دانلود پایان نامه ارشد :تأثیر آموزش دانشگاهی رشته­ ی کارشناسی فرش

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :  هنر – صنایع دستی

گرایش :  طراحی و نقاشی سنتی 

عنوان :  تأثیر آموزش دانشگاهی رشته­ ی کارشناسی فرش

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع ­دستی

گرایش طراحی  و نقاشی سنتی

عنوان پایان نامه نظری:

تأثیر آموزش دانشگاهی رشته­ ی کارشناسی فرش با گرایش طراحی بر جنبه­های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش­دستباف شهر تهران

استاد راهنمای نظری:

دکتر مهران هوشیار

عنوان پایان نامه عملی:

طراحی قالی با توجه به سلیقه­ی بازار روز قالی دستباف و توانایی خرید قشر متوسط جامعه

استاد راهنمای عملی:

علی خلیقی

استاد مشاور:

سلیمان سعیدآبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست­ مطالب:……………………………………………………………………… صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول کلیات پژوهش

1-1بیان مسئله……………………………………………………………………………………….5

1-2پرسش­های پژوهش………………………………………………………………………………7

1-3فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………8

1-4مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………..9

1-5اهداف و ارزش نظری پژوهش…………………………………………………………………19

1-6 روش تحقیق و معرفی جامعه آماری………………………………………………………..20

1-7محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………..27

فصل دوم(مبانی نظری، مباحث و داده­های پژوهش)

بخش اول

2-1-1 تعریف علم­ و هنر………………………………………………………………28

2-1-2 جایگاه آموزش عالی در گسترش علم و دانش…………………………………31

2-1-3 اهداف نظام آموزش عالی در ایران………………………………………………..33

2-1-4 چگونگی تأسیس هنرکده هنرهای تزئینی………………………………………36

2-1-5 معرفی دانشگاه هنر تهران……………………………………………………..45

بخش دوم

2-2-1رشته فرش­دستباف در شاخه کاردانش آموزش و پرورش………………………………………………………37

2-2-2 چگونگی تکوین رشته دانشگاهی فرش………………………………………………………………..39

2-2-3 اهداف شکل­گیری آموزش عالی فرش در مقطع کارشناسی…………………………………………………44

2-2-4 ضرورت ایجاد رشته دانشگاهی فرش از دیدگاه آقای عابد……………………………………………………45

2-2-5 ضرورت ایجاد رشته دانشگاهی فرش از دیدگاه وزارت علوم و تحقیقات………………………………46

2-2-6 نگاهی گذرا به تاریخچه هنر طراحی فرش……………………………………………………………………………47

2-2-7 معرفی رشته دانشگاهی کارشناسی فرش با گرایش طراحی…………………………………………………51

بخش سوم

2-3-1 فرهنگ…………………………………………………………………………………………….53

2-3-2 اصطلاحات فرهنگی……………………………………………………………………………………..54

2-3-3 فرش ایرانی یک سرمایه فرهنگی اقتصادی……………………………………………………………………………56

2-3-4 فرش ایرانی یک حافظه­ی فرهنگی………………………………………………………………………………………..56

2-3-6 اقتصاد………………………………………………………………………………………………………..57

2-3-7 اقتصاد خرد و کلان…………………………………………………………………………………………………………………57

2-3-8 محصولات اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..58

2-3-9 بازار………………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-10 نظریه­های اقتصادی بازار………………………………………………………………………………………………………60

2-3-11 نظریه بازار از نظر مارکس…………………………………………………………………………………………………….61

فصل سوم( روش­شناسی)

3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….62

3-2 روش­شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………….63

3-3 متغیر پژوهش……………………………………………………………………………………………..63

3-4روش­های جمع­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………..64

3-5 نحوه طراحی پرسش­نامه……………………………………………………………………………..64

3-6روایی(اعتبار) پرسش­نامه……………………………………………………………………………….65

3-7پایایی( قابلیت اعتماد) پرسش­نامه……………………………………………………………..66

3-8منطق انتخاب نمونه­های آماری در این پژوهش……………………………………………..66

3-9حجم نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………….68

3-10روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………….68

3-11تکنیک­های آماری استفاده شده در این پژوهش………………………………………………69

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل یافته ها و نتایج آماری)

بخش اول: بررسی یافته­های نظری

4-1-1مقدمه………………………………………………………………………………………70

4-1-2آموزش عالی در ایران و چالش­های پیش­رو………………………………71

4ـ1ـ3تأثیر آموزش کارداش فرش­دستباف بر وضعیت اشتغال و پیشرفت تحصیلی در………………..

 مقطع کارشناسی فرش………………………………………………………76

4ـ1ـ4فرش در آموزش عالی هنر یا صنعت…………………………………………………81

4ـ1ـ5چالش­های رشته فرش از نگاه دانش­آموختگان…………………………………83

4-1-6 ضعف­های رشته فرش و دانش­آموختگان از دید صاحب­نظران عرصه فرش­دستباف……………85

4-1-7 تأثیر دانشگاه بر هنر ـ صنعت فرش­دستباف مثبت یا منفی…………………………………………………94

4-1-8 فرهنگ……………………………………………………………………………………………97

4-1-9 تجلی فرهنگ و هنر ایرانی در طراحی فرش­دستباف………………………………………………………….100

4-1-10اقتصاد…………………………………………………………………………………………106

4-1-11بازار فرش­دستباف تهران………………………………………………………………………107

4-1-12بازار عنصری تأثیر گذار بر فرهنگ…………………………………………….108

4-1-13 بازار متغیر……………………………………………………………………………….110

4-1-14 مقایسه شرایط اقتصادی و نیروی کار در دو مرحله فوردیسم و پست­فوردیسم………………..111

بخش دوم: بررسی مطالعات آماری

4-2-1 نمایش داده­های توصیفی و متغیرهای تحقیق…………………………………………112

4-2-2 جداول توصیفی جامعه آماری دانش­آموختگان پاسخ­دهنده دانشگاه هنر…………………………..113

4-2-3 جداول آمار توصیفی جامعه آماری تولیدکنندگان بازار فرش­دستباف شهر تهران…………….119

4-2-4 نتایج استنباطی داده­ها…………………………………………………………………..121

4-2-5 بررسی تأثیر آموزش دانشگاهی کارشناسی فرش باگرایش طراحی……………………………………….

بر جنبه­های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش­دستباف شهر تهران……………………………………………………..122

4-2-6 فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………..124

4-2-7 نحوه بررسی فرضیه­های تحقیق…………………………………………………….125

4-2-8 بررسی فرضیه 1…………………………………………………………………………126

4-2-9 بررسی فرضیه 2…………………………………………………………………….131

فصل پنجم( بررسی یافته­ها، آزمون یا( کنترل) فرضیه­های تحقیق و استنتاج نهایی)

5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………136

5-2بررسی یافته­ها و کنترل فرضیه­های تحقیق……………………………………………………..137

5-3استنتاج نهایی………………………………………………………………………………………168

5-4راهکارهای پیشنهادی………………………………………………………………..174

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………..177

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………….183

گزارش­کار بخش عملی…………………………………………………………………………………..189

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………221

مقدمه:

مسئله کارایی یک رشته در نظام آموزشی عالی همیشه دغدغه ذهنی مسئولین در کشورهای مختلف بوده است.در کشورهای پیشرفته­ی جهان قبل از تأسیس یک رشته، پژوهشی وسیع در مورد محتوای آموزشی و یا کاربردی بودن رشته برای جامعه و جایگاه اشتغال­زایی آن صورت می­گیرد و آن­طور که از تحقیقات و نشست­های علمی و همایش­های بسیاری که در این زمینه برگزار می­شوند می­توان حدس زد در کشور ما آن چنان که شایسته است این روند طی نمی­شود. چنین به نظر می­رسد که رشته­های دانشگاهی، ابتدا در نظام آموزش عالی ایران تصویب می­شود و بعد از چند سال که دانش­آموختگان آن دچار مشکل شدند، تلاش در جهت بهبود وضعیت آن آغاز می­شود. در این بین عده­ی زیادی از جوانان عمر و سرمایه­ی خود را از دست می­دهند و چه بسیار ناهنجاری­هایی که در اثر بیکاری­های بعد از دانش­آموختگی ایجاد می­شود. لذا برنامه­ریزی دقیق و نیاز سنجی بازار کار در مورد تأسیس یک رشته نه تنها باعث اشتغال و گردش سرمایه در کشور می­شود بلکه آرامش روانی را برای خانواده­ها و جامعه به همراه خواهد آورد. در کتاب نظام آموزش عالی و اشتغال آمده است:«در ممالک پیشرفته هر چه آموزش افراد بالا می­رود میزان بیکاری نیز کاهش می­یابد ولی این روند معکوس در ایران به رابطه­ای مستقیم تبدیل شده است به­طوری­که نیمی از بیکاران جامعه را دانش­آموختگان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی تشکیل می­دهند»( خداداد­­حسینی و بهاری­فر، 1384، 31). درکشورهای پیشرفته­ی جهان از همان کودکی به فرزندان خود مهارت­های اشتغال را آموزش می­دهند. شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه طوری است که وقتی آن کودک به سن 18 سالگی رسید دیگر باید زندگی مستقل خود را آغاز کند. اما شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ایران به­گونه­ای است که اکثر فرزندان بسیار متکی به خانواده رشد می­کنند و همین موضوع سبب آن می­شود که بعد از        دانش­آموختگی با آنکه از لحاظ علمی در سطح بالایی می­باشند نتوانند نسبت به سایر کشورها کار مناسبی پیدا کنند. در حقیقت جسارت و اعتماد به نفس انجام کار را ندارند به همین دلیل به دنبال آسان­ترین راه یعنی اشتغال در سازمان­های دولتی می­گردند. این در حالی است که اکثر رشته­های دانشگاهی نیاز به کارآفرینی دارد و اینجاست که نوع آموزش در سطح دانشگاهی و فرهنگ تربیتی فرزندان در خانواده و فرهنگ بازار کار و تجارت، همه و همه در به وجود آمدن یک دوره­ی معیوب دخیل هستند.«یکی از عوامل مهم فضای کسب و کار که نقش مهمی در اشتغال دانش­آموختگان دارد اقتصاد بسته و دولتی می­باشد ایران جزء کشورهایی است که در دهه­های اخیر میزان باز بودن اقتصاد آن افت کرده و به شدت اقتصاد بسته­ای دارند و طبیعتا این اقتصاد بسته و غیر آزاد، رقابتی هم ندارد یکی از اهداف مهم سازمان­ها در راستای جذب نیروهای تحصیل کرده، افزایش بهره­وری می­باشد. این در حالی است که کارکنان تحصیل کرده در ایران بنا به دلایلی نتوانسته­اند نقش خود را به خوبی ایفاء کنند و محیط کار سنتی را تغییر دهند و لذا بهره­وری پائین نیروی انسانی یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در ایران می باشد» (خدادادحسینی و بهاری­فر، 1384، 19).  براین اساس  به نظر می­رسد رشته­هایی این چنین که نیاز به کارآفرینی دارند در کشور ما بازدهی کمی را از لحاظ سهم اشتغال و چرخش سرمایه دارند. افزایش میزان تحصیلات، تقریبا همیشه باعث افزایش توقع نیز می گردد. منظور از توقع، هم توقعات مالی است و هم توقعات اجتماعی، مانند احترام گذاشتن به مرتبه علمی افراد تحصیل کرده، اما براساس آمارهای سازمان بین­المللی کار (ILO )، در کشورهای در حال توسعه در حقیقت به جای بیکاری دانش­آموختگان با کم­کاری آنها مواجه هستیم( یعقوبی­جبلی، 1385). یکی از دلایل این کم­کاری­ها همان افزایش توقع است متأسفانه معمولا دانشجویان پس از دانش­آموختگی و جستجوی کار، با رفتارها و مزایایی که در پی آن بودند برخورد نمی­کنند و همین امر باعث سرخوردگی و عدم رضایت آنها در انجام کارهای پائین­تر از سطح توقع آنها می­شود.

یکی از دلایل انتخاب این موضوع بررسی کارکرد و میزان بازدهی یکی از همین رشته­های دانشگاهی است. رشته کارشناسی فرش با گرایش طراحی یکی از رشته­های شاخه­ی هنر است که به نظر می­رسد این رشته نتوانسته­ توسط مسئولین با برنامه­ریزی صحیح پایه­ریزی گردد. براساس سوابق و مطالعات میدانی مستند، از زمان پیشنهاد تأسیس این رشته تا تأیید وزارت علوم و تحقیقات چند ماه بیشتر فاصله نبوده و این در حالی است که منطق حاکم در ساختارهای آموزشی، حکم می­کند که برای تأسیس رشته­ای که آینده­ی عده­ی زیادی از جوانان و همچنین اقتصاد کشور به آن بستگی دارد زمان بیشتری صَرف تحقیق و برنامه­نویسی دروس ارائه شده، گردد. این موضوع را می­توان از روی میزان اشتغال دانش­آموختگان و موفقیت شغلی آنها و نیز برگزاری نشست­های مختلف با موضوعاتی پیرامون چالش­های بوجود آمده بین رابطه دانشگاه و بازار فرش و اشتغال دریافت. با توجه به نکاتی که ذکر شد و همچنین سنتی بودن و وابستگی اقتصادی به بازار در این رشته که به صورت غیردانشگاهی سالیان متمادی به صورت تجربی و نسل به نسل (به صورت غیررسمی) انتقال داده شده است به نظر می­آید در کشور سازمان­هایی که با این رشته و تعداد دانش­آموختگان آن تناسب داشته باشند وظایف تعریف شده­ای برای بهره­گیری از توان دانش­آموختگان آن ندارند.

فرش هنر و صنعتی اصیل در ایران است که سابقه تاریخی زیادی را دارا می­باشد. در تمام دنیا فرش خوب را با نام ایران می­شناسند لذا مسئولین و استادان این رشته برای ماندگاری و حفظ آن تصمیم به دانشگاهی کردن این هنر صنعت گرفتند و این رشته از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1/3/1374مصوب و تأیید شد  و در تاریخ 20/12/1374 سرفصل دروس آن از سوی وزارت علوم منتشر گردید و از مهر ماه 1375ه.ش، پذیرش دانشجو توسط دانشگاه­های مجری انجام شد. اما به نظر    می­رسد مشکلات بعد از دانش­آموختگی در این رشته به تدریج بروز کرده است. دانش­آموختگان این رشته در زمان تحصیل در دانشگاه تصورشان بر این است که در زمینه­ی کاری خود بهترین هستند و بعد از دانش­آموختگی کاری مناسب را پیدا خواهند کرد اما زمانی که کارهای خود را برای عرضه به بازار ارائه خواهند داد متوجه می­شوند که طرح­های آنها با طرح­های به اصطلاح بازاری تفاوت دارد و اینجاست که دچار سردرگمی می­شوند و از این نقطه ضرورت و اهمیت تحقیق در این پایان نامه خود را نمایان می­کند.

از آنجایی که پژوهشگر این متون خود دانش­آموخته این رشته است، مشکلات دانش­آموختگان این رشته را با بازار فرش­دستباف تا حدودی به صورت مستقیم لمس کرده و یکی از دغدغه­های وی همیشه آن بوده که چرا دانش­آموختگان کارشناسی فرش با گرایش طراحی نمی­توانند با بازار      فرش­دستباف ارتباط برقرار کنند. در حالی که طرح­های فرش­دستباف موجود در بازار  فرش­دستباف در حدی است که دانش­آموختگان به راحتی می­توانند از عهده­ی آن برآیند. لذا این دغدغه و نیاز، فکر اولیه­ی این پژوهش را شکل داده است. به همین دلیل نیز در این پژوهش سعی بر آن است تا موانع و ضعف­های موجود در ایجاد این ارتباط دوسویه میان نیاز طراحی فرش در بازار و توانمندی        دانش­آموختگان کارشناسی فرش با گرایش طراحی ریشه­یابی و راهکارهایی برای رفع آن در حد توان ارائه شود.

لذا از اهداف اصلی محقق این پایان نامه ، بررسی این موضوع می­باشد که بین دانشگاه و بازار       فرش­دستباف چه ارتباطی وجود دارد؟ و اگر این ارتباط نتوانسته ایجاد شود کمبود­های پیش­رو و دلایل عدم موفقیت آن چیست ؟ و آیا می­توان مواردی همچون؛ سنتی بودن این رشته، تجربی بودن آن، عدم  برنامه­ریزی صحیح درسی برای رشته­ی فرش با گرایش طراحی، کمبود استادان مجرب برای تدریس در دانشگاه­ها، نداشتن علاقه دانشجویان به این رشته، تمایل نداشتن عوامل تجربی کار این رشته با قشر تحصیل کرده، کم­کاری خود دانشجویان در زمان تحصیل و یا بعد از دانش­آموختگی و… را به عنوان نواقص پیش رو در این رشته برشمرد یا خیر، گرچه تصور بر این است که این مشکل در کنار توان علمی دانش­آموختگان تا حدودی جنبه­ی فرهنگی دارد و فرهنگی که جا می­افتد دیگر به سختی می­توان آن را اصلاح کرد. تجارت و یا به قولی خرید و فروش فرش­دستباف سالیان متمادی فرهنگ بازاری و خاص خود را دارا بوده است و ایجاد ارتباط بین فرهنگ سنتی بازار و دانشگاه به صورت رسمی و نظام­مندکمی دشوار می­نماید.

با این هدف ابتدا محقق ضمن استناد به تحقیق­هایی که هم راستا با این پایان نامه صورت گرفته و بیان تاریخچه­ای از علم و هنر، نظام آموزشی و اهداف آن، معرفی رشته­های مختلف هنری، تاریخچه­ای از فرش­دستباف و طراحی، تاریخچه­ای از تأسیس سازمانها و ارگانهای مختلف هنر و یا مرتبط با فرش و همچنین تعاریفی از فرهنگ و اقتصاد در فرش و همچنین با استناد به جامعه آماری تولیدکنندگان فرش­دستباف و دانش­آموختگان این رشته سعی دارد تا به شفاف­سازی نکات مثبت و منفی موجود در این موضوع بپردازد.

تعداد صفحه : 243

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید