دانلود پایان نامه ارشد : تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش :مرتعداری 

عنوان : تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

 گرایش: مرتعداری

 عنوان:

تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز

(مطالعه موردی: مرتع چشمه انجیر)

 استاد راهنما:

 دکتر سید حمید حبیبیان

 استاد مشاور:

 دکتر حسین قره داغی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب 
 عنوان صفحه 
 چکیده             

فصل اول : مقدمه و کلیات

1 
 1-1- پیش گفتار3 
 1-2- انواع مالکیت مراتع در گذشته4 
 1-3- تاریخجه مرتع و مرتع داری در ایران4 
 1-4- برخی دلایل عمده تخریب مراتع در ایران5 
 1-4-1- چرای زود رس دام از مراتع5 
 1-4-2- چرای بیش از اندازه5 
 1-4-3- بوته کنی6 
 1-4-4- لگدکوبی سطح مراتع6 
 1-4-5- شخم مراتع6 
 1-5- اهداف پژوهش8 
 1-5-1- هدف کلی8 
 1-5-2- اهداف فرعی8 
 1-5-3- اهداف کاربردی9 
 1-6- پرسش اصلی تحقیق9 
 1-7- فرضیه های تحقیق9 
          فصل دوم: مروری بر پژوهش های گذشته  
 مقدمه12 
 1-2- منابع داخلی12 
 2-2- منابع خارجی18 
 3-2- جمع بندی نتایج20 
       فصل سوم : مواد و روش ها  
 1-3- مقدمه23 
 2-3- مشخصات منطقه مورد مطالعه23 
 1-2-3- مشخصات آب و هوایی استان فارس24 
 1-1-2-3- بارندگی24 
 2-1-2-3- درجه حرارت24 
 3-1-2-3- باد24 
 2-2-3- خاک25 
 3-2-3- وضعیت پوشش گیاهی25 
 3-3- روش کار31 
 1-3-3- مشخصات تحقیق31 
 2-3-3- زمان نمونه گیری31 
 3-3-3- جامعه آماری و تعداد نمونه32 
 4-3-3- روش های اندازه گیری تولید مرتع32 
 1-4-3-3- روش قطع و توزین32 
 1-1-4-3-3- اندازه گیری تولید به روش قطع و توزین32 
 2-1-4-3-3- محاسبه زمان صرف شده صحرایی در روش قطع و توزین32 
 2-4-3-3- روش نمونه گیری مضاعف32 
 1-2-4-3-3- اندازه گیری تولید به روش نمونه گیری مضاعف32 
 2-2-4-3-3- زمان صرف شده صحرایی در روش نمونه گیری مضاعف33 
 3-4-3-3- روش آدلاید34 
 1-3-4-3- امدازه گیری تولید به روش آدلاید34 
 2-3-4-3-3- محاسبه زمان صرف شده صحرایی در روش آدلاید34 
 4-4-3-3- روش تخمین34
 1-4-3-3- اندازه گیری تولید به روش تخمین34
 2-4-4-3-3- محاسبه زمان صرف شده صحرایی در روش تخمین34
 5-3-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات35
 6-3-3- آزمون‌های انجام گرفته35
          فصل چهارم: نتایج 
 1-4- مطالعات توصیفی38
 1-1-4- فرمول های بدست آمده با استفاده از روش نمونه گیری مضاعف38
 2-1-4- میزان تولید برآورد شدهسه گونه مورد نظر به چهار روش39
 2-4- خصوصیات استنباطی40
 1-2-4- خصوصیات آماری40
 2-2-4-                       تخمین فاصله ای میانگین جامعه آماری40
 3-2-4-               آزمون فرض آماری  تفاضل میانگین جامعه آماری()42
 1-3-2-4- نتایج آزمون  t-test گونه گون42
 2-3-2-4- نتایج آزمون  t-test گونه ابنوس46
 3-3-2-4- نتایج آزمون  t-test گونه پیچک49
   فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
 1-5- نتایج حاصل از مقایسه میانگین چهار روش اندازه گیری تولید مراتع55
 2-5- اندازه گیری تولید گونه گون55
 1-2-5- نتایج حاصل از مقایسه چهار روش اندازه گیری تولید در گونه گون55
 2-2-5- نتایج حاصل از مقایسه زمانی روش های اندازه گیری تولید در گونه گون56
 3-5- اندازه گیری تولید گونه ابنوس56
 1-3-5- نتایج حاصل از مقایسه چهار روش اندازه گیری تولید در گونه ابنوس56
 2-3-5- نتایج حاصل از مقایسه زمانی روش های اندازه گیری تولید در گونه ابنوس57
 4-5- اندازه گیری تولید گونه پیچک58
 1-4-5- نتایج حاصل از مقایسه چهار روش اندازه گیری تولید در گونه پیچک58
 2-4-5- نتایج حاصل از مقایسه زمانی روش های اندازه گیری تولید در گونه پیچک58
 5-5- نتیجه گیری59
 6-5- پیشنهادات60
 منابع 
 منابع فارسی62
 منابع انگلیسی64

چکیده

بشر از گذشته های دور برای نجات و رهایی خود از چالش کمبود غذا در برابر ازدیاد جمعیت و جهت چاره جویی، به منابع طبیعی روی آورد که این چاره جویی با استفاده ناصحیح و بیش از حد از منابع طبیعی همراه گردید. بخش عمده ای از منابع طبیعی بخصوص در کشور ما را مراتع تشکیل داده اند. در عرصه مراتع اندازه گیری و یا برآورد تولید علوفه از ضروریات محسوب می گردد و اهمیت آگاهی از میزان تولید علوفه در مدیریت مراتع باعث شده که کارشناسان همواره در جست و جوی شیوه های مناسب اندازه گیری این عامل باشند. هدف از انجام این تحقیق تعیین روش اندازه گیری تولید گیاهان بوته ای از لحاظ دقت، سرعت و سهولت بکارگیری و نیز هزینه اندازه گیری، در شهرستان شیراز بوسیله مقایسه چهار روش نمونه گیری مضاعف، آدلاید، تخمین و قطع- توزین به عنوان شاهد می باشد. در این تحقیق میزان تولید سه گونه پیچک  Convolvulus fraticosus))، ابنوس((Ebenus stellata و گون Astragalus cemirenus)) با استفاده از چهار روش ذکرشده اندازه گیری گردید برای مقایسه شاخص های مورد نظر در تیمارهای فوق از آزمون T-Test و نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید. مقایسه روش های اندازه گیری تولید در گونه گون حاکی از آن بوده که سه روش تخمین، نمونه گیری مضاعف و آدلاید با روش قطع- توزین دارای اختلاف آماری معنی داری می باشند (p<0.01 و p<0.05) و هیچ کدام از سه روش ذکر شده نمی تواند جایگزین روش قطع- توزین گردد و مقایسه روش ها در گونه های ابنوس و پیچک حاکی از آن است که روش آدلاید با روش قطع- توزین دارای اختلاف آماری معنی دار می باشد و روش های نمونه گیری مضاعف و تخمین با روش قطع- توزین دارای اختلاف آماری معنی دار نمی باشد(p>0.01  و p>0.05) و این  روش ها می تواند جایگزین روش قطع- توزین در این گونه های مرتعی گردد. نتایج حاصل از مقایسه زمان صرف شده جهت اندازه گیری تولید در چهار روش در سه گونه مرتعی حاکی از آن است که اندازه گیری تولید به ترتیب در روش قطع- توزین، آدلاید،‌نمونه گیری مضاعف و تخمین نیاز به صرف زمان بیشتری داشته اند.

کلمات کلیدی: تولید علوفه،  روش قطع- توزین، روش نمونه گیری مضاعف، روش آدلاید، روش تخمین

1-1- پیش گفتار

بشر از گذشته های دور برای نجات و رهایی خود از چالش کمبود غذا در برابر ازدیاد جمعیت و جهت چاره جویی، به منابع طبیعی روی آورد که این چاره جویی با استفاده ناصحیح وبیش از حد از منابع طبیعی همراه گردید. بخش عمده ای از منابع طبیعی بخصوص در کشور ما را مراتع تشکیل داده اند به همین لحاظ و نظر به اهمیت مراتع مملکت در تامین غذای دام، نگهداری خاک و تامین آب، ضرورت دارد بیش از آن چه تا بحال بدان توجه شده است مورد دقت و مراقبت قرار گیرد. مراتع و چراگاه های کشور که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد در اثر چرای بی رویه، چرای خارج از فصل بویژه پیش چرا، عدم رعایت ظرفیت چرا، عدم تناسب دام با میزان و نوع علوفه ی تولیدی و عدم وجود تناوب و غیره موجب گردیده که فرصت رشد و نمو از گیاهان مراتع سلب گردیده و اجازه ندهد که گیاهان بطور طبیعی یا به خودی خود تکثیر نموده و تجدیدحیات نمایند. عدم تکثیر و تجدید حیات طبیعی، به تدریج از جمعیت گونه های خوشخوراک جوامع گیاهی یک منطقه کاسته و زمینه توسعه و رشد و نمو بیشتر نباتات غیر خوشخوراک را فراهم می آورد. حاصل این بی نظمی مراتعی خواهد بود که اکثریت یا تمامی نباتات آن غیر خوشخوراک و یا حتی مهاجم و سمی می باشد و نهایتا جز خسارت و تلفات، برای دامدار و مرتعدار نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

مراتع کشور با سطحی بالغ بر 86 میلیون هکتار، 1/52 درصد از سطح کشور را به خود اختصاص داده است (دفتر امور مراتع کشور، 1389). در گذشته به لحاظ جمعیت کمتر دام و همینطور وجود نسبت مناسب تر بین سطح مراتع و جمعیت وابسته به آن از یک طرف و از طرفی به لحاظ مالکیت فردی یا گروهی حاکم بر آن ها، که زمینه ساز سعی و تلاش در جهت حفظ مراتع می شده است مراتع ایران با مشکلات کمتری روبرو بوده است. در گذشته های دور تخریب در مراتع، محدود به قطع درختان – درختچه ها و ریشه کن کردن بوته ها بوده است. در حالی که روند و نحوه تخریب مراتع در عرض یکی دو قرن اخیر دستخوش تغییر اساسی شده و سرعت به مراتب بیشتری به خود گرفته است. به علاوه بخشی از تشدید تخریب مراتع از زمانی آغاز می گردد که دولت درصدد تصاحب مراتع برمی آید در همین راستا نگاهی گذرا به روند و نوع  مالکیت مراتع و هم چنین تاریخچه مرتع و مرتع داری در ایران می پردازیم.

1-2- انواع مالکیت مراتع در گذشته:

1) مالکیت عمومی 2) مالکیت خالصه 3) مالکیت اوقافی 4) مراتع ایلات 5) مالکیت خصوصی

 سه دسته اول مربوط به دولت بوده و به علت نحوه استفاده اعمال شده بر این مراتع که از طریق دریافت مال الاجاره و یا حق علف چری مرتع بوده است، همیشه بدون در نظر گرفتن ظرفیت مرتع، دام بیشتری جهت تصاحب مال الاجاره بیشتر وارد مرتع می شده است.

نتیجه این که در تمامی سطح مملکت، مراتع دولتی جزو تخریب یافته ترین و فقیرترین مراتع منطقه بودند. بر عکس دو دسته آخری توجه به اینکه همیشه مالک یا مالکین آن ها علاقه مند به حفظ مرتع            بوده اند، از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند.

1-3- تاریخچه مرتع و مرتع‌داری در ایران (صد ساله اخیر)

بعد از انقلاب مشروطه در اواخر حکومت خاندان قاجاریه، ‌مراتع به طور رسمی به مالکیت اشخاص در آمد و مدیریت اقتصادی بهره برداری بر آن حاکم شد. از سال 1339 براساس آیین نامه ی اجرایی قانون جنگل ها و مراتع، ‌مالکان برای حفظ و احیای مراتع باید به دستورهای فنی کارشناسان در موارد زیر عمل می کردند:

1- تناسب تعداد دام و انواع دام با ظرفیت مرتع

2- تاریخ ورود و خروج دام از مرتع

3- فصل، مدت و محل چرای دام

پس از ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و تغییر مالکیت مراتع از بخش خصوصی به دولتی در سال 1342، ‌قانون بهره برداری از مراتع به تصویب رسید. در این قانون به چرانیدن دام در منابع طبیعی بدون پرداخت حق علف چر، نحوه صدور پروانه چرا، ‌برخورد قانونی با دام اضافی و … اشاره شده است. ضربه شدید دیگری که به مراتع از طرف دولت وارد شد همین ملی کردن جنگل ها و مراتع کشور در بهمن ماه 1341 بدون بررسی تمامی جوانب امر بود و نتیجه امر تبدیل بخش های زیادی از سطح مراتع کشور بویژه توسط روستائیان بود به این صورت که مراتع شخم و شیار یا دیسک خورده و از حالت اراضی بکر خارج می شدند و در این صورت این گونه اراضی دیگر جزو مراتع محسوب نمی گردیدند در حالی که هدف افراد صرفا تصرف مراتع بود نه انجام امور کشاورزی.

 1-4- برخی از دلایل عمده تخریب مراتع در ایران

 1-4-1- چرای زود رس دام از مراتع

          در ایران به خصوص در مناطق کوهستانی که زمستان های سختی دارند و دام نمی تواند در طول زمستان از آغل خارج شده و در مراتع چرا نماید به علت کمبود علوفه ذخیره زمستانه، بلافاصله پس از ذوب شدن برف ها و شاید قبل از شروع رشد در گیاهان دام ها به مراتع گسیل می شوند و در اثر چرای زود رس، گیاهان شدیدا صدمه دیده و در اثر تکرار در طی سال های متمادی از بین می روند.

1-4- 2- چرای بیش از اندازه

          در ایران اصولا دامدار همانند دام پرور فکر نمی کند و تصور آن بر این است که غذای دام باید از سطح مراتع به دست بیاید، لذا به فکر تولید علوفه نبوده و نتیجتا افزایش دائمی و بدون توقف دام ها از یک طرف و عدم تولید علوفه توسط دامداران از طرف دیگر، باعث تشدید چرا شده و در نتیجه گیاهان فرصت تولید و ذخیره مواد غذایی برای رشد سال بعد را پیدا نکرده و سال به سال در اثر چرای مفرط، گیاهان مرغوب کاهش می یابند و به جای آن ها گیاهان بی مصرف از لحاظ دام و چه بسا گیاهان سمی جایگزین می شوند.

تعداد صفحه : 90

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید