دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش : گرایش انتقال تکنولوژی

عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی 

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مصطفی تقوی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر سید حبیب‌الله طباطباییان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد. به این منظور لایحۀ مذکور، با روش تحلیل محتوا در دو بعد نظری و عملی(اجرایی) مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و پیمایشی(پرسشنامه) می‌باشد و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 92% محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید و صاحب‌نظران حوزه‌های فلسفۀ علم و فناوری، سیاست‌گذاری علم و فناوری، فلسفۀ اسلامی و دین‌پژوهی بوده که 30 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نیز از آمار توصیفی و همچنین تحلیل کیفی استفاده شد. نتایج بدست‌آمده حاکی از آن بود که در بعد نظری، لایحۀ مذکور 85% از اقتضائات اسلامی پیشرفت را  که همان مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد را پوشش داده است ولی در اغلب موارد مقوله‌ها به صورت جملاتی تیتر‌وار و انتزاعی عنوان شده است. ولی در بعد اجرایی و عملیاتی، متـأسفانه 5/81% از مقوله‌ها مبنای تدوین لایحه نبوده است. در انتها پژوهش‌گر با بسط نتایج بدست آمده از داده‌های پژوهش به بحث دربارۀ آن‌ها پرداخته و به این نتیجۀ کلی می‌رسد که با آن که لایحه بیشتر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در عرصۀ علم و فناوری را درون خود جای داده است ولی درک صحیحی از مقصد یعنی تحقّق نظام علم و فناوری براساس این مبانی و همچنین راهبردهای عملیاتی حرکت به سمت مقصد نداشته است و آن‌هم به جهت نبود الگوی نظری دقیق و مشخص، فراسوی لایحه بوده است.

واژگان کلیدی: لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اقتضائات اسلامی پیشرفت، علم و فناوری

فهرست

فصل اوّل.. 1

کلیّات تحقیق.. 1

1ـ1ـ مقدمه. 2

1ـ2ـ بیان مسأله. 2

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت موضوع.. 3

1ـ4ـ اهداف تحقیق.. 8

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی تحقیق.. 8

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی تحقیق.. 8

1ـ5ـ سؤالات تحقیق.. 8

1-5-1 سؤال اصلی.. 8

1-5-2 سؤالات فرعی.. 9

1-6- روش‌شناسی پژوهش…. 9

1-6-1 نوع پژوهش…. 9

1-6-2 جامعۀ آماری.. 9

1-6-3 نمونۀ پژوهش و روش نمونه‌گیری.. 9

1-6-4 روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها 9

1-6-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 10

1ـ6ـ تعریف مفاهیم و واژه‌های اختصاصی پژوهش…. 10

فصل دوم. 12

ادبیات موضوع و مبانی نظری پژوهش…. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 مفاهیم و اصطلاحات: 13

2-2-1 لایحه. 13

2-2-2 الگو. 14

2-2-3 اسلامی و ایرانی بودن الگو. 15

2-2-4 پیشرفت… 15

2-2-4 چارچوب شناختی ‌هنجاری.. 16

2-2-5 الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت… 16

2-2-6 علم.. 17

2-2-7 فناوری.. 18

2-2-7-1 فناوری به عنوان ابزار. 18

2-2-7-2 فناوری به عنوان به‌کار‌گیری ابزار. 18

2-3 علم جدید، شاخصه‌ها و ویژگی‌ها 19

2-3-1 شاخصه‌ها و ویژگی‌های نگرشی علم جدید.. 19

2-3-1-1 نگرش طبیعت‌گرایانه در تحلیل هستی.. 19

2-3-1-2 جایگزینی علل فاعلی مادّی به جای علل غایی.. 19

2-3-2 شاخصه‌ها و ویژگی‌های روشی.. 21

2-3-2-1 روش تجربی مبتنی بر تجربۀ مستقیم حسّی.. 21

2-3-2-2 سیالیّت و دگرگون‌پذیری علم.. 21

2-3-2-3 تخصص‌گرایی و جزئی‌نگری.. 22

2-3-3 شاخصه‌ها و ویژگی‌های کارکردی.. 23

2-3-3-1 کاربردی بودن علم و آمیختگی با تکنولوژی.. 23

2-3-3-3 ارتقای سرعت بهره‌‌برداری از طبیعت و افزایش بهره‌وری.. 24

2-4 علم جدید، چالش‌ها و پیامد‌ها 25

2-4-1 چالش‌های هستی‌‌شناسی علم جدید.. 25

2-4-2 چالش و بن‌بست در عقلانیت علم جدید.. 30

2-4-2-1 فقدان معرفت حقیقی در علم مدرن.. 30

2-4-2-2 بحران نسبیت‌گرایی در علم مدرن.. 30

2-4-3 پی‌آمدهای اجتماعی علم جدید.. 31

2-5 ضرورت حرکت به سوی علم و فناوری‌ دینی.. 31

2-6 تعریف دین.. 33

2-6-1 معنای لغوی و اصطلاحی دین.. 33

2-6-1-1 دین در قرآن.. 33

2-6-1-2 دین در روایات… 34

2-6-1-3 تعاریف اصطلاحی دین.. 34

2-6-2 جمع بندی از تعاریف دین.. 35

2-7 تعریف علم‌دینی.. 35

2-8 فناوری دینی.. 36

2-9 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: 39

2-10 مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوری (از نگاه اسلام). 40

2-10-1 مبانی بینشی.. 40

2-10-1-1 مبنای مبدأ شناختی.. 40

2-10-1-2 مبنای جهان‌شناختی.. 41

2-10-1-3 مبنای فرجام شناختی.. 42

2-10-1-4 مبنای معرفت‌شناسی.. 43

2-10-1-5 مبنای انسان‌شناختی.. 45

2-10-2 مبانی ارزشی.. 49

2-10-2-1 مبانی ارزشی عمومی.. 49

2-10-2-2 مبانی اختصاصی نظام علم و فناوری.. 50

2-11 پیشینۀ پژوهش…. 59

فصل سوم. 62

روش‌شناسی تحقیق.. 62

3-1 مقدمه. 63

3-2 نوع تحقیق.. 63

3-3 جامعۀ آماری.. 64

3-4 نمونۀ پژوهش و روش نمونه‌گیری.. 64

3-4 روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها 64

3-5 ابزار پژوهش…. 65

3-5-1 پرسشنامه. 65

3-5-2 چک‌لیست تحلیل‌محتوا 65

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

3- 7 مراحل تحلیل‌محتوا 67

3-7-1 مطالعه مبانی علمی واسلامی درباره پیشرفت و اقتضائات آن در حوزه علم وفناوری    68

3-7-2 مشخص کردن اهداف و سولات پژوهشی.. 68

3-7-3 انتخاب سندی برای تحلیل.. 68

3-7-4 تدوین روش مقوله بندی.. 68

3-7-5 تعیین واحدهای محتوا: 69

3-7-5-1 واحد تجزیه و تحلیل یا واحد ثبت: 69

3-7-5-2 واحد‌های زمینه. 70

3-7-6 ساخت فرم یا چک‌لیست تحلیل‌محتوا 71

3-7-6-1 کد‌گذاری یا رمز‌گذاری اطلاعات… 71

3-7-7 استخراج و تحلیل داده‌ها 71

3-7-7-1 قواعد شمارش…. 71

3-7-7-2 ارزیابی اعتبار پژوهش…. 72

3-6-7-3 تحلیل داده‌ها 73

فصل چهارم. 74

تجزیه و تحلیل داده‌ها 74

4-1 مقدمه. 75

4-2 تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در عرصۀ علم و فناوری در بعد نظری.. 75

4-2-1 کدگذاری مقوله‌های تحلیل‌محتوا (مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در حوزۀ علم و فناوری)  75

4-2-2 تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های تحلیل‌محتوا (مبانی بینشی و ارزشی). 80

4-2-3 جمع‌بندی اطلاعات در بخش نخست… 85

4-2-4 قابلیت اطمینان براساس فرمول اسکات… 88

4-3 تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری در بعد عملی.. 88

4-3-1 اطلاعات جمعیت‌شناختی مشارکت‌کنندگان.. 88

4-3-1-1 زمینۀ تخصص…. 89

4-3-1-2 میزان تحصیلات… 90

4-3-2 کدگذاری مقوله‌های تحلیل‌محتوا (راهبردهای حرکت به سمت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت)  90

4-3-3 تحلیل اطلاعات بدست‌ آمده از پرسش‌نامه‌ها 94

4-3-4 تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های تحلیل‌محتوا (راهبردها). 99

4-3-5 4 قابلیت اطمینان براساس فرمول اسکات… 103

فصل پنجم.. 105

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 105

5-1 مقدمه. 106

5-2 خلاصۀ یافته‌های پژوهش…. 107

5-2-1 خلاصۀ یافته‌های پژوهش در مرحلۀ اول.. 107

5-2-2 خلاصۀ یافته‌های پزوهش در مرحلۀ دوم. 108

5-3 بحث دربارۀ یافته‌های پژوهش…. 109

5-4 پیشنهادها 111

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 111

5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 112

فهرست منابع.. I

منابع فارسی.. II

پیوست (پرسشنامه). VI

مقدمه

طراحی و تدوین الگویی برای پیشرفت که براساس مبانی بینشی و ارزشی اسلامی و همچنین با لحاظ شرایط زمانی و مکانی کشور با عنوان الگوی اسلامی ـ ایرانی ­پیشرفت، ­چند سالی است که به یکی از دغدغه‌های اصلی دلسوزان نظام مطرح شده است. واژۀ پیشرفت به معنای حرکت رو به جلو، ­از طریق مبانی بینشی و ارزشی راهبری می‌شود؛ ­مبناهایی که از نگاه به خدا، ­انسان، ­جامعه و طبیعت سرچشمه می‌گیرد. این واژه دارای ابعاد متعددی است و علم و فناوری نیز به عنوان یکی از ابعاد اصلی و به عبارتی مهم‌ترین بعد پیشرفت، ­متأثر از همین مبانی بینشی و ارزشی می‌باشد؛ اصل، ­ارزش‌ها و اهدافِ پیشرفت است و پیشرفت علم و فناوری، ­در جهان امروز، ­ابزاری برای تحقّق این اهداف تلقّی می‌شود (تقوی، 1388). از آن‌جایی که مبانی بینشی و ارزشی حاکم بر علم و فناوری در جهان امروز، ­متفاوت از مبانی بینشی و ارزشی اسلامی‌می‌باشد، ­طراحی الگویی اسلامی برای پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری و با توجه به شرایط زمانی و مکانی کشور ایران ضرورت می‌یابد. ­ همان طور که بیان شد، ­شرط تحقّق کامل الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت، ­مبنا قرار گرفتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در تدوین و تهیّه الگو است؛ اقتضائاتی که برگرفته از مبانی بینشی و ارزشی اسلامی باشد. ­

از زمان مطرح شدن موضوع الگوی اسلامی ـ ایرانی ­پیشرفت، ­تلاش‌هایی از سوی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی و همچنین مسئولین نظام در جهت تدوین این الگو صورت گرفته است. یکی از جدیدترین اقدامات در این خصوص، ­تدوین لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی ­پیشرفت توسط هیئت وزیران و بنابر پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری می‌باشد که قرار بود برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از تصویب مبنای برنامۀ ششم توسعه و برنامه‌های آتی توسعه در کشور باشد. ­

این پژوهش برآن است تا به بررسی مباحث مربوط به علم و فناوری، ­به عنوان مهم‌ترین بخش این لایحه، ­­از جهت انطباق با اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­هم در بعد نظری و هم در بعد اجرایی وعملی بپردازد. ­

1ـ2ـ بیان مسأله

موضوع پیشرفت و تدوین الگویی اسلامی ـ ایرانی برای آن، ­چند سالی است که در کشور مطرح شده است. طراحی، ­­تدوین و تولید الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت، ­یک گام جهشی در مسیر تعالی ایران اسلامی است؛ ­ ­طراحی الگویی متفاوت با الگوهای رایج پیشرفت و توسعه بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی و متناسب با شرایط و امکانات و نیازهای بومی با ابتکار و تفکر ایرانی زیر بنایی‌ترین و بزرگترین ایده‌ای­است که به ابتکار رهبر فرزانه و دور‌اندیش انقلاب‌اسلامی مطرح شده است. ­

آنچه به عنوان الگوی اسلامی ـ ایرانی­ پیشرفت باید تولید و تدوین شود، ­در نهایت یک سند است. ­ولی این سند، ­تنها دارای ارزش و جنبۀ قانونی نیست بلکه دارای ارزش و جایگاه فکری هم هست، ­یعنی حاوی یک نظریه، ­اندیشه، ­فکر و منطق نو در باب پیشرفت است و ثانیا برترین سند فرادستی نظام تلقّی می شود که حتی بر اساس آن ممکن است مهندسی نظام و ساختارها و فرآیند‌ها­ی پیش بینی شده در قانون اساسی هم اصلاح و تکمیل شود. ­

خاستگاه و مبدا فکری و نظری این سندمبانی و ارزش‌های دین مبین اسلام است که از مبانی دینی، ­­ یعنی عقل و نقل و با فرآیندی اجتهادی و روش‌مند استنباط و استخراج می‌شود و مؤلفه‌ها و شاخص‌های پیشرفت را در سطوح و لایه‌های مختلف تبیین می‌کند و دلالت‌ها­ی راهنما و راهگشا برای الگو را در همه مراحل تحلیل طراحی و معماری، ­اجرا و تحقق و همچنین ارزیابی و داوری، ­ارائه می دهد (ذوعلم، ­1391).

بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده است که با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی ­را تا پایان سال سوم برنامه، ­تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ­ این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌ها­ی بعدی قرار می گیرد. ­ در این راستا دولت اقدام به تشکیل دبیرخانه‌ای ­درمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نمود و دبیرخانۀ مزبور پس از مطالعات و هم‌اندیشی‌ها­ و در یافت نظرات مراکز فکری، ­اعم از حوزوی و دانشگاهی و قوای مختلف اقدام به تدوین پیش‌نویس لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی­ پیشرفت نمود. ­ این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. ­ این لایحه که جدید‌ترین سند الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت است، ­می‌بایستی دارای هماهنگی و انطباق قابل قبولی با اقتضائات­ اسلامی پیشرفت هم در بعد نظری و هم در بعد عملی یا اجرایی باشد. ­ از آن جایی که یکی از ابعاد این الگو، ­پیشرفت در حوزه علم و فناوری می باشد، ­این پژوهش بر آن است تا با تحلیل این لایحه، ­ به بررسی میزان هماهنگی آن با اقتضائات­ اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری بپردازد.

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت موضوع

پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی، ­تا پایان دورۀ دفاع مقدس، ­کلان‌نگری‌ها­ی منتهی به سند رسمی در کشور عملاً وجود نداشت. ­روشن است که تدوین قانون اساسی که به فاصله کمی از پیروزی انقلاب صورت گرفت را باید استثنا کرد. ­ولی پس از پایان جنگ، ­­چند تجربۀ قابل توجه در کشور پدید آمده است که مهمترین آن‌ها­ را به شرح زیر برشمرد:

تدوین برنامه ایران 1400

این برنامه به مثابه یک برنامه بلندمدت در سال پایانی ریاست‌جمهوری آقای ها­شمی رفسنجانی تدوین شد و در دولت‌ها­ی بعد، ­­هیچ گاه منشأ برنامه‌ها­ی کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار نگرفت. ­

اهمیّت یافتن سیاست‌ها­ی کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازوکار تدوین آن

با شروع به کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله دوم حیات خود و براساس حکم مورخ 27/12/1357 مقام معظم رهبری مفاد بند اول و هشتم اصل 110 و مفاد اصل 112 قانون اساسی به ساحت اجرا کشانده شد و بدنبال آن مطالعه درباره سیاست‌ها­ی کلی نظام در موضوعات مختلف و ارائه پیشنهاد به رهبر معظم انقلاب به یکی از فعالیّت‌ها­ی رایج و اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانۀ آن تبدیل شد که نقش مهمی در شکل‌گیری و تثبیت تجربه کلان‌نگری و سیاست‌گذاری داشت. ­

مشخص شدن سازو کار تدوین و ابلاغ سیاست‌ها­ی کلی برنامه‌ها­ی توسعه

ظاهراً نخستین برنامۀ توسعه کشور بدون سیاست‌ها­ی کلی تدوین و ابلاغ شد و سیاست‌ها­ی کلی برنامه دوم توسعه نیز پس از تدوین ابلاغ شد و به شکل صوری به ابتدای برنامه افزوده شد ولی از برنامه سوم توسعه به این سو رفته رفته و با ابلاغ به موقع سیاست‌ها­ی کلی حاکم بر برنامه، ­­گام دیگری در مسیر کلان‌نگری­منجر به سند رسمی در کشور برداشته شد. ­

تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور (ایران 1404ِِ)

این سند که عمده مطالعات آن در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت در 13 آبان 1383 رسماً از سوی رهبری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همزمان به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ شد. ­

اندیشه و سازوکار تدوین سند‌ها­ی جامع‌نگر مانند نقشۀ جامع علمی کشور، ­مهندسی فرهنگی و مانند آن

یکی دیگر از تجربیات کشور در حوزۀ کلان‌نگری­منتهی به سند رسمی تدوین چند سند راهبردی در زمینه‌ها­ی مختلف است که شاید بتوان دو نمونۀ مهم در این زمینه را سند جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور شمرد (الویری، ­1391).

همان‌گونه که اشاره شد، ­­پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و آماده شدن زمینه برای احیای دانشگاه و پیشرفت علمی کشور، ­­تلاش بسیاری از جانب نهاد‌ها­ی مختلف در زمینۀ جهت‌دهی کلان پیشرفت در همه ابعاد آن به خصوص در بعد علم و فناوری، ­هماهنگ با اقتضائات­ اسلامی و شرایط بومی کشور، ­که منجر به احیای تمدن اسلامی گردد، ­­انجام شده است ولی آن‌گونه که بیان شد، ­­به دلیل ناقص بودن و همه‌جانبه نبودن این تلاش‌ها­ از یک سو و نبود اراده و عزم کافی از سوی نخبگان از سوی دیگر، ­­به نتایج ملموس و چشمگیر و نهادینه‌ای ­منجر نشده است. ­

این شرایط و لزوم توجه به پیشرفت و استقلال کشور و از سوی دیگر تهدیدات خارجی که علم و تکنولوژی را وسیله‌ای ­برای سلطه بر کشور‌ها­ی اسلامی قرار داده اند، ­سبب شد که رهبری انقلاب به صورت مجدانه وارد عمل شده وبا دستور اکید به دست‌اندر‌کاران خواستار اهتمام جدی به این موضوع شدند. ­از سال 1385 رهبر معظم انقلاب طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به عنوان یک ضرورت برای کشور مطرح نمودند. ایشان 4 عرصۀ اساسی را در این الگو لحاظ نمودند که عبارت‌اند ازعرصه‌ها­ی فکر، ­­علم، ­­زندگی و معنویت. ­طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان الگویی که فرادست نظام برنامه‌‌ریزی کشور قرار می گیرد و سمت و سویی بر مبنای آموزه‌ها­ی اسلام را به این نظام می دهد از ضروریات حتمی برای جهتگیری درست برنامه‌ها­ی توسعه ای کشور بر اساس جها‌ن‌بینی، ­­ مکتب، ­­ فرهنگ، ­­ ارز شها و مقتضیات کشور و نظام میباشد تا از حرکات بی‌هدف و زیگزاگی و ورود سلیقه‌ها­ی حزبی وگروهی در امر برنامه‌ریزی و توسعۀ کشور ممانعت نماید. ­ خودِ این الگو، ­­ به سمت آرمان‌های اسلامی و سعادت انسان و جامعه، ­­ در نظامی اسلامی تنظیم می گردد (وکیلی، ­1391).

اسلامی و ایرانی بودن الگو؛ معنا و مفهوم

در بیان این مفهوم نظرات مختلفی ارائه شده است که به برخی از آن‌ها­ اشاره می‌شود:

الگوى پیشرفت، ­­ ظرفى دارد و آن اسلامى و ایرانى بودن آن است. ­ این ظرف اسلامى و ایرانى ازهم جدا نیست. ­ اسلام به ایرانى هویّت بخشید و ایرانى نیز موجبات گسترش اسلام را فراهم نمود. ­اسلامى بودن الگو ناظر به مبانى اندیشه، ­جهان بینی، ­اهداف میانى و نهایى، ­­ ارزشها و روشهاست که از اسلام مایه می گیرد. ­هر ملتى بخواهد از الگوى توسعه سرمشق بگیرد، ­­ باید ویژگی‌ها­ی جغرافیایى، ­­ انسانى، ­­ سیاستی، ­­اقتصادى، ­­ فرهنگى و فرصتها و تهدیدهاى خود را در اصلاح الگو مدّ نظر قرار دهد، ­­ پس ایرانى بودن الگو امرى اجتناب‌ناپذیر است (مصباحی مقدم، ­1389). رهبری معظم نیز از همان ابتدا به در جلسات و گردهمایی‌ها­ی مختلف به فراخور شرایط به شرح و تبیین مؤلفه‌ها­ی مختلف این اصطلاح پرداختند. ­ایشان در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگو (10/9/۱۳۸۹) هدف از تدوین این الگو را این گونه بیان فرمودند: پیشرفت کشور و تحولى که به پیشرفت منتهى میشود، ­­ باید طورى برنامه‏ریزى و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالى برسد؛ انسان در آن تحقیر نشود. ­ هدف، ­­ انتفاع انسانیّت است، ­­ نه طبقه‏اى از انسان، ­­ حتّى نه انسانِ ایرانى. ­ پیشرفتى که ما می‌خواهیم بر اساس اسلام و با تفکّر اسلامى معنا کنیم، ­­ فقط براى انسان ایرانى سودمند نیست، ­­ چه برسد بگوئیم براى طبقه‏اى خاص. ­ این پیشرفت، ­­ براى کلّ بشریت و براى انسانیت است. ­در  دیدار روسای سه قوه و مسئولان و مدیران بخشهای مختلف نظام (۱۳۸۷/۰۶/۱۹) بیان می دارند: ما فرقمان با بقیّه‏ گروه‏هایى که در کشورهاى مختلف مى‏آیند یک رژیمى را تغییر می‌دهند، ­­ بر سر کار مى‏آیند و قدرت را به دست می‌گیرند، ­­ این است که ما آمدیم براى اینکه یک جامعۀ اسلامى به وجود بیاوریم؛ ما آمدیم تا حیات طیّبۀ اسلامى را براى کشورمان و براى مردممان بازتولید کنیم؛ آن را تأمین کنیم. ­ و اگر بخواهیم با یک نگاه وسیع‌تر نگاه کنیم، ­­ چون بازتولیدِ حیات طیّبۀ‏ اسلامى در کشور ما می‌توانست و می‌تواند همچنان الگویى براى دنیاى اسلام شود، ­­ در واقع آمدیم براى اینکه دنیاى اسلام را متوجه به این حقیقت و این شجرۀ طیّبه بکنیم؛ ما براى این آمدیم. ­ هدف، ­­ جز این چیزدیگرى نبود، ­­ الآن هم هدف جز این چیز دیگرى نیست. ­نظام اسلامى، ­­ نظامى است بر پایه‏ى مبانى اسلام. ­ هر جا که توانسته‏ایم وضع موجود و ساختار کنونى نظام خودمان را بر پایه‏ اسلام قرار بدهیم، ­­ این خوب است، ­­ مطلوب است؛ هر جا نتوانستیم، ­­ سعى ما باید این باشد که آن را بر همان پایه و مبناى اسلامى قرار بدهیم؛ از او نباید تخطّى کنیم. ­ این هدف ماست.

 ایشان در در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد (۱۳۸۶/۰۲/۲۵) در توضیح اسلامی ـ ایرانی بودن الگو بیان می‌دارند: ­ما باید پیشرفت را با الگوى اسلامى – ایرانى پیدا کنیم. ­ این براى ما حیاتى است. ­ چرا می‌گوییم اسلامى و چرا میگوییم ایرانى؟ اسلامى به خاطر اینکه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلام و مبانى انسان‏شناختى اسلام استوار است. ­ چرا میگوییم ایرانى؟ چون فکر و ابتکار ایرانى، ­­ این را به دست آورده؛ اسلام در اختیار ملت‌ها­ى دیگر هم بود. ­ این ملت ما بوده است که توانسته است یا می‌تواند این الگو را تهیه و فراهم کند. ­ پس الگوى اسلامى -ایرانى است. ­ البته کشورهاى دیگر هم از آن، ­­ بدون تردید استفاده خواهند کرد؛ همچنانى که تا امروز هم ملت ما و کشور ما براى بسیارى از کشورها در بسیارى از چیزها الگو قرار گرفته، ­­ اینجا هم یقیناً این الگو مورد تقلید و متابعت بسیارى از ملتها واقع خواهد شد.

همانگونه­ که اشاره شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دینی در ایران، ­­ضرورت و امکان دینی شدن زندگی فردی، ­­جمعی و اجتماعی مردم بیش از همه دغدغۀ مردم، ­­اندیشمندان، ­مسلمانان و رهبران حکومت اسلامی بوده است. ­ لذا آنگاه که از الگوى اسلامى و دینى سخن گفته می‌شود، ­­­ قاعدتا الگویى مد نظر ماست که داراى مبانى، ­­ساختار، ­­ محتوا و اهداف دینىِ اسلامى بوده و را ه‌ها­ى وصول به اهداف را در چارچوب فهم دینى و یا آنچه امروز بنام علم دینى نامبرداه شده است، ­­ فراهم آورد (ابطحی، ­منتظر، ­(1391) ص 125)

تعداد صفحه :135

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید