-2 دیدگاه شناختی – رفتاری سالکووسکیس…. 23

     2-2-1-2 دیدگاه شناختی راچمن درباره OCD.. 25

   3-1-2 مفهوم ادغام فکر و عمل (TAF) 27

     1-3-1-2 ارتباط ادغام فکر و عمل و وسواس فکری – عملی.. 28

   4-1-2 حوزه‌های اصلی شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی.. 30

     1-4-1-2 مسئولیت‌پذیری افراطی.. 33

     2-4-1-2 اهمیت افکار 35

     3-4-1-2 اهمیت کنترل افکار 38

     4-4-1-2 کمال‌گرایی.. 41

     5-4-1-2 ارزیابی بیش از حد تهدید. 45

     6-4-1-2 ناتوانی در تحمّل عدم قطعیّت… 47

2-2 رابطه میان مذهب و اختلال وسواس فکری – عملی… 49

   2-2-2 پژوهش‌هایی که حاکی از عدم وجود رابطه میان OCD و مذهب هستند. 53   1-2-2 پژوهش‌هایی که نشان‌دهنده رابطه مثبت بین مذهب و OCD هستند. 49

   3-2-2 دلایل احتمالی ناهماهنگی‌های موجود در ادبیات پژوهشی در خصوص ارتباط مذهب و OCD.. 55

3-2 وسواس مذهبی – اخلاقی… 56

   1-3-2 شیوع‌شناسی.. 57

   2-3-2 پدیدارشناسی وسواس مذهبی – اخلاقی.. 58

   3-3-2 وسواس مذهبی – اخلاقی در اسلام. 60

   4-3-2 تفاوت رفتار مذهبی سالم با وسواس مذهبی – اخلاقی.. 61

   5-3-2 وسواس مذهبی – اخلاقی و نشانه‌های وسواس فکری – عملی.. 63

   6-3-2 وسواس مذهبی ـ اخلاقی و حوزهٔ شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی.. 66

     1-6-3-2 دیدگاه شناختی – رفتاری سالکووسکیس…. 66

     2-6-3-2 دیدگاه اخلاقی‌سازی روزین.. 67

     3-6-3-2 دیدگاه شناختی راچمن.. 69

     4-6-3-2 وسواس مذهبی – اخلاقی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی: ادبیات پژوهشی.. 71

4-2 نتیجه‌گیری… 73

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

1-3 طرح پژوهش…. 74

   1-2-3 روش نمونه‌گیری.. 752-3 جامعه آماری و نمونه. 74

3-3 ابزارهای گردآوری اطلاعات… 76

   1-3-3 اطلاعات جمعیّت‌شناختی.. 76

   2-3-3 پرسشنامه افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) 76

   3-3-3 پرسشنامه وسواس فکری – عملی بازنگری شده (OCI-R) 77

   4-3-3 پرسشنامه باورهای وسواسی – 44 (OBQ-44) 78

   5-3-3 مقیاس وسواس مذهبی – اخلاقی پن (PIOS) 80

   6-3-3 مقیاس ادغام فکر و عمل (TAF) 81

4-3 روش اجرای تحقیق… 81

5-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 85

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

1-4 بررسی اطلاعات جمعیت شناختی… 86

2-4 شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش…. 96

3-4 تجزیه و تحلیل نتایج مربوط به فرضیه های پژوهش…. 98

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

1-5 بحث و تفسیر نتایج.. 101


3-5 محدودیت‌های پژوهش…. 115
2-5 نتیجه‌گیری کلی… 114

4-5 پیشنهادهای پژوهشی… 117

5-5 پیشنهادهای کاربردی… 118

کتابنامه

منابع فارسی… 119

منابع انگلیسی… 121

1 مقدمه

وسواس فکری ـ عملی[1] یکی از شایعترین اختلالات روانشناختی است که چالشی نظری و عملی برای متخصصان سلامت روان به حساب می‌آید (اشتاین[2] و استون[3]، 1997). سابقه تلاش‌های پژوهشگران و صاحبنظران برای روشن‌سازی ابعاد و ویژگی‌های مختلف این اختلال به بیش از یک قرن می‌رسد. OCD به عنوان اختلالی با تأثیرپذیری بالا نسبت به فرهنگ و مذهب شناخته شده به‌طوری که این‌گونه تأثیرات در محتوای وسواس‌ها قابل مشاهده است. نشان داده شده که در جوامع مذهبی که روح دین در زندگی روزانه مردم جاریست، وسواس‌ها نیز رنگ و بوی مذهب می‌گیرند و OCD مذهبی – اخلاقی اغلب شیوع بالایی دارد. وسواس مذهبی – اخلاقی از یک سو به دلیل قرار داشتن در زیرمجموعهٔ وسواس فکری – عملی، در حیطهٔ تخصص متخصصان سلامت روان است و از سوی دیگر به سبب رابطه تنگاتنگ با مذهب، روحانیون و عالمان دین را درگیر خود می‌سازد. این امر چالشی اخلاقی و حرفه‌ای در درمان این اختلال پیش پای متخصصان می‌نهد و لزوم توجه بیش از پیش به ابعاد مختلف وسواس مذهبی را مطرح می‌سازد. با این وجود در سطح ایران و جهان، بسیار کم به وسواس مذهبی – اخلاقی پرداخته شده است. در دهه‌های اخیر، پژوهشگران توجه ویژه‌ای به وسواس مذهبی – اخلاقی مبذول داشته‌اند و ادبیات پژوهشی مرتبط که عمدتا با رویکردی شناختی به موضوع پرداخته‌اند، رو به افزایش است. در این راستا محققان تلاش نموده‌اند تا با شناسایی آن دسته از همبسته‌های وسواس فکری- عملی که با وسواس مذهبی – اخلاقی مرتبطند، در شناخت هرچه بهتر این سازه راهگشا باشند. از جمله این همبسته‌ها می توان نشانه‌های وسواس فکری- عملی و سبک‌های شناختی ناکارآمد وسواسی را نام برد. از آن‌جا که اختلال وسواس مذهبی – اخلاقی از باورهای فرهنگی– مذهبی بسیار تاثیرپذیر است، پژوهشگران نسبت به شناسایی ارتباط میان همبسته‌های وسواس فکری- عملی و وسواس مذهبی – اخلاقی در زمینه‌های فرهنگی مختلف همت گمارده‌اند. تلاش‌های انجام گرفته در این خصوص هر چند در ابتدای راه قرار دارند، امّا نویدبخش فهم دقیق و همه‌جانبهٔ وسواس مذهبی – اخلاقی در آینده نزدیکند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی رابطهٔ وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با آن در یک نمونه ایرانی سهمی هرچند اندک در این باره ایفا کند.

2-1 بیان مسئله

وسواس مذهبی – اخلاقی[4] یک اختلال روانشناختی است که مشخصه اصلی آن وسواس یا احساس گناه بیمارگونه در مورد مسائل اخلاقی یا مذهبی است که اغلب با انجام اجباری اعمال مذهبی یا اخلاقی همراه بوده و بسیار ناراحت‌کننده و غیرسازشی است (آبراموویتز[5]،‌ هپرت[6]، کوهن[7]، تالین[8] و کاهیل[9]، 2002؛ فالون[10] و همکاران، 1999). وسواس مذهبی – اخلاقی نقاط مشترک بسیاری با اختلال وسواس فکری – عملی دارد و اغلب به عنوان شاخه اخلاقی/ مذهبی OCD شناخته می‌شود (آبراموویتز و همکاران، 2002). تردید و یا نگرانی بیش از اندازه درباره ارتکاب گناه، سرسختی و انعطاف‌ناپذیری بیش از اندازه درباره مسائل اخلاقی، و پافشاری افراطی بر انجام تکالیف دینی از مثال‌های این اختلال هستند (میلر[11] و هجز[12]، 2008).

برخی یافته‌ها نشان می‌دهند که مذهب، و علی‌الخصوص مسیحیّت، دربرگیرنده سبک‌های شناختی و نشانه‌هایی است که در ادبیات بالینی با OCD ارتباط پیدا می‌کنند. در این خصوص می‌توان به رابطهٔ مذهب با باور اهمیت افکار (باوری مبنی بر آنکه تنها وجود یک فکر نشان‌دهندهٔ اهمیت آن است)، مسئولیّت‌پذیری افراطی و کمال‌گرایی (سیکا[13]، نووارا[14] و ساناویو[15]، 2003) ادغام فکر و عمل[16] (راسین[17] و کاستر[18]، 2003) و به خصوص ادغام فکر و عمل اخلاقی[19](این باور که فکر کردن دربارهٔ یک عمل غیراخلاقی به لحاظ بار ارزشی و اخلاقی با انجام آن عمل برابری می‌کند) (کوهن و روزین[20]، 2007)، و وسواس فکری و شستشو (آبراموویتز، دیکن، وودز و تالین، 2004) اشاره نمود. به نظر می‌رسد که مذهب زمینه‌ساز ابتلا به OCD است که از طریق تعامل با باورهای ناکارآمد وسواسی به این امر نائل می‌آید. مثلاً ممکن است افراد مذهبی که تحریفات شناختی وسواس‌گونه (مثلاً اهمیت کنترل افکار) دارند به احتمال بیشتری به OCD مبتلا شود. بنابراین، نباید چنین نتیجه گرفت که مذهبی بودن موجب ابتلای فرد به OCD می‌شود.

در دهه‌های اخیر، پژوهشگران توجه ویژه‌ای به وسواس مذهبی – اخلاقی مبذول داشته‌اند و تلاش نموده‌اند تا با شناسایی آن دسته از نشانه‌های OCD و سبک‌های شناختی ناکارآمد وسواسی که با وسواس مذهبی – اخلاقی مرتبطند، در شناخت هرچه بهتر این سازه راهگشا باشند.

بررسی‌های انجام گرفته در خصوص رابطه وسواس مذهبی – اخلاقی با نشانه‌های OCD نتایج متفاوتی دربر داشته‌اند. شواهدی مبنی بر رابطه خنثی‌سازی با استفاده از شمارش، و وسواس مذهبی – اخلاقی وجود دارد (ورشووسکی[21]، 2006). برخی مطالعات به ارتباط میان وسواس مذهبی –  اخلاقی با وسواس وارسی اشاره کرده‌اند (ورشووسکی، 2006، آبراموویتز و همکاران، 2002). با توجه به آنکه وسواس مذهبی – اخلاقی در فرهنگ های مسلمان عمدتاً با وسواس نجسی و طهارت در ارتباط است (فتی، 1377، دادفر، 1380) این احتمال وجود دارد که در افراد مسلمان، وسواس مذهبی – اخلاقی و شستشو با هم مرتبط باشند امّا هنوز گزارشی در این خصوص منتشر نشده است. مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش تحلیل‌ عاملی و همبستگی نشان می‌دهند که وسواس مذهبی – اخلاقی با وسواس فکری ارتباطی معنادار دارد (تک و اولوگ، 2001؛ نلسون[22]، آبراموویتز، وایت‌ساید[23] و دیکن[24]، 2006؛ ورشووسکی، 2006؛ آبراموویتز و همکاران، 2002). به‌طور کلّی شواهد پژوهشی در پشتیبانی رابطه وسواس مذهبی – اخلاقی با وسواس‌ فکری بیشتر از سایر انواع OCD است.

در خصوص رابطه وسواس مذهبی – اخلاقی با سبک‌های شناختی مرتبط با OCD[25] برخی مطالعات نشان داده‌اند که این سازه با تفکر جادویی[26] (باورهایی که قوانین علمی و علّت و معلولی پذیرفته شده را به چالش می‌کشند) مرتبط است (تالین و همکاران، 2001؛ جوزف[27] و دیدوکا[28]، 2001؛ ورشووسکی، 2006). ورشووسکی نشان داد که وسواس مذهبی – اخلاقی با ادغام فکر و عمل و به ویژه با ادغام فکر و عمل اخلاقی مرتبط است. ورشووسکی نتیجه گرفت که وسواس مذهبی – اخلاقی بیشتر به باورهای اخلاقی و دینی مربوط است تا به تفکر جادویی. ارتباط میان TAF اخلاقی و وسواس مذهبی – اخلاقی توسط نلسون و همکاران (2006) نیز تأیید شده است. نلسون و همکاران نشان دادند که وسواس مذهبی – اخلاقی با وسواس فکری، TAF اخلاقی و هر سه زیرمقیاس پرسشنامه ارزیابی افکار مزاحم[29] (اهمیت افکار، کنترل افکار و مسئولیت‌پذیری) همبستگی مثبت و متوسط دارد. ویتزیگ (2005) دریافت که وسواس مذهبی – اخلاقی با وسواس فکری و هر سه زیرمقیاس پرسشنامه باورهای وسواسی[30] (مسئولیت‌پذیری/ ارزیابی تهدید، کمال‌گرایی/ اطمینان، اهمیت افکار/ کنترل افکار) همبستگی متوسط و مثبت دارد. نتایج تحلیل عاملی در پژوهش نلسون و همکاران (2006) و ویتزیگ[31] (2005) حاکی از آن بود که وسواس فکری، TAF اخلاقی، و اهمیت افکار/ کنترل افکار قادرند تغییرپذیری وسواس مذهبی – اخلاقی را پیش‌بینی کنند.

با توجه به این‌که پژوهش‌های یاد شده با استفاده از نمونه‌های عمدتا مسیحی انجام گرفته‌اند، به نظر می‌رسد که رابطه نشانه‌هایی چون وسواس فکری و سبک‌های شناختی چون TAF اخلاقی و اهمیت افکار/ کنترل افکار با وسواس مذهبی – اخلاقی با آموزه‌های دین مسیح مرتبط باشد.  راچمن (1997، 1998، 2003) در تبیین دیدگاه شناختی خود دربارهٔ [32]OCD اشاره می کند که وسواس‌ حاصل سوء‌تعبیر فاجعه‌آمیز فرد از اهمیّت افکار (تصاویر، تکانه‌ها) مزاحم خود است. راچمن (1997) به این نکته اشاره می‌کند که ادغام فکر و عمل به‌ویژه برای افراد مذهبی مشکل‌آفرین است. شافران[33]، توردارسون[34] و راچمن (1996) در توضیح این امر به انجیل متی آیهٔ 28-27-5 استناد می‌کنند که می‌گوید: “شنیده‌ای که به آنان گفته شد که زنا نکنند امّا به تو می‌گویم که هر کس با نگاه شهوت‌آلود به زنی بنگرد، در قلب خود مرتکب زنا شده است.” شافران و همکاران (1996) این آیه را مصداقی از ادغام فکر و عمل اخلاقی می دانند. بنابراین معانی اخلاقی/ مذهبی افکار مزاحم سبب تشدید ماهیت فاجعه‌آمیز ارزیابی‌های وسواس‌گونه می‌گردند.  

 از این دیدگاه رابطه مذهب با شناخت‌هایی چون ادغام فکر و عمل، اهمیت افکار و نیاز به کنترل افکار قابل توضیح است. با این حال، تعمیم یافته‌ها به مذاهبی غیر از مسیحیّت صحیح نیست. بررسی‌ها حاکی از آنند که رابطه مذهب و TAF اخلاقی در ادیان یهودیت و اسلام به اندازه دین مسیح تنگاتنگ و معنادار نیست. به عنوان مثال، سیو و همکاران (2010) نشان دادند که مسیحیان نسبت به یهودیان نمرات بالاتری در ادغام فکر و عمل اخلاقی آوردند و این موضوع مستقل از نشانه‌های OCD در آنان بود. به‌علاوه رابطه میان مذهب و TAF اخلاقی تنها در مسیحیان معنادار بود نه در یهودیان، که این موضوع نشان‌دهندهٔ تأکید ویژه دین مسیح بر اهمیت افکار به لحاظ اخلاقی است. و بالاخره اینکه رابطه میان TAF اخلاقی و نشانه‌های OCD تنها در یهودیان معنادار بود و در مسیحیان این رابطه دیده نشد. در همین راستا، نظیری، دادفر و کریمی کیسمی (1384) بر نقش باورهای ناکارآمد مذهبی در شدت علائم و OCD تأکید می‌کنند. آنها نشان دادند که باورهای ناکارآمد مذهبی در مورد مناسک شستشو و طهارت نسبت به باورهای ناکارآمد شناختی، پیش‌بینی‌کننده بهتری برای شدت نشانه‌های OCD هستند.

با توجه به کاستی‌های موجود در ادبیات پژوهشی مربوطه و اینکه هنوز مطالعه‌ای در این خصوص در ایران انجام نشده، این پژوهش بر آن است تا به بررسی رابطه میان وسواس مذهبی – اخلاقی با نشانه‌های وسواس و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس بپردازد.

3-1 ضرورت تحقیق

وسواس مذهبی – اخلاقی از جمله اختلالاتی است به دلیل متأثر بودن از فرهنگ، در جوامع مختلف شیوع متفاوتی دارد. تخمین زده می‌شود که در کشورهای غربی بین 5 درصد تا 33 درصد از مبتلایان به OCD به‌طور همزمان به وسواس مذهبی – اخلاقی نیز مبتلا هستند (میلر و هجز، 2008) و در جوامع مذهبی، این ارقام به 60 درصد نیز می‌رسد (تک و اولوگ، 2001). بررسی‌های انجام گرفته در ایران حاکی از آن است که وسواس مذهبی – اخلاقی از شایع‌ترین انواع وسواس در میان مبتلایان به OCD است که شیوع آن بین 23 درصد (دادفر، بولهری، ملکوتی و بیان‌زاده، 1380) تا 81 درصد (فتی، 1377) گزارش شده است. با این وجود وسواس مذهبی – اخلاقی کمتر از هر نوع دیگر از وسواس‌ مورد پژوهش قرار گرفته است (هپرت و سیو[35]، 2010) و دانسته‌ها در مورد آن به نسبه کم است. وسواس مذهبی – اخلاقی به سبب ویژگی‌های منحصر به فرد خود چالش بزرگ برای درمانگران، متخصصین سلامت روان و روحانیون محسوب می‌شود، زیرا از یک سو به سبب قرارگیری در زیرمجموعهٔ OCD، در حیطهٔ تخصص روانپزشکان و روانشناسان و متخصصین سلامت روان است و از سوی دیگر به دلیل دارا بودن ویژگی‌های مذهبی، روحانیون و دست‌اندرکاران امور دینی را درگیر خود میِ‌سازد.

مطالعات مختلف حاکی از آنند که وسواس مذهبی – اخلاقی با بینش ضعیف (تالین و همکاران، 2002؛ نبی‌پور اشرفی، 1380) و پاسخدهی کم به درمان شناختی – رفتاری (ماتایکس – کولز[36]، مارکس[37]، گرایست[38]، کوباک[39] و بائر[40]، 2002) و درمان دارویی (آلونسو[41] و همکاران، 2001) همراه است. افراد مبتلا به وسواس مذهبی – اخلاقی اغلب دچار ثبات در باورها[42] (تالین و همکاران، 2001) و عقاید بیش بها یافته[43] (کوزاک[44] و فوآ[45]، 1994) هستند. این بدان معناست که آنها به منطقی بودن افکار و نشانه‌های خود باور دارند و حتی ممکن است معتقد باشند که مشکل‌شان ماهیتی کاملاً مذهبی و روحانی دارد و در نتیجه به نشانه‌های خود معنایی ارزشی و اخلاقی بدهند. این ممکن است موجب گردد که  مبتلایان در مقابل توضیحات ارائه شده توسط درمانگر در خصوص اختلال مقاومت کنند و از پذیرش درمان‌های روانشناختی دارویی سرباز زنند.

به علاوه، رفتاردرمانی OCD مستلزم آنست که فرد مبتلا خود را در معرض چیزهایی قرار دهد که وسواس را در او برمی‌انگیزند. برای شخص مبتلا به وسواس مذهبی – اخلاقی با افکار کفرآمیز، برانگیزاننده‌ها دقیقاً همین افکار هستند و چنانچه به وی گفته شود که باید به‌طور هدفمند این افکار را در خود ایجاد کند، ممکن است احساس کند که اصول اخلاقی‌اش زیر سئوال قرار گرفته است. از این لحاظ درمان وسواس مذهبی – اخلاقی برای متخصصین یک چالش محسوب می‌شود و شناخت هرچه بهتر این اختلال در جهت طراحی مداخلات درمانی مؤثرتر ضروری است.

قیمت : 14000تومان

تعداد صفحه :180

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید