دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

دکتر حمید مسجد سرائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده1
پیشگفتار2
فصل اول: کلیات تحقیق و مفاهیم مقدماتی4
ادبیات تحقیق5
بیان مساله5
ضرورت تحقیق5
پیشینه تحقیق6
سئوالات تحقیق6
اهداف تحقیق7
روش تحقیق7
   – مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی شهادت و شاهد8
      – گفتار اول: معنای لغوی شهادت9
      – گفتار دوم: معنای اصطلاحی شهادت9
      – گفتار سوم: معنای لغوی شاهد10
      – گفتار چهارم: معنای اصطلاحی شاهد10
   – مبحث دوم: ادا به شهادت،  تحمل شهادت11
   – مبحث سوم: صفات شاهد و اثر آن در شهادت خطا یا کذب13
      – گفتار اول: بلوغ13
      – گفتار دوم: عقل15
      – گفتار سوم: ایمان و اسلام18
      – گفتار چهارم: حلال زاده بودن19
      – گفتار پنجم: عدالت19
      – گفتار ششم: انتفای تهمت21
          تحلیل و بررسی فصل اول24
فصل دوم: انواع شهود و اثر آن در رجوع یا کذب شهادت 25
   – مبحث اول: مطابقت شهادت یا دعوی26
   – مبحث دوم: توافق شهادت شهود در معنا27
   – مبحث سوم: عدد شهود و جنسیت در شهادت28
      – گفتار اول: ذکوریت به تنهایی29
      – گفتار دوم: شهادت سه مرد و دو زن30
      – گفتار سوم: شهادت دو مرد و چهار زن30
      – گفتار چهارم: شهادت یک مرد و دو زن31
      – گفتار پنجم: شهادت دو زن به تنهایی31
      – گفتار ششم: شهادت یک زن به تنهایی32
      – گفتار هفتم: شهادت 50 مرد32
   – مبحث چهارم: شهادت بر شهادت33
      – گفتار  اول: استرعاء34
      – گفتار دوم: اتفاقی34
      – گفتار سوم: نظر اجمالی فقها35
          تحلیل و بررسی فصل دوم38
فصل سوم: رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مالی 39
   – مبحث اول: رجوع از شهادت قبل از صدور حکم40
   – مبحث دوم: رجوع از شهادت پس از صدور حکم42
      – گفتار اول: حکم اجرا شده و محکوم به تلف شده43
      – گفتار دوم: حکم اجرا شده و محکوم ٌ به تلف نشده43
      – گفتار سوم: حکم اجرا نشده45
   – مبحث سوم: ضمان شهود47
          تحلیل و بررسی فصل سوم50
فصل چهارم: رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی خاص 52
   – مبحث اول : رجوع از شهادت قبل از صدور حکم53
   – مبحث دوم : رجوع از شهادت پس از صدور حکم55
      – گفتار اول: نفقه55
      – گفتار دوم: وصیت57
      – گفتار سوم: وصایات59
      – گفتار چهارم: نسب60
      – گفتار پنجم: بیع61
      – گفتار ششم: طلاق63
               1- طلاق رجعی64
               2- طلاق بائن66
               3- رجوع در طلاق پس از فوت زوج75
               4- رجوع در طلاق در ازدواج تفویضی77
               5- بیّنه بر فساد نکاح پیش از طلاق79
               6- نظریه شیخ طوسی در باب طلاق80
               7- نظریه اهل تسنن در باب طلاق83
      – گفتار هفتم: نکاح85
               1- نکاح به مبلغی معادل مهریه85
               2- رجوع پس از دخول86
               3- نکاح بدون ذکر مهر87
               4- نکاح،  دخول،  طلاق88
               5- نکاح مبتنی بر خلاف ادعای زن89
               6- رجوع پس از فوت زوج90
      – گفتار هشتم: وقف90
      – گفتار نهم: ارتداد91
          تحلیل و بررسی فصل چهارم92
فصل پنجم: رجوع شاهد در دعاوی کیفری و جزائی  93
   – مبحث اول: رجوع شاهد از شهادت قبل از اجرای حکم94
   – مبحث دوم: رجوع شاهد از شهادت بعد از اجرای حکم95
      – گفتار اول: زنا95
               1- اثر عمد98
               2- اثر خطا و اشتباه100
               3-رجوع شهود در احصان و زنا102
      -گفتار دوم: قذف105
      – گفتار سوم: قتل یا موجب قتل109
               1- خطای شهود و عمل رافع مسئولیت کیفری109
               2- اثر عمد112
               3- معاون و مباشرت در جرم112
               4- تسبیب در جنایت بر نفس یا نقص عضو114
               5- اجتماع سبب و مباشر در جنایت115
               6- اثر اکراه116
               7- علم و عمد در انجام و ایجاد جرم117
      – گفتار چهارم: سرقت118
          تحلیل و بررسی فصل پنجم120
نتیجه گیری 122
فهرست منابع فارسی 124
فهرست منابع عربی125
فهرست مقالات 129
چکیده انگلیسی130

 

چکیده

بررسی موضوع شاهد از شهادت در دو مقوله فرعی قبل از صدور حکم و پس از صدور حکم در مسائل کلی حقوقی و جزائی بررسی می شود. در مسائل حقوقی و جزائی، پیش از صدور حکم، بر اساس رجوع شاهد، حکمی از سوی قاضی صادر نخواهد شد. لذا پس از صدور حکم در مسائل حقوقی با رجوع شاهد، حکم نقض نمی شود و چنانچه مشهودٌ به مال باشد و به مشهودٌ له داده شده باشد، بازگردانده نمی شود.

در مسائل جزائی، اگر مشهودٌ به استیفا نشده باشد، حکم نقض می شود، ولی اگر مشهودٌ به استیفا و مشهودٌ علیه حد خورده یا قصاص شده باشد، حکم نقض نمی شود و شهود، باید دیه پرداخته یا قصاص شوند. اگر شاهد مسلمان در مقابل کافر شهادت دهد و رجوع کند قصاص نمی شود، لکن اگر عکس آن باشد، شاهد کافر قصاص می شود یا حد می خورد یا کشته می شود.

بنابراین شاهد مسلمان قصاص نمی شود و به دیه ملزم می گردد که پرداخت نماید.

اکراه شاهد در موارد منجر به قتل، مجوز شهادت کذب نیست، اما در موارد غیر قتل، می تواند مانع قصاص شود. ادعای غرور و نیرنگ، توسط مشهودٌ له نیز، از شاهد پذیرفته نمی شود.

در موارد شهادت بر شهادت، رجوع شهود فرع، موجب ضمانت شهود اصل و بالعکس نمی شود.

تصدیق یا تکذیب شهود اصل در شاهد گرفتن شهود فرع، اثری در ضمانت شهود فرع ندارد.

در موارد شاهد و قسم، اثر رجوع شاهد، بستگی به نظر فقیه یا حقوقدان در اجرای حکم در این موارد دارد. با رجوع شاهد، او باید نیمی از غرامت را به مشهودٌ علیه بپردازد، چون با دو سبب شاهد و قسم اثبات می شود.

پیشگفتار

با حمد و سپاس خداوند متعال را که به عنوان اولین آموزگار به انسان حکمت آموخت. لذا دلایل عقلی و نقلی، گواه نیاز جامعه بشری جهت ایجاد و نظم و ایجاد عدالت در آن می باشد.

بنابراین در جهت مصالح آن نیازمند قانون مدونی که بتوان جلوی سوء استفاده ها را گرفت و تا شود روزی که هیچ حقی به ناحق از کسی ضایع نشود.

البته شهادت در بین ادله اثبات دعوی دارای اهمیت بسزایی می باشد که جهت اثبات کلیه دعاوی مدنی برای استناد به شهادت شهود هیچ محدودیتی وجود ندارد.

بنابراین در این پایان نامه سعی شده است به شرایط شاهد و شهادت و همچنین نظرات فقهای عظام و مبانی حقوقی مورد استناد قرار گیرد و از بهره جستن از کتاب خدا نیز بی بهره نبودیم.

لذا به مهمترین بحث آن که رجوع شاهد از شهادت خود در اعم دعاوی پرداخته شده است که اگر شاهدی بر اساس تکلیف نسبت به تحمل و ادای شهادت با توجه به تمام شرایط و صفات در نظر گرفته برای دادن شهادت اقدام نماید، بداند که چه اجر و ثوابی نزد خدا دارد و اگر برخلاف آن به هر دلیلی که با قصد و رضا همراه هست مبادرت به دروغگویی و تزویر و نیرنگ پس از اجرای حکم و استیفای آن مخصوصاً در جنبه ی کیفری (جزائی) مثل قتل و قطع عضو و در مرحله ی بعدی در دعاوی مدنی خاص و سپس مالی، به رجوع از آن مبادرت ورزد، بایستی منتظر ضمان آن باشد که چه مجازاتهایی برای او در نظر گرفته شده است.

لذا در محاکم قضائی، احکام شهادت که از منظر شرع مقدس اسلامی است به مرحله اجرا در می آید و هیچ وقت فرد مجرم از چنگال عدالت نمی تواند فرار کند. چون جنبه الهی و اخروی آن با توجه به عدالت الهی هیچ وقت نادیده نخواهد شد.

در همین راستا سعی شده بعد از بحث مقدماتی راجع به شرایط شهادت و رجوع و صفات و نصاب آن به صورت اجمالی، در رجوع شاهد از شهادت؛ قبل از صدور حکم- بعد از صدور حکم توسط حاکم و قبل از استیفاء حکم- و بعد از صدور حکم و در بحث مقوله دعاوی مالی، دعاوی مدنی خاص و بعضی از مصداق های آن، و در دعاوی کیفری ( جزائی ) آن و چند نمونه از موارد آن را به صورت تفصیلی در این پایان نامه  گنجانده ایم.

لذا، استفاده از منابع ارزشمند فقهی و حقوقی از جمله نظرات علماء عظام و اساتید معزز و اندیشمندان بزرگواری که در عرصه های علمی خصوصاً در زمینه فقه و حقوق قلم فرسایی نموده اند استفاده شده است بنابراین جا دارد به بعضی از کتابهایی که در این پایان نامه مورد بهره برداری قرار داده شده نام برد، از جمله کتاب های فقهی – تحریر الوسیله، جواهر الکلام، روضه الطالبین، الشهادات (سید محمد رضا گلپایگانی)، قواعد الاحکام (علامه حلی) مبانی تکمله المنهاج الصالحین ( آیت ا… خوئی)، شرایع الاسلام (محقق حلی) و وسایل الشیعه (حر عاملی) و کتاب های الخلاف، النهایه و المبسوط فی فقه الامامیه (شیخ طوسی)، کتابهای الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه و مسالک الافهام (شهید ثانی)، و المبسوط (سرخسی)، کنزل العرفان فی فقه القرآن(فاضل مقداد) و… و از کتاب های حقوقی استفاده شده، ترمینولوژی حقوق، ادله اثبات دعوی (بهرام بهرامی)، اثبات و دلیل اثبات (ناصر کاتوزیان)، حقوق جزای عمومی (ایرج گلدوزیان)، حقوق جزای عمومی (هوشنگ شامبیاتی) و…. اشاره نمود.

و همچنین از لوح فشرده مکتبه اهل البیت (ع) نیز استفاده زیادی در این پایان نامه شده است.

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.