دانلود پایان نامه ارشد : بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی نواحی 1 و 2 شهرستان اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی نواحی 1 و 2 شهرستان اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده علوم انسانی علامه محمد تقی جعفری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته برنامه ریزی آموزشی

عنوان:

بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی نواحی 1 و 2 شهرستان اردبیل

استاد راهنما :

دکتر عادل زاهد بابلان

 

استاد مشاور:

دکتر موسی پیری 

تابستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی و پرورشی نواحی 1 و 2 شهرستان اردبیل صورت گرفته است. در این پژوهش دو سوال عمده مطرح شده است که عبارتند از کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی در نواحی 1 و2 اردبیل چگونه است. 2- کدام مولفه کیفیت خدمات در اولویت توجه قرار دارد.

این پژوهش از انواع توصیفی موردی بوده و جامعه آماری آن معلمان مدارسی می باشند که در آن مدارس طرح مجتمع سازی مدارس انجام شده و این مدارس شامل شهر و روستا می شود. تعداد کل معلمان زیر طرح 1282 نفر بوده و حجم نمونه در دو ناحیه 696نفر به روش نمونه گیری چند مرحله ا ی منظم انتخاب شده اند.

از این حجم تعداد 550 نفر برای مدارس شهری و روستایی ناحیه یک، 376 نفر برای مدارس شهری وروستایی ناحیه دو بوده است. داده ها و اطلاعات لازم از طریق یک پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت گردآوری شدوبا نرم افزارSPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر تعدای از صاحبنظران و اساتید و پایایی آنهاباروش آلفای کرونباخ بررسی شد ،در اجرای آزمایشی 780/0 و در اجرای نهایی پرسشنامه 831/0 بدست آمد. در جواب سوال اول ، که با آزمون t بررشی شد نتیجه آزمون در کلیه مولفه ها 001/0 بود که به علت کم بودن از 05/0 تفاوت بسیار معنی داری بین وضع موجود و وضع مطلوب معلمان وجود داشت.

در پاسخ به سوال دوم ، با بررسی نتایج آمار توصیفی مشخص شد که مولفه اول یعنی عناصر ملموس و ظاهری دراولویت توجه قرار داشت.در نهایت باآزمون (MANOVA)تفاوت بین گروهها بررسی شد.

واژگان کلیدی :

کیفیت خدمات، مجتمع های آموزشی و پرورشی، رضایت مشتری (معلمان)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول :

کلیات پژوهش

1-1 – مقدمه:……………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله:……………………………………………………………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-1-هدف کلی……………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2-اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………. 7

1-5- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

1-6- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاعات:……………………………………………………. 8

1-6-1تعاریف نظری:…………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-2- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم :

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- کیفیت ومولفه های آن………………………………………………………………………………… 12

2-2-1- تعاریف کیفیت:……………………………………………………………………………………… 12

2-3- خدمات…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-4- کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………… 16

2-5- مجتمع آموزشی…………………………………………………………………………………………. 21

2-6- کیفیت  خدمات:…………………………………………………………………………………………. 21

2-7- الگوی های کیفیت خدمات………………………………………………………………………….. 24

2-7-1- الگوی گرونروز……………………………………………………………………………………… 24

2-7-2- الگوی سوین………………………………………………………………………………………….. 26

2-7-3-الگوی آلدلیگان و باتل……………………………………………………………………………… 26

2-7-4- الگوی سروکوال…………………………………………………………………………………….. 27

2-7-4-1- شکاف های مدل سروکوآل:………………………………………………………………… 30

2-7-4-2-دلایل وجود شکاف ها…………………………………………………………………………. 30

2-7-4-3- دلایل خرد وجود شکاف ها…………………………………………………………………. 31

2-7-2-4- مقوله های خاص در بکارگیری درست سروکوآل:…………………………………… 32

2-7-4-5- معایب سروکوآل:………………………………………………………………………………. 33

2-7-5- مدل کیفیت مالکوم بالدریج……………………………………………………………………… 34

2-8- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………… 36

2-9- جمع بندی :……………………………………………………………………………………………….. 43

فصل سوم :

روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه :……………………………………………………………………………………………………… 46

3-2- روش تحقیق :…………………………………………………………………………………………….. 46

3-3- جامعه ی آماری………………………………………………………………………………………….. 47

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………. 47

3-5- روش  ابزار جمع آوری اطلاعات:…………………………………………………………………. 48

3-6- روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………….. 49

3-7- اعتبار و پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………………. 49

فصل چهارم :

یافته های پژوهش

4-1- مقدمه :……………………………………………………………………………………………………… 51

4-2-شاخص های توصیفی :…………………………………………………………………………………. 51

4-2-1-توزیع افراد نمونه بر پایه جنس……………………………………………………………………. 51

4-2-2- توزیع افراد نمونه بر پایه سن……………………………………………………………………… 52

4-2-3- توزیع افراد بر اساس سطح تحصیلات………………………………………………………… 52

4-3- بررسی پرسش های پژوهش :………………………………………………………………………… 53

4-4- بررسی نتایج آزمون مقایسه میانگین ها در هر یک از گویه ها……………………………… 77

4-5-  نتایج آزمون (MANOVA)……………………………………………………………………….. 85

فصل پنجم :

نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 90

5-2- خلاصه و نتیجه گیری :………………………………………………………………………………… 90

5-3-یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………… 97

5-4- پشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………. 98

5-4-1- پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………… 98

5-4-2-پیشنهاد های پژوهشی ………………………………………………………………………………. 98

5-6- محدودیت های پژوهش :…………………………………………………………………………….. 99

5-7- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………….. 99

5-8- خلاصه نتایج بدست آمده به شرح زیر است :…………………………………………………. 100

 

منابع فارسی:……………………………………………………………………………………………………… 101

منابع انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………. 105

ضمائم: ……………………………………………………………………………………………………………. 107

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول 3-1 : جامعه ی آماری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………… 47

جدول 4-1 :  توزیع افراد نمونه بر پایه جنس……………………………………………………………………………………………… 51

جدول 4-2 : توزیع افراد نمونه بر پایه سن به سال…………………………………………………………………………………….. 52

جدول 4-3 : توزیع افراد نمونه بر پایه سطح تحصیلات………………………………………………………………………………… 52

جدول 4-4 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب بعد ظاهری مدارس  مجتمع های شهری ناحیه 1           53

جدول 4-5 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب بعد ظاهری مدارس  مجتمع های روستایی ناحیه یک        54

جدول 4-6 :  بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب بعد ظاهری مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو            55

جدول 4-7 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب بعد ظاهری مجتمع های مدارس روستایی ناحیه دو          56

جدول 4-8 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد قابلیت اعتبار مدارس مجتمع های شهری ناحیه یک            57

جدول 4-9: بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد قابلیت اعتبار مدارس مجتمع های روستایی ناحیه یک           58

جدول 4-10:  بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد قابلیت اعتبار مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو            59

جدول 4-11 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد قابلیت اعتبار مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو         60

جدول 4-12 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد پاسخگویی ومسئولیت پذیری مدارس مجتمع های شهری ناحیه یک  61

جدول 4-13 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد پاسخگویی ومسئولیت پذیری مدارس مجتمع های روستایی ناحیه1    62

جدول 4-14 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد پاسخگویی ومسئولیت پذیری مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو    63

جدول 4-15 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد پاسخگویی ومسئولیت پذیری مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو  64

جدول 4-16: بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد اطمینان خاطر و تضمین مدارس مجتمع های شهری ناحیه1            65

جدول 4-17: بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد اطمینان خاطر و تضمین مدارس مجتمع های روستایی ناحیه یک       66

جدول 4-18 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد اطمینان خاطر و تضمین مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو          67

جدول 4-19 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد اطمینان خاطر و تضمین مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو        68

جدول 4-20 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد همدلی و دلسوزی مدارس مجتمع های شهری ناحیه1        69

جدول 4-21 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد همدلی و دلسوزی مدارس مجتمع های روستایی ناحیه1    70

جدول 4-22 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد همدلی و دلسوزی مدارس مجتمع های شهری ناحیه2        71

جدول 4-23 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد همدلی و دلسوزی مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو   72

جدول 4-24 :  بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد سوالات کلی مدارس مجتمع های شهر ناحیه1    73

جدول 4-25: بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد سوالات کلی مدارس مجتمع های روستا ناحیه1    74

جدول 4-26 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد سوالات کلی مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو            75

جدول 4-27 :  بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد سوالات کلی مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو         76

جدول 4-28 : نتایج آزمون tبرای مقایسه میانگین گویه های وضعیت موجود و مطلوب کیفیت ارائه خدمات مدارس مجتمع های شهری ناحیه 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

جدول 4-29 : نتایج آزمون tبرای مقایسه میانگین گویه های وضعیت موجود و مطلوب کیفیت ارائه خدمات مدارس مجتمع های روستایی ناحیه 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

جدول 4-30 : نتایج آزمون tبرای مقایسه میانگین گویه های وضعیت موجود و مطلوب کیفیت ارائه خدمات مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول 4-31 : نتایج آزمون tبرای مقایسه میانگین گویه های وضعیت موجود و مطلوب کیفیت ارائه خدمات مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

جدول شماره ی 4-32 : میانگین گروهها……………………………………………………………………………………………………. 85

جدول شماره ی 4-33:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری در متغیرهای مورد مطالعه…………… 86

جدول شماره ی 4-34:خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)…………………………………….. 86

جدول شماره ی4-35:نتایج آزمون تعقیبی توکی…………………………………………………………………………………………. 87

جدول شماره ی4-36:مجموع میانگین نتایج آزمون تعقیبی توکی………………………………………………………………… 88


فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

نمودار 2-1 : ابعاد کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………… 17

نمودار 2-2: مدل شکاف های ممکن در کیفیت خدمات………………………………………………………………….. 19

نمودار 2-3 : سیر تکاملی ابعاد کیفیت خدمات………………………………………………………………………………….. 23

نمودار 2-4: ابعاد کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………… 25

نمودار2-5 : مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت………………………………………………………………………. 36

-1 – مقدمه:

پایداری زندگی به برنامه ریزی درست و وسیله رسیدن به آن مدیریت صحیح است. (امیرالمومنین (ع) (غرر الحکم و دررالکلم)).

بدون شک نقش واهمیت آموزش وپرورش در جامعه برهیچ کس پوشیده نیست اثرات این فرایند عظیم خود را در رفتارهای اجتماعی،سواد اجتماعی،سیاست های کلان برنامه ریزی،وخلاصه در تمام زندگی افراد یک ملت مشهود و نمایان است به عبارتی تعالی یا سقوط یک جامعه در گرو آموزش و پرورش آن جامعه است. بدیهی است که رسیدن به هدف اتفاقی نیست وآن گونه که در کلام مولا علی (ع) مشهود است مستلزم برنامه ریزی  و مدیریت صحیح میباشد.ازهمین رو بهسازی  نظام های آموزشی از دیرباز موضوعی چالش بر انگیز برای صاحب نظران دانش مدیریت آموزشی و مدیران اجرایی در حوزه آموزش و پرورش به شمار آمده است. به ویژه در دهه های اخیر با گسترش فزاینده سازمان های آموزشی در همه جوامع، موضوع کارآمد سازی آنها بیش از پیش مورد توجه بوده و توسعه و اصلاح نظام های آموزشی با استفاده از شیوه های مختلف در شمار اولویت اغلب جوامع قرار گرفته است. (طالقانی،فتاحی 1383). بازنگری و بهبود برنامه های آموزشی و پرورشی، توسعه دانش و مهارت نیروی انسانی و اصلاح ساختار و تشکیلات و مدیریت آموزشی از جمله تدابیر و رویکردهای رایج اصلاح و کارآمد سازی سازمان های آموزشی می باشد. اما درنهایت هدف اصلی و نهایی این اقدامات ارائه خدمات بهینه و با کیفیت مطلوب به دانش آموزان می باشد. ارزیابی کیفیت خدمات،یک چالش است زیرا رضایت مشتری توسط عوامل نا ملموس بسیاری تعیین می شود. برخلاف یک کالا باخصوصیات ظاهری که عینا میتوان آن را مشاهده کرد،کیفیت خدمات به ویژگی های روانی بسیاری را تشکیل می دهد. بعلاوه کیفیت خدمات اغلب پس از مواجه فوری مصرف کننده وعرضه کننده خدمات توسعه می یابد. (طالقانی،فتاحی 1383). مدیران سازمان ها باید بدانند کیفیت خدمات یک استراتژی سود آوری برای سازمان می باشند. آنها باید به این باور برسند که سرمایه گذاری در کیفیت خدمات منجر به سود آوری سازمان می گردد. کیفیت خدمات می تواند به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی کمک کند. کیفیت بالای خدمات به عنوان عامل اساسی در سود آوری بلند مدت نه تنها برای شرکتهای خدماتی بلکه برای سازمانهای تولیدی نیز بشمارمی رود. (سیدجوادین وکیماسی،1384) بهبود مستمر، روشی نظامدار است که می توان ازآن در بهبود تدریجی و جهشی فرایندهای تولید کالا و ارائه خدمات برای مشتریان استفاده کرد. سازمان ها با استفاده از بهبود مستمر در فرایندها دقیق می شوند و راه بهبود آنها را پیدا می کند و در نتیجه، راه های انجام سریع وکاراتر تولید محصول و خدمات را با هزینه کمتر کسب می کنند. لذا بهبود مستمر فرایند، کلید موفقیت است و به عنوان یک ابزار عملی و قدرتمند، می تواند به طور موفقیت آمیزی سازمان و فرد را در ارتفاء و تأمین کیفیت محل کار و زندگی شخصی یاری کند (چانگ[1]، 1999، ص ص 17 و 10). مدیریت سازمانهای کنونی،نمی توانند فقط با تکیه بر آگاهی های شخصی، تجربه و روش های سنتی ،اداره امور سازمان را به نحو مطلوب انجام دهند و خدماتی باکیفیت برای مشتریان فراهم نمایند. بلکه برای موفقیت در مدیریت وارائه خدمات کیفی نیاز به شناخت ادراک و انتظار مشتریان ،مشارکت کلیه کارکنان ، بهبود مستمر فرایندها و تامین نیازهاو انتظارات حال و آینده مشتریان می باشند (نقل ازصلح نژاد87).

بر همین اساس مسئولین امر تصمیم گرفتند تا با تجمیع مدیریت مدارس در یک مکان بنام مجتمع آموزشی درصدد رفع مشکلات و ایجاد شورای همفکری در بین چندین مدارس نمایند که در بیان ضرورت و اهمیت تحقیق به تفصیل بیان خواهد شد. این پژوهش سعی در بیان کارایی مجتمع سازی مدارس بر ارتقاء کیفی آموزشی و همچنین صدد شفاف سازی میزان رضایت معلمان از این طرح براساس مدل سروکوآل[2]  می باشد. خدمات آموزشی و پژوهشی به ویژه خدماتی که از طریق مدارس ارائه می شود یکی از مهم ترین حوزه های خدماتی در هر جامعه محسوب می شود که از اهمیتی بی بدیل در توسعه یافتگی جوامع برخوردار است. بنابراین توجه به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی به طور مستمر امری ضروری به نظر می رسد. (کاووسی و سقایی 1384). درسالهای اخیر علاقمندی به کیفیت در آموزش نیز به طور قابل ملاحظه ای رشد کرده است (کوتس[3] 2005)و در سطح بین المللی در تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است (لویژ[4]، 2005) بحث کیفیت در آموزش همانند بسیاری  از مسائل تعلیم و تربیت بخشی پیچیده است و اختلاف نظرهایی در آن وجود دارد. برخی از صاحبنظران،  کیفیت هر نظام آموزشی را مترادف با توانایی به دست دادن نتایج مطلوب می دانند. برخی دیگر کیفیت نظام آموشی را مترادف با کارایی آن می دانند و کار آیی نظام را در ارتباط با سه مقوله درونداد، فرآیند و برونداد ذ کر می کنند و این سبب افزایش بهره وری  وبهره دهی می دانند ( زوّار، 1387) ویژگی های متفاوت خدمات باعث می شود تا ارزیابی کیفیت خدمات و بالطبع بهبود کیفیت آن بسیار پیچیده شود. این موضوع نیازمند به کارگیری ابزارهای مناسب برای ارزیابی کیفیت محصولات ناملموس همچون آموزش است. ( نورالهی و همکاران، 1380) براساس یک مطالعه طبیعی در آزمایشگاه ارزشیابی و کیفیت در آمریکای لاتین درسال 1997 با شرکت 13 کشور این منطقه انجام گرفت مشخص شد که مدرسه، معلم، کلاس درس نقش اصلی را در بهبود کیفیت آموزشی ایفا می کنند (نقل از جوادی 1380). افراد باید در باره کیفیت فکر کنند، عمل کنند و حرف بزنند و سازمان با آموزش افراد خود در تحلیل مستمر و بهبود کارها، فرایندها و کار گروهی تلاش می کند تا میان کیفیت و انجام کار یک انسجام فکری برقرار سازد (هویدا و عمادزاده، 1383 ). دانش مدیریت کیفیت چه در قالب استانداردهای خانواده ی ایزو و یا مدیریت کیفیت فراگیر، با ارائه روش ها، دیدگاهها و ابزارهای مدیریتی نوین، توانسته است پاسخگوی نیازمندیها مدیریت انواع فعالیتهای اجتماعی و سازمان ها باشد(صلح نژاد87).

1-2- بیان مسئله:

در دنیای کنونی موضوع کیفیت، مدیریت سازه ها را با چالش هایی مواجه ساخته و پذیریش آن در بخش خدمات به طور فزاینده ای افزایش یافته است.

کیفیت فراگیر در هر سازمانی قابل استفاده است، مانند شرکتهای بزرگ، سازمانهای خدماتی، دانشگاهها و مدارس ابتدایی و متوسطه (علاقه بند، 1384).

بدین ترتیب می توان کیفیت خدمات را بر مبنای رضایت مشتری بصورت میزان اختلاف موجود ما بین انتظارات یا خواست های مشتری و درک او از عملکرد واقعی خدمت تعریف نمود. (کاوسی وسقایی، 1384) به دلیل نقش و اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت، امروزه بر کیفیت خدمات تعاملی در سازمان های خدماتی بسیار تاکید می شود. یکی از روشهای اندازه گیری کیفیت در فرآیندهای خدماتی، روش سروکوآل[5] است. سروکوآل مدلی است که بوسیله آن می توان کیفیت خدمات ارائه شده را بر اساس کاهش شکاف بین سطح انتظارات و سطح تصورات مشتری، افزایش داد واز این طریق به مزایای رقابتی قابل توجه دست یافت. مبنای اصلی سرو کوآل، تعیین و اندازه گیری شکاف های موجود در ارائه خدمات است. (شاهین، 1382). ازآن جایی که مجتمع های آموزشی به شیوه وسبک فعلی و بدین شکل وسیع وگسترده (حتی می توان گفت بسیار شتاب زده) برای اولین بار درسطح کشور اجراءمی شود، کیفیت عملکرد مجتمع های آموزشی دغدغه فکری مشتریان خود خواهد. لذا با توجه به دستورالعمل ایجاد مجتمع های آموزشی که یکی از اهداف اصلی ایجاد آنها تضمین کیفیت آموزشی عنوان شده است پژوهشگر قصد دارد بااستفاده از مدل سروکوآل بداند کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی نواحی یک و دو آموزش وپرورش شهرستان اردبیل از دیدگاه معلمان مدارس به عنوان دریافت کنندگان خدمات چگونه بوده ودراین خصوص گزارش خود را ارائه نماید.

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید