دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر استعاره در آموزش خلاقانه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی و آموزش فارسی

گرایش :

عنوان : تأثیر استعاره در آموزش خلاقانه

دانشگاه علامه طباطبائی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی و آموزش فارسی

موضوع:

تأثیر استعاره در آموزش خلاقانه

استاد راهنما:

دکتر شهلا رقیب دوست   

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………..2

1-2-موضوع پژوهش………………………………………………………………………………5

1-3-هدف پژوهش………………………………………………………………………………….6

1-4-پرسش ها وفرضیه های پژوهش……………………………………………………………..7

1-5-ساختارپژوهش………………………………………………………………………………..8

1-6- تعریف اصطلاحات ومفاهیم تخصصی……………………………………………………..9

 

فصل دوم: مبانی نظری وپژوهشی

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………12

2-2-مبانی نظری…………………………………………………………………………………13

2-2-1-استعاره……………………………………………………………………………………13

2-2-1-1-دیدگاه های مرتبط با استعاره…………………………………………………………15

2-2-1-1-1-دیدگاه کلاسیک……………………………………………………………………..15

2-2-1-1-2-دیدگاه رمانتیک…………………………………………………………………….17

2-2-1-1-3-دیدگاه کاربرد شناختی……………………………………………………………. 18

2-2-1-1-4-دیدگاه زبان شناسی…………………………………………………………………20

2-2-1-1-5-دیدگاه معنی شناسی شناختی……………………………………………………….23

2-2-2-یادگیری…………………………………………………………………………………..27

2-2-2-1-نظریه های یادگیری…………………………………………………………………..29

2-2-2-1-1-نظریه های رفتارگرایی……………………………………………………………30

2-2-2-1-1-1-نظریه شرطی سازی کلاسیک پاولف…………………………………………………30

2-2-2-1-1-2-نظریه شرطی سازی کنشگر اسکینر………………………………………………….31

2-2-2-1-2-نظریه های شناختی………………………………………………………………………..32

2-2-2-1-2-1-نظریه رشد ذهنی پیاژه…………………………………………………………………33

2-2-2-1-2-2-نظریه گشتالت…………………………………………………………………………..34

2-2-2-1-2-3-نظریه یادگیری معنادار ……………………………………………………………….35

2-2-2-1-2-4-نظریه پردازش اطلاعات………………………………………………………………36

2-2-2-1-3-نظریه یادگیری ساختگرایی……………………………………………………………….37

2-2-3-آموزش وتفاوت آن با یادگیری………………………………………………………………….37

2-2-4-نظریه های آموزشی ……………………………………………………………………………38

2-2-4-1-نظریه فعالیت………………………………………………………………………………….38

2-2-4-2-نظریه روان شناختی………………………………………………………………………….39

2-2-5-روش های تدریس……………………………………………………………………………….39

2-2-5-1-روش های تدریس سنتی……………………………………………………………………..39

2-2-5-1-1-روش استقرایی…………………………………………………………………………….39

2-2-5-1-2-روش قیاسی………………………………………………………………………………..40

2-2-5-1-3-روش سخنرانی…………………………………………………………………………….40

2-2-5-1-4-روش حفظ کردن وبیان کردن…………………………………………………………….40

2-2-5-1-5-روش سقراطی…………………………………………………………………………….41

2-2-5-2-روش های تدریس جدید………………………………………………………………………41

2-2-5-2-1-روش دالتن…………………………………………………………………………………41

2-2-5-2-2-روش مونته سوری………………………………………………………………………..42

2-2-5-2-3-روش پروژه……………………………………………………………………………….42

2-2-5-2-4-روش بازی…………………………………………………………………………….43

2-2-5-2-5-روش دکرولی………………………………………………………………………….43

2-2-5-2-6-روش واحدکار…………………………………………………………………………43

2-2-5-2-7-روش آموزش استعاری……………………………………………………………….43

2-3-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………45

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………….60

3-2-متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………61

3-2-1-متغیر مستقل………………………………………………………………………………61

3-2-2-متغیر وابسته……………………………………………………………………………..61

3-3-نوع مطالعه و روش نمونه گیری…………………………………………………………..62

3-4-آزمودنی‌های پژوهش……………………………………………………………………….62

3-5-ابزارهای پژوهش وچگونگی گردآوری داده‌ها……………………………………………62

3-5-1-مراحل آموزش استعاری…………………………………………………………………63

3-6-روال اجرای آموزش استعاری……………………………………………………………..68

3-7-تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………….70

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………73

4-2-توصیف داده‌ها……………………………………………………………………………….74

4-2-1-توصیف داده‌های آزمون اول…………………………………………………………….74

4-2-2-توصیف داده‌های آزمون دوم…………………………………………………………….76

4-2-3-توصیف داده‌های آزمون سوم……………………………………………………………78

4-2-4-توصیف داده‌های آزمون چهارم…………………………………………………………80

4-2-5-توصیف داده‌های آزمون پنجم…………………………………………………………..82

4-2-6-توصیف داده‌های آزمون ششم……………………………………………………………84

4-2-7-توصیف داده‌های آزمون هفتم……………………………………………………………86

4-2-8-توصیف داده‌های آزمون هشتم…………………………………………………………..88

4-2-9-توصیف داده‌های آزمون نهایی…………………………………………………………..91

4-3-تجزیه وتحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………….100

5-2-بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………..101

5-3-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………….105

 

کتابنامه

کتابنامه فارسی…………………………………………………………………………………..108

کتابنامه انگلیسی…………………………………………………………………………………109

 

واژه نامه

واژه نامه فارسی به انگلیسی……………………………………………………………………112

واژه نامه انگلیسی به فارسی……………………………………………………………………115

 

پیوست‌ها

پیوست شماره یک (آزمون اول)……………………………………………………………….120

پیوست شماره دو (آزمون دوم)…………………………………………………………………121

پیوست شماره سه (آزمون سوم)…………………………………………………………122

پیوست شماره چهار (آزمون چهارم)…………………………………………………….123

پیوست شماره پنج (آزمون پنجم)………………………………………………………..124

پیوست شماره شش (آزمون ششم)……………………………………………………….125

پیوست شماره هفت (آزمون هفتم)……………………………………………………….126

پیوست شماره هشت (آزمون هشتم)……………………………………………………..127

پیوست شماره نه (آزمون نهایی)…………………………………………………………128

پیوست شماره ده (جدول نظری t )………………………………………………………129

فهرست جدول‌ها

4-1- داده‌های آزمون اول…………………………………………………………………75

4-2- داده‌های آزمون دوم ………………………………………………………………..77

4-3- داده‌های آزمون سوم………………………………………………………………..79

4-4- داده‌های آزمون چهارم………………………………………………………………81

4-5- داده‌های آزمون پنجم………………………………………………………………..83

4-6- داده‌های آزمون ششم ……………………………………………………………….85

4-7- داده‌های آزمون هفتم………………………………………………………………..87

4-8- داده‌های آزمون هشتم……………………………………………………………….89

4-9- میانگین کلی هشت آزمون در دو گروه آزمایشی وکنترل……………………………90

4-10- داده‌های آزمون نهایی……………………………………………………………..92

4-11- نتایج آمار استنباطی در آزمون اول……………………………………………….93

4 -12- نتایج آمار استنباطی در آزمون دوم………………………………………………94

4-13- نتایج آمار استنباطی در آزمون سوم……………………………………………….94

4-14- نتایج آمار استنباطی در آزمون چهارم…………………………………………….95

4-15- نتایج آمار استنباطی در آزمون پنجم……………………………………………….95

4-16- نتایج آمار استنباطی در آزمون ششم………………………………………………96

4-17- نتایج آمار استنباطی در آزمون هفتم……………………………………………….96

4-18- نتایج آمار استنباطی در آزمون هشتم………………………………………………96

4-19- نتایج آمار استنباطی در آزمون نهایی……………………………………………..97

فهرست نمودارها

-1- نمرات گروه آزمایشی………………………………………………………………..74

4-2- نمرات گروه کنترل ………………………………………………………………..74

4-3- میانگین‌های دو گروه در آزمون اول………………………………………………..76

4-4- نمرات گروه آزمایشی………………………………………………………………76

4-5- نمرات گروه کنترل ………………………………………………………………..76

4-6- میانگین‌های دو گروه در آزمون دوم………………………………………………..78

4-7- نمرات گروه آزمایشی ……………………………………………………………..78

4-8- نمرات گروه کنترل…………………………………………………………………78

4-9- میانگین‌های دو گروه در آزمون سوم……………………………………………….80

4-10- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….80

4-11- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….80

4-12- میانگین‌های دو گروه در آزمون چهارم……………………………………………82

4-13- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….82

4-14- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….82

4-15- میانگین‌های دو گروه در آزمون پنجم……………………………………………..84

4-16- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….84

4-17- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….84

4-18- میانگین‌های دو گروه در آزمون ششم……………………………………………..86

4-19- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….86

4-20- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….86

4-21- میانگین‌های دو گروه در آزمون هفتم……………………………………………..88

4-22- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….88

4-23- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….88

4-24- میانگین‌های دو گروه در آزمون هشتم…………………………………………….90

4-25- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….91

4-26- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….91

4-27- میانگین‌های دو گروه در آزمون نهایی…………………………………………….92

چکیده

الف- موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع وهدف):

یادگیری عمیق و معنادار یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیستم آموزشی نوین است و این تنها در سایه روشهای آموزشی مناسب امکان‌پذیر است. روشهای سنتی گذشته تنها به انباشتن اطلاعات در حافظه دانش‌آموزان اکتفا می‌کردند که به دلیل محدودیت حافظه به آسانی مطالب به فراموشی سپرده می‌شود.  در گذشته سیستم های آموزشی تنها به توانایی های نیمکره چپ مغز توجه می کردند و از تصور و تخیل که یکی از توانمندیهای نیمکره راست مغز است استفاده‌ای نمی‌شد.

این تحقیق بر پایه دیدگاهی شناختی به استعاره می‌نگرد.  در دیدگاه شناختی و بویژه معنی شناختی شناختی تأکید بر ذهن و پدیده‌های شناختی است.  در این دیدگاه، استعاره درک ایده یا حوزه‌ای مفهومی بر اساس مفهوم دیگری است که خاستگاه آن را باید در چگونگی مفهوم‌سازی یک قلمرو ذهنی بر‌حسب قلمرو ذهنی دیگر یافت.  در این فرایند، مشاهده می‌شود که مفاهیم انتزاعی روزمره مانند زمان، حالات، علیت وهدف نیز استعاری‌اند واستعاره همان نگاشت  بین قلمروهاست.  در این پژوهش محقق می کوشد تا با اجرای روش آموزش استعاری، قدرت این ابزار زبانی یعنی استعاره رابیشتر به اثبات برساند.  آموزش استعاری شیوه ای است که معلمان به مدد آن قادرند ذهن دانش آموزان را دریادگیری فعال و درگیر سازند واز تواناییهای دو نیمکره مغزی به صورت همزمان سود جویند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر استعاره بر آموزش درس علوم و نشان‌دادن تفاوت چشمگیر میان دوگروه آزمایشی و کنترل پس از اجرای روش تدریس سنتی بر گروه کنترل و روش آموزش استعاری بر گروه آزمایشی می باشد.

ب- مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری وپرسش‌ها وفرضیه‌ها:

استعاره و یادگیری از دیدگاه‌های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.  استعاره دردیدگاه کلاسیک را تنها شیوه بیان بدیع یا شاعرانه قلمداد می‌کردند، اما دردیدگاه رومانتیک استعاره محدود به زبان ادب نمی‌شد و لازمه زبان و اندیشه برای بیان رخدادهای جهان خارج به حساب می آمد و همچون شاهدی برای نقش تحلیل در مفهوم‌سازی و استدلال محسوب می‌شد.  دیدگاه کاربرد شناختی میان معنی مورد نظر گوینده و معنای تحت اللفظی تمایز برقرار‌کرده و معنی استعاری را جز معانی مورد‌نظر گوینده قرار می‌دهد. در دیدگاه زبانشناسی استعاره حاصل فرایندی است تعاملی بین دو تصور یا ایده از دو چیز متفاوت که معنای نهایی حاصل حضور هم زمان این دو تصور می‌باشد ومعنای حاصل متفاوت از معناهای این دو تصور می‌باشد.  درنظریه تعاملی،  بلک به استعاره به عنوان نتیجه یک تعامل میان دو مفهوم می‌نگرد.  دیدگاه معنی شناسی شناختی براین باور است که استعاره در ذهن  بین مفاهیم رخ می‌دهد و ابزاری است برای مفهوم‌سازی یک تجربه انتزاعی براساس تجربه‌ای ملموس‌تر. و از این طریق جهان و تجارب خود را در اختیار دارد.  بنابراین، استعاره ابزار فهم انسان و معنادار‌کردن جهان از سوی اوست.

سه نظریه مطرح در مورد یادگیری نیزعبارتنداز نظریه رفتارگرایی، شناختی و ساختگرایی.  در نظریه رفتارگرایی یادگیری عبارت است  از “ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین محرک و پاسخ در سیستم عصبی انسان”  و تأکید و تمرکز بر روی رفتار قابل مشاهده است.  نظریه شناختی به منظور تبیین جنبه‌هایی از فعالیت بشری که رفتارگرایان در تبیین آنها ناتوان بودند، جایگزین نظریه رفتارگرایی شد و تمرکز آن بر فرایندهای شناختی مانند تفکر، شکل‌گیری مفاهیم، استدلال و مسئله گشایی است.  نظریه ساختگرایی بر این فرض استوار است که دانش در زمانی که یادگیرنده در تلاش برای معنامند ساختن تجربیات خویش است، ساخته و پرداخته می‌گردد.  آنها بر این باورند که  یادگیری فرایندی مداوم و ماندگارخواهدبوداگردر محیط واقعی صورت پذیرد و تاکید این نوع یادگیری برمراحل یادگیری است و نه  بر‌محصول یادگیری.   به بیان دیگر، دانش‌آموز اگر در معرض تجربه ای واقعی قرار گیرد، آن را خواهد آموخت.

     پژوهش‌ حاضر بر بنیان دیدگاه شناختی مسئله استفاده از روش آموزش استعاری را در فرایند یادگیری مورد مطالعه قرار داده است.  به این منظور، محقق الگوی پژوهش خود را تحقیق سندرز وسندرز (1984) قرار داده است.

پرسش‌های این پژوهش عبارت بودند از:

1. آیا استفاده ازاستعاره‌ها در آموزش باعث افزایش میزان یادگیری مطالب درس علوم دانش‌آموزان می شود؟

2. آیا استفاده از استعاره‌ها در آموزش باعث تثبیت یا افزایش ماندگاری مطالب در حافظه دانش‌آموزان می گردد؟

فرضیه‌های این پژوهش عبارت بودند از:

۱. استفاده از استعاره‌ها در آموزش باعث افزایش میزان یادگیری مطالب درس علوم دانش آموزان می شود.

2. استفاده از استعاره‌ها در آموزش باعث تثبیت یا افزایش ماندگاری مطالب در حافظه دانش‌آموزان می‌گردد.

پ- روش تحقیق شامل جامعه مورد تحقیق، ابزار تحقیق، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها:

آزمودنی‌های پژوهش شامل 40 نفر از دانش‌آموزان دختر کلاس اول راهنمایی از مدرسه نمونه دولتی شهید “اسدیان” در منطقه اسلامشهر بودند که به دو گروه  آزمایشی و کنترل تقسیم شدند.  ابزارهای پژوهش شامل هشت آزمون چهارگزینه‌ای هفتگی و یک آزمون نهایی بودند.  بعد از اجرای روش آموزش استعاری در گروه آزمایشی و روش آموزش سنتی در گروه  کنترل، از هر کلاس آزمونی به‌عمل می آمد وبعد از اتمام کلاسها و گذشت 5/2 ماه‌، آزمون نهایی به منظور ارزیابی ماندگاری مطالب در حافظه دانش‌آموزان به اجرا درآمد.  تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های توصیفی و آماری و روش استنباطی آزمون t صورت گرفت.

ت- یافته‌های تحقیق:

با توجه به تحلیل‌های آماری میانگین نمرات و بررسی نتایج حاصل از آزمون t  بدست آمده ازهشت آزمون هفتگی مشخص گردید که تفاوت چشمگیری میان میانگین نمرات و گروه آزمایشی که آموزش ویژه یعنی آموزش استعاری را دریافت داشته بودند و گروه کنترل به وجود آمده است.  همچنین با توجه به تحلیل آماری آزمون نهایی مشخص گردید که در مورد ماندگاری مطالب نیز میان دو گروه تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.

ث- نتیجه‌گیری و پیشنهادها:

نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که تفاوت چشمگیری میان دو گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد و آموزش استعاری با یادگیری و میزان ماندگاری مطالب در ذهن یادگیرنده رابطه معناداری دارد.  بنابراین دو فرضیه محقق تأیید شد.

تعدادی از پیشنهادهابه شرح زیر می باشند:

تأثیر استفاده همزمان از استعاره وطنز در کلاسهای درس وبررسی رابطه آنها با یادگیری.  تأثیراستفاده ازاستعاره در سایر حوزه های آموزشی همانند موسیقی.  استفاده ازاستعاره در آموزش علوم مختلف مانند ریاضی.

1-1- مقدمه

آنچه که جوامع مختلف را از یکدیگر مشخص و متمایز می‌سازد، خصوصیاتی است که شناسنامه فرهنگی آن جامعه به حساب می آید.  تاریخ، باورها، زبان، عقاید، دین و اسطوره‌های مذهبی، هنر و ادبیات کهن، نژاد و قومیت عناصری هستند که هویت فرهنگی هر جامعه را می‌سازند.  بنابراین، هویت فرهنگی هر فرد نیز به عواملی همچون تاریخ و زبان  بستگی دارد و تلفیق موزون این عوامل جامعه ای ایده آل را رقم می‌زند.  زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت گنجینه‌های ارزشمندی هستند که نیازمند محافظت و شکوفایی می‌باشند.  زبان در طی قرن‌های متمادی به اشکال گوناگون به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی بشر مورد استفاده قرارگرفته است.  یکی از این اشکال زبانی که از دیربازمورد توجه اندیشمندان، متفکران وعلاقمندان زبان  بوده است و درعصر حاضر نیز از چشم انداز نوینی برپایه بنیادهای جدید علمی زبان شناختی بدان نگاه شده است، استعاره می باشد.

لیکاف و جانسون١ (1980، ص3) بیان می دارند که اگرچه در نظر اکثر مردم، استعاره ابزار تخیل شاعرانه وآرایه ای بلاغی است، یعنی خصیصه ای مختص زبان ادبی است، اما در واقع  استعاره سرتاسر زندگی روزمره را، نه فقط درعرصه زبان بلکه در حوزه اندیشه و عمل نیز در  برگرفته است.  نظام ذهنی مفهومی  که بر اساس آن تفکر و عمل می‌کنیم، ماهیتی استعاری دارد.از نگاه آنها، نظام تصوری ذهن در ذات خود استعاری است.  با استفاده از استعاره‌ها نه تنها می‌توان در مورد پدیده‌ها صحبت کرد، بلکه می توان در مورد آنها اندیشید.  بنابراین، نظام مفهومی ما نقش مهمی درتعریف واقعیات روزمره ایفا می کند. اگربپذیریم که نظام مفهومی ما عمدتا˝ مبتنی بر استعاره است، آن گاه باید بپذیریم که نحوه تفکر واندیشیدن و تجربه‌ها و اعمال روزانه ما جنبه‌هایی‌‌‌‌‌هستند که بسیار به استعاره وابسته‌اند.‌‌ امروزه رد پای استعاره را می توان به راحتی درتمامی وضعیت‌هایی که بشر قصد برقراری ارتباط دارد، مشاهده نمود.  پس استعاره تنها موضوع بررسی ادبی، منطقی یا فلسفی نیست، بلکه در تمامی ارتباطات بشری به نوعی حضور دارد.  از‌این رو، پژوهشگران بسیاری در حوزه‌هایی مانند زبان شناسی، فلسفه و منطق به آن پرداخته‌اند و درباره کاربرد و نقش آن چارچوب‌هایی ارائه داده‌اند.

در حیطه آموزش و پرورش نیز مانند سایرحوزه‌ها، بررسی استعاره و نقش آن مورد توجه قرار گرفته است.  پیشرفت جوامع، نظام‌های آموزشی را نیز دستخوش تغییراتی نموده است.  بدیهی است که با پیشرفت علوم نیازهای افراد تغییرمی کنند و‌ارضای این نیازها تنها با کسب علوم وفنون جدید، آن هم درسایه روش‌های آموزشی جدید وخلاق میسرمی‌باشد.  استعداد یادگیری از خصایص فطری یا طبیعی انسان است، اما چگونگی به کار‌انداختن و بهره‌برداری از آن به محیط آموزشی و روش‌های مبتکرانه آن باز می‌گردد.  به گفته برخی از کارشناسان تربیتی، آموزش و پرورش به سه عضو سر، قلب و دست توجه دارد که منظور از آنها پرورش ذهن، عاطفه وعمل می‌باشد.  مجموعه هماهنگ فعالیت‌های ذهنی، عاطفی وحرکتی شرط اساسی زندگی موفق می‌باشد و نهاد تربیتی هم‌چون مدرسه در صورتی در نیل به اهداف خود موفق خواهد شد که این سه جنبه غیرقابل تفکیک را به طور هماهنگ پرورش دهد. شناخت و بکارگیری ابزارهای غنی زبانی مانند استعاره در آموزش و پرورش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یکی از مشکلات ما در نظام آموزشی سنتی بی اعتنایی به روشهای مفید و خلاقانه و استفاده از  چنین ابزار‌های مؤثر در تدریس می‌باشد.  در گذشته نظام‌های آموزشی به جای تأکید بر استفاده  از قدرت شگفت‌انگیز مغز تنها به انباشتن و ذخیره‌سازی اطلاعات در ذهن دانش‌آموزان اکتفا  می‌کردند، اما امروزه بسیاری از دست‌اندرکاران امر‌آموزش براین باورند که باید به دنبال شیوه‌هایی بود که سبب تسهیل درامرآموزش می گردد.  اگرشرایط یادگیری برای دانش‌آموزان فراهم باشد، آنها خود به یادگیری خواهند پرداخت.  در این میان، معلمان ومربیان باید به دانش‌آموزان شیوه درست اندیشیدن و‌‌‌‌ استفاده از قدرت ذهن را بیاموزند.  شیوه‌های به کارگرفته شده در مدارس بیشتر متکی به کار‌کرد نیمکره چپ مغز هستند.  به بیان دیگر، آموزش‌ عمدتاً برپایه کارکردها و توانایی‌های نیمکره چپ مغز استوار است.  با توجه به تحقیقات انجام شده برروی توانایی‌های مغز و نتایج شگرف آن، دست‌اندرکاران امرآموزش باید با استفاده از این دانش جدید و به کارگیری آن در آموزش به رشد و تعالی شیوه‌های آموزشی همت گمارند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که نیمکره چپ مغزمسائل را به صورت سلسله وار تجزیه و تحلیل می‌کند، در حالی‌که نیمکره راست مغز مسائل را به شیوه کل‌نگرانه مجسم و ادراک می کند.  نیمکره چپ مسئول فعالیت‌های منطقی، موشکافانه، مرکز پردازش وکنترل زبان، استدلال و کلام است، اما نیمکره راست مسئول تفکرات خیالی، مرکز پردازش چیز‌های بصری و دیداری، فضایی، حس و ادراک مستقیم، هنر و قوه نبوغ است.  درراهبردهای آموزشی نیاز به ایجاد تعادل میان دو نیمکره مغز در پردازش اطلاعات به خوبی احساس می‌شود و این تعادل برای یادگیری مؤثر و کارآمد امری بسیار مهم تلقی می‌گردد. زمانی که یادگیرنده با مسئله ای مواجه می‌شود، نیاز به درک ارتباط میان اجزا مسئله دارد که مربوط به فعالیت و توانایی‌های نیمکره راست مغز می‌باشد. از طرفی، یادگیرنده  نیاز دارد که علت وچرایی مسئله را نیز درک و تجزیه و تحلیل کند تا این دانش او را برای حل مسائل دیگریاری بخشد. استدلال این چراها وابسته به فعالیت نیمکره چپ مغز می‌باشد.  آموزش‌های مبتنی بر حفظ و تکرار، پاسخ و پرسش‌های از پیش تعیین شده، شیوه‌های بحث وسخنرانی و تکرار و تمرین تنها نیمکره چپ مغز یادگیرنده را فعال کرده و یادگیرنده را از توانایی‌های نیمکره راست مغز محروم می‌سازد.  بنابراین، متولیان امرآموزش باید به تهیه وتدوین برنامه‌های آموزشی که مستلزم استفاده از هر دونیمکره مغز می‌باشد همت گمارند و در این میان استفاده از ابزار‌های زبانی مانند استعاره و قیاس راه را برای رسیدن به این مقصود آسان می سازد.

تعداد صفحه : 142

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید