پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای 30 سال یزد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد

دانشگاه یزد

دانشکده علوم اجتماعی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جامعه‌شناسی

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر مهناز فرهمند

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید علیرضا افشانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………..  2

1-2 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..  4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………..8

1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1 اهداف اصلی تحقیق……………………………………………………………………… 10

1-4-2 اهداف فرعی تحقیق ……………………………………………………………………….10

1-5  کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………11

 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 15

2-2 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………. 16

2-3 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………..20

2-4 جمع‌بندی تحقیقات پیشین ……………………………………………………………. 22

2-5 نظریات انزوای اجتماعی ……………………………………………………………………. 24                 

2-5-1 نظریات روانشناختی انزوای اجتماعی ……………………………………………. 24

2-5-1-1 آثار تحلیلی فروید و کلین ……………………………………………………………..25

2-5-1-2 انزوای اجتماعی، تجرد و جنسیت (لاینرمن،گیلیگان،راکر و برگمن و مانتر) ……. 26

2-5-1-3 انزوای اجتماعی در ارتباط با محیط زندگی شخص (نظریه سیلورمن، هورتولانوس و همکارانش)…28

2-5-2 نظریات جامعه شناختی انزوای اجتماعی (با تمرکز بر رویکرد روابط اجتماعی)………29

2-5-2-1 اهمیت روابط اجتماعی ……………………………………………………………….31

2-5-2-1-1روابط اجتماعی و تندرستی فردی ………………………………………………..31

2-5-2-2 اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی ………………………………………………… 35

2-5-2-3 روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی …………………………………37

2-5-2-4 روابط اجتماعی و تغییرات در محیط اجتماعی …………………………. 38

2-5-2-5 پیامدهای اجتماعی روابط اجتماعی ……………………………………………… 39

2-5-2-6 انزوای اجتماعی به عنوان شکلی از محرومیت اجتماعی ……………………… 42

2-5-2-7 علل انزوای اجتماعی …………………………………………………………………… 45

2-5-2-8 رویکرد شبکه ای ………………………………………………………………………48

2-5-2-9رویکرد تنهایی ……………………………………………………………………………….  50

2-6 چارچوب نظری ………………………………………………………………………………….54

2-7 مدل نظری ……………………………………………………………………………………… 60

2-8 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………….61

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………. 63

3-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………. 63

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………. 64

3-4 شیوه نمونه‌گیری…………………………………………………………………………. 64

3-5 حجم نمونه………………………………………………………………………………….. 64

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها ………………………………………………………………………65

3-6 روایی و پایایی …………………………………………………………………………………… 65

3-8 تکنیک های آماری …………………………………………………………………………. 66

3-9 تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها …………………………………………………67

3-9-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل ……………………………………….. 67

3-9-1-1 مفهوم سلامت اجتماعی ………………………………………………………………..67

3-9-1-2 مفهوم حمایت اجتماعی …………………………………………………………..71

3-9-1-3 مفهوم برداشت از خود ……………………………………………………………. 75

3-9-1-4 مفهوم عرف و سنت ………………………………………………………………….. 77

3-9-1-5 مفهوم استقلال مالی …………………………………………………………………… 80

3-9-1-6 مفهوم پایگاه اجتماعی – اقتصادی……………………………………………………81

3-9-2 تعریف نظری تجرد وتعریف نظری و عملیاتی و متغیر وابسته ………………. 83

3-9-2-1مفهوم تجرد ………………………………………………………………………………… 83

3-9-2-2 تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته: انزوای اجتماعی ……………………  84

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………….. 92

4-2 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………  92

4-2-1 وضعیت اشتغال ……………………………………………………………………………….92

4-2-2 تحصیلات ……………………………………………………………………………………… 93

4-2-3 تحصیلات مادر ………………………………………………………………………. 94

4-2-4 تحصیلات پدر ………………………………………………………………………….. 95

4-2-5  درآمد ماهیانه ……………………………………………………………………………….. 96

4-2- 6  درآمد ماهیانه سایر اعضای خانواده …………………………………………………. 97

4-2-7   نوع منزل مسکونی ………………………………………………………………….. 98

4-2-8 دیدگاه‌های سنتی خانواده و خویشاوندان …………………………………….99

4-2-9 دیدگاه عرفی جامعه …………………………………………………………………….100

4- 2-10 میزان استقلال مالی …………………………………………………….101

4-2-11  نوع تصور ذهنی شخص از مقوله ازدواج ……………………………..102

4-2-12   سلامت اجتماعی ………………………………………………………….. 103

4-2-13    حمایت اجتماعی ………………………………………………………………108

4-2- 14 نوع برداشت از خود  ………………………………………………………. 111

4-2-15   انزوای اجتماعی …………………………………………………………………113

4-3 یافته‌های استنباطی و تحلیل مسیر متغیرها …………………………………….. 117

4-3-1 یافته‌های استنباطی ……………………………………………………………….. 117

4-3-2 رگرسیون‌ چندگانه برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سنجش اثر ‌متغیرهای ‌مستقل بر متغیر وابسته ……126

4-3-3  تحلیل مسیر  ……………………………………………………………………………. 126

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری، انتقادات و پیشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………… 129 

5-2 خلاصه یافته ها ………………………………………………………………………………130

5-3 نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………. 132

5-4 مشکلات,محدودیت ها و پیشنهادات …………………………………………. 135  

پیوست

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 141

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………….. 148

چکیده:

انزوای اجتماعی یکی از آسیب های اجتماعی است که طبق نظریات روانشناسان و جامعه شناسان، ممکن است بر اثر عوامل مختلفی از جمله  ضعف سلامت اجتماعی، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی، تصور منفی از خود و ویژگی های خود، عدم اشتغال و استقلال مالی ایجاد گردد. در این پژوهش، اثر تمام این متغیرها، به علاوه اثر دیدگاه های سنتی در مورد تجرد دختران و نیز دیدگاه های عرفی خانواده و خویشاوندان راجع به این موضوع و نوع تصور شخص از مقوله ازدواج، بر انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای سی سال شهر یزد سنجیده شده است. روش پژوهش از نوع پیمایش بوده است، جامعه آماری شامل 2613 نفر از دختران مجرد بالای سی سال یزدی بوده‌اند که 139 نفر از آنها با روش نمونه گیری زنجیره ای به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بوده است که بین میزان انزوای اجتماعی دختران مجرد شاغل و دختران مجرد غیرشاغل، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین متغیرهای حمایت اجتماعی، سلامت اجتماعی، باورهای سنتی رایج در جامعه در مورد تجرد، تصورات عرفی خانواده و خویشاوندان در مورد تجرد و برداشت از خود با  احساس انزوای اجتماعی رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت. همچنین هر چه تصور دختران مجرد از مقوله ازدواج بهتر باشد احساس انزوای اجتماعی آن‌ها بیشتر است. بین استقلال مالی دختران مجرد و پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده با انزوای اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود نداشت. از بین متغیرهای باقیمانده در مدل رگرسیون، باورهای سنتی، حمایت اجتماعی و نوع برداشت از خود در مجموع بیشترین تأثیر را بر میزان انزوای اجتماعی داشته‌اند که بیشترین تأثیر، مربوط به متغیر برداشت از خود بوده است. با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل می‌توان 8/29 درصد از واریانس میزان انزوای اجتماعی را توضیح داد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

پیشرفت های روزافزون اخیر در سطح جهانی، باعث افزایش فردگرایی درجهان، متعاقبا فروپاشی بیش از پیش بنیاد خانواده ها و شکل گیری خانه های مجردنشین و تک نفری گردیده است و به دور از مسائل و دغدغه‌های عاطفی و معیشتی، دیگر، مجرد بودن در نظر مردم متمدن و پیشرفته، نوعی ننگ نبوده بلکه گاه مایه آزادی و ترقی و پیشرفت بیشتر فرد تلقی می گردد.

 اما واقعیت این است که هنوز هم فرهنگ گرایی و ارزش دوستی در نقاطی از جهان حرف اول را می زند و در این‌گونه مناطق، تجرد، نه تنها آزادی و ترقی محسوب نمی گردد؛ بلکه جامعه به شخص مجرد به‌عنوان یک فرد زندانی در انزوا و تنهایی خویش و بعضا طرد شده در اجتماع و کلا یک فرد ناقص که به اصطلاح (نیمه مکمل) خود را گم کرده است می نگرد. این انزوا به نوبه خود می‌تواند در ابعاد و اشکال گوناگونی چون از خودبیگانگی فرهنگی، اجتماعی، روانی و اقتصادی خود را نشان دهد. گاه جامعه به خاطر عرفی بودن و سنتی بودن، تجرد طولانی مدت را- مخصوصا برای یک دختر- نمی پسندد و گاهی هم این عقیده در میان خانواده ها و اقوام مختلف به‌طور خاص دیده می‌شود که مثلا نمونه ای از آن عقیده ای است که مردم یزد از دیرباز بدان باوردارند. آن‌ها نیز مانند اقوام و مردمان قدیم ایرانی، به دختری که سن ازدواج او ازحد مشخص عرفی گذشته و ازدواج نکرده است؛ القاب ناخوشایندی می‌دهند؛ علاوه بر این، حضور او را در مجالس و محافل عمومی و خصوصی خود چندان خوشایند نمی دانند؛ اما گاه، حالتی پیش می آید که حتی اگر جامعه دارای دیدگاهی باز و روشنفکرانه شده باشد و سنت در آن رو به زوال رفته باشد؛ بازهم تصور خود شخص از اینکه با مجرد ماندن، از مهمترین و اساسی ترین شانس های زندگی خود را از دست داده است و یا تصور عرفی خانواده و خویشاوندان او راجع به اهمیت بنیادین ازدواج و بخصوص ازدواج به‌موقع برای دختران، می‌تواند در روند عادی زندگی و امور روزمره دختر مجرد ایجاد اختلال کرده و او را به‌عنوان یک فرد جدا افتاده از جامعه، منزوی و افسرده کند. پس علل و دلایل تجرد هم که در اشخاص متفاوت است؛ به‌خودی‌خود می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر زندگی اجتماعی فرد بگذارد؛ به این صورت که دختری که به میل خود و داوطلبانه تجرد را برگزیده است؛ به مراتب انزوای اجتماعی کمتری را تجربه خواهد کرد تا دختری که دچار یک تجرد ناخواسته -به دلایل گوناگون جسمی، روحی و محدودیت‌های خانوادگی- شده است. البته سلامت روحی و جسمی، سطح بالاتر تحصیلات، موقعیت مکانی و پرستیژ اجتماعی زندگی پدری و تأمین مالی بالا در زندگی، از جمله عواملی است که شاید بتواند کمی انزوای دختران مجرد را تخفیف دهد؛ اما بازهم به نظر می رسد که آنچه در این میان شاخص مهمی است؛ همان تصورات جا افتاده و بومی جامعه فرد است که پیوسته او را به صورت شخصی متمایز، برچسب می زند و او را به حاشیه جامعه می راند.

در فصل اول، پس از بیان دغدغه‌های ذهنی محقق در این پژوهش و بیان اهمیت و ضرورت موضوع، به ذکر اهداف و نیز کاربرد نتایج این پایان نامه پرداخته خواهد شد. در فصل دوم به برسی مبانی نظری، چارچوب نظری، فرضیات و الگوی نظری پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به تعریف مفاهیم و متغیرها و ارائه مؤلفه -های سنجش در این پایان نامه و نیز به ذکر شیوه تحقیق، شیوه نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و جمعیت نمونه و معرفی جامعه آماری پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم آمار توصیفی و استباطی یافته- های تحقیق به علاوه مدل رگرسیون و مدل تحلیل مسیر ارائه می شود و در فصل پنجم خلاصه یافته ها و نتیجه تحقیق و پیشنهادات و انتقادات آورده می شود.

2-1- بیان مسئله

انزوای اجتماعی یکی از آسیب های اجتماعی است که طبق نظریات روانشناسان و جامعه شناسان، ممکن است بر اثر عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی ایجاد گردد. انزوا و گوشه‌گیری جوانان و نوجوانان، عارضه‌ای است که متأسفانه در سال‌های اخیر شیوع یافته و این در حالی است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد از هر 100 نفر جوان و نوجوان 7 نفر به این عارضه مبتلا هستند. در این عارضه جوان و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محیط خارج دوری می‌کنند که به ‌تدریج با کاهش علایق ذهنی و عاطفی، از داشتن دوستان صمیمی و نزدیک محروم می‌شوند و از حضور در فعالیت‌های جمعی سر باز می‌زنند، اوقات خود را به تنهایی سپری می‌کنند و گوشه‌گیری از اجتماع را در پیش می‌گیرند(به نقل از حسینی:1385).

کارشناسان می‌گویند، انزواطلبی، یکی از رفتارهای نسبتاً شایع است که جوان و نوجوان را به شدت آزار می‌دهد و اگر درمان نشود، آنان را به سمت و سوی مشکلات دیگری مانند عدم اعتماد به نفس، افسردگی، اضطراب و زود رنجی سوق خواهد داد. این در حالی است که عدم احساس توانمندی و کمی عزت نفس و نیز ناتوانی در بروز احساسات و بیان افکار و نظریات، باعث جدایی فرد از فعالیت‌های گروهی است‏‎.
آنان در مورد علل گوشه گیری و انزواطلبی معتقدند، محرومیت از محبت خانواده، نقص عضو یا بیماری‌های جسمی و فیزیولوژیک، اختلال در گویش و تکلم، شکست‌های متعدد و تحقیر شدن در برابر جمع، نبود امنیت روانی در محیط‌های خانه و خارج از خانه و فشار‌های روانی مستمر، تنبیه، توبیخ و سرزنش نوجوان و جوان توسط والدین و کنترل شدید تربیتی و سخت گیری‌های وسواس گونه و غیر منطقی، از مهم‌ترین علل این عارضه است(به نقل از حسینی:1385).‏ عده‌ای از جامعه شناسان نیز معتقدند که انزوای اجتماعی عامل جذب جوانان به حوز‌ه‌های آسیب‌های اجتماعی است. ‏از طرفی، مسئله ازدواج و زناشویی نیز از جمله مسائل مهم حیات بشر در طول تاریخ بوده و هست. به همین خاطر، این مسئله، علاوه بر ادیان و مذاهب، مورد توجه حوزه های عالمی مختلف چون جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و … بوده است. این اهتمام به اهمیت خانواده به عنوان یکی از نهادهای مهم جامعه، در صورت هرگونه تغییر و تحول در جامعه، بالطبع تغییراتی در این نهاد-مثل افزایش سن ازدواج دختران- نیز ایجاد خواهد شد(حبیب پور و غفاری:1:1390). بروز پدیده تجرد در میان دختران می‌تواند آسیب های روانی و اجتماعی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. کتمان نیازهای طبیعی فرد می‌تواند از نظر روانی آسیب رسانی کرده و فرد را در مناسبات اجتماعی دچار مشکل سازد. از طرف دیگر، آسیب های اجتماعی این پدیده می‌تواند به مراتب بیشتر باشد چراکه مجرد ماندن به معنای ترک روابط عاطفی نیست و احتمال ایجاد ارتباط عاطفی در خارج از چارچوب ازدواج را نیز پائین خواهد آورد (نجفی مهر،4:1392).

طبق گزارشات روانشناسان، عده‌ای از مراجعین که سنین آن‌ها بالا رفته و ازدواج نکرده بودند، اظهار می‌داشتند که مدتی است که حالات خاصی را پیدا کرده‌اند که قبلا دچار آن نبوده‌اند؛ حالاتی همچون بی‌حالی و وارفتگی، بی‌تفاوتی نسبت به لذت‌ها و رغبت‌ها، کاهش توانایی در تمرکز و تصمیم‌گیری و تفکر که همگی نشان از افسردگی ا‌ست.» در غالب پژوهش‌های علمی مشخص شده است که گرایش به پدیده افسردگی در دختران مجرد بیشتر است تا زنان متأهل. همچنین دیده شده است که تأخیر در ازدواج سبب می‌شود که افراد تمایلات طبیعی خود را به تدریج نادیده بگیرند و دچار افسردگی و انزوا شوند و اگر ازدواج با معیارهای صحیح و از روی علاقه صورت گیرد، می‌تواند از بروز افسردگی جلوگیری کند. در واقع افرادی که ازدواج کرده‌اند با خطر بسیار کمتری، برای ابتلا به بیماری های روانی به‌خصوص افسردگی روبه‌رو هستند (ایمانی،2:1374). وسواس زیاد در انتخاب بالا رفتن سن ازدواج یا فرد را به سمت «تجرد قطعی» سوق می‌دهد و یا وی را درگیر وسواس در انتخاب می‌کند که آن‌هم نتیجه‌ای جز تجرد دائم در پی نخواهد داشت. اتفاقی که در میان دختران رخ می‌دهد و زیاد از زبان آن‌ها می‌شنویم این است که: «حالا که سن و سال من بالا رفته، باید انتخابی داشته باشم که دیگران نگویند بعدازاین همه صبر کردن، چرا چنین فردی را انتخاب کردی؟! این نکته باعث یک ایدئال‌گرایی افراطی می‌شود که معمولا فرد کمتر کسی را واجد شرایط برای همسر گزینی خواهد یافت. افزایش نگرانی و احساس ناراحتی وقتی که دختران به سن ازدواج می‌رسند، به صورتی است که دائم از آن‌ها سؤال می‌شود که چرا ازدواج نمی‌کنند؛ و این برای دختران بسیار ناراحت کننده است و موجبات رنجش و نگرانی از آینده را برای آنان فراهم می‌آورد. عده‌ای، خصوصا آن‌ها که به شکل اجباری در ورطه‌ تجرد افتاده‌اند که البته در این مورد تعداد دختران بیش از پسران است، خود را بلاتکلیف می‌بینند، نمی‌توانند هدف درستی را برای خود برگزینند و راه روشنی را پیدا کنند، همه چیز را به ازدواج و بعد از آن موکول می‌کنند. با این تفکر که همیشه نمی‌شود خانه‌ پدری زندگی کرد، نمی‌توانند برای آینده‌ خود برنامه‌ روشنی پیش‌بینی کنند. وقتی سن فرزندان مجرد خانواده بالاتر می‌رود احتمال بروز انحرافات توسط آن‌ها بیشتر می‌شود. البته این سخن بدان معنا نیست که هر فرد مجرد یا مسن، در گروه منحرفین قرار داد. ولی منظور آن است که افراد منحرف در بین انسان‌های مجرد در مقایسه با افراد متأهل بیشتر است. نیاز جسمی و عاطفی، چیزی ا‌ست که نمی‌توان به سادگی از آن چشم پوشید و جز در زندگی زناشویی بدلی را برای آن فراهم آورد. کما این‌که تنها یک راه درست و اساسی برای این مسائل وجود دارد و آن ازدواج است. احساس سربار بودن به ویژه در میان دختران، دیده می‌شود. دختران، خاصه در فرهنگ ایرانی امکان زندگی تنها و مستقل را ندارند، در عین حال زمانی که سن ایشان از حد ازدواج بالاتر می‌رود، این احساس به سراغشان می‌آید و با هر صحبتی دچار رنجش و ناراحتی می‌شوند.کم حوصلگی، عدم انعطاف و وجود پرخاشگری ـ که طبق فرضیه‌ ناکامی ـ پرخاشگری جان دالر[1] که پرخاشگری را ناشی از ناکامی‌ها می‌داندـ از مشکلاتی ا‌ست که ازدواج در سنین بالا و تجرد قطعی با خود به همراه خواهد داشت (ایمانی، 3:1374). همچنین کارشناسان معتقدند که در شرایط پیشرفته‌تر ممکن است زنان و دختران جوان که غالبا دیر ازدواج می‌کنند، به سمت خودنمایی (بد حجابی)، رفتارهای پرخطر جنسی و حتی خودکشی روند. مشکلات اجتماعی که گریبانگیر دختران می‌شود هم جای تأمل دارد، مشکلاتی اعم از نگاه اجتماع و عرف به‌خصوص در جامعه‌ دین ‌مدار و سنتی ایرانی، مشکلات اقتصادی و. … افراد در فرهنگ غربی به راحتی زندگی می‌کنند، اما اگر به‌عنوان یک بیماری به مسئله نگریسته شود، «تجرد» تفاوتی در کشورهای مختلف ندارد. برای مثال‌ بیمار اسکیزوفرنی در هر جای دنیا بیمار به شمار می‌آید. بیماری ها    Culture band[2] نیستند اما پدیده‌های اجتماعی از قبیل  تجرد، cultuer  band هستند و در این صورت، از نگاه روان‌شناختی نیز culture band  به شمار می‌آیند. دخترانی که خواستگار ندارند، به افسردگی دچار می‌شوند و حتی ممکن است کسانی هم که تصمیم می‌گیرند مجرد باقی بمانند، اضطراب و مشکلات روان‌شناختی داشته باشند. می‌توان آسیب‌هایی که بیشتر گریبان مجردها را می‌گیرد، دسته ‌بندی کرد. مجردهای قطعی و اجباری، هم خودشان دچار برخی آسیبها می‌شوند و هم جامعه را به برخی آسیب‌ها دچار می‌کنند؛ اما این روزها کمتر از کلمه «آسیب» استفاده می‌شود و این مسائل را بیشتر «مشکلات اجتماعی» می‌نامند. یک زن تنها، بالقوه یک آسیب اجتماعی نیست و منبع آسیب‌زا به شمار نمی‌آید، اما می‌تواند منبع «مشکل اجتماعی» باشد (به نقل از ایمانی:1374).

طبق گفته های بالا و با توجه به تجربیات محقق، در واقع تجرد می‌تواند طی فرایندی روانی – اجتماعی، به انزوای شخص از جامعه و ابتلای او به انواع بیماری های روحی گردد. از مکانیسم هایی که تجرد را به انزوا مربوط می سازد می‌توان از حمایت اجتماعی، سلامت اجتماعی، تصور خانواده و خویشاوندان، تصورات عرفی جامعه، خاستگاه اجتماعی- طبقاتی فرد درجامعه، تصور فرد از اهمیت ازدواج و تصور فرد از خود، میزان استقلال مالی فرد و همچنین وضعیت اشتغال فرد نام برد که هریک به گونه ای فرد را به کناره گیری از جامعه و انزوا می کشاند و این متغیرها را می‌توان در ابعاد مختلف خود بررسی نمود. تجربه نشان داده است که یک دختر مجرد، در یک جامعه سنتی، ممکن است بارها و بارها آماج تهمت ها، انتقادات و بدگویی های اقوام و اطرافیانش قرار گرفته؛ دچار احساس سرخوردگی و انزوای اجتماعی- روانی گردد؛ همچنین ممکن است دچار احساس عدم استقلال مالی، احساس بیهودگی و سرباربودن درخانواده شود. حضور و مشارکت او درجامعه کمتر می‌شود و بطورکلی به تنها ماندن و جدایی از جمع متمایل می گردد.

لذا، مسئله بسیار مهم ما در این پژوهش، این است که مشخص کنیم چه مکانیسم هایی با چه شدت تأثیر و در چه جهتی می‌تواند موجبات انزوای اجتماعی دختران مجرد را در شهری سنتی، مثل یزد، فراهم سازد و نیز راهکارها و پیشنهاداتی را برای کمترکردن این معضل درجامعه ارائه دهیم.

.1John Dollar

.2culture band:  در رده فرهنگی

تعداد صفحه : 176

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید