دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش :  فقه و مبانی حقوق

عنوان :  بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فقه و حقوق

گرایش: فقه و مبانی حقوق

عنوان:

بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه

استاد راهنما:

 دکتر محمد رضا شاهرودی

استاد مشاور:

دکتر بختیار نصیری اوانکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیـات… 4

1-  1 بیان مساله. 5

1-2 ضرورت واهمیت پژوهش…. 7

1-3 پرسش ها وفرضیه های پژوهش…. 8

1-3-1 پرسش اصلی.. 8

1-3-2 پرسش های فرعی.. 8

1-3-3 فرضیه اصلی.. 9

1-3-4 فرضیه فرعی.. 9

1-4 متغیرها 9

1-4-1 شهادت  9

1- 5  سوابق پژوهشی.. 9

1-6 روش پژوهش…. 10

1-6-1روش تحقیق.. 10

1-6-2 روش گردآوری اطلاعات.. 10

1-6-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 10

 فصل دوم تعاریف و مفاهیم.. 11

2-1حقوق تطبیقی.. 12

2-1-1 تعریف حقوق اسلامی تطبیقی.. 12

2-2 مذاهب خمسه. 13

2-2-1 مذهب شیعه امامیه. 14

2-2-2 مذهب شافعیه. 16

2-2-3 تاریخ مذهب شافعی.. 18

2-2-4 منابع استنباط در مذهب شافعی.. 18

2-2-5 ویژگی‌های شافعی.. 19

2-2-6 مذهب حنبلیه. 19

2-2-7 مذهب حنفیه. 21

2-2-8 مذهب مالکی.. 24

2-3 دلیل.. 27

2-3-1 مفهوم دلیل.. 27

2-3-2 تعریف دلیل.. 27

2-3-3 بینه در فقه. 37

2-4 شهادت… 41

2-4-1 تعریف شهادت.. 41

2-4-2 دایره ی اعتبار شهادت.. 42

2-4-3 شرایط اعتبار شهادت.. 44

فصـل سوم شهادت از دید مذاهب خمسه. 62

3-1تعریف لغوی و اصطلاحی شهادت… 63

3-1-1تعریف لغوی شهادت.. 63

3-1-2تعریف اصطلاحی شهادت.. 64

3- 2 ادله حجیت شهادت در دین اسلام. 66

3-2-1 نمونه ای از آیات.. 66

3-2-2 روایات.. 68

3-2-3 اجماع…. 69

3-2-4 بنای عقلا  70

3- 3 شاهد. 70

3-3-1 شرایط شاهد. 70

3-3-2 عقل…… 73

3-3-3 ایمان…. 75

3-3-4 عدالت… 76

3-3-5 حلال زادگی (طهارت مولد) 78

3-3-6 انتفای تهمت در شاهد. 80

3-3-7 تتمه شرایط شاهد از نظر اهل سنت.. 84

فصـل چهارم شهادت زنان.. 86

4- 1 شهادت زنان در قوانین.. 88

4-1-1 جایگاه شهادت زن در قوانین کیفری.. 88

4-1-2 جایگاه شهادت زن در قوانین مدنی.. 89

4-2 مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن.. 91

4-2-1 شهادت زن در نظریه رایج فقها 91

4-2-2 ارزش شهادت زن در نظر فقها 95

4-2-3 ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد 97

فصـل پنجم شهادت زنان در مذاهب خمسه 113

5-1 بینه، واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی.. 115

5-1-1 آراء فریقین درمورد بینه. 116

5-1-2 کاربرد های بینه. 118

5-1-3 تقدم بینه براصول عملیه. 118

5-1-4 شروط قبول بینه. 119

5-1-5 انواع بینه 121

5-1-6 تعارض دو بینه. 122

5-2 ارزش اثباتی شهادت زنان در فقه مذاهب اسلامی.. 124

5-2-1 فقه امامیه. 124

5-2-2 فقه اهل سنت.. 126

بحث و نتیجه گیری.. 128

منابع و مآخذ.. 132

چکیده

بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه

به وسیله­ی:

الهه الماسی

موضوعی که در این رساله به آن پرداخته می‌شود، بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه می‌باشد.

هدف از نگارش این تحقیق، بیان نظرات مختلف فقهای شیعه و عامه در مسأله‌ی شهادت زنان بوده که به مقایسه این دیدگاه‌ها می­پردازد.

این پژوهش، سعی در تبیین مفهوم ادله اثبات و انواع آن و سپس به تبیین مفهوم شهادت و به حق و تکلیفی بودن شهادت می‌پردازد. سپس نظر فقها را در حق شهادت بررسی کرده و به معرفی کسانی می‌پردازد که در فقه امامیه و عامه، صلاحیت شهادت به آنها تعلق می‌گیرد. در نهایت اختلاف‌نظر فقه امامیه و عامه در شرایط و مسائل شهادت زنان بیان می‌کند.

در راستای تحقق مسائل یاد شده، از منابع فقهی استفاده شده که این امر از طریق روش کتابخانه‌ای، صورت گرفته است.

در لغت شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. فقهاء با استناد به آیات و روایات مشروعیت شهادت را ثابت نموده و آن را واجب کفائی دانسته­اند.

اکثر فقهای فِرق اسلامی فرموده­اند در قسم اول شهادت زنان پذیرفته نیست و بعضاً در پاره­ای از موارد مثل شهادت بر زنا استثناء قائل شده­اند اما در حق الناس تقسیمات و اختلاف آراء وجود دارد و در فصل اول در این باره بحث خواهد شد.
نزد فقهای فرق اسلامی در این تقسیم بندی اندکی تفاوت وجود دارد. ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می­گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.

واژه های کلیدی : شهادت ، مذاهب خمسه ، ادله اثبات دعوی ، ارزش زنان در اسلام

مقدمه

هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:

(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا…)

چرا که بدون توجـه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفـق به جذب مردم به سوى خویش نمی شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر می­گردد: بعثنى بالحنیفیّه السهله السمحه.

بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه­تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه­اى در دعوت خود برنامه­ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى­نماید که پروردگارت هیچ­گاه به بندگانش ظلم نمى­نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى­داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمـال صالح دانسته، نه قومیـت و جنسیت، که آن هم باز به نفـع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.

بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابراین، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.

واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.

حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.

با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.

دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیه این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.

بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح… و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.

1-1    بیان مساله

در روزگار مدرن از مسائلی که نگاه فیلسوفان و حقوقدانان و طرفداران حقوق بشر را به خود جلب کرده است، جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی است. فیلسوفان بزرگی از افلاطون و ارسطو تا نیچه و شوپنهاور در مورد زنان نظرات گوناگون و گاه تند ابراز داشته اند. اما فیلسوفان مدافع حقوق آدمیان و ارباب حقوق بشر بر خلاف پیشینیان در مقام رفع تبعیض میان زن و مرد بر آمده و در احیاء حقوق آنان کوشیده­اند و از جاهایی که ادیان آسمانی الهی را به چالش کشیده اند، قلمرو حقوق زنان به ویژه در عرصه­های فوق الذکر است.

بدیهی است تمامی آنچه که  در روایات و ادبیات دینی و شریعت اسلامی به عنوان حق یا تکلیف برای زنان وارد شده است، مورد قبـول برخی از فقیهان فعلی و دینداران و حتی خیلی از زنان مومنه نیز نمی باشد. البته خیلی از کارشناسان خیلی از این روایات را که در تنقیض و تبعیض حقوق زنان وارد شده است، از لحاظ سند، صادر از معصوم نمی­دانند .

با این وجود نگاهی که اولیای دین به زنان داشته­اند و احکام فقهی­ای که برای آنان در کتب پیشینیان، صادر گشته می­توان گفت، در دنیای امروز که از حقوق زنان سخن می رود، بسی جای تامل و بحث است. با اجتهادی که در گذشته بوده و فتاوایی که در رساله­ها در این باب وجود دارد، گره از کار فروبسته این چالش نه تنها نمی­گشاید، که افزون می­نماید.

فرض را بر این می­گذاریم که کثیری از این فتاوا مستند به روایات صحیح الصدور و واضح­الدلاله باشد؛ اما عقل اقتضاء می­کند که زمینه و کانتکس صدور این روایات بررسی و بازشناسایی شود و سایه­ای که عقل اشعری بر فقه ما انداخته به فقه استدلالی تبدیل شود .

اینکه در این روزگار زن را نیمی از مرد تلقی کنیم و دین و عقل آنها را ناقص نگاه کنیم و زن امروز را از هر جهت با زنان عربستان در صدر اسلام مقایسه کنیم و تمامی این احکام را برآنان بازنماییم، نوعی عقل ستیزی خواهد بود .

در کتب بسیاری از فقها در جاهایی که در فقه باید اجتهاد مجدد، بر اساس عرف زمان صورت گیرد، مسائل مربوط به زمان است. و این به معنای پذیرفتن تمام آنچه که فیمینیستها می گویند نیست؛ بلکه به معنای تحقیقی تازه و شناخت.

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود.

یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است

شهادت یکی از قدیمی ترین ادله ای است که تمـامی ملل در ادوار تاریخ برای اثبـات دعوی به کار می برده­اند. شهادت در بسیاری از حقوق ملل قدیمی دارای ارزش غیر محدودی بود و به وسیله­ی آن هر نوع دعوایی را می­توانستند اثبات نمایند.  علت این امر آن بود که بسیاری از ملل در ادوار متمادی آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقی خود سند تنظیم نمایند. در مللی هم که دارای خط بودند افراد نادری از قبیل رؤسای مذهبی آن را می­دانستند و می­توانستند در تنظیم سند به­کار برند.

به همین دلیل اسناد معاملات عموماً به وسیله­ی علمای مذهب تنظیم و تسجیل می­شد. پس از آنکه خط متداول گشت، افراد در معاملات خود سند تنظیم می­نمودند و شهودی گواهی خود را بر معامله در آن ورقه می­نوشتند. این امر مدتی ادامه داشت و اکنون نیز در بین بعضی افراد مخصوصاً در روستاها و قصبات معمول است. به تدریج ارزش شهادت در اموری که می­توان سند کتبی برای آنها تنظیم نمود، مانند عقود و تعهدات کاسته شد.

در اسلام اهمیت خاصی به ارزش زن و شهادت وی در مراجع قانونی داده شده است. نگاه قرآن به زن کامـلا مثبت است و زن و مرد در قرآن از جهت انسانیت و انسان شناسى و حقوق، مساوى دانسته شده­اند. این قرآن است که خطاب­ها و عنایت در گفتارش با عناوینى چون انسان، ناس، بنى­آدم، اولوالألباب بیان شده است و هیچ گونه امتیاز و تبعیضى براى مردان نسبت به زنان قایل نشده است. چنان­که در روایات و احادیث به مواردى برخورد نمودیم که دلالت بر تبعیض و ظلم به زن­ها مى­نمایند و متعارض با نگاه قرآن به زن در حقوق، شرافت و تکامل عقلانى زن هستند، دو راه پیش روى داریم:
اولاً در تعارض احادیث و آیات، همان طور که خود آن بزرگواران فرموده­اند، آیات قرآن مبناست و احادیث باید با توجه به قرآن، فهم و درک شده و در صورت مخالفت با قرآن کنار زده شوند و یا فهم آن به اهل بیت (علیهم السلام) واگذار گردد، که نتیجه هر دو همان عدم حجیت این گونه روایات است. ثانیاً اگر روایاتى با قرآن و یا عقل قطعى و یا با سیره معصومان (علیهم السلام) سازگارى نداشته باشند، قابل بازنگرى اساسى­اند.

با پژوهش فراگیر در می­یابیم که تمام مکاتب فقهی اسلام شهادت زنان راپذیرفته­اند و آیه « و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری » ( بقره 282) و پاره­ای از روایات منقول از پیامبر اکرم و سایر پیشوایان دینی را مستند این مطلب قرار داده­اند.

لازم به ذکر است که در هیچ یک از مذاهب امامیه، اثنی عشریه، حنفیه، شافعیه، مالکیه، حنبلیه، زیدیه و ظاهریه، ذکورت و مرد بودن به عنوان یکی از شرایط شهادت بیان نشده است. این مطلب تا بدان جا مشهود است که ابن عقیل، یکی از فقیهان شیعی مذهب و امامی بیان داشته است که زنان در صورتی که ثقه و مورد اطمینان باشند، شهادت آنان به ضمیمه شهادت مردان در هر چیزی جایز است. او در ادامه بیان می­دارد که شهادت زنان بدون مردان در پاره­ای از موارد نیز نافذ است (علامه حلی، 1418ق: 474 ).

اما نکته­ای که از دیده پنهان نیست، بر طبق تصریح پاره­ای از روایات و فتاوای فقیهان در مواردی فقط شهادت مردان پذیرفته شده است و در بعضی از آیات تنزیل عزیز اشاره به دو شاهد عادل شده، است (طلاق، 2) که به دو مرد عادل تفسیر گردیده است (سید مرتضی، 1990 م: 11).

بنابر مطالب ذکر شده و با توجه به اهمیت شهادت در ادله اثبات دعاوی از یک طرف وبا توجه به اهمیت و نقش مذاهب خمسه و تفسیر آنان از آیات و روایات در تدوین قوانین جدید اطلاع از مبانی تئوریک وبررسی تطبیقی این مذاهب در زمینه شهادت زنان احساس می شود .

1-2    ضرورت و اهمیت پژوهش

از جمله مباحث فقهی سؤال برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله گواهی است. طرح ناقص قضیه شهادت و گواهی در استراتژی فقه ژورنالیستی باعث به وجود آمدن این جنجال شده است. این مسئله تا بدان جا پیش رفته که بسیاری رویکرد غالب قرآن و فقه اسلامی را مردانه می‎انگارند تا زنانه و این خود باعث برخی کژفهمی‎ها، دگراندیشی‎های افراطی و نواندیشی‎های مخالف متون شریعت می‎گردد.

فقیهان و رساله داران مسلمان، درباره‌ی ارزش و اعتبار شهادت زن، فتواهایی دارند که به صورت زیر طبقه‌ بندی و تنظیم می‌شوند:

1ـ در امور کیفری و جزایی، در بخش حق‌الله، شهادت زن بی‌ارزش است.

2ـ در امور مدنی وحقوقی یا حق‌الناس، در صورتی که آن حق جنبه‌ی مالی نداشته باشد مانند طلاق، خلع، نسب و … شهادت زن فاقد اعتبار حقوقی است.

3ـ در حقوق مالی، شهادت دو زن به انضمام شهادت یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوا شود.

4ـ در بعضی موضوعات محدود و کم یاب یا کم اختلاف مثل تولد طفل، شهادت زن می‌تواند مؤثر باشد.

خلاصه و فشرده‌ی فتواهای فقهی در مورد شهادت زن این است که یا بکلی فاقد اعتبار حقوقی می‌باشد و یا به اندازه‌ی نصف شهادت مرد اعتبار دارد.

همانگونه که مشاهده می­شود تمامی مذاهب در زمینه شهادت زنان نظریات خود را ارائه داده­اند با امعان نظر به اینکه شهادت زنان به عنوان یک ادله در تمامی مذاهب پذیرفته شده است و از آنجایی که در عصر حاضر علم حقوق با گذشت زمان دارای تغییراتی شده است و همچنین لزوم تبیین مباحثی از قبیل تحمل و اداء شهادت، شهادت زنان در حق الله و حق الناس، شهادت بر شهادت، موانع شهادت، رجوع از شهادت و مفترکات و مشترکات خمسه در موضوع شهادت زنان ضرورت این تحقیق را ایجاب می کند.

1-3    پرسش ها و فرضیه ­های پژوهش

1-3-1         پرسش اصلی

در مذاهب خمسه شهادت زنان به چه صورت است ؟

1-3-2          پرسش های فرعی

مطابق ادله فقهی این حکم حاوی محرومیت از حق برای زن نیست؟ 

آیا زن و مرد بودن در مذاهب خمسه تاثیری در اعتبار شهادت دارد؟

1-3-3             فرضیه اصلی

در فقه امامیه و اهل سنت شهادت دو زن معادل یک مرد می باشد.

1-3-4         فرضیه فرعی

مطابق ادله فقهی حکم شهادت زنان حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نیست.

زن و مرد بودن در مذاهب خمسه تاثیری در اعتبار شهادت ندارد.

1-4    متغیرها

با توجه به فرضیه­های پژوهش، تعاریف متغیرهای تحقیق به صورت زیر می­باشند:

1-4-1       شهادت

شهادت دراصطلاح عبارت است ازاخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس، اگر اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری باشد آن را اقرار می‌گویند. گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد. در فقه غالباً شرط می‌کنند که مشهودٌ به باید از دیدنی‌ها (مبصرات) یا شنیدنی‌ها (مسموعات) باشد. مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است (لنگرودی، 1381: 397).

تعداد صفحه :146

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.