دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی 

گرایش : تحول

عنوان :   تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول

تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان

(مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران)

استاد راهنما

دکتر فتاح شریف زاده

استاد مشاور

دکتر بهروز رضایی منش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سازمانهای امروز برای توفیق باید نه فقط به محیط بیرونی سازمان از جهت مشتریانش بنگرد بلکه باید همه کارکنان، شهروندان، همه آدمیان و همه طبیعت این کره خاکی را مشتری خود بداند . توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارهای لازم در سازمان‌ها و پایه گذاری فرهنگ جامعه دوستی و کلی نگری است. بسیاری از محققان بر اهمیت تعهد سازمانی در جهت افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی تاکید نموده‌اند. به همین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان اداری سازمان مرکزی حفاظت محیط زیست تهران که تعداد این افراد شامل 200 نفر می باشند . جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه 132 حاصل گردید و در نهایت 126  پرسشنامه به دست محقق رسید . با استفاده از نرم افزار Spss  ،آزمون های مورد نظر بر روی داده ها صورت گرفتند. از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیات استفاده شد. نتا یج حاصل نشان می دهد که تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت قانونی،مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اقتصادی و مسئولیت ملی  دارد. با توجه به نتایج فوق در نهایت تاثیر تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت.

کلمات کلیدی: تعهد1، مسئولیت اجتماعی2، مسئولیت قانونی3، مسئولیت اخلاقی4، مسئولیت اقتصادی5، مسئولیت ملی6.

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات تحقیقشماره صفحه
مقدمه1
1-1بیان مسئله2
2-1 اهمیت و ضرورت4
3-1مدل مفهومی تحقیق6
4-1 اهداف تحقیق6
5-1فرضیات تحقیق7
6- 1ماهیت تحقیق و روش تحلیل آماری7
7-1 جامعه و نمونه آماری و شیوه نمونه گیری7
8-1 ابزار گردآوری اطلاعات :8
9-1 ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی:9
10-1  ابعاد تعهد سازمانی10
11-1  خلاصه فصل11
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 
 مقدمه12
1-2 تعهد سازمانی13
1-1-2اهمیت تعهد سازمانی14
2-1-2 مدل سه بخشی تعهد سازمانی15
3-1-2 ابعاد تعهد سازمانی17
4-1-2 تعاریفی دیگر از ابعاد تعهد سازمانی19
5-1-2عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی20
2-2 مفهوم مسئولیت پذیری41
1-2-2سطوح مسئولیت پذیری41
2-2-2 انواع و دسته‌های مسئولیت پذیری43
3-2-2 تبیین مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها44
4-2-2  مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور45
5-2-2 سیاست گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و اثرات آن46
6-2-2  مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و موانع موجود51
7-2-2 عوامل تأثیرگذار بر تسهیل ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران58
8-2-2 گزینه‌های سیاست گذاری عمومی ایران در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها60
9-2-2 عواملی که یک کسب و کار را به سمت CSR سوق می‌دهند62
10-2-2 حد و مرز مسئولیت‌ها64
11-2-2  مدل‌های مطرح در حوزه CSR67
3-2 افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان71
4-2 تحقیقات انجام شده72
5-2  خلاصه فصل74
فصل سوم-روش تحقیق 
مقدمه76
1-3  روش پژوهش77
2-3 جامعه آماری پژوهش77
3-3 نمونه آماری78
4-3 ابزار گردآوری اطلاعات :79
5-3 روایی و پایایی84
6-3 آزمون پایایی پژوهش88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :93
8-3   آمار توصیفی93
9-3  آمار استنباطی93
1- 9-3ضریب همبستگی اسپیرمن94
2-9-3 مدل رگرسیون95
3-9-3  آزمون خود همبستگی96
4-9-3  آزمون نرمال بودن خطاها:97
10-3 خلاصه فصل97
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها 
 مقدمه   95
1-4 بررسی توصیفی اطلاعات96
2-4 آمار استنباطی100
1-2-4 مراحل عمومی آزمون فرض آماری100
2-2-4 آزمون فرضیات تحقیق101
3-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی102
4-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون106
5-2-4 نتایج تحلیل رگرسیون ساده108
3-4 آزمون فریدمن :118
4-4 خلاصه فصل120
فصل پنجم-تحلیل یافته ها و نتیجه گیری 
مقدمه:121
1-5 تحلیل نتایج تحقیق121
2-5  نتایج حاصل از آزمون فرضیات:122
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول:122
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:123
3-2-5نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم:123
4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم124
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق:125
3-5 مقایسه نتیجه تحقیق با دیگر تحقیقات125
4-5 سایر یافته های تحقیق:126
5-5پیشنهادات کاربردی تحقیق:127
6-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی128
7-5 خلاصه فصل129
منابع داخلی130
منابع خارجی132
پیوست138

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است که از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر می‌برد و دائما در تعامل با انسانهای دیگر می‌باشد. وی همواره باید یاد بگیرد چگونه در جمع زندگی کند و نیازهای خود را ارضا نماید .این امر نیازمند به یکسری مهارتهای اجتماعی است که فرد در طی فرایند جامعه پذیری آن‌ها را فرا می‌گیرد و یادگیری درست آنها می‌تواند منجر به شکل گیری مسئولیت اجتماعی شود. در دهه اخیر مسئولیت اجتماعی به عنوان گسترش زمینه مطالعاتی که قبلا آموزش شهری و شهروندی نامیده می‌شد، ظهور کرده است . این مفهوم جدید بسیار وسیع‌تر است، بدین لحاظ که شامل توسعه مهارتهای اجتماعی می‌باشد که فرد و سازمان را قادر می‌سازد تا در جامعه بزرگ‌تر و اجتماع سیاسی، عضو مسئولیت پذیر و فعالی باشد (Berman, 1993). مسئولیت اجتماعی را پیروی از قوانین اجتماعی و برآوردن انتظاراتی که جامعه از فرد دارد تعریف کرده‌اند . این قوانین از نقشهای اجتماعی استنباط شده و در واقع بیانگر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی است و چگونگی و میزان تعهد و التزام فرد نسبت به افراد دیگر جامعه را نشان می‌دهد(Ford, 1985). یکی از الزامات مسئولیت اجتماعی شرکتها تعهد سازمانی می باشد.  تعهد سازمانی بیانگر وابستگی به سازمان است .مفاهیم متعددی مانند وجدان، اخلاق کاری، رغبت و مسئولیت پذیری با وجود داشتن تفاوت‌های متعددی معادل با تعهد مورد استفاده قرارمی گیرند، به عبارتی مانند خیلی از مفاهیم روان شناختی سازمانی، تعهد نیز به شیوه‌های متفاوتی تعریف شده است (شکرزاده،1381).

اخیراً نگرش کلّی تعهد ­سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک، فهم و پیش‌بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز (نگرش) نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابه­جایی و غیبت اثر می­گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می­تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. اندیشه تعهّد، موضوعی اصلی در نوشته­های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش­های اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می­شوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تعهد بر مسئولیت اجتماعی است که در ادامه بررسی خواهد شد.

1-1 بیان مسئله

عصر جدید، شاهد انتقال دیدگاهای مدیران به فرا سوی سازمان‌ها بوده است. اگر در زمانه تیلور که او را پدر مدیریت علمی لقب داده‌اند، توصیه به مدیران این بود که کارگاههای خود را بهره ور نگه دارند و  در مکتب روابط انسانی، مدیران به ارضای نیازهای روحی و روانی خود تشویق می‌شدند، در زمانه حاضر مدیران را متوجه محیط‌های خارج از سازمان‌هایشان ساخته‌اند. منشور سنتی سازمان‌ها که تمام توجه مدیران را در بهره وری و سودآوری سازمان دید با منشوری جایگزین شد که توجه به مسائل محیطی و اجتماعی را در دستور کار مدیران قرار می‌دهد. سازمانهای امروز برای توفیق باید نه فقط به محیط بیرونی سازمان از جهت مشتریانش بنگرد بلکه باید همه کارکنان، شهروندان، همه آدمیان و همه طبیعت این کره خاکی را مشتری خود بداند . مدیران امروز باید علاوه بر مهارت‌های فنی،ادراکی و انسانی به مهارت اداره مسائل اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و محیطی نیز مجهز بوده  و مسائل جامعه را جزء اهداف سازمانی خود در نظر بگیرند. توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارهای لازم در سازمان‌ها و پایه گذاری فرهنگ جامعه دوستی و کلی نگری است. ایجاد باور و اعتقاد به مسئولیت اجتماعی، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است و هر گاه مدیران مسئولیت اجتماعی در سازمان خود را ضرورتی اساسی نگاشته و آن را باور داشتند، مسلماً خود در پی فراهم آوردن سازوکارهای لازم برای تحقق آن خواهند شد. فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی، مسئولیت اجتماعی است که سازمان در آن فعالیت دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرار می‌دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق ، رشد و پایداری کسب و کار شود. البته باید توجه داشت که وابستگی کسب و کار به مسئولیت اجتماعی متناسب با نوع کار و اندازه واحد اقتصادی است.

تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات تحقیق در روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی طی 30 سال گذشته، تاثیرات قابل ملاحظه ای بر روی بازده کاری کارکنان و نیز بسیاری از رفتارهای آنان بر جای گذاشته است. تعهد سازمانی بدان معناست که فرد سازمان را معرف خود دانسته و آرزو می کند که در عضویت سازمان باقی بماند. مسئله مهمی که در رشته علمی رفتار سازمانی مطرح است، این است که به مدیران آموخته می شود که چگونه موجبات انگیزش کارکنان خود را فراهم آورند،تا آنان نسبت به سازمان و کارفرمایان خود احساس وفاداری و تعهد بیشتری نمایند و در عین حال سازمان بتواند در صحنه رقابت جهانی هم باقی بماند. یکی از راههایی که مدیران می توانند از طریق آن باعث افزایش تعهد کارکنان خود شوند داشتن مسئولیت پذیری اجتماعی است. در صورتی تعهد در سازمان در سطح پایینی باشد به دلیل هزینه های تعویض، نوآوری کم، پایین آمدن انگیزش و تعهد می تواند منجر به بدتر شدن اوضاع یک سازمان شود (Hui, Lee & Roussean, 2004). برای غلبه بر این معایب بسیاری از سازمان‌ها با استفاده مسئولیت پذیری اجتماعی به دنبال ایجاد رضایت و تعلق پذیری  در کارکنانشان هستند. ایجاد نگرش‌های مثبت نسبت به سازمان سبب قبول و پذیرش اهداف و ارزش‌های سازمانی شده و باعث می‌شود که افراد حداکثر توان خود برای سازمان استفاده کند. رویهم رفته این موارد زمانی می‌تواند عملی شود که سازمان مجموعه ای از اقدامات اجتماعی مثل بهبود شرایط محیط کار، پایین آوردن فشار روابط بین افراد، فراهم آوردن برنامه های رفاه اجتماعی و سلامتی، امنیت را انجام دهند(2011،ALshbiel & AL-Awawdeh) . در نتیجه بسیاری از محققان بر اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی در جهت افزایش تعهد سازمانی تاکید نموده‌اند (Caroll, 1991; Welford, 2005). سازمان مورد مطالعه تحقیق حاضر اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران است. این سازمان از مهمترین دستگاههای دولتی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی می باشد. برخی از اهداف این سازمان می توان به حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور ، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست ، نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست و… اشاره نمود. بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق تحلیل اثرات تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی کارکنان اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران است.

2-1 اهمیت و ضرورت

عدم توجه و پای بندی شرکت‌ها و مدیران به وظیفه و مسئولیت اجتماعی شان باعث شده بسیاری از دولت‌ها و حتی سازمان‌های غیر دولتی، سیاست‌هایی را در مورد مسئولیت‌ها و تعهدات شرکت‌ها وضع کنند و یا خواستار وضع آن شوند . باید به این مسئله توجه کرد، مسئولیت شرکت‌ها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه کالا است . شرکت‌ها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکلات جامعه بخشی از مشکلات آنان به شمار می‌رود و باید نسبت به حل و فصل آن‌ها همت گمارند و بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را در این راه به کار گیرند. شرکت‌ها اگر به اهداف اجتماعی خود توجه نکنند و همچنان در پی بیرونی کردن هزینه های عملکردی خود باشند، آلودگی محیط، فقر و بیماری، تبعیض و نابسامانی محیطشان را فراخواهد گرفت و اگر با اندکی دور اندیشی به قضیه ننگرند، این مشکلات در پایان گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت. این مسئله در کشورهای در حال توسعه می‌باید از سوی دولتمردان و سیاست گذاران بیشتر جدی گرفته شود؛ زیرا بسیاری از شرکت‌ها و حتی دولت مردان به بهانه توسعه اقتصادی این مسائل را در برهه زمانی دوران گذار کم اهمیت تلقی می‌نمایند و پرداختن به این مسائل را به بعد از دوران گذار و توسعه اقتصادی موکول می‌کنند. فضای سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و بر اثر روند جاری به سوی نشانهای تجاری جهانی به پیش رفته و سازمانهای چند ملیتی با ز نجیره های تامین جهانی نیز آنرا تشدید می‌کنند.بسیاری از سازمانها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود،توانستند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند.با پیروی از این روش ،نه تنها برای امروز خود سود تولید می‌کنند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می‌نمایند(گروه کارشناسان ایران، 1386) نمونه های مزایای مستقیم ناشی از مسئولیت اجتماعی برای سازمان شامل موارد زیر هستند:

  1. افزایش ارزش تجاری ، نشان تجاری
  2. دسترسی بیشتر به منابع مالی
  3. نیروی کار سالم‌تر و ایمن‌تر
  4. مدیریت ریسک و نظارت مؤثرتر بر امور سازمان
  5. کارکنان مشتاق
  6. وفاداری مشتری
  7. ارتقای اعتماد و اطمینان طرفهای ذینفع
  8. تقویت وجهه عمومی(رویایی و مهردوست، 1388)

یکی از عوامل دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، تعهد کارکنان نسبت به سازمان است. تعهد کارکنان به سازمان مولد دارایی‌های نامشهود است، به تعبیری می‌توان تعهد کارکنان را یک هدف(نه یک وسیله) هم تلقی کرد. سازمانی که سطوح بالاتری از تعهد کارکنان را دارد در مقایسه با سازمانی که دارای سطوح پایین‌تری از تعهد کارکنان است، محل مناسب‌تری برای کارکردن است، زیرا کارکنان بیشتر به هم کمک می‌کنند،خوشحال‌ترند، در زمان آمدن به سازمان هیجان،اشتیاق و تشریک مساعی بیشتری دارند. مطالعه حاضر در سازمان محیط زیست تهران انجام می شود سازمان محیط زیست یکی از سازمانهایی است که با مباحث مسئولیت اجتماعی بیشترین سروکار را دارد. به همین دلیل این سازمان را برای مطالعه حاضر انتخاب نمودیم.

تعداد صفحه :181

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.