دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان :   ارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

عنوان :

ارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایران

استاد راهنما:

دکتر محسن رسولیان

استاد مشاور:

مهندس حسن اکبری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………….  1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول (کلیات تحقیق و اهمیت موضوع)……………………………………………………………….. 4

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2-بیان و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………… 6

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 8

1-4-سوالها و فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………… 8

1-5-متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق………………………………………………………… 9

1-7-روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………… 12

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………… 13

1-9-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………….. 15

1-10-چه کاربردی از انجام این تحقیق متصوراست؟………………………………………………….. 15

1-11-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ……………………………………………………………….. 15

فصل دوم(مبانی نظری،مرور ادبیات و پیشینه تحقیق)………………………………………………….. 16

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-مروری بر ادبیات و مطالعات نظری تحقیق……………………………………………………….. 19

2-2-1-معرفی مدلهای حمایت از صادرات……………………………………………………………… 20

2-2-1-1-مدل اگزیم بانکها (مدل آمریکایی)……………………………………………………………. 20

2-2-1-1-1-اگزیم بانک آمریکا……………………………………………………………………………. 21

2-2-1-2-مدل موسسات بیمه وتضمین صادرات(مدل اروپایی)……………………………………. 22

2-2-1-3-مدل ترکیبی(مدل اروپایی – آمریکایی)……………………………………………………… 26

2-2-1-4-مدل ترکیبی جدید……………………………………………………………………………….. 28

2-2-2-ویژگیهای اقتصادی هر مدل……………………………………………………………………….. 29

2-2-2-1-مدل اگزیم بانک (مدل آمریکایی)…………………………………………………………….. 29

2-2-2-2-مدل موسسات بیمه وتضمین صادرات(مدل اروپایی)……………………………………. 31

2-2-2-3-مدل ترکیبی (مدل اروپایی-آمریکایی)……………………………………………………….. 31

2-2-2-4-خلاصه ویژگیهای اقتصادی مدلهای حمایت از صادرات فعلی جهان………………… 32

2-3-سازمانهای بین المللی اگزیم بانکها و موسسات بیمه و تضمین صادرات…………………… 33

2-3-1-اتحادیه برن……………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2-اتحادیه اعتباری و اطلاعاتی……………………………………………………………………….. 34

2-3-3-اگزیم بانکهای کشورهای آسیایی…………………………………………………………………. 34

2-4-مدل حمایتی فعلی ایران……………………………………………………………………………….. 34

2-4-1-اگزیم بانک ایران(بانک توسعه صادرات ایران)………………………………………………… 34    

2-4-1-1-رسالت و اهداف بانک توسعه صادرات ایران………………………………………………. 35

2-4-1-2-وظایف بانک توسعه صادرات ایران………………………………………………………….. 35

2-4-2-صندوق ضمانت صادرات ایران………………………………………………………………….. 38

2-4-2-1-رسالت و چشم انداز صندوق ضمانت صادرات ایران……………………………………. 40

2-4-2-2-سیاستها و خط مشی های صندوق ضمانت صادرات ایران……………………………… 40

2-4-2-3-اهداف صندوق ضمانت صادرات ایران……………………………………………………… 41

2-4-2-4-وظایف صندوق ضمانت صادرات ایران…………………………………………………….. 41

2-5-متغیرهای تاثیرگذار……………………………………………………………………………………… 43

2-5-1-تحقیقات پیشین در این حوزه…………………………………………………………………….. 43

2-5-2-انتخاب متغیرها……………………………………………………………………………………….. 43

2-6-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 44

2-6-1-تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………… 44

2-6-2-تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………. 46

فصل سوم (روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق)…………………………………………………………. 49

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 50

3-2-مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. 51

3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 51

3-4-نحوه گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 52

3-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 53

3-6-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 53

3-7-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 54

3-8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 55

3-9-شیوه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….. 57

فصل چهارم(ارائه الگوی تحقیق و تجزیه و تحلیل آن)………………………………………………….. 58

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 59

4-2-بررسی فرضیه……………………………………………………………………………………………… 60

4-3-معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………….. 60

4-4-تحلیل نتایج حاصل از بررسی فرضیه………………………………………………………………… 62

4-4-1-ماتریس مقایسه بین زوجی معیارها………………………………………………………………… 62

4-4-2- ماتریس مقایسه بین زوجی زیرمعیارها…………………………………………………………… 63

4-4-3- ماتریس مقایسه بین زوجی زیرمعیارها و گزینه ها……………………………………………. 64

4-5-محاسبه Siبرای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه بین زوجی و درجه بزرگی Siها نسبت به یکدیگر  70

4-5-1- ماتریس مقایسه بین زوجی معیارها………………………………………………………………. 70

4-5-2- ماتریس مقایسه بین زوجی زیرمعیارها…………………………………………………………… 71

4-5-3-ماتریس مقایسه بین زوجی زیرمعیارهاوگزینه ها……………………………………………….. 73

4-6-محاسبه وزن معیارها ، زیرمعیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسه بین زوجی………………… 81

4-7-نتایج…………………………………………………………………………………………………………. 85

فصل پنجم(خلاصه ، نتایج و پیشنهادات)………………………………………………………………….. 87

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 89

5-2-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 89

5-3-خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………….. 89

5-4-محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 90

5-5-پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 90

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 91

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 95

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 99

چکیده :

اهمیت صادرات در رشد و توسعه هر کشور ، باعث شده است دولتها تلاش بسیاری در جهت رشد و ارتقاء آن داشته باشند. به طور کلی سه مدل حمایت از صادرات در کشورهای مختلف وجود دارد؛ 1-مدل اگزیم بانک (مدل آمریکایی) نظیر اگزیم بانک آمریکا که وظیفه تامین مالی و تضمینات صادرات را بر عهده دارد و سودآوری آن به هیچ عنوان مدنظر نیست . 2-مدل موسسات بیمه و تضمین صادرات (مدل اروپایی)که برای تامین مالی صادرات از بانکهای تجاری استفاده می نماید . 3-مدل ترکیبی (مدل اروپایی- آمریکایی) که شامل فعالیت اگزیم بانک در کنار موسسه بیمه و تضمین صادرات است . در سالهای اخیر در برخی کشورها صحبت از استفاده از توان بخش خصوصی شده است . لذا از خصوصی سازی به عنوان مدل جدید حمایت از صادرات می توان یاد نمود.

متغیرهای کلان اقتصادی و مالی در انتخاب و عملکرد هر مدل تاثیر دارد . در این تحقیق تلاش شده است با توجه به متغیرهای اقتصادی و مالی ایران ، بررسی شود که کدام مدل در ایران دارای بازده بیشتری است . برای این منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است.

نتایج حاصل از این تحقیق مدل ترکیبی را برای اگزیم بانک ایران تایید می نماید و این مدل را مدل بهینه اگزیم بانک ایران معرفی می کند.

مقدمه تحقیق

تاثیر صادرات در رشد اقتصادی هر کشور امری مبرهن و بدیهی است و بی شک هر کشوری تلاش می کند با افزایش صادرات به درصد بالاتری از رشد و رفاه عمومی دست یابد . عموماً کشورهای مختلف جهان برای حمایت از صادرات از روش زیر استفاده می کنند ؛

1-استفاده از بانکهای تخصصی صادرات-واردات که اصطلاحاً اگزیم بانک[1] نامیده می شوند . 2-استفاده از موسسات بیمه و تضمین صادرات 3-استفاده همزمان از اگزیم بانک و موسسات بیمه و تضمین صادرات . در ایران از مدل سوم استفاده می شود . اما زمزمه های ادغام صندوق ضمانت صادرات به عنوان موسسه بیمه و تضمین صادرات با بانک توسعه صادرات به عنوان اگزیم بانک ایران و یا اعطای مجوز بانک مرکزی به اگزیم بانک خصوصی می تواند نشانه هایی از تغییر مدل حمایت از صادرات در ایران باشد . در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی دریافت که کدام مدل برای کشور ایران با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مالی و نیز شرایط خاص سیاسی که بر شرایط اقتصادی به شدت تاثیرگذار است ، مناسبتر است . آیا مدل کنونی مناسب است و یا اینکه بهتر است از سایر مدلهای مرسوم در جهان (مدل اول و یا دوم) استفاده نمود و یا اینکه نیاز به طراحی مدل ترکیبی جدیدی می باشد ؟

در این تحقیق مدل مناسب با توجه به 5 گروه از متغیرهای اقتصادی به شرح ذیل انجام می شود ؛

درآمدها و مخارج دولت ، پول و نقدینگی ، رشد ، تولید و درآمد ، ریسک ، تامین مالی

در واقع این متغیرها شاخص های انتخاب مدل بهینه می باشند و هر یک دارای زیرمجموعه های خاص خود می باشند .

1-1-مقدمه :

تجهیز منابع مالی به عنوان شاهرگ حیاتی فعالیتهای اقتصادی شناخته می شود. از این رو صادرات یکی از فعالیتهای اقتصادی است که رشد آن طی یک قرن اخیر وابسته به فعالیتهای مالی بوده است. بر این اساس آژانس های صادراتی از دهه 1900 به عنوان ابزار تشویقی صادرات از طریق اعطای اعتبارات ارزان قیمت شروع به فعالیت نمودند.

در سال 1934 ، دولت روزولت برای اولین بار بانک صادرات و واردات ایجاد نمود. در فوریه سال 1934 ، روزولت این بانک را به عنوان یک موسسه طراحی شده برای تامین مالی تجارت ایالات متحده با اتحاد جماهیر شوروی تازه تاسیس نمود. در ماههای بعد بانک صادرات و واردات دیگری، برای تامین مالی تجارت با کوبا ، تاسیس شد. در سال 1935 ، دو بانک ترکیب شدند .

بازسازی اقتصادهای تخریب شده ، نیروی محرک بیشتری در دوران پس از جنگهای جهانی را برای صادرات و آژانس ها و موسسات اعتبارات صادراتی ایجاد نمود (http://history.state.gov/milestones/1921-1936/export-importbank).

 1-2-بیان و اهمیت موضوع

توسعه صادرات از نظر علمی و عملی ، در همه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصادی بین المللی است. هدف توسعه‏ صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها بهره گیری از این روابط به منظور توسعه اقتصادی ، تحصیل رشد اقتصادی مداوم ، بالا بردن سطح‏ زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک‏ به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت‏ها و ارزش‏ پول ملی است.

بانکهای تخصصی صادرات – واردات عمدتاً بانکهای توسعه ای هستند که به منظور اعطای تسهیلات جهت افزایش و بهبود تجارت خارجی کشور متبوع خود به وجود می آیند . به طور کلی با مطالعه عملکرد این بانکها به خوبی می توان دریافت که نقش بسیار موثر و فعالی در رونق و تسهیل تجارت خارجه و افزایش صادرات و توسعه اقتصادی ملی کشور خود داشته اند (کهزادی و سیدان ، بی تا ، صفحه52).

باید توجه داشت که روند صادرات صرفاً یک فرآیند یک سویه نیست ، بلکه یک چرخه بسته است که با واردات تکمیل می شود . از این روست که در یک سیاست جامع توسعه صادرات ، تامین منابع مالی واردات در راستای حمایت از صادرات به عنوان یک فرآیند تکمیلی دیده می شود . به همین دلیل است که اگزیم بانکها به عنوان یک بانک تخصصی در خصوص صادرات – واردات به فعالیت می پردازند (ذکاوت ، 1388، صفحه 3-2).

علیرغم اینکه این بانکها با هدف توسعه و تشویق صادرات بوجود آمده اند لیکن آنچه مسلم است ، هر کدام با دیگری یکسان نیستند ، به گونه ای که وظایف ، برنامه ها ، اهداف و استراتژیهای هر یک با دیگری متفاوت است . در حقیقت این بانکها برای فوریتها و اولویتهای ملی به منظور تشویق صادرات و سرمایه گذاری ضروری به شمار می روند . با این حال آنچه که در بین همه این بانکها منحصر به فرد  بوده و نقطه تمرکزشان به شمار می آید ، استفاده آنها از منابع دائمی تامین مالی میان مدت و بلند مدت می باشد .

این بانکها به طور کلی بسته به شرایط (از جمله شرایط اقتصادی و …) از سه مدل استفاده می کنند: 1-مدل اگزیم بانک بدون لحاظ سودآوری 2- الگوی موسسات بیمه و تضمین صادرات 3-مدل ترکیبی (استفاده از موسسات بیمه و تضمین صادرات در کنار اگزیم بانک) . شناخت مدل مناسب و سازگار با شرایط اقتصادی برای کشور ، بی تردید در کارآیی و بازدهی این بانکها و در نتیجه صادرات تاثیری بسزایی خواهد داشت . در ایران از مدل ترکیبی استفاده شده است ؛ بانک توسعه صادرات به عنوان اگزیم بانک در کنار صندوق ضمانت صادرات ایران (جهت بیمه و تضمین صادرات) به فعالیت مشغول هستند . بررسی میزان سازگاری مدلهای مختلف با شاخص های اقتصادی و شرایط خاص کشور  و انتخاب مدل مناسب موجب افزایش کارایی و در نتیجه افزایش صادرات ، رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت .

1-3-اهداف تحقیق

در این تحقیق تلاش می شود که مدلی مناسب جهت افزایش کارآیی اگزیم بانک ایران ارائه شود که با شرایط اقتصادی و مالی جامعه ایران سازگاری کامل داشته باشد . افزایش کارآیی اگزیم بانک ایران منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد که این موضوع جزء اهداف اقتصادی دولت بوده و از آنجائیکه صادرات را می توان موتور توسعه ملی نامید ، افزایش آن می تواند توسعه و پیشرفت و رفاه عمومی را ایجاد نماید .

1-4-سوالها و فرضیات تحقیق

سوال اساسی این تحقیق عبارتست از :

آیا مدل ترکیبی مورد استفاده اگزیم بانک ایران باتوجه به شرایط و تواناییهای بالقوه و بالفعل کشور و شرایط جهانی ببشترین کارآیی را دارد؟

و فرضیه این تحقیق به شرح زیر است :

به دلیل تفاوتهای ماهیتی جامعه اقتصادی و مالی ایران با سایر کشورها، هیچ یک از مدلهای موجود به تنهایی نمی توانند مدل بهینه ای برای ایران باشند و یک مدل ترکیبی جدید مورد نیاز است .

1-5-متغیرهای تحقیق

متغیرهای این تحقیق به شرح جدول ذیل می باشد ؛

«جدول1-1»

مدلهای قابل انتخابمعیارهای تحقیقزیر معیارهای تحقیق
مدل ترکیبی جدیددرآمدهای و مخارج دولت ، پول و نقدینگی ، رشد ، تولید و درآمد ، ریسک ، تامین مالی1-درآمدهای و مخارج دولت : کل درآمدهای دولت ، هزینه های دولت ، کسری بودجه دولت

2-پول و نقدینگی : بدهیهای خارجی، مطالبات سیستم بانکی از بخش های دولتی ، مطالبات سیستم بانکی از بخش های غیردولتی ، دارایی های سیستم بانکی

3-رشد ، تولید و درآمد : تولید ناخالص داخلی ، رشد تولید ناخالص داخلی

4-ریسک : ریسکهای سیاسی ، ریسکهای تجاری

5-تامین مالی : تامین مالی واردات ، اعتبار فروشنده ، اعتبار خریدار ، سرمایه گذاری

موسسات بیمه و تضمین صادرات
اگزیم بانک با عدم لحاظ سودآوری
اگزیم بانک در کنار موسسه بیمه و تضمین صادرات

 

1-6-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق

  • تولید ناخالص داخلی : کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می نامند.
  • کل درآمدهای دولت : منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می باشد . وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد که منابع دریافتهای دولت محسوب می شود .
  • کسری بودجه دولت : تفاوت بین پرداختها و دریافتهای دولت (رحمانی ، 1385 ، صفحه13).
  • هزینه های دولت : پرداختهای دولت که در قبال آن کالا یا خدماتی دریافت شود (رحمانی ، 1385 ، صفحه 12) .
  • اعتبار خریدار : اعطای تسهیلات به خریداران یا کارفرمایان خارجی جهت خرید کالا و خدمات ملی در چارچوب قرارداد تامین مالی را اعتبار خریدار می نامند . هزینه های تسهیلات در قرارداد تامین مالی لحاظ می گردد و فروشنده /پیمانکار داخلی قیمت قرارداد تجاری خود را براساس فروش نقدی تعیین می کند .
  • اعتبارفروشنده : فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار به صورت مدت دار منعقد می نماید لذا می پذیرد که خریدار با بانک ایشان وجه کالا یا خدمات را تحت اعتبار اسنادی یا برات مدت دار بپردازد و سپس از بانک درخواست تسهیلات می کند .
  • ریسک :در لغت به مفهوم امکان یا احتمال تحقق نیافتن انتظارات ، بروز خطر ویا روبه روشدن با خطر، صدمه دیدن یا کاهش درآمد و زیان دیدن می باشد. به عبارتی دیگر برابر است با احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده .

به طور کلی ریسکهای خدمات بانکها را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود : ریسک مالی ، ریسک عملیاتی ، ریسک تجاری ، ریسک وقایع . ریسک مالی و عملیاتی مربوط به ساختار درونی بانکهای از جمله ساختار تراز نامه ، ریسک ناشی از ضعف مدیریت و … می شود . و ریسکهای تجاری شامل ریسکهای قانونی ، ریسکهای خط مشی ، زیرساختار مالی ، ریسکهای سیستمیک (کشور) می شود . ریسک وقایع نیز شامل ریسکهای سیاسی ، ریسکهای سرایت کننده ، بحران بانکداری ، سایر ریسکها می شود . در این تحقیق با توجه به آنکه هدف اصلی حمایت از صادرات است ، لذا تنها به بررسی آن دسته از ریسکهای می پردازیم که در این حوزه دارای تاثیر بیشتری هستند ، به عبارت دیگر تنها به بررسی ریسکهای تجاری و سیاسی خواهیم پرداخت .

  • ریسک های سیاسی :عبارتست از کاهش ارزش سرمایه ، که به دلیل تغییرات در سیاستها و نظامهای سیاست گذاری یک کشور رخ می دهد . در کل ، این ریسک ، تغییرات عمده ای در محیط اقتصادی – سیاسی یک کشور ایجاد می کند (راعی و پویان فر ، 1390، صفحه 226).
  • ریسک‌های تجاری : تغییراتی که در قدرت سوددهی یک شرکت رخ می دهد ، احیاناً باعث ضرر سرمایه ای یا کاهش بازده سالانه سرمایه گذاری خواهد شد . ریسک تجاری را ، در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت ، یا در حفظ نرخ رشد ، و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه مدت یا بلندمدت ، می توان تعریف کرد (راعی و پویان فر ، 1390 ، صفحه 226).

ریسک تجاری به بازار محصولی که یک بنگاه در آن فعالیت می‌کند مربوط می‌شود. این بازار شامل نوآوری‌های تکنولوژیک، طراحی محصول و بازاریابی می‌شود. نسبت عملیاتی (نسبت هزینه‌های ثابت به هزینه‌های متغیر) هم یک متغیر مهم محسوب می‌شود. پذیرش منطقی ریسک تجاری، یک مزیت رقابتی در هر کسب و کاری محسوب می‌شود. فعالیت‌های تجاری همچنین با ریسک‌های اقتصاد کلان سروکار دارند که ناشی از چرخه‌های اقتصادی و نوسان درآمد و سیاست‌های پولی است.

در این تحقیق ریسک نرخ ارز[2] جزء ریسک تجاری بررسی می شود .

1-7-روش انجام تحقیق

این تحقیق با توجه به هدف آن کاربردی و عملی و از نظر شیوه اجرا علمی می باشد ، و هدف آن ارائه الگویی جهت افزایش کارآیی اگزیم بانک ایران و در نتیجه آن افزایش صادرات کشور  است .

برای آزمون فرضیه از روش منطق فازی (تحلیل سلسله مراتبی فازی) و نرم افزار matlab استفاده می شود.

بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی فازی[3] گزینه های در دسترس عبارتند از :مدل ترکیبی جدید ، موسسات بیمه و تضمین صادرات ، اگزیم بانک (بدون لحاظ سودآوری)، مدل ترکیبی آمریکایی – اروپایی (فعالیت اگزیم بانک در کنار موسسه بیمه و تضمین صادرات) .

معیارهای تحقیق عبارتند از 5 گروه اصلی درآمدها و مخارج دولت ، پول و نقدینگی ، رشد ، تولید و درآمد ، ریسک و تامین مالی .

تعداد صفحه :112

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.