دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش : مشاوره

عنوان : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره

تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

 استاد راهنما

دکتر حمید علیزاده

استاد مشاور

دکترحسین سلیمی

استاد داور

دکتر عبداله شفیع‌آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر  با هدف تعیین تاثیر  آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان در تبریز انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با گروه پیش آزمون- پس آزمون و کنترل بود. در این تحقیق 30  دانش آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به کمک روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین  شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج جمع آوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.  نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی می تواند خودکارآمدی، انگیزش، برنامه ریزی و تاثیرات هیجانی را در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود بخشد و عامل فقدان کنترل پیامد را کاهش دهد(P<0.01). نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می‌کند که بر اساس آن می توان نتیجه گرفت آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی روش مناسبی برای  بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. لذا پیشنهاد می شود به منظور بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ممکن است مفید باشد که سطح مهارت‎های سازمان دهی- برنامه ریزی دانش آموزان تقویت شود.  

واژه های کلیدی: راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی، عملکرد تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

 کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش… 7

1-4 اهداف تحقیق: 8

1-5 فرضیه های تحقیق: 8

1-6 تعاریف متغیرها 9

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-2 فراشناخت.. 17

3-2 عناصر فراشناخت.. 18

4-2 راهبردهای یادگیری.. 22

5-2 راهبردهای فراشناختی.. 23

6-2 تمایز راهبردهای شناختی و فراشناختی.. 25

7-2 ضرورت آموزش راهبردهای فراشناختی.. 26

8-2 رشد فراشناخت در دانش آموزان. 27

9-2 ارتباط بین شناخت و فراشناخت.. 27

10-2 رویکردهای فراشناخت.. 30

3-10-2 نظریه نلسون ونارنس… 33

11-2 راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی.. 34

12-2 رابطه مهارت های فراشناختی و عملکرد. 35

13-2 برنامه‌ریزی.. 37

14-2 گسترش راهبرد برنامه ریزی.. 37

15-2 کمک به رشد فراشناخت.. 38

16-2 تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای پژوهش… 41

17-2 خلاصه فصل دوم. 44

روش

3-1 جامعه‌ مورد مطالعه. 47

3-2 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 47

3-3 روش‌تحقیق.. 47

3-4 ابزار جمع آوری داده ها 50

3-5 روش های آماری.. 51

تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 شاخص‌های توصیفی داده‌ها 54

4-2 بخش دوم: یافته های استنباطی.. 55

بحث و نتیجه گیری

5-1 یافته‌های پژوهش… 65

5-2 محدودیت ها 69

5-3 پیشنهادات.. 70

منابع فارسی.. 71

منابع انگلیسی.. 73

پیوست

پیوست-1: پرسشنامه عملکرد تحصیلی.. 78

1 مقدمه

یکی از هدف های سازمان آموزش و پرورش بالا بردن سطح توانایی های دانش آموزان است که به صورت عملکرد تحصیلی عنوان می شود. بالا بردن عملکرد تحصیلی دانش آموزان مساله پیچیده ای است که تعامل عوامل انگیزشی و شناختی- اجتماعی یادگیری را در بر می گیرد. تبیین و توضیح عملکرد تحصیلی و تحقیق پیرامون عوامل مربوط به موفقیت تحصیلی، مهمترین موضوع در آموزش و تحصیل دانش آموزان و یک پیش بینی کننده مهم از عملکرد دانش‌آموزان در سطوح بالاتر تحصیلی و نتایج شغلی مانند عملکرد شغلی و حقوق و مزایا (درآمد) می باشد (رابن و مک کوچ[1]، 2005).

یادگیری را می توان بنیادی ترین فرآیندی دانست که در نتیجۀ آن، موجودی ناتوان و درمانده در طی زمان و در تعامل با رشد جسمی به فرد تحول یافته ای می رسد که توانایی های شناختی و قدرت اندیشه وی حد و مرزی نمی شناسد. در طی این فرآیند، موجود انسانی از جستجوی محل آشامیدن، خوردن و شناسایی اندام های بدن و دست چپ و راست خود شروع کرده، تا جستجوی پیچیده ترین اسرار خلقت و طبیعت ادامه می دهد. تنوع بسیار زیاد و گسترۀ زمانی یادگیری انسان که به گستردگی طول عمر اوست، باعث شده که علی رغم تفاوت های زیادی که انسان‌ها در یادگیری با هم دارند، برخی افراد در روند عادی یادگیری و آموزش نیز دچار مشکل شوند (سیاح سیاری، 1386).

مشکل واقعی این دانش آموزان این است که هیچ وقت یاد نگرفته اند که چگونه یاد بگیرند. در این خصوص، پژوهشگران تعدادی از عوامل و رفتارهای موثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان را شناسایی و تحقیقات زیادی نیز اثربخشی آنها را تأیید نموده اند. از جمله این عوامل می توان به راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری اشاره کرد. منظور از راهبردهای شناختی و فراشناختی رفتارهایی است که دانش آموزان در جریان یادگیری یا حل مسئله به طور فعال به کار می گیرند تا عملکرد خودشان را تنظیم و هدایت کنند. این مهارت ها به دانش آموزان کمک می کند تا نتایج تلاش هایشان را ارزیابی کنند و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده اند ارزیابی کنند (عابدی،  1389).

این راهبردهای فراشناختی شامل سه راهبرد زیر می باشد:

1- راهبردهای برنامه ریزی: شامل تعیین هدف برای یادگیری مطالعه، پیش بینی زمان لازم برای مطالعه، تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است.

2- راهبردهای کنترل و نظارت: منظور ارزشیابی یادگیرنده از کار خود برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن است.

3- راهبردهای نظم دهی: انعطاف پذیری در رفتار، یادگیرنده را موجب می شود و به او کمک می کند تا در هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد، روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد(سیف، 1389).

نوواک (1998) راهبردهای فراشناختی را مشتمل بر فرایادگیری، یا یادگیری دربارۀ یادگیری معنادار، و فرادانش، یا یادگیری دربارۀ ماهیت دانش می داند. راهبردهای فرایادگیری به فراگیران کمک می کند تا درک کنند معنا از مفاهیم و ارتباطات بین مفاهیم و ارتباطاتی که در چارچوب دانش موجودمان جذب می کنیم به دست می آید. همچنین فراگیر از ظرفیت محدود حافظه کوتاه مدت خود و نقش مهمی که سازمان دهی دانش در حافظه درازمدت بازی می کند آگاه می شود.

راهبردهای فراشناخت به دانش آموزان کمک می کند تا درک کنند که مفاهیم از نظم و ترتیب های مشاهده شده در اشیاء یا رویدادها، و زبان یا برچسب‌های نمادینی که برای تعیین این نظم و ترتیبات استفاده می‌کنیم ساخته می‌شوند. در ساخت مفاهیم جدید خلاقیت دخالت دارد و یادگیری معنادار فرآیند اصلی است که از طریق آن انسان‌ها بیشتر دانش قابل استفاده خود را بدست می آورند (سیف، 1386).

سازمان دهی- برنامه ریزی از جمله راهبردهای شناختی و فراشناختی هستند که نقش مهم و کلیدی در یادگیری خواندن و نوشتن دارند و از بهترین و کاملترین راهبردها جهت مطالعه و یادگیری به شمار می­روند راهبرد سازمان‌دهی یا توانایی مرتب کردن اجزا مطابق با اصول و قاعده می­باشد (کریک 2006، به نقل از میرمهدی، 1386). این راهبرد این امکان را برای آدمی فراهم می­سازد تا برای معنادار ساختن مطالبی که قصد یادگیری آن را دارد یک چارچوب سازمانی به آن تحلیل کند که این چارچوب می­تواند خاص اطلاعات جدید باشد (یعنی نوعی سازمان درونی) و یا این که مطالب جدید را به دانش مربوطه ربط دهد (چارچوب سطحی) همچنین در جایی دیگر برنامه ریزی سازمان دهی توسط داومسن و گرایر (2004) به نقل از علیزاده، به شکل زیر تعریف شده است. برنامه ریزی توانایی تدوین نقشه راه برای رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف همچنین برنامه ریزی در بر دارنده توانایی سیستم گیری در مورد تعیین اولویت است و سازمان دهی توانایی تنظیم یا قرار دادن اشیا بر اساس سیستم می­باشد.

اندلیچ در پژوهش خود تحت عنوان ارتباط بین یادگیری سازمان یافته و برنامه ریزی راهبردی، آنچه را که موجب پیوند این دو کارکرد می­شود را مورد بررسی قرار داد در طی این تحقیق دریافت که فرایند رشد برنامه ریزی راهبردی بوسیله سطح وسیعی از عملکردها و فعالیتهای یادگیری سازمان یافته در حال اجرا در یک محیط آشکار یا پنهان پشتیبانی می­شود بر اساس این پژوهش پیوند بین برنامه ریزی راهبردی و یادگیری سازمان یافته به عنوان کنش متقابل، پویا و سیال تعریف می‌شود و رابطه بین سازماندهی، گاهی آشکار و گاهی نهان است و گاهی حتی از فرایندهای تصادفی در یک برنامه ریزی راهبردی سازمان یافته استفاده میشود تا از طریق آن نیروی کار به گونه­ای آگاهانه پرورش یابد دانش و داده­ها ذخیره و بازیابی و منتقل شوند آگاهی و درک از محیط بیرونی ایجاد شود، رفتار بر اساس تجارب گذشته شروع به تغییر کند، فرهنگ یادگیری مورد حمایت قرار گیرد. شبکه اطلاعات فعال نگه داشته شود و پیشرفت­های موفقیت آمیز ادامه یابد (اندلیچ، 2001). سازمان دهی- برنامه ریزی کلید موفقیت در سال­های میانی مدرسه است اما برای بسیاری از کودکان یک هدف دست نیافتنی است اغلب کودکان خودشان را در میان انبوهی از تکالیف مدرسه مستغرق می­بینند و به دفعات این والدین هستند که به کمک آنها می­شتابند برای حفظ و آمادگی در مواجهه با موقعیت­های ضرب العجل سازمان دهی- برنامه ریزی کلید موفقیت در مدرسه است اما به گفته متخصصان بسیاری از کودکان آن را دست کم می­گیرند در هم ریختگی مزمن یا عدم سازماندهی طولانی مدت یک ناتوانی واقعی است که به اندازه اختلال در ریاضی و خواندن می­تواند یک اختلال محسوب شود کودکان نیاز به سازمان یافتگی دارند اما بسیاری از آنها در این راه شکست می‌خورند و در نتیجه هر کاری را به سختی انجام میدهند و فاقد بینش سازمان یافته هستند. آنان هر روز سعی می­کنند تا عملکرد کارآمدی در مدرسه داشته باشند حتی شاید آنها ندانند کاری که می­کنند در واقع همان سازمان یافتن است و به همین دلیل اهداف ضعیفی برای سازمان یافتن دارند (لیواین 2003).

گوس، گالبریس و رین شاوو[2](2000) معتقدند که شکست در مهارت های فراشناختی موجب شکست در درک مفاهیم درسی و حل مسایل می شود و این یک حقیقت شناخته شده است که دانش آموزانی با مهارت‌های فراشناختی بالا در حل مسایل درسی بهتر عمل می کنند(کوئن فلد[3]،1985؛ لستر[4]،1994؛ دیسوت، رویرز و بویس[5]، 2001). به اعتقاد الگن[6] (2004) آموزش فراشناختی نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای شناختی دارد و هنگامی که فرد فرآیندهای شناختی را درک می کند، قادر به کنترل آن فرآیندها و استفاده از آنها در یک شیوه پربازده برای رسیدن به یادگیری بهتر خواهد بود. توانایی های فراشناختی در سنین 5 تا 7 سالگی بروز نموده و در سال های بعد گسترش می یابد. بنابراین از  سنین پیش دبستانی می‌توان مهارت های مناسب فراشناختی را به دانش آموزان آموزش داد و در دوره های تحصیلی بالاتر می توان آنها را گسترش داد(براون[7]، 1980). راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی یکی از مهارت های فراشناختی می باشد که شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه، پیش بینی زمان لازم برای مطالعه، تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است(سیف، 1389).

پاشایی(1388) در پژوهشی به این نتیجه رسید که مهارت برنامه ریزی باعث دقت و نظم در انجام کارهای روزانه فرد می شود. کارهای او به صورت هماهنک و منظم در می آید. برنامه ریزی در افزایش میزان درک و یادگیری بسیار موثر است. زیرا برنامه ریزی و انجام مطالعه در یک زمان و مکان مشخص می تواند میزان دقت و کارآیی حافظه را افزایش دهد. بنابراین با توجه به نقش مهارت های فراشناختی در فرآیند یادگیری و عملکرد تحصیلی، در این پژوهش تاثیر آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه قرار گرفت. 

1-2 بیان مساله

پیش بینی عملکرد تحصیلی و کشف عواملی که به موفقیت تحصیلی و پایداری [8] آن در دانش آموزان مربوط است، موضوعاتی هستند که بیشترین اهمیت را در آموزش و پرورش دارند (رابن[9]، مککوچ[10]، 2005). عملکرد تحصیلی پیش بینی کننده عملکرد فرد در دیگر سطوح آموزشی و یا پی آمدهای شغلی نظیر عملکرد در دوره‌های مختلف کاری است ( کانسل[11]، کرید[12]، توماس[13]، 2005). عوامل تاثیرگذار در عملکرد تحصیلی عبارت است از: انگیزه تحصیلی، تاثیرات هیجانی، مهارت های مطالعه، برنامه ریزی، کنترل پیامد تحصیلی و خودکارآمدپنداری (تیلور، 1999). یکی از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی، انگیزه[14] می باشد. استعدادهای دانش‌آموزان زمانی شکوفا خواهد شد که به تفاوت‌های فردی آنان و محتوای آموزش توجه کافی معطوف گردد داشتن انگیزه تحصیلی باعث آغاز و ادامه فعالیت می‌شود و یادگیری را بهبود می‌بخشد و سنگ زیربنای موفقیت تحصیلی تلقی می‌شود داشتن انگیزه باعث می‌شود که دانش‌آموز مطالب را آسانتر و بهتر یاد بگیرد و تلاش او بازدهی بیشتری داشته باشد از این رو معلم در آغاز هر درس باید هدف درس، اهمیت، ضرورت و نقش آن را در زندگی برای دانش‎آموز به طور روشن توضیح دهد (شفیع آبادی، 1386).

یکی از دیگر از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، هیجانات و جنبه های خوشایند و  ناخوشایند دانش آموزان در هنگام مطالعه و امتحان می باشد. دانش‌آموزانی که در هنگام خواندن و پاسخ دادن به سئوالات امتحانی، در سازماندهی افکار و بیان افکارشان با استفاده از کلمات مناسب، مشکل دارند، معمولا بیشتر دچار مشکل می‌شوند (چاپل، بلاندینگ[15]،2005) .

برنامه درمانی معمولاً به وسیله روش های آموزشی برنامه ریزی شده انجام می‌شود که در آن کار را از سطحی که کودک در آن قرار دارد شروع می کنند و سپس به تناسب سرعتی که او قادر است یادبگیرد جلو می برند (کرک و گالاگر، ترجمه جوادیان، 1387).

برنامه ریزی پیشنهاداتی را برای مدیریت زمان مطالعه و استفاده بهینه از ساعات شبانه روز ، فراهم می‌کند. و بر اهمیت سازماندهی و کاربرد زمان به طور کارآمد و موثر تاکید دارد. و موجب مسئولیت پذیری دانش آموزان در قبال یادگیری شان می شود. همچنین برنامه ریزی همه جانبه مطالعه، برای مرتفع کردن نیازها و درخواست‌های آموزشی دانش آموزان در طول سال تحصیلی، پیشرفت و ایجاد انگیزه، لازم و ضروری می باشد. بنابراین تنظیم زمان مطالعه باعث افزایش موفقیت‌های تحصیلی شده و فرصت های بیشتری را برای فعالیت های مورد علاقه ایجاد می کند و این طور نمی شود که دانش آموز برای یک موضوع یا فعالیتی زمان زیادی وقت صرف کند و برای فعالیت دیگری، وقت کم بیاورد. ضمن آنکه هیچ گاه دچار بلاتکلیفی و سردرگمی نیز نخواهد شد (پاولیدس[16]، 2009).

شناسایی روش‌های یادگیری و مطالعه ثمربخش در پیشرفت زندگی تحصیلی دانش‌آموزان، بسیار مهم می‌باشد و اهمیت ایجاد عادت‌های مطالعه انعطاف پذیر، باید با دقت فراوان مورد تاکید قرار گیرد. “کریستنسون” و “آندرسون”[17] (2002)، بر اهمیت مهارت های مطالعه در فراهم نمودن امکانات برای فارغ التحصیل شدن از مدرسه با پیشرفت قابل توجه، تاکید دارند. مهارت های مطالعه تحت موضوعاتی چون برنامه ریزی زمان (گذراندن زمان به طور کارآمد)، سازماندهی فضای مطالعه، خواندن نتیجه بخش، گوش دادن فعال، یادداشت برداری، نوشتن اثربخش، یادگیری فعال، انجام تکالیف و آمادگی برای امتحان، مطرح می شود (دیلکمن، آدا و آلور[18]،2009).

واترمن پی تر(1982) بیان می کند که افراد موفق کسانی هستند که خوب برنامه ریزی می کنند، اهداف ویژه را تشخیص می دهند و معرفی می نمایند و راهبردها را طرح ریزی می کنند. مهمترین امتیاز دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر می سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص دهد(به نقل از سیف، 1389).

اطلاع از راهبرد‌هایی که یادگیری را بهبود می‌بخشد (مانند سازماندهی، مرور ذهنی، معنی‌دار کردن موضوع، تمرکز و غیره) و درک این که راهبرد‌های یادگیری می‌تو‌‌اند موجب اعتلای حافظه شود و یادآوری را تسهیل کند، نیاز به رشد دارد (کدیور، 1386). با توجه به نقش مهارت سازماندهی- برنامه ریزی در یادگیری و درک مطالب، در این پژوهش به بررسی این سئوال پژوهشی پرداخته شد که آیا آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه را افزایش می دهد؟

تعداد صفحه :93

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید